Реферат: Фразеологічні синоніми тематичної групи старанно працювати та осно--PAGE_BREAK--
    продолжение
--PAGE_BREAK--Проте значно більша кількість рівнозначних структурних синонімів утворюється за допомогою таких дієслівних компонентів, які поза фразеологією не синонімічні. Обставиною, яка дає можливість ряду дієслів з різним значенням виступати в ролі взаємозамінного компоненту однієї і тієї ж одиниці фразеологізму або, іншими словами, створює можливість утворення рівнозначних синонімів, є семантична двоплановість цих дієслів. Остання полягає в тому, що ці дієслова на основі конкретного значення, властивого їм у вільних словосполученнях, можуть в з'єднанні з іншими компонентами відповідної одиниці фразеологізму утворити нове значення фразеологізму. Прослідкуємо це на деяких прикладах. Вираження j-m auf dem Kopf tanzen має в німецькій мові ще два варіанти: j-m auf dem Kopf trampeln або herumreiten. Всі три вираження мають тотожне значення досконало ігнорувати кого-л., а також не відрізняються одне від одного в стилістичному відношенні. Дієслівні компоненти, які поза словосполученнями фразеологізмів не синонімічні, сприяють утворенню рівнозначних синонімів саме у фразеологічній одиниці, оскільки конкретне значення кожного з них, у поєднанні з іншими компонентами, створює можливість переосмислити все словосполучення для створення нового фразеологіческого значення. Аналогічний процес відбувається походить також і при створенні структурних синонімів: j-n auf die Folter spannen або schrauben, in die Augen fallen або springen або stechen; die Flohe husten або niesen horen і ін.
Серед дієслів, які утворюють взаємозамінні компоненти структурних синонімів виділяються такі, які, володіючи поза фразеологічною одиницею близьким, але та не тотожним наглядно-логічним змістом, утворюють значну кількість рівнозначних синонімів. До таких дієслівних компонентів відносяться перш за все kommen — geraten, sitzen — sleeken, sitzen — sein.
Серед взаємозамінних вербальних компонентів рівнозначних структурних синонімів дуже велику продуктивність показують деякі дієслова, несинонімічні у вільних словосполученнях. Насамперед виділяються варіанти дієслів kommen — geraten, sein — stehen, liegen oder sitzen і ін., наприклад: auf einen guten Fufi mit j-m kommen oder geraten близько зійтися, подружитися з кем-л.] in Brand kommen або geraten; in Flufi geraten або kommen зав'язатися, налагодитися (про бесіду, переговори); im gleichen Alter stehen або sein; im Banne j-s stehen або sein; j-m auf dem Halse liegen або sitzen; iiber den Buchern liegen або sitzen і ін.
Рівнозначні синоніми виникають і в словосполученнях, де взаємозамінним компонентом є прикметники. Аналогічно субстантивним і дієслівним компонентам вони можуть бути синонімами, але частіше стають такими лише у словоспоченні фразеологізму. Напр. вирази eine komische або wunder-liche Haut дивак; eine ehrliche або gute Haut; mit einem silbernen або goldenen або groBen Loffel im Munde geboren sein.
Рівнозначні структурні синоніми складають велику і продуктивну групу у фразеології німецької мови. Проте поповнення словарного складу не обмежується фразеологією тільки лише цього типу. За рахунок розширення рамок стійких словосполучень певної структури, фразеологія може збагачуватися стилістичними синонімами і ще в більшій мірі синонімами, що виражають виказують різні семантичні відтінки значення.
Заміна компоненту може сприяти створенню фразеологичних одиниць, що належать до різних функціональних стилів німецької мови, а також міняти стилістичне забарвлення фразеологічних одиниць. Порівняємо, наприклад, такі фразеологічні словосполучення, як Aufmerksamkeit schen-
ken і Beachtung schenken. Перший варіант відноситься до т.з. нейтральної лексики, тобто не диференційованиї у функціонально-стилістичному відношенні. Зворот Beachtung schenken належить книжковій мові („Papierdeutsch» — по термінології стилістичного словника Дудена). Суто книжковий характер має поєднання фразеологізму j-m Vorschub leisten в порівнянні зі своїм синонімом Hilfe leisten, що відноситься до нейтральної лексики. Зміну стилістичного забарвлення показують структурні синоніми Gliick або Schwein haben, в порівнянні з Dusel ha-ben, де взаємозамінний компонент Dusel додає фразеологічній одиниці грубо-фамільярний відтінок.
