Реферат: Порядок анулювання актових записів про реєстрацію і припинення шлюбу

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Кафедра цивільно-правових дисциплін

РЕФЕРАТ

з дисципліни:

“Сімейне право України”

на тему:“Порядок анулювання актових записів про реєстрацію і припинення шлюбу”

Виконав: курсант групи П05-2

Перевірив: старший викладач

Валуєва Н. О.

Дніпропетровськ

2008


ПЛАН

ВСТУП

1. Актові записи про реєстрацію і припинення шлюбу

2. Анулювання актових записів, що стосуються шлюбу

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП

Громадянський стан особи залежить від сукупності факторів, котрі характеризують громадянина як суб´єкта цивільного права. Так, виникнення та припинення правоздатності пов´язано з фактом народження та фактом смерті громадянина, шлюб сприяє виникненню права сумісної власності подружжя, а усиновлення — та відносини законного представництва, и весь комплекс особистих та майнових прав і обов´зків, котрі виникають між батьками та дітьми.

Щоденна праця співробітників відділів реєстрації актів громадянського стану та будинків реєстрації шлюбів необхідна для задоволення важливих соціальних потреб людей та організацій. Їх щоденна праця пов´язана з великим об´ємом ручних операцій, які потребують постійної уваги та охайності.

Узявши шлюб, подружжя створює сім’ю. Щастя і радість сімейного життя багато в чому залежать від нього самого, від гармонії у взаємостосунках, одержаного виховання. У кожній сім’ї між подружжям виникають особисті й майнові відносини. Вони регулюються етичними нормами, визначаються виходячи з тих уявлень про сімейне життя, які склалися в сім’ях чоловіка і дружини ще до шлюбу. Але є відносини, регульовані правом, які називаються правовідносинами.

Відповідно до Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених Наказом Міністерства Юстиції України від 19.10.2000р. № 52/5 (у редакції наказу Мін’юсту від 22.11.2007р. №1154/5) відділами реєстрації актів цивільного стану провадиться державна реєстрація актів цивільного стану шляхом складання відповідного актового запису цивільного стану у присутності заявника.

Далі я намагатимусь розкрити поняття реєстрації актових записів про шлюб, порядок анулювання актових записів про реєстрацію та припинення шлюбу.


1. Актові записи про реєстрацію і припинення шлюбу

Відповідно до Наказу Міністерства Юстиції “Про затвердження Правил реєстрації актів громадянського стану в Україні” Державна реєстрація актів цивільного стану здійснюється з метою охорони особистих немайнових та майнових прав громадян, а також в інтересах держави.

Акти цивільного стану реєструються у державних відділах реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, виконавчих органах сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, консульських установах та дипломатичних представництвах України за кордоном.

При поданні заяви про реєстрацію шлюбу жінка та чоловік пред’являють на посвідчення своєї особи паспорт або паспортний документ. Заяви про реєстрацію шлюбу від громадян України, які постійно проживають за кордоном, приймаються за паспортом громадянина України для виїзду за кордон.

Заяви про реєстрацію шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану України громадян України, які тимчасово проживають за кордоном, приймаються при пред’явленні паспорта громадянина України. Заяви громадян України, які оформили виїзд на постійне місце проживання до іншої країни, але ще не виїхали за кордон, приймаються відділами реєстрації актів цивільного стану на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон за наявності довідки про сімейний стан заявника, виданої уповноваженим органом, якому було здано паспорт громадянина України.

Особи, які відбувають у закордонне плавання і мають посвідчення особи моряка, при поданні заяви про реєстрацію шлюбу повинні пред’явити до органу реєстрації актів цивільного стану паспорт громадянина України. Iноземці та особи без громадянства для реєстрації шлюбу в Україні повинні пред’явити національний паспорт або паспортний документ з відміткою про реєстрацію уповноваженого органу щодо законності їх перебування в Україні, якщо інше не передбачене чинним законодавством України.

