Реферат: Регламенти Кабінету Міністрів України

З міст

Вступ

1. Регламент Кабінету Міністрів України

2. Регламент центральних органів виконавчої влади

3. Регламент місцевих державних адміністрацій

Висновки

Список використаної літератури

кабінет міністрів виконавчий влада

Вступ

Відомо, що будь-яка держава для здійснення своїх завдань і реалізації управлінських функцій створює систему відповідних органів держави, державних підприємств і установ, серед яких тільки органи державної влади наділяються владними повноваженнями та відповідною компетенцією для здійснення управління в державі. Органи державної влади в своїй сукупності утворюють апарат держави, з діяльністю якого тісно пов’язана теорія поділу влад на законодавчу, виконавчу і судову. У нашій державі такий розподіл закріплений ст. 6 Конституції України. Отже, під органом виконавчої влади як окремої гілки державної влади необхідно розуміти організацію, яка є складовою державного апарату, наділена владними повноваженнями та відповідною компетенцією в сфері державного управління і має юридичний статус, закріплений законом чи іншим нормативним правовим актом. Органи виконавчої влади посідають особливе місце у системі суб'єктів адміністративного права.

По-перше, вони є основними функціонально-галузевими носіями виконавчої влади в державі, а статус органу виконавчої влади закріплюється за ними в нормативному порядку; по-друге, є найважливішою складовою органів державного управління і державного апарату в цілому (як відомо, державний апарат, крім органів державного управління, об'єднує управлінські структури законодавчої влади, органи правосуддя, прокуратури та інші державні органи); по-третє, вони об'єднані єдиним керівництвом і підпорядкуванням, внаслідок чого діють узгоджено і цілеспрямовано; по-четверте, кожен з органів цієї системи наділений державою специфічною компетенцією у сфері державного управління і реалізації державної виконавчої влади; по-п'яте, система органів виконавчої влади справляє регулюючий вплив на всі сфери державного і суспільного життя; по-шосте, в рамках своєї компетенції органи виконавчої влади самостійні в організаційному та функціональному відношеннях; по-сьоме, здійснюється специфічний вид державної діяльності, яка за своїм юридичним змістом є виконавчо-розпорядчою.

1. Регламент Кабінету Міністрів України

Регламент Кабінету Міністрів України (далі – Регламент) встановлює порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України (далі – Кабінет Міністрів), підготовки та прийняття рішень, визначає інші процедурні питання його діяльності.

Кабінет Міністрів є вищим органом у системі органів виконавчої влади, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим і місцеві держадміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність зазначених органів. Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює свої повноваження шляхом прийняття рішень на засіданнях. Кабінет Міністрів спрямовує свою діяльність на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів, схваленої Верховною Радою. Кабінет Міністрів видає на основі і на виконання Конституції та законів України у межах своєї компетенції постанови і розпорядження, обов’язкові для виконання. Кабінет Міністрів має право законодавчої ініціативи у Верховній Раді. Кабінет Міністрів відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді у межах, передбачених Конституцією України. Кабінет Міністрів інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до процесу прийняття рішень з питань, що мають важливе суспільне значення. Кабінет Міністрів залучає до прийняття рішень з питань, що стосуються соціально-трудової сфери, всеукраїнські профспілки, їх об’єднання та всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців [5].

Кабінет Міністрів планує свою роботу на основі та на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів, для чого розробляє і затверджує щорічний План дій щодо виконання зазначеної Програми, Основні напрями економічної політики України, розробляє і подає на розгляд Верховної Ради проект Закону про Державний бюджет України на відповідний рік, проекти загальнодержавних програм, планує свою нормотворчу діяльність, у тому числі з розроблення проектів регуляторних актів.

Члени Кабінету Міністрів забезпечують його єдність та несуть відповідно до закону солідарну відповідальність за результати діяльності Кабінету Міністрів як колегіального органу виконавчої влади і особисто несуть відповідальність за стан справ у дорученій сфері державного управління. Члени Кабінету Міністрів не можуть діяти всупереч позиції Кабінету Міністрів, оприлюднювати без згоди Прем’єр-міністра будь-яку інформацію про перебіг засідання Кабінету Міністрів та оцінку позицій, які висловлюються членами Кабінету Міністрів на засіданнях.

