Реферат: Интеллект как собственность

<span Courier New"">Министерствообразования и науки Украины

<span Courier New"">ВНУ им. Даля

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">Кафедра хозяйственного права

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">Реферат по дисциплине

<span Courier New"">На тему:

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">Выполнил: студент гр.ПН-111

<span Courier New"">Воскресенская А.С.

<span Courier New"">Проверил: Горяйнов Ю.В.

<span Courier New";mso-ansi-language: EN-US">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">

<span Courier New"">Луганск 2002

Гражданское право-профилирующая отрасль права, котораярегулирует имущестенные и личные неимущественные отношения между физическими,юридическими лицами государства на принципах равенства сторон. Авторское правои интеллектуальная собственность относятся ко второму типу отношений, но онисвязанны с имуществом. Вот что мы можем прочитать в Гражданском кодексеУкраинской ССР, с изменениями и дополнениями, внесенными Законами Украины:

<span Times New Roman CYR",«serif»;layout-grid-mode: line">Розділ IV
АВТОРСЬКЕ ПРАВО

<span Times New Roman CYR",«serif»;layout-grid-mode: line">Стаття 472. Законодавство України про авторське право і суміжні права

Законодавством України охороняються особисті (немайнові)і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані із створенням тавикористанням творів науки, літератури і мистецтва (авторське право), і прававиконавців, виробників фонограм та організацій мовлення (суміжні права).

Відносини, що складаються у зв'язку із створенням івикористанням об'єктів авторського права і суміжних прав, регулюються ЗакономУкраїни «Про авторське право і суміжні права» та іншими законодавчимиактами України.

<span Times New Roman CYR",«serif»; layout-grid-mode:line">(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 13.09.74 р. N 3050-VIII;
у редакції Закону України
від 04.02.94 р. N 3942-XII)

      <span Times New Roman CYR",«serif»;layout-grid-mode: line">Статті 473

-<span Times New Roman CYR",«serif»;layout-grid-mode: line">513. Виключені.

<span Times New Roman CYR",«serif»;layout-grid-mode: line">Розділ V
ПРАВО НА ВІДКРИТТЯ

<span Times New Roman CYR",«serif»;layout-grid-mode: line">Стаття 514. Права автора відкриття

Автор відкриття має право вимагати визнання йогоавторства і пріоритету у відкритті, посвідчуваних дипломом, який видається увипадках і в порядку, передбачених Положенням про відкриття, винаходи іраціоналізаторські пропозиції, затверджуваним Радою Міністрів СРСР.

Автор відкриття має право на винагороду, виплачувану йомупри одержанні диплома, а також на пільги, передбачені Положенням про відкриття,винаходи і раціоналізаторські пропозиції.

<span Times New Roman CYR",«serif»; layout-grid-mode:line">

Стаття 515. Перехід права автора відкриття за спадкоємством

Право одержати диплом померлого автора відкриття, а такожвинагороду за відкриття переходить за спадкоємством у встановленому закономпорядку.

<span Times New Roman CYR",«serif»; layout-grid-mode:line">

Стаття 516. Спори про авторство на відкриття

<span Times New Roman CYR",«serif»; layout-grid-mode:line">Спори про авторство (співавторство) на відкриттярозв'язуються судом.

<span Times New Roman CYR",«serif»;layout-grid-mode: line">Розділ VI
ПРАВО НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК, ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ ІПОСЛУГ, РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ

<span Times New Roman CYR",«serif»; layout-grid-mode:line">(Назва розділу в редакції Указу Президії Верховної
Ради Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI,
Закону України від 28.02.95 р. N 75/95-ВР)

<span Times New Roman CYR",«serif»;layout-grid-mode: line">Стаття 517. Законодавство України про охорону прав на винахід, кориснумодель, промисловий зразок, знак для товарів і послуг

Майнові та пов'язані з ними особисті немайнові відносини,що виникають у зв'язку із створенням і використанням винаходу, корисної моделі,промислового зразку, знаку для товарів і послуг, регулюються законами України«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охоронуправ на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів іпослуг», цим Кодексом та іншими актами законодавства України.