Взаємозамінюваність компоненту дозволяє також виразити дуже тонкі семантичні відтінки синонімічних одиниць фразеологізмів. Так, зокрема, поєднання фразеологізмів Protest erheben і Protest einlegen, маючи спільне значення, відрізняються тим, що Protest einlegen передбачає письмову офіційну заяву протесту. Вирази sich auf die Beine machen і sich auf die Socken machen, маючи спільне значення, відрізняються тим, що вираз з компонентом Socken має відтінок швидко відправитися, швидко піти, утекти. Порівняймо в цьому плані значення одиниці фразеологізму j-m auf den Socken sein гнатися, переслідувати когось і дієслово, що вживається в розмовній мові socken бігти, мчатися.
Всі типи словосполучень, що розглянуті нами, є різновидами структурних синонімів. Окрім цього, в німецькій фразеології широко відомі випадки, де взаємозамінний дієслівний компонент сприяє створенню таких семантичних відтінків, які виходять за рамки синонімічності. Це, перш за все, дуже багаточисельна група одиниць фразеологізмів з неперехідним значенням, що перетворюються через дієслівний компонент в перехідні, напр.: wieder auf dem Damm sein бути здоровим, добре себе відчувати і j-n wieder auf den Damm bringen вилікувати, поставити на ноги кого-л.; an den Bettelstab kommen розоритися і j-n an den Bettelstab bringen розорити когось; in FluЯ kommen (geraten) налагодити что-л. і in FluЯ bringen пустити в хід та ін. У аналогічній функції відомі, далі, дієслова setzen, versetzen, наприклад: auf freiem Fufi sein бути на волі і j-n auf freien Fufi setzen випустити кого-л. на свободу, звільнити, in Erstau-nen geraten і j-n in Erstaunen setzen, in tiefer Trauer sein і j-n in tiefe Trauer versetzen.
Варіація дієслівного компоненту може, далі, збільшувати рухливість фразеології відносно характеристики дії, наприклад: auf freiem FuЯ sein бути на волі і auf freien FuЯ kommen опинитися на волі; an der Spitze stehen бути головою, очолювати і an die Spitze treten стати головою, очолити.
Одним з перших, хто звернув увагу на багатозначність одиниць фразеологізмів німецької мови, був Л. Э. Біновіч, автор відомого німецько-російського фразеологічного словника (Москва, 1956). В процесі підготовчої роботи до видання словника, Л. Е. Біновіч зіткнувся з конкретним фактом багатозначності значної кількості одиниць фразеологізмів німецької мови.
Багатозначність у фразеології відрізняється від багатозначності в лексиці. Цікавими в цьому плані є спостереження над багатозначними фразеологічними одиницями англійської мови, які в рівній мірі можуть бути застосовані і до фразеологічних одиниць німецької мови. Залежно від видів словосполучень намічаються три типи лексичних значень стійких словосполучень 1) просте; 2) первинно-образне; 3) повторно-образне.
Перший тип безпосередньо пов'язаний із значенням субстантив­ного компоненту в аналітичних фразеологізмах словосполученнях, де компоненти останнього, в порівнянні з іншими груп­ами фразеології, мають відносно велику самостійність. Другий тип значення утворюється на основі переосмислення образних словосполук і завжди пов'язаний з омонімією значення вільних словосполук. Третій тип, що є з'являється украй цікавим в плані розвитку полісемії фразеологізму, виникає як вторинно-образне значення на основі первинно-образного, тобто власне значення фразеологізму. Відповідно до цих типів лексичного значення фразеологічних одиниць і багатозначність в них може бути двох типів:
1) багатозначність, пов'язана з багатозначністю субстантивного ком­понента поєднань фразеологізмів типу «Дієслово-іменник », і тут ця багатозначність безпосередньо залежить від багатозначності лексичної одиниці і 2) багатозначність, пов'язана із значенням власне фразеологічної одиниці. Переосмислення останнього значення є вже процес, який представляє собою специфічне явище багатозначності у фразеології. Прослідкуємо це на прикладах.
Фразеологічна одиниця німецької мови eine Runde machen має два значення: 1) робити обхід і 2) передаватися з вуст у вуста. Обидва значення цього поєднання фразеологізму пов'язано з багатозначністю слова Runde, яке позначає, з одного боку, круг, з іншої — дозор, обхід. І те і інше значення виникає на базі субстантивного компоненту фразеологічної одиниці.
