Реферат: Основи земельного права

1. Дайте змістовні відповіді на теоретичні питання:

1. Особливості правового режиму земель умежах населених пунктів

2. Загальна характеристика земель водногофонду

2. Дайте юридичну оцінку ситуації

Міським головою, громадянину Г, була передана увласність земельна ділянка оздоровчого призначення. Згодом з'ясувалося, що Г зазгодою з міським головою, використовує земельну ділянку не за цільовимпризначенням.

Дайте юридичний аналіз ситуації.

Чи має місце порушення земельногозаконодавства?

Тестовізавдання

1) землі, придатні для потреб сільськогогосподарства, повинні надаватись…:

a) для сільськогосподарського використання;

b) для раціонального використання;

c) у державну власність;

2) землями енергетичної системи визнаютьсяземлі:

a) під електростанції з використанняменергії вітру і сонця та інших джерел;

b) під об’єкти транспортуванняелектроенергії до користувача;

c) надані під електрогенеруючі об’єкти(атомні, теплові, гідроелектростанції, електростанції з використанням енергіївітру і сонця та інших джерел), під об’єкти транспортування електроенергії до користувача.;

3) : Землі лісогосподарського призначення можутьперебувати:

a) У державній власності;

b) у державній, комунальній та приватнійвласності;

c) у комунальній та приватній власності;

4) Землі оздоровчого призначення можутьперебувати у:

a) Комунальній та державній власності;

b) Тільки у державній власності;

c) Державній, комунальній, та приватнійвласності;

5) Право власника, або землекористувачаземельної ділянки на обмежене платне, або безоплатне користування чужоюземельною ділянкою це:

a) Сервітут;

b) Емфітевзіс;

c) Суперфіцій;

6) Розмір земельної ділянки, яку можливобезоплатно приватизувати для будівництва і обслуговування жилого будинку,господарських будівель і споруд у м. Донецьк складає:

a) 0,25 гектара;

b) 0,15 гектара;

c) 0,10 гектара;


Теоретичначастина

водний фонд земельнийділянка

1 Особливості правового режиму земель умежах населених пунктів

Правовийрежим земель у межах населених пунктів (міст, селищ і сіл) – це встановленийправовими нормами порядок, який визначає структуру та цільове призначення всіхземель, що становлять територію населеного пункту, та окремих категорій в йогомежах, приналежність цих земель певним суб’єктам, розпорядження, управління такористування ними, права та обов’язки власників земельних ділянок та землекористувачів,а також компетенцію місцевих органів виконавчої влади та органів місцевогосамоврядування в регулюванні земельних відносин.

Головнізавдання використання земель у межах населених пунктів полягають у розміщенніміст, селищ і сіл, забезпеченні їх подальшого функціонування та сталогорозвитку. Цьому підпорядковані правові режими всіх категорій земель, якістановлять територію населених пунктів. Із загальної єдності основногоцільового призначення земель у межах населених пунктів, яке пов’язане знесільськогосподарським використанням земель, впливає і певнавзаємозумовленість у правових режимах її складових. Так, загальним моментом, щохарактеризує зміст земельних правовідносин у населених пунктах, є зумовленістьправ та обов’язків власників земельних ділянок і землекористувачівмістобудівною документацією (генеральними планами, проектами детальногопланування та ін.).

2Загальна характеристика земель водного фонду

Згідно до Ст. 58 ЗКУ

До земель водного фонду належать землі,зайняті:

а) морями, річками, озерами,водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами;

б) прибережними захисними смугами вздовжморів, річок та навколо водойм;

в) гідротехнічними, іншимиводогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смугивідведення для них;

г) береговими смугами водних шляхів.

Землі водного фонду можуть перебувати удержавній, комунальній та приватній власності.