Кабінет Міністрів забезпечує безперервність своєї діяльності. У разі припинення повноважень Кабінету Міністрів апарат міністерства готує інформаційно-аналітичні матеріали щодо поточного стану справ у відповідній галузі та сфері діяльності із зазначенням основних показників розвитку галузі, переліку проблемних питань та пропозицій щодо виконання першочергових завдань на короткострокову перспективу для розгляду новопризначеним міністром. Згадані матеріали подаються Кабінетові Міністрів. Кабінет Міністрів визначає сферу компетенції Першого віце-прем’єр-міністра та віце-прем’єр-міністрів відповідно до наданих їм повноважень. Організація роботи члена Кабінету Міністрів здійснюється згідно з тижневим графіком, який передбачає його участь у засіданнях Кабінету Міністрів, урядових комітетів, інших утворюваних Кабінетом Міністрів органів, колегій центральних органів виконавчої влади, у роботі Верховної Ради, міжнародних заходах, нарадах тощо.

Члени Кабінету Міністрів організовують свою роботу виходячи з необхідності особистої участі у засіданнях Кабінету Міністрів, урядових комітетів та заходах, що здійснюються Кабінетом Міністрів. Відпустки членам Кабінету Міністрів надаються за графіком, затвердженим Прем’єр-міністром. Питання щодо відрядження членів Кабінету Міністрів погоджується з Прем’єр-міністром. Члени Кабінету Міністрів забезпечують узгодження та скоординованість своїх дій під час реалізації державної політики. Міністр, визнаючи домінуючу компетенцію інших міністрів у дорученій сфері державного управління і не допускаючи втручання у сферу їх відповідальності, не може ініціювати перед Кабінетом Міністрів установлення завдання іншому міністру, якщо для вирішення питання ним не було проведено спільних нарад, робочих зустрічей, консультацій тощо. Пропозиції, підготовлені членами Кабінету Міністрів для розгляду на його засіданні, з питань, що належать до компетенції інших членів Кабінету Міністрів, вносяться до Кабінету Міністрів лише після їх спільного опрацювання та узгодження. Якщо відповідно до прийнятого рішення підготовку матеріалів (виконання завдань) покладено на кількох міністрів, головним є міністр, визначений у переліку виконавців першим. Згідно із Законом України “Про Кабінет Міністрів України” питання діяльності міністерств у Кабінеті Міністрів представляють відповідні міністри, питання діяльності центральних органів виконавчої влади, керівники яких не входять до складу Кабінету Міністрів, – міністри, до сфери спрямування і координації яких належать такі органи [2].

Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів, що діє на підставі Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів, яке затверджує Кабінет Міністрів. Для забезпечення здійснення Прем’єр-міністром своїх повноважень у складі Секретаріату Кабінету Міністрів утворюється Апарат Прем’єр-міністра. Секретаріат Кабінету Міністрів, зокрема, забезпечує:

1) підготовку проведення засідань Кабінету Міністрів та урядових комітетів;

2) діяльність Прем’єр-міністра, Першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів та міністрів, які не очолюють міністерства;

3) доведення до центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій актів Кабінету Міністрів, протокольних рішень Кабінету Міністрів та урядових комітетів.

