Реферат: Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства

Дніпропетровськийдержавний університет

внутрішніхсправ

Кафедра„Цивільного права і процесу”

Реферат

здисципліни „Екологічне право”

натему: „Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства”

Виконав:

курсант 301 н.г.

рядовий міліції

Діденко В.Г.

Перевірив:

викладач кафедри

цивільного права іпроцесу

к.ю.н. ЛегезаЮ.О.

Дніпропетровськ

2007


План

Вступ

1. Поняття, підстави і видицивільно-правової відповідальності за порушення лісового законодавства, системаправопорушень.

2. Особливості відшкодування шкоди.

3. Роль суду у застосування майновоївідповідальності за порушення лісового законодавства

Література


Вступ

 

Відповідно до Конституції  України  кожен має право  на  безпечне  для  життя  і здоров'я  довкілля  та   на відшкодування  завданої  порушенням  цього права шкоди (ст.  50) ізобов'язаний  не  заподіювати  шкоди  природі  та   відшкодовувати завдані нимзбитки (ст. 66).

/>Злочинита інші правопорушення проти  довкілля  посягають  на суспільні відносини усфері охорони конституційного права громадян на безпечне довкілля,  а  також у  сфері  охорони,  використання,  збереження   і   відтворення природнихресурсів, забезпечення екологічної безпеки,  запобігання й  усунення негативного  впливу господарської  та  іншої  діяльності людини на навколишнєприродне середовище, збереження генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших  природних  комплексів,  унікальних  територій,  а також природнихоб'єктів, пов'язаних з історико-культурною спадщиною[1].

Томуцивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства єважливим засобом захисту гарантованого Конституцією   права   громадян  на безпечне  довкілля,  а  також суспільних відносин у сфері охорони  й відтворення  навколишнього природного   середовища,   раціонального  використання  природних ресурсів, забезпечення екологічної безпекижиттєдіяльності людини.


1.        Поняття,підстави і види цивільно-правової відповідальності за порушення лісовогозаконодавства, система правопорушень.

Майнова відповідальність залісопорушення– це охоронне правовідношення щодо покладення на особу, винну в заподіяннішкоди лісам як природному об’єкту, лісовому господарству, правам та законнимінтересам власників і користувачів лісових ресурсів, обов’язку компенсуватинегативні наслідки лісопорушення.

Шкода, заподіяна порушеннями лісового законодавства,може визначатися як негативні для лісового господарства наслідки протиправнихдіянь у формі знищення, пошкодження, забруднення, іншого погіршення якості лісуабо окремих елементів лісової екосистеми, порушення екологічних зв’язків міжними, а також зниження ефекту від лісогосподарської діяльності законнихлісокористувачів через недоотримання продукції лісової галузі.

Підставою цивільно-правовоївідповідальності – є вчинення лісопорушень, якими заподіяно шкоду благам, котріохороняються законом, зазначені у ст. 105 Лісового Кодексу України, а саме:

1) незаконномувирубуванні та пошкодженні дерев і чагарників; />

2) знищенні  або  пошкодженні  лісу  внаслідок  підпалу  або недбалого поводження з вогнем,  порушенні  інших  вимог  пожежної безпеки в лісах; />

3) знищенні  або пошкодженні лісу внаслідок його забруднення хімічними та радіоактивнимиречовинами,  виробничими і  побутовими відходами,   стічними   водами,  іншими   шкідливими  речовинами, підтоплення, осушення та інших видівшкідливого впливу; />

4) засміченнілісів побутовими і промисловими відходами;

/>5)порушенні строків  лісовідновлення  та  інших  вимог  щодо ведення лісовогогосподарства, встановлених законодавством у сфері охорони, захисту,використання та відтворення лісів;

/>6)знищенні або  пошкодженні лісових  культур,  сіянців  або саджанців   у  лісових  розсадниках  і  на  плантаціях,  а  також природного  підросту  та самосіву  на  землях,  призначених   для відновлення лісу;

/>7)порушенні  правил зберігання, транспортування   та застосування засобів захистулісу, стимуляторів росту, мінеральних добрив та інших препаратів;

8)розкорчовуванні лісових ділянок і використанні їх не за призначенням,  у томучислі для спорудження  жилих   будинків, виробничих та інших будівель і спорудбез належного дозволу;

/>9)самовільній  заготівлі сіна та випасанні худоби на лісових ділянках;

/>10)порушенні правил заготівлі лісової підстилки,  лікарських рослин, дикорослихплодів, горіхів, грибів, ягід тощо;

/>11)заготівлі   лісових   ресурсів  способами,  що  негативно впливають на стан івідтворення лісів;

/>12)порушенні  порядку  заготівлі  та   вивезення   деревини, заготівлі живиці івикористання інших лісових ресурсів;

/>13)невнесенні  плати  за  використання  лісових  ресурсів  у встановлені строки;

/>14)знищенні та пошкодженні відмежувальних знаків у лісах;