<span Times New Roman CYR",«serif»; layout-grid-mode:line">(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI;
Законом України від 28.02.95 р. N 75/95-ВР)

<span Times New Roman CYR",«serif»;layout-grid-mode: line">Статті 518-519, 5201. Виключені.

<span Times New Roman CYR",«serif»; layout-grid-mode:line">(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI;
виключена згідно із Законом України від 28.02.95 р. N 75/95-ВР)

<span Times New Roman CYR",«serif»; layout-grid-mode:line"> 

Стаття 520. Права автора раціоналізаторської пропозиції

Авторові прийнятої до впровадження раціоналізаторськоїпропозиції видається свідоцтво, яке засвідчує його авторство. Він має право навинагороду, а також на пільги відповідно до законодавства України.

<span Times New Roman CYR",«serif»; layout-grid-mode:line">(У редакції Законом України
від 28.02.95 р. N 75/95-ВР)

Стаття 521. Участь автора раціоналізаторської пропозиції у її впровадженні

Автор раціоналізаторської пропозиції бере участь уздійсненні робіт, пов'язаних з її впровадженням, у порядку, передбаченомузаконодавством України.

<span Times New Roman CYR",«serif»; layout-grid-mode:line">(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI;
Законом України від 28.02.95 р. N 75/95-ВР)

<span Times New Roman CYR",«serif»;layout-grid-mode: line">Стаття 522. Перехід права автора раціоналізаторської пропозиції заспадкоємством

Право одержати свідоцтво на раціоналізаторську пропозиціюі винагороду за раціоналізаторську пропозицію переходить за спадкоємством увстановленому законом порядку.

<span Times New Roman CYR",«serif»; layout-grid-mode:line">(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI;
Законом України від 28.02.95 р. N 75/95-ВР)

<span Times New Roman CYR",«serif»;layout-grid-mode: line">Стаття 523. Спори про авторство, першість на раціоналізаторськупропозицію і виплату винагороди

Спори про авторство (співавторство), про першість нараціоналізаторську пропозицію, факт її використання, розмір, порядок обчисленняі строки виплати винагороди розглядаються судом.

<span Times New Roman CYR",«serif»; layout-grid-mode:line">(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 20.05.85 р. N 278-XI;
Законом України від 28.02.95 р. N 75/95-ВР)

<span Times New Roman CYR",«serif»; layout-grid-mode:line">

<span Arial CYR",«sans-serif»;color:black;layout-grid-mode:line">Интеллекткак собственность

<span Times New Roman CYR",«serif»; layout-grid-mode:line">

СегодняУкраина имеет проблему с защитойавторского права и интеллектуальной собственности.От решения проблемы создания эффективной системы охраныинтеллектуальной собственности зависит прочность фундамента для развитияУкраины, ее модернизации, повышения конкурентоспособности в мировойсоциально-экономический системе. А от этого, в свою очередь, — перспективысоздания рабочих мест в новых отраслях, определяющих лицо мировой экономики ХХІстолетия — экономики, базирующейся на знаниях.

Это и вопрос создания цивилизованной рыночной среды, в которой ипредприниматели, и потребители были бы надежно защищены от недобросовестнойконкуренции, связанной с неправомерным использованием объектов интеллектуальнойсобственности, производством фальсифицированных товаров. Именно этимопределяется актуальность проведенного в Киеве 31 октября с.г. “круглого стола”на тему “Проблемы охраны интеллектуальной собственности в Украине”,организованного Украинским центром экономических и политических исследованийимени Александра Разумкова, в котором приняли участие около 200 представителейорганов государственного управления, посольств ряда стран, организаций сферыпатентования и регистрации авторских прав, Национальной академии наук инегосударственных научно-исследовательских организаций, ведущих средствмассовой информации.

Актуальность этой проблемы особо подчеркивается переговорамипремьер-министра Украины А.Кинаха в ходе его визита в США, где предоставление самериканской стороны отсрочки во введении экономических санкций было яснообусловлено продолжением принятия мер, подтверждающих решимость Украиныбороться с нарушениями прав интеллектуальной собственности.

Проблемы охраны интеллектуальной собственности сегодня вышли в мире напервый план и стали уже не просто юридическим или коммерческим вопросом.Вследствие всеобъемлющей интеллектуализации современной