Реферат: Повноваження Кабінету Міністрів України

Повноваження Кабінету

Міністрів України.

План

Вступ.

Повноваження Кабінету Міністрів України.

Висновок.

1. Вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України. Відповідно до ст. 113 Конституції він у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України. однією з основних функцій Кабінету Міністрів є забезпечення виконання законів (у тому числі і Конституції) і актів Президента України, систематичний Контроль за їх виконанням іншими органами виконавчої влади усіх рівнів і усунення виявлених порушень.

2. Які повноваження має кабінет Міністрів України за Конституцією України?

Відповідно до Конституції України Ка­бінет Міністрів України забезпечує суверенітет та економічну незалежність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, вико­нання Конституції і законів України, актів Президен­та України; розробляє і здійснює загальнонаціональні (загальнодержавні) програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку держави; здійснює управління об'єктами державної власності; розробляє проект Державного бюджету і забезпечує його виконання (після затвердження Державного бюджету парламентом України); здійс­нює заходи, спрямовані на забезпечення обороно­здатності України, національної безпеки держави, безпеки громадського порядку, а також заходи боротьби зі злочинністю; організовує митну справу, забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України; забезпечує проведення фінан­сової, цінової, інвестиційної та податкової політики, а також політики у сфері соціального захисту насе­лення, освіти, науки й культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; вживає заходів для забезпечення прав і свобод людини та громадянина тощо. На Кабінет Міністрів України покладено також обов'язок спрямовувати і коорди­нувати роботу міністерств, інших органів виконавчої влади (ст. 116).

3. Висновок. Щодо впливу на Кабінет Міністрів, то слід відзначити постійну критику його дій з боку не тільки законодавчої, президентської і судової влади, а й інших опонентів. Саме це змушує його лавірувати або займати вичікувальну позицію. Кабінет Міністрів України та інші структури виконавчої влади не можуть ефективно діяти поза межами єдиної системи. У нашій державі виконавча вертикаль функціонує на підставі чіткої субординації і підпорядкування.

еще рефераты
Еще работы по государству, праву