Особи, які раніше перебували в шлюбі, можуть зареєструвати повторний шлюб тільки при пред’явленні документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу (свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть одного з подружжя, судове рішення або висновок відділу реєстрації актів цивільного стану про визнання шлюбу недійсним).

Для громадян України, шлюб яких припинено за кордоном, а також іноземців та осіб без громадянства таким документом може бути рішення суду про розірвання шлюбу, якщо за законодавством іноземної держави воно є остаточним, свідоцтво про розірвання шлюбу або смерть другого з подружжя чи інші документи про підтвердження припинення попереднього шлюбу, які передбачені законодавством іноземної держави, видані компетентним органом та відповідним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Отже, громадяни мають право укласти між собою шлюб (звичайно, що одностатевий, відповідно до Сімейного кодексу України), а також можуть розірвати шлюб як через органи реєстрації актів цивільного стану, так і в судовому порядку, і при цьому робиться актовий запис, який вноситься до Державного реєстру актів цивільного стану. При чому актовий запис робиться не тільки про реєстрацію укладення шлюбу, але і стосовно реєстрації його розірвання. А як саме здійснюється реєстрація розірвання шлюбу, про це далі.

Реєстрація розірвання шлюбу провадиться за місцем проживання подружжя або одного з них. Відділ реєстрації актів цивільного стану не вправі відмовити в реєстрації розірвання шлюбу, якщо один з подружжя звернувся із заявою про реєстрацію розірвання шлюбу до відділу реєстрації актів цивільного стану не за своїм місцем проживання, а за місцем проживання другого з подружжя. У цьому разі місце проживання другого з подружжя підтверджується його паспортом або паспортним документом з відміткою про його проживання чи відповідною довідкою, виданою компетентними органами.

Шлюб вважається припиненим у день винесення відділом реєстрації актів цивільного стану відповідної постанови про розірвання шлюбу, а в разі розірвання шлюбу судом – у день набрання чинності рішення суду про розірвання шлюбу.

Реєстрація розірвання шлюбу може провадитись незалежно від строку, що минув після постановлення судом рішення про розірвання шлюбу, яке набрало чинності, або винесення постанови про розірвання шлюбу. Реєстрація розірвання шлюбу на підставі рішення суду провадиться за письмовою заявою подружжя або одного з них за пред‘явлення копії рішення суду (витягу з рішення суду) про розірвання шлюбу, що набрало чинності, а також паспорта або паспортного документа, квитанції про сплату встановленої судом суми державного мита .

Якщо один з подружжя, що розриває шлюб, звільнений від сплати державного мита, то реєстрація розірвання шлюбу і видача йому свідоцтва провадиться незалежно від сплати державного мита другим з подружжя. Той з подружжя, який бажає, щоб йому було присвоєне дошлюбне прізвище, повинен заявити про це письмово відділу реєстрації актів цивільного стану при поданні заяви про реєстрацію розірвання шлюбу. Реєстрація розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя у випадку, передбаченому статтею 106 Сімейного кодексу України, провадиться на підставі їх письмової заяви, у якій повинно бути зазначено про відсутність у подружжя спільних дітей. У цих випадках оформлення розлучення і видача подружжю свідоцтва про розірвання шлюбу провадиться на підставі постанови про розірвання шлюбу, що виноситься відділом реєстрації актів цивільного стану після закінчення одного місяця з дня подання подружжям заяви про розлучення, якщо вона не була відкликана. Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.

Якщо один з подружжя через поважну причину не має можливості з‘явитися для подання заяви про розірвання шлюбу (у зв‘язку з тяжкою хворобою, тривалим відрядженням, проживанням у віддаленій місцевості), то той з подружжя, хто з‘явився, повинен подати від імені подружжя спільну заяву. Підпис на заяві відсутнього з подружжя повинен бути належним чином засвідчений у нотаріальному порядку, про що робиться відмітка в записі акта та журналі обліку заяв.