Міністр Кабінету Міністрів подає Прем’єр-міністрові для підписання прийняті Кабінетом Міністрів акти, а для візування – схвалені проекти законів та актів Президента України. Секретаріат Кабінету Міністрів готує плани організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації законів України та організації виконання указів Президента України і постанов Верховної Ради, та після погодження Першим віце-прем’єр-міністром, Віце-прем’єр-міністром відповідно до їх компетенції подає Міністрові Кабінету Міністрів для внесення на розгляд Кабінету Міністрів. Зазначені плани схвалюються на засіданні Кабінету Міністрів, що фіксується у протоколі засідання. Документи, адресовані Кабінетові Міністрів, Прем’єр-міністрові, Першому віце-прем’єр-міністрові, віце-прем’єр-міністрам, Міністрові Кабінету Міністрів, реєструються у Секретаріаті Кабінету Міністрів, який опрацьовує їх та готує для розгляду і прийняття рішення Кабінетом Міністрів та зазначеними посадовими особами. Проекти актів Кабінету Міністрів після їх реєстрації вносяться до бази даних електронної комп’ютерної мережі. Документи з питань, підготовка до розгляду яких Кабінетом Міністрів, Прем’єр-міністром, Першим віце-прем’єр-міністром, віце-прем’єр-міністрами, Міністром Кабінету Міністрів потребує попереднього вивчення відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади, Секретаріат Кабінету Міністрів у передбачених Регламентом випадках надсилає таким органам для підготовки висновків та внесення пропозицій. Якщо за результатами розгляду кореспонденції, що надходить до Кабінету Міністрів, Прем’єр-міністра, Першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів, Міністра Кабінету Міністрів, потрібно надати відповідь за підписом зазначених посадових осіб, її проект готується з урахуванням того, що відповідь повинна бути надана в місячний строк, якщо інше не передбачено законодавством та цим Регламентом. Документи, подані органами виконавчої влади на розгляд Кабінету Міністрів, Прем’єр-міністра, Першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів, Міністра Кабінету Міністрів з порушенням вимог цього Регламенту в частині їх підготовки та оформлення, Секретаріат Кабінету Міністрів повертає протягом двох робочих днів для приведення у відповідність із зазначеними вимогами [2].

Під час здійснення своїх повноважень Секретаріат Кабінету Міністрів взаємодіє з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями. Для аналізу та підготовки матеріалів з питань, що розглядаються Кабінетом Міністрів, Секретаріат Кабінету Міністрів може запитувати у центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій необхідні матеріали. Робота з документами, що надходять до Кабінету Міністрів, здійснюється в Секретаріаті Кабінету Міністрів відповідно до цього Регламенту, а також Порядку роботи з документами та організації діловодства в Секретаріаті Кабінету Міністрів, який затверджує Міністр Кабінету Міністрів. Робота з документами, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, здійснюється в Секретаріаті Кабінету Міністрів відповідно до цього Регламенту та Інструкції, яка затверджується Кабінетом Міністрів.

2. Регламент центральних органів виконавчої влади

Типовий регламент центральних органів виконавчої влади встановлює порядок організації діяльності центрального органу виконавчої влади, пов'язаної із здійсненням його повноважень.

Центральний орган виконавчої влади спрямовує свою діяльність на виконання Конституції і законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства. Центральний орган виконавчої влади в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання, а в разі потреби видає разом з іншими органами виконавчої влади спільні акти.

У випадках, передбачених законодавством, рішення центрального органу виконавчої влади, прийняті в межах його повноважень, є обов'язкові для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і громадянами. Центральний орган виконавчої влади під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.

Діяльність центрального органу є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації про неї на веб-сайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції по радіо і телебаченню репортажів, інтерв'ю, виступів керівних працівників центрального органу виконавчої влади.

Інформація про діяльність центрального органу виконавчої влади надається громадянам, представникам засобів масової інформації відповідно до закону.

Центральний орган виконавчої влади розробляє та затверджує річний план заходів з виконання покладених на нього завдань. Заходи, передбачені у річному плані, повинні відповідати напрямам робіт, визначених бюджетними програмами, а результативні показники річного плану — результативним показникам відповідних бюджетних програм. У річному плані визначаються:

‒ перелік завдань (робіт), що повинні бути виконані;

‒ відповідальні за виконання завдань (робіт);

‒ строки виконання завдань (робіт), проведення оцінки та підготовки звітності;

‒ результативні показники виконання плану.

Річний план розробляється структурним підрозділом апарату центрального органу виконавчої влади, визначеним керівником такого органу. Для розроблення річного плану може бути утворена за рішенням керівника центрального органу виконавчої влади робоча група з представників структурних підрозділів, центральних і місцевих органів виконавчої влади, науковців, інших фахівців. Після прийняття Закону про Державний бюджет України на відповідний рік розроблений річний план у двотижневий строк коригується і затверджується наказом керівника центрального органу виконавчої влади та розміщується на веб-сайті центрального органу виконавчої влади [3].