Іншого типу розвиток багатозначності ми бачимо в образній фразеологічній одиниці sich aufs Ohr legen, яка означає: 1) лінь спати, піти на бічну і 2) не діяти. Перше значення утворюється в результаті метафоричного переосмислення омонімічної вільної словосполуки, внаслідок чого виникає нове, власне фразеологічне значення (первинно-образне). Первинно-образне значення утворюється, отже, кожного разу тоді, коли відбувається утворення фразеологічної одиниці на основі переосмислення омонімічної вільної словосполуки. Друге значення виникає вже на основі повторного переосмислення значення фразеологічної одиниці (повторно-образне значення), основою якого є власне значення фразеологізму даного обороту.
Аналогічну картину показує фразеологічна одиниця j-п an die Wand drucken, яка має два значення: 1) приперти до стінки кого-л., поставити в безвихідь кого-л. і 2) втерти ніс комусь. Перше значення є первинно-образним і виникло в результаті метафоризації вільного синтаксичного словосполучення, яке первинно конкретно позначало положення переможеного в поєдинку з суперником. Друге значення виникає в результаті переосмислення первинно-образного, оскільки «утерти ніс грудці-л.» означає «перевершити свого суперника в чем-л.», т. е., іншими словами, знову-таки «перемогти», але в ширшому плані.
Обидва зразки показують, що збагачення фразеології в даному випадку відбувається на базі наявної фразеології, за рахунок чистих фразеологічних ресурсів мови.
Продуктивність фразеології в збагаченні лексичного складу німецької мови не була ще предметом спеціального дослідження, якщо не враховувати аналізу окремих видів стійких словосполук (неафористичні фразеологічні одиниці), які освітлювали в літературі по словотворенню сучасної німецької мови.

Розділ 3. Фразеологічні синоніми тематичної групи «старанно працювати» та основні вправи до їх засвоєння.
Фразеологізми, в більшості випадків, утворюються за допомогою метафор, які беруть свої позначення з із сфер суспільного громадського життя, тому розвиток сфер людської діяльності відбивається також і в тематичних групах фразеологізмів.
Вивченням тематичних груп фразеологізмів займалися багато учених.
Так, наприклад, Г. Краммер досліджував тематичну групу «рицарські турніри
і зброя феодалізму» зі словами якої і сьогодні утворюються фразеологізми, що часто вживаються використовують: den SpieЯ umdrehen – «переходити в контратаку, використовуючи засоби кошти противника супротивника », jemanden in Harnisch bringen – «кого-небудь будь-кого сердити», jemanden im Stich lassen – «залишати без підтримки, кидати напризволяще».
Розвиток техніки в 19 столітті сторіччі привів до виникнення нової
тематичної групи фразеологізмів, наприклад, у зв'язку з винаходом
парової машини і залізниці: Bahnhof verstehen – «нічого не розуміти»
auf dem richtigen/falschen Dampfer sein – «бути правым/заблуждаться
помилятися», etwas geht im alten Gleis weiter – «нічого не змінилося».
Нещодавній розвиток радио- і ракетотехники, астронавтики і подібних галузей привело до виникнення нових фразеологізмів: eine Antenne fьr etwas haben – «мати чутливість до чого-небудь», nicht alle Daten im
Speicher haben – «бути не зовсім нормальним», wie eine Rakete –
«блискавично».
Поряд з названими накликати і іншими новообразующимися тематичними групами також залишаються активними старі групи, такі, як «людське тіло» і «предмети одягу».
Фразеологія, як і вся система мовної номінації, є антропоцентричною, тобто головним об'єктом номінації (і оцінки) слугують різні сфери людської діяльності і, зокрема, найменування осіб.
Велика кількість фразеологізмів відноситься до теми людської діяльності та міжособистісних відносин. Сюди ж належить також тематична група «старанно працювати», яка рясно надавала і зараз надає компоненти для конструкцій фразеологізмів (Додаток А). Багатство цієї тематичної групи пов’язане з тим, що праця та пов’язані з нею дії займають значну частину людського життя, що не могло не відобразитися у фразеологічному фонді німецької мови.