Реєстрація розірвання шлюбу на підставі постанови за взаємною згодою подружжя передбачає особисту присутність подружжя або одного з них. До заяви про розірвання шлюбу має бути додане свідоцтво про шлюб. Якщо в подружжя такого свідоцтва немає, а актовий запис про укладення шлюбу в органі реєстрації актів цивільного стану не зберігся, то за наявності в паспортах або паспортних документах заявника відмітки (штампа) про шлюб вимагати поновлення актового запису не потрібно. За наявності свідоцтва про шлюб після складання запису акта про розірвання шлюбу воно повертається заявникам з відміткою про розлучення. Якщо актовий запис про шлюб був складений в органах реєстрації актів цивільного стану України, але не зберігся, і в подружжя немає свідоцтва про шлюб, а також відсутні штампи (відмітки) про шлюб в паспортах, паспортних документах, то реєстрація розірвання шлюбу може бути проведена тільки після поновлення актового запису про шлюб у встановленому законодавством порядку.

Якщо один з подружжя визнаний у встановленому законом порядку безвісно відсутнім, недієздатним унаслідок душевної хвороби чи недоумства, засуджений за вчинення злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років, то реєстрація розірвання шлюбу провадиться за місцем проживання другого з подружжя на підставі постанови відділу реєстрації актів цивільного стану.

До заяви про розірвання шлюбу додаються копія або виписка з рішення суду про визнання другого з подружжя безвісно відсутнім чи недієздатним унаслідок душевної хвороби чи недоумства, або копія чи виписка з вироку суду про засудження його до позбавлення волі на строк не менше трьох років, яка подається ініціатором розірвання шлюбу. На підставі пред‘явлених документів відділом реєстрації актів цивільного стану складається відповідна постанова та реєструється розірвання шлюбу.

У паспортах або паспортних документах, що посвідчують осіб розлученого подружжя, проставляється штамп про реєстрацію розірвання шлюбу, де зазначаються прізвище, ім‘я, по батькові особи, з якою розірвано шлюб, місце і час цієї реєстрації. У разі з‘явлення того з подружжя, який у судовому порядку був оголошений померлим, або виявлення місця його перебування відповідне рішення скасовується судом. Якщо смерть особи, оголошеної судом померлою, була зареєстрована в органах реєстрації актів цивільного стану, а другий з подружжя не уклав новий шлюб, то шлюб вважатиметься поновленим тільки після анулювання актового запису про смерть на підставі рішення суду.

Якщо один з подружжя був визнаний у судовому порядку безвісно відсутнім і за цієї підстави шлюб з ним було розірвано, то в разі його з‘явлення і скасування рішення суду про визнання цієї особи безвісно відсутньою шлюб може бути поновлений відділом реєстрації актів цивільного стану тільки за спільною заявою подружжя. Шлюб не може бути поновлений, якщо другий з подружжя особи, визнаної безвісно відсутньою, вступив у новий шлюб. У цьому разі той з подружжя, який з‘явився, вправі одержати або витребувати свідоцтво про розірвання шлюбу з відділу реєстрації актів цивільного стану, у якому було зареєстровано розірвання шлюбу.

Далі мова піде про анулювання всих актових аписів, зазначених мною вище, тобто розглянемо процедуру анулювання актових записів про реєстрацію і припинення шлюбу.

реєстрація шлюб анулювання цивільний


2. Анулювання актових записів, що стосуються шлюбу

Відповідно до ст. 1611розділу V Кодексу про шлюб та сім’ю України, що зберігає свою чинність у частині, яка не суперечить Сімейному кодексу України, до прийняття спеціального закону, анулювання первинних актових записів про шлюб провадиться органами реєстрації актів цивільного стану на підставі рішення суду.