Структурні підрозділи провадять свою діяльність згідно з квартальним або місячним планами, що розробляються на підставі річного плану та затверджуються керівником центрального органу виконавчої влади або його заступником (відповідно до розподілу обов'язків). Моніторинг виконання річного плану проводиться щокварталу. По закінченні строку дії річного плану центральний орган виконавчої влади готує звіт про його виконання, який підлягає опублікуванню та громадському обговоренню. Визначення повноважень керівництва та інших працівників апарату центрального органу виконавчої влади Повноваження керівника центрального органу виконавчої влади визначаються законом.

Розподіл обов'язків між заступниками керівника центрального органу виконавчої влади здійснює керівник такого органу відповідно до законодавства.

Розподіл обов'язків затверджується наказом керівника центрального органу виконавчої влади, в якому визначаються:

‒ перелік закріплених за відповідним заступником обов'язків, що випливають з покладених на центральний орган виконавчої влади завдань та функцій;

‒ перелік структурних підрозділів, а також територіальних органів (у разі наявності), діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідним заступником.

Центральний орган виконавчої влади для забезпечення здійснення своїх повноважень може утворювати постійні і тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про утворення зазначених органів приймає керівник центрального органу виконавчої влади [5].

Для погодженого вирішення проблемних питань, що належать до компетенції центрального органу виконавчої влади, та обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворюється колегія як консультативно-дорадчий орган, порядок діяльності якого визначається Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1569. Кількісний і персональний склад консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і положення про них затверджує керівник центрального органу виконавчої влади.

Нормотворча діяльність центрального органу виконавчої влади провадиться на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, а також з ініціативи центрального органу виконавчої влади.

Підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів здійснюється у порядку, встановленому Регламентом Кабінету Міністрів України, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950, іншими актами законодавства. Розроблення проекту нормативно-правового акта у центральному органі виконавчої влади покладається на структурний підрозділ відповідно до його компетенції. Для розроблення проекту нормативно-правового акта може утворюватися за наказом керівника центрального органу виконавчої влади робоча група [3].

Організація роботи з документами здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в центральному органі виконавчої влади, затвердженої наказом його керівника та розробленої відповідно до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. N 1153

3. Регламент місцевих державних адміністрацій

Регламент місцевої державної адміністрації регулює організаційні та процедурні питання діяльності місцевої державної адміністрації (далі — місцева держадміністрація).

Розгляд у місцевій держадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих відповідною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступниками голови, заступником голови — керівником апарату обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (далі — заступники голови), апаратом місцевої держадміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою місцевої держадміністрації [4].

Робота місцевої держадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави. Місцева держадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції. Висвітлення діяльності місцевої держадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством. Розподіл обов'язків між посадовими особами місцевої держадміністрації проводить голова місцевої держадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

‒ повноважень і функцій посадової особи;

‒ управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації (далі — структурні підрозділи місцевої держадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

‒ підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

‒ порядку заміщення голови місцевої держадміністрації, його першого заступника та заступників у разі їх відсутності.

Голова обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації визначає також обов'язки посадових осіб щодо спрямування та контролю діяльності відповідних райдержадміністрацій.

Положення про структурні підрозділи місцевої держадміністрації розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), а також з керівником юридичного відділу чи сектору апарату місцевої держадміністрації і затверджуються розпорядженням голови місцевої держадміністрації.

Робота місцевої держадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними), а у разі потреби оперативними (місячними) планами, які затверджуються розпорядженням її голови. Планування роботи місцевої держадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату. Формування планів роботи місцевої держадміністрації здійснюється її апаратом за пропозиціями структурних підрозділів місцевої держадміністрації, погодженими із заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків) [8].

Плани роботи місцевої держадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, а в Автономній Республіці Крим також нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішень Ради міністрів Автономної Республіки Крим (далі — акти законодавства), доручень Прем'єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих відповідною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

До планів роботи місцевої держадміністрації включаються:

‒ актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови місцевої держадміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;

‒ перелік актів законодавства, розпоряджень голови місцевої держадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

‒ основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується місцевою держадміністрацією або за її участю.

Плани повинні містити питання:

‒ підбиття підсумків діяльності місцевої держадміністрації відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

‒ діяльності структурних підрозділів місцевої держадміністрації, а плани роботи обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації — діяльності районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій з виконання актів законодавства, розпоряджень голови місцевої держадміністрації.

Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів місцевої держадміністрації або райдержадміністрацій, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці [4].

У планах роботи місцевої держадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи місцевої держадміністрації за рішенням її голови. Питання виключається з плану роботи місцевої держадміністрації за рішенням її голови на підставі доповідної записки заступника голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату місцевої держадміністрації. Робота структурних підрозділів та апарату місцевої держадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату місцевої держадміністрації. Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату місцевої держадміністрації встановлює заступник голови — керівник апарату обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, керівник апарату іншої місцевої держадміністрації.

Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату місцевої держадміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 9 цього Регламенту. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботиструктурного підрозділу та апарату місцевої держадміністрації і виключаються з нього за рішенням заступника голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату місцевої держадміністрації. Контроль за виконанням планів роботи місцевої держадміністрації, структурних підрозділів та апарату місцевої держадміністрації здійснюється заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату місцевої держадміністрації [8].

Апарат місцевої держадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

‒ опрацьовує документи, що надходять до місцевої держадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступників голови місцевої держадміністрації;

‒ здійснює опрацювання проектів розпоряджень; розробляє за дорученням голови місцевої держадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

‒ перевіряє за дорученням голови місцевої держадміністрації виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови місцевої держадміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень місцевої держадміністрації), структурними підрозділами місцевої держадміністрації, а також райдержадміністраціями (за дорученням голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації); вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови місцевої держадміністрації;

‒ за дорученням голови місцевої держадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії місцевої держадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

‒ здійснює правове забезпечення діяльності місцевої держадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами місцевої держадміністрації;

‒ готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою місцевої держадміністрації;

‒ проводить разом із структурними підрозділами місцевої держадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробляє та вносить голові місцевої держадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

‒ здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності місцевої держадміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку місцевої держадміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях місцевої держадміністрації та дотримання правил охорони праці;

‒ провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в місцевій держадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

‒ забезпечує висвітлення діяльності місцевої держадміністрації;

‒ виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

Апарат місцевої держадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами місцевої держадміністрації (апарат обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації — також із Секретаріатом Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, апаратом райдержадміністрацій), територіальними органами центральних органів виконавчої влади (в Автономній Республіці Крим — з Управлінням справами — апаратом Ради міністрів Автономної Республіки Крим), а також з виконавчими органами рад.

Організація роботи апарату місцевої держадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про її апарат, що затверджується головою місцевої держадміністрації.

Висновки

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів як уряд очолює систему органів виконавчої влади. Він здійснює виконавчу владу як безпосередньо, так і через центральні та місцеві органи виконавчої влади, спрямовуючи, координуючи та контролюючи. Регламент Кабінету Міністрів України встановлює порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України, підготовки та прийняття рішень, визначає інші процедурні питання його діяльності.

До центральних органів виконавчої влади України відносяться такі групи органів: міністерства, державні комітети, інші центральні органи виконавчої влади, які мають різноманітні назви — агентства, комітети, служби і т.ін. (часто вони узагальнено визначаються як «відомства»). Регламент центрального органу виконавчої влади встановлює порядок організації діяльності центрального органу виконавчої влади, пов'язаної із здійсненням його повноважень. Центральний орган виконавчої влади спрямовує свою діяльність на виконання Конституції і законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства.

Виконавча влада на місцях здійснюється головним чином місцевими — обласними і районними, а також Київською і Севастопольською міськими — державними адміністраціями. Регламент місцевої державної адміністрації регулює організаційні та процедурні питання діяльності місцевої державної адміністрації

Список використаної літератури

1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 „Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України”.

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. №1143 „Про затвердження Типового регламенту центрального органу виконавчої влади”.

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року №1270 „Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації”.

5. Державне управління в Україні. // Навчальний посібник. Авер'янова В.Б. – К., 2005.

6. Державне управління: Навч. посіб. / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко; За ред. А.Ф. Мельник. — К.: Знання-Прес, 2003. — 343 с.

7. Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник. -Луцьк: Ред.-вид. відд. «Вежа » Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. — 558 с.

8. Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – Харків: Вид-во Національ-ного ун-ту внутр. справ, 2002. – 653 c.

азмещено на

еще рефераты
Еще работы по государству и праву