Практична частина

Згідно до ст. 47 ЗКУ

До земель оздоровчого призначення належать землі, щомають природні лікувальні властивості, які використовуються або можутьвикористовуватися для профілактики захворювань і лікування людей. Тобто, напідставі цієї статті ЗКУ, ми бачимо, що в данному випадку земельна ділянка, яканадана громадянину Г, має використовуватися для профілактики захворювань ілікування людей, а в нашому випадку, земельна ділянка використовується не за цільовим призначенням.

Згідно до ч 2-3 ст… 48 ЗКУ

На територіях лікувально-оздоровчихмісцевостей і курортів встановлюються округи і зони санітарної(гірничо-санітарної) охорони.

У межах округу санітарної(гірничо-санітарної) охорони забороняються передача земельних ділянок увласність і надання у користування підприємствам, установам, організаціям ігромадянам для діяльності, несумісної з охороною природних лікувальнихвластивостей і відпочинком населення.

В нашому випадку мало того, що ділянкавикористовується не за цільовим призначенням, так вона ще й передана увласність громадянина Г, і тим більше Міський голова знав, що Г використовуєземельну ділянку не за цільовим призначенням,.

Згідно до ч. 3 Ст. 83 ЗКУ

До земель комунальної власності, які неможуть передаватись у приватну власність, належать:

а. землі загального користування населенихпунктів (майдани, вулиці, проїзди, шляхи, набережні, пляжі, парки, сквери,бульвари, кладовища, місця знешкодження та утилізації відходів тощо);

б. землі під залізницями, автомобільнимидорогами, об’єктами повітряного і трубопровідного транспорту;

в. землі під об’єктами природно-заповідногофонду, історико-культурного та оздоровчого призначення, що мають особливуекологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну цінність, якщоінше не передбачено законом;

г. землі лісового фонду, крім випадків,визначених цим Кодексом;

д. землі водного фонду, крім випадків,визначених цим Кодексом;

е. земельні ділянки, які використовуютьсядля забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

На підставі цієї статті можемостверджувати, що міський голова, не мав права передавати у власність земельнуділянку оздоровчого призначення, оскільки це прямо суперечить норма,встановленим у Земельному Кодексі України.

Отже, в данному випадку укладена угода зпорушенням земельного законодавства.

Згідно до ст. 210 ЗКУ

Угоди, укладені із порушеннямвстановленого законом порядку купівлі-продажу, дарування, застави, обмінуземельних ділянок, визнаються недійсними за рішенням суду.

Отжеугода про передачу земельної ділянки громадянину Г має бути скасована судом,так як На землях оздоровчого призначення забороняється діяльність, якасуперечить їх цільовому призначенню або може негативно вплинути на природнілікувальні властивості цих земель, а громадянин Г використовув земельну ділянкуне за цільовим призначенням, чим міг вплинути на природні лікувальнівластивості цих земель


Тести

1. землі, придатні для потреб сільськогогосподарства, повинні надаватись…:

a) длясільськогосподарського використання (ст… 23 ЗКУ )

2. землями енергетичної системи визнаютьсяземлі:

с) надані піделектрогенеруючі об’єкти (атомні, теплові, гідроелектростанції, електростанціїз використанням енергії вітру і сонця та інших джерел), під об’єктитранспортування електроенергії до користувача. (ст… 76 ЗКУ )

3. : Землі лісогосподарського призначення можутьперебувати:

b) у державній,комунальній та приватній власності (ст. 56 ЗКУ )

4. Землі оздоровчого призначення можутьперебувати у:

c) Державній,комунальній, та приватній власності;(Ст. 49 ЗКУ )

5. Право власника, або землекористувачаземельної ділянки на обмежене платне, або безоплатне користування чужоюземельною ділянкою це:

a) Сервітут; (Ст.98 ЗКУ )

6. Розмір земельної ділянки, яку можливобезоплатно приватизувати для будівництва і обслуговування жилого будинку,господарських будівель і споруд у м. Донецьк складає:

c) 0,10 гектара;(Ст. 121 ЗКУ )

еще рефераты
Еще работы по государству и праву