Поновлені чи повторно складені актові записи цивільного стану в разі виявлення первинних записів можуть бути анульовані на підставі рішення суду або висновку відділу реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції за місцем знаходження поновленого чи повторно складеного запису.

Порядок анулювання актових записів цивільного стану врегульовано Положенням про порядок зміни, доповнення, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 26.09.2002 № 86/5 та зареєстрованим в Мін’юсті 26.09.2002 за № 786/7074.

Заяви про анулювання актових записів про реєстрацію і припинення шлюбу подаються до відділів реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявників або за місцем зберігання актового запису, який підлягає анулюванню. Громадянами України, які проживають за кордоном, а також іноземцями і особами без громадянства, які зареєстрували шлюб в органах реєстрації актів цивільного стану України та проживають за кордоном, заяви про анулювання актових записів подаються до дипломатичних представництв або консульських установ України в інших державах, які розглядаються цими установами в порядку, передбаченому вказаним Положенням.

Заяви про анулювання актових записів стосовно іноземців, які зареєстрували шлюб на території України, розглядаються державними органами реєстрації актів цивільного стану на загальних підставах. Разом із заявою про анулювання шлюбу подаються документи необхідні для розгляду та вирішення питання по суті, зокрема: виписка з паспорта або паспортного документа; письмове пояснення стосовно проведення подвійної реєстрації акта цивільного стану; свідоцтво про реєстрацію шлюбу, яке підлягає анулюванню; інші необхідні документи. Заяви про анулювання шлюбу розглядаються у тримісячний строк з дня надходження заяви до органу реєстрації актів цивільного стану. За наявності поважних причин цей строк може бути продовжений, але не більше як на три місяці.

Згідно з чинним законодавством України анулювання шлюбу щодо померлих провадяться за заявами осіб, які входять до кола спадкоємців за законом або заповітом. Анулювання шлюбу за довіреністю не дозволяється.

З прийняттям Сімейного кодексу України за заявою заінтересованої особи орган державної реєстрації актів цивільного стану анулює актовий запис про шлюб, зареєстрований з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі; між особами, які є родичами прямої лінії споріднення, а також між рідним братом і сестрою; з особою, яка визнана недієздатною. Таким чином на відділи реєстрації актів цивільного стану покладено функцію по анулюванню первинного актового запису. Наявність одночасного перебування в іншому зареєстрованому шлюбі має бути підтверджена копіями відповідних актових записів про шлюб. Родинні стосунки також мають бути підтверджені документально.За відсутності документів, які підтверджують зазначений факт, складається висновок про відмову. Другий примірник висновку про це видається заявнику для подальшого вирішення питання у судовому порядку.

Якщо шлюб зареєстровано з особою, яка вже перебуває в шлюбі, то в разі припинення попереднього шлюбу до анулювання актового запису щодо повторного шлюбу повторний шлюб стає дійсним з моменту припинення попереднього шлюбу.Актовий запис про шлюб анулюється незалежно від смерті осіб, з якими було зареєстровано шлюб, а також розірвання цього шлюбу.

Відділ реєстрації актів цивільного стану анулює первинні актові записи на підставі рішення суду про визнання шлюбу недійсним, визнання шлюбу неукладеним, визнання розірвання шлюбу фіктивним. Поновлені актові записи цивільного стану підлягають анулюванню, якщо їх реєстрація проведена всупереч зібраним матеріалам або коли при реєстрації було порушено встановлений порядок для поновлення актових записів цивільного стану.При виявленні повторно складеного актового запису цивільного стану анулюванню підлягає повторний актовий запис, тобто актовий запис, який складений пізніше.

Анулювання поновленого або повторно складеного актового запису про шлюб проводиться за заявою особи, стосовно якої він був складений, або з ініціативи відділу реєстрації актів цивільного стану за місцем виявлення поновленого або повторно складеного актового запису.

