Реферат: Узяднанне БССР и Пакт Молатава-Рыбентропа

ПактМолатава-Рыбентропа(Уз’яднаннеБССР)

/>


(Набіраў: ДзмітрыеўДзмітрый)

Прыходфашызму даўлады ў Германііі пачатак рэалізацыіяго агрэсіўнайпраграмы стварылінебяспечныачаг вайны ўЦэнтральнайЕўропе і непасрэднуюпагрозу развязваннясусветнайвайны. Адводзячыў сваіх глабальныхпланах важнейшаемесца барацьбесупраць “фарпостаміжнароднагакамунізма”, гэта значыцьсупраць СССР, фашызм меў намэце зняволеннеі іншых краін, устанаўленнесусветнагапанавання.

Паўсталазадача арганізацыісумесных дзеянняўрозных палітычныхсіл для адпоругэтай палітыцы.Здавалася, усярэдзіне 30-хгг. такія перадумовынамячаліся:ідэя СавецкагаСаюза аб арганізацыісістэмы калектыўнайбяспекі знайшлападтрымкуФранцыі, Югаславіі, Румыніі і іншыхкраін. У 1934 г. СССРуступіў у ЛігуНацый і стаўпастаяннымчленам яе Савета.У 1935 г. былі падпісанысавецка-французскіі савецка-чэхаславацкідагаворы.

Аледалей падзеіпайшлі па іншамушляху. Кіруючыяколы Англііз самага пачаткузаймалі абыякавуюпазіцыю у адносінахда ідэі калектыўнайбяспекі. Паступовазмянілася дагоршага і пазіцыяФранцыі. Кіруючыяколы заходніхдзяржаў узялікурс на “прымірэнне”з агрэсарам.Галоўны сэнсгэтага курсазаключаўсяў тым, каб цанойуступак аслабіцьгерманскінаціск на Захадзеі накіравацьяго экспансіюна Усход.

Палітыка“прымірэння”рэалізоўваласяпа розных напрамках.Заходнія дзяржавынічога не зрабілі, калі Германіяяшчэ вясной1935г. афіцыйнаадмовіласяад выкананняусіх ваенныхартыкулаўВерсальскагадагавора іўвяла забароненуюёй усеагульнуюпавіннасць.У наступнымгодзе ГерманіяакупіравалаРэйнскуюдэмілітарызавануюзону. Ад Германіістаралася неадстаць фашысцкаяІталія, якаянапала на Эфіопію.У 1936 г. Германіяі Японія заключыліантыкамінтэрнаускіпакт, да якогау 1937 г. далучыласяІталія.

У сакавіку1938 г. у склад рэйхабыла ўключанаАўстрыя. Пагрозанавісла надЧэхаславакіяй.30 верасня 1938 г. наканферэнцыікіраўнікоўурадаў Англіі, Францыі, Германііі Італіі ў Мюнхенебыло падпісанапагадненнеаб расчляненніЧэхаславакііі перадачычасткі яе (Судэцкайвобласці) Германіі.У сакавіку 1939г. Чэхаславакіябыла акупіраванаГерманіяй.Такім чынам, да 1939г. Версальска-Вашынгтонскаясістэма дагавораўбыла скасаванаканчаткова.

Становішчау свеце рабіласявыбухованебяспечным.У новых умовахСавецкі Саюздаў згоду накантакты зГерманіяй.Адбыліся эканамічныяперагаворы, якія з асаблівайінтэнсіўнасцюразгарнулісяў маі-жніўні1939 г. Затым яныперайшлі упалітычнуюсферу.

Англіяі Францыя пасляакупацыі Чэхаславакіінемцамі, баючысянепрадказальнайпалітыкі Германіі, зноў пайшліна кантакт зСССР. Вяснойі летам 1939 г. праходзілітраістыя перагаворыСССР, Англііі Францыі папалітычных, а потым і ваенныхпытаннях. Адначасовабрытанскіяпалітычныяколы не пакінуліспроб дамовіццаз Германіяй, вынікам чагоз’явілісяангла-нямецкіяперагаворы.

Напалітычныхі ваенных перагаворахз СССР Англіяі Францыя займалінеканструктыўнуюпазіцыю. Разамз тым, яны непраяўлялігатоўнасціда кампрамісаўперад тварамфашызму.