Фразеологічний фонд є тією частиною мови, яка в найбільш яскравій і емоційній формі відображує відображає уявлення мовного соціуму про правила і норми суспільного життя, між особових стосунків, взаємодії з із навколишнім світом, а також про відхилення від даних правил і норм. Фразеологічні одиниці називають предмети і явища і виражають виказують їх значущість з погляду мовного колективу. Таким чином,  в  значенні  фразеологічної одиниці органічно  поєднуються номінація і оцінка.
Як бачимо, значну частину даної групи складають порівняльні зоометафори, де старанність та працьовитість людини порівнюється з відповідними якостями тварин ( arbeiten wie ein Dachs, arbeiten wie ein Vieh та ін).
Розглядаючи фразеологізми, не можна залишити поза увагою їхні основні риси – образність та експресивність, адже в більшості випадків ці характерні особливості і відрізняють сталі звороти від слів. За висловом В.М. Мокієнка, підґрунтям цього феномену є “здатність створювати наочно-чуттєві образи предметів і явищ. Сила образу полягає в його конкретності, тісному зв’язку з контекстом у широкому розумінні слова. Найбільшу схильність до фразеологізації виявляють ті вільні сполучення слів, які відображають конкретні явища матеріальної дійсності, пов’язані з життям людини ” [17,162-163].
Серед фразеологізмів, що характеризують здібності людини у німецькій мові найбільш часто використовуваним засобом вираження експресивності є образність, заснована на метафоричному переносі. Отже, ми можемо виділити образність як одну з ознак даної тематичної групи фразеологізмів. Деякі образні асоціації приводять до створення на основі метафоричного переосмислення цілої лави низки фразеологізмів. Порівняння та метафору В.М.Мокієнко вважає лінгвістичним фактором створення образності. Спільність порівняння і метафори полягає в створенні фразеологічних асоціацій на основі схожості предметів чи явищ.
Однак їх різницю слід вбачати перш за все у вираженні змісту. “Порівняння, як простіший засіб опису образу, більш експліцитне, ніж метафора. Метафора ж виражає схожість змісту імпліцитно, з необхідним опущенням підґрунтя для порівняння і показника порівняння [14, с.167]. Метафоричний тип переосмислення є найбільш розповсюджений. Таким чином, метафоричне переосмислення – це “перенос найменування з одного денотата на інший, який асоціюється з ним на основі реальної чи уявної схожості ” [14, с.124].
Для німецьких фразеологізмів даного семантичного поля характерне також використання наступного образу – на людину переносяться властивості апарату, який працює добре (arbeiten wie eine Maschine).
Але деякі з фразеологізмів мають певним чином виражену негативну направленість ( sich tot zuschanden, wie ein Galeerensklave arbeiten). Що свідчить про експресивну функцію цих фразеологізмів у мові.
Експресивність – це категоріальна ознака фразеологічних одиниць, та необхідна умова їх існування. Образне перенесення властиве фразеологічним виразам, робить весь вислів яскравим, емоційно-експресивним, забезпечуючи йому (у поєднанні з лаконічністю виразу) високу міру інтелектуальної і естетичної дії, а також широке розповсюдження поширення у мовленні.
Також варто відмітити відносну варіативність компонентів деяких фразеологічних одиниць, що свідчить про їх високу лексичну сполучуваність та дає можливість більш широко використовувати їх у процесі комунікації. (sich krank arbeiten або sich mьde arbeiten; ganze Arbeit leisten, grьndliche Arbeit leisten, grьndliche Arbeit machen, grьndliche Arbeit tun).
Отже, на основі вищезазначеного ми можемо зробити висновок, що фразеологізми тематичної групи «старанно працювати» слугують збагаченню фразеологічного складу німецької мови та можуть бути широко використані у процесі комунікації.
Знання іноземної мови асоціюється із знанням слів, в той час як володіння мовою з лексичними навичками, які саме й забезпечують функціонування лексики у спілкуванні. Отже, лексичні навички слід розглядати як найважливіший і невід’ємний компонент змісту навчання іноземної мови, а їх формування і є метою навчання лексичного матеріалу.
Лексичний аспект спілкування має певні особливості, які полегшують його засвоєння і які його ускладнюють. До перших відноситься зв’язок лексики зі змістом комунікації, на що спрямована увага комунікантів. Це сприяє концентрації їх уваги і врешті-решт засвоєння. До других відноситься практично невичерпний запас лексики будь-якої західно — європейської мови, а також великі труднощі засвоєння іншомовної лексики[18 ,92].
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по иностранным языкам