/>15)введенні в  дію  нових  і  реконструйованих  підприємств, споруд   та іншихоб'єктів,  не  забезпечених  обладнанням,  що запобігає негативному впливу настан і відтворення лісів;

/>16)порушенні строків повернення  лісових   ділянок,   що перебувають у тимчасовомукористуванні, або невиконанні обов'язків щодо  приведення  їх  у  стан, придатний  для   використання   за призначенням;

/>17)пошкодженні сіножатей, пасовищ і ріллі на землях лісогосподарськогопризначення;

/>18)знищенні або  пошкодженні   лісоосушувальних    канав, дренажних систем і дорігна лісових ділянках;

/>19)невиконанні приписів державної лісової охорони та органів виконавчої влади, якіздійснюють державний контроль за додержанням законодавства   у   сфері  охорони,   захисту,   використання  та відтворення лісів.

Порушеннялісового законодавства  тягне за  собою дисциплінарну,  адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність відповідно до закону.

Крім того, допереліку лісопорушень, що наводяться в зазначеній статті, слід внести такепорушення як самовільне зняття, пошкодження або знищення родючого шару лісовихґрунтів

В системілісопорушень можна виділити наступні групи:

1) порушенняправа власності на ліси;

2) порушення, щозавдають шкоди лісам як природному об`єкту та лісовому господарству;

3) порушення, щопосягають на встановлений порядок у сфері використання, відновлення, охорони ізахисту лісів, але не завдають шкоди благам, що охороняються законом, хоча йстворюють реальну загрозу її настання.

2.Особливості відшкодування шкоди.

 

Основним способом відшкодування шкоди, заподіяноїлісовому господарству, є відшкодування збитків, тобто компенсація грошовогоеквівалента, грошової оцінки негативних наслідків лісопорушення, як тих, що вжевиникли, так і тих, котрі мають перспективний характер, що зумовлено наявністюв структурі шкоди екологічної складової – зруйнованих або пошкоджених зв’язківміж елементами лісової екосистеми.

Сумавідшкодування за порушення лісового законодавства визначається Постановою КМУ«Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісовому господарству», іповинна охоплювати:

а) прямізбитки, тобто вартість знищеного або пошкодженого лісу;

б) втраченувигода, тобто вартість лісових ресурсів, що утворилися б у майбутньому, якбицьому не перешкодило лісопорушення;

   в) невикористанівитрати праці й матеріальних засобів, вкладені у лісове господарство з метоюпокращення стану лісів, підвищення їх продуктивності тощо;

г) майбутнівитрати, які доведеться зробити з метою відновлення порушеної природноїрівноваги.

3. Роль суду у застосування майновоївідповідальності за порушення лісового законодавства

 

Особливостямипровадження у справах про лісові правопорушення є те, що:

1) Перебіг строкупозовної давності в справах про відшкодування шкоди, заподіяної порушеннямлісового законодавства, починається з дня коли органам управління лісовимгосподарством або постійному лісокористувачеві стало або повинно було стативідомо про вчинення лісопорушення, тобто з дня складання акту про лісопорушення(протоколу про порушення Правил відпуску деревини на пні в лісах України), абоз дня, коли він мав бути складений. Строк позовної давності у справах провідшкодування позадоговірної шкоди загальний. Оскільки майнові санкції запорушення Правил відпуску деревини на пні в лісах України мають характернеустойки, то за позовами про стягнення сум з порушників Правил повинензастосовуватися скорочений строк давності.

2) Предметдоказування в справах цієї категорії, охоплює факт вчинення лісопорушенняконкретною особою, її вину (крім випадків, коли шкода була заподіяна лісуджерелом підвищеної небезпеки), наявність та розмір заподіяної шкоди.

3) Основнимдоказом вчинення порушення лісового законодавства і правильності визначеннярозміру заподіяної шкоди є, залежно від виду лісопорушення (договірне чипозадоговірне), акт про лісопорушення або протокол про порушення Правилвідпуску деревини на пні в лісах України з відповідними додатками. Фактичніобставини, що мають значення для вирішення справи, з’ясовуються судом також задопомогою пояснень сторін, показань свідків, письмових, речових доказів. У разіпотреби може бути призначена експертиза.

4) Відповідно дост. 101 ЛК України незаконно добута деревина та інші лісові ресурси підлягаютьвилученню. У разі неможливості вилучення незаконно добутої деревини та іншихлісових ресурсів стягується їх вартість.


Література

1.        КонституціяУкраїни. – 1996 р. зі змінами та доповненнями.

2.        Лісовийкодекс України. від 21 січня 1994 р. зі змінами та доповненнями.

3.        ЗаконУкраїни «Про охорону навколишнього природного середовища».

4.        ПостановаКМУ «Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісовому господарству»від 05.12.1996 №1464.

5.        ПостановаПленуму ВСУ «Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушенняпроти довкілля» від 10.12.2004 №17.

6.        Екологічнеправо України. – підр., К.: «Просвіта», 2005 р.

еще рефераты
Еще работы по государству и праву