Награмадскімузроўні таксамане ўдалосяўтварыць магутныантыфашысцкіфронт.

Да 20жніўня 1939 г. сталавідавочна, штоперагаворыСССР, Англііі Францыі зайшліў тупік. Сітуацыястанавіласякрытычнай.ПадрыхтоўкаГерманіі данапада на Польшчуішла поўнымходам, і Гітлеру любы момантбыў гатовыпачаць наступленне.

Ваўмовах узрастаючайнапружанасціміжнароднагастановішча, поўнай палітычнайізаляцыі імагчымай вайнына два фронтыСССР прыняўпрапановуГерманіі заключыцьпакт аб ненападзенні.20 жніўня 1939 г.Гітлерзвярнуўся засабістымпасланнем даІ.В.Сталінапрыняць міністразамежных спраўГерманіі “дляскладання іпадпісанняпакта аб ненападзеніі”.Раніцай 23 жніўня1939 г. у Масквупрыляцеў Рыбентроп.Перагаворыпаміж ім, Сталінымі Молатавымзавяршылісяна працягуаднаго дня. 23жніўня 1939 г. быўпадпісанысавецка-германскідагавор абненападзеннітэрмінам на10 гадоў.

Савецка-германскідагавор, з аднагобоку, з’явіўсявымушанымкрокам, лагічнымвынікам міжнародныхадносін ў 1938-1939гг. СавецкіСаюз пазбегнуўвайны на двафронты, нанёсрашучы ўдарпа планах стварэнняадзінагаантысавецкагафронту, атрымаўамаль два гадыдля ўмацаваннясваёй абароназдольнасцi.З другогаж боку, гэтыдагавор нанёсурон міжнароднамупрэстыжу СССР, які ўспрымаўсяраней як флагманбарацьбы зфашызмам. Быўдэзарыентаваныі савецкі народ, які бачыў уфашызме лютагаворага.

Дадагавора быўпрыкладзены“Сакрэтныдадатковыпратакол”, якімразмяжоўваліся“сферы інтарэсаў”абодвух бакоў.Германія атрымалаФранцыю, Брытаніюі іх афрыканскіякалоніі, СССР– Фінляндыю, Эстонію, Латвію, Бесарабію і“права” пашыраццана поўдзеньу бок Персідскагазаліва празІран, Афганістані Турцыю.

Згодназ першым пунктампратакола, увыпадку тэрытарыяльныхі палітычныхпераўтварэнняўу абласцях, якія належаліпрыбалтыйскімдзяржавам(Фінляндыя, Эстонія, Латвія, Літва), паўночнаяграніца Літвыпавінна быластаць мяжой, падзяляючайсферу уплывуГерманіі іСССР.

У другімпункце пратаколаадзначалася:“У абласцях, якія належацьПольскай дзяржаве, сферы ўплывубудуць размежаваныпа лініі рэкНараў, Вісла, Сан”. Гэта значыць, СССР, па сутнасці, атрымліваўакрамя ЗаходняйБеларусі іЗаходняй Украінычастку Польшчыда Варшавы.

Самфакт размежаванняінтарэсаўсацыялістычнайі фашысцкайдзяржаў сакрэтнымпратаколам, прыняты ў абходзаконаў СССРі ў парушэннедагаворныхабавязацельстваўперад трэцімікраінамі, адлюстроўваўгрэбаванненормамі праваі маралі.

Кульмінацыяйгэтага працэсастаў Дагавораб дружбе іграніцы паміжСССР і Германіяйад 28 верасня1939 г. Быў таксамападпісанысакрэтны дадатковыпратакол, паводлеякога Літваўключаласяў сферу інтарэсаўСССР, а Германіяўзамен атрымлівалачастку Польшчы, якая па ранейшайдамоўленасціўваходзілаў сферу інтарэсаўСССР.

Германіялічыла, штопакт ат 23 жніўня1939 г. развязаўёй рукі на Усходзе,і 1 верасня янанапала на Польшчу.Англія і Францыя, звязаныя зПольшчай саюзнымідагаворамі,3 верасня 1939 г.аб’явілі вайнуГерманіі. У тойжа дзень у вайнуўступілі Аўстралія, Новая Зеландыяі Індыя. Пачаласядругая міраваявайна.

еще рефераты
Еще работы по историческим личностям