При наявності спору між заінтересованими особами питання про анулювання поновлених або повторно складених актових записів вирішується у судовому порядку після отримання заявником письмового висновку відділу реєстрації актів цивільного стану про відмову.

Відділ реєстрації актів цивільного стану за місцем подання заяви про анулювання актового запису збирає та надсилає для остаточного розгляду всі зібрані матеріали та висновок до відділу реєстрації актів цивільного за місцем зберігання актового запису. Анулювання актових записів цивільного стану на підставі рішення суду провадиться без складання висновку.Видане на підставі актового запису цивільного стану, який було анульовано, свідоцтво анулюється і знищується у встановленому законодавством порядку відділом реєстрації актів цивільного стану у разі його подання.

Згідно з Положенням “Про порядок зміни, поновлення, анулювання записів актів громадянського стану, порядок і строки зберігання актових книг”, від 14 квітня 1993 року № 6, затвердженого Міністерством Юстиції України, первинний запис акта громадянського стану анулюється на підставі рішення суду, за винятком випадків, коли шлюб був розірваний у зв'язку з оголошенням в установленому законом порядку одного з подружжя безвісно відсутнім. При скасуванні рішення судупро визнання особи безвісно відсутньою і поновленні шлюбу записакта про розірвання шлюбу анулюється органом реєстрації актів громадянського стану, в якому знаходиться цей запис. Запис акта громадянського стану може бути анульований принадходженні до органу реєстрації актів громадянського стану копіївідповідного рішення суду та за заявою заінтересованих осіб, а поновлений чи повторно складений запис — також з ініціативиорганів реєстрації актів громадянського стану, які виявилипервинний запис.

Анулювання актових записів про шлюб на підставірішення суду, а також у випадках, передбачених абзацом третімпункту 22 даного Положення; провадиться органами реєстрації актівгромадянського стану без складання висновку. В інших випадкахскладання висновку обов'язкове. Висновок про анулювання актового записупро шлюб або про відмову в цьому складається за місцем знаходженняпоновленого або повторно складеного запису відділом реєстраціїактів громадянського стануМіністерства юстиції Республіки Крим, управлінь юстиції обласних, Київської та Севастопольської міськихдержавних адміністрацій.

Про анулювання актового запису про шлюб повідомляються особи, за заявами яких був зареєстрований шлюб, та відділ реєстрації актів громадянського стану Міністерства юстиції Республіки Крим, управлінь юстиції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.


ВИСНОВОК

Отже, роблячи висновок про все вищесказане, необхідно зазначити, що регулювання порядку анулювання актових записів на законодавчому рівні не достатньо визначене, тому, що, по-перше, головним чином не врегульоване це питання в Сімейному кодексі, і по-друге, особливість цього питання в тому, що існує низка нормативно-правових актів, які безпосередньо та опосередковано регулюють порядок анулювання актових записів про шлюб.

На мою думку, старий кодекс, тобто Кодекс про шлюб та сім’ю, більш детально регулював дане питання, тому що в Сімейному кодексі немає згадки про анулювання актових записів про реєстрацію і припинення шлюбу, тобто це питання стало регулюватись не єдиним кодифікованим збірником сімейних норм, а низкою нормативних актів.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Наказ Міністерства Юстиції України “Про затвердження Правил реєстрації актів громадянського стану в Україні” від 18.10.2000 року № 52/5

2. Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення, анулювання актових записів цивільного стану, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 26.09.2002 року // Офіційний вісник України. – 2002. — № 40.

3. Положення “Про порядок зміни, поновлення, анулювання записів актів громадянського стану, порядок і строки зберігання актових книг” затв. Постановою колегії Міністерства Юстиції України від 14.04.1993 року № 6.

4. Постанова Кабінету Міністрів “Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян” від 22.08.2007 № 1064.

5. Сімейне право України: Підручник / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264с.

6. Сімейний кодекс України. – Х.: Одисей, 2008. – 128 с.

еще рефераты
Еще работы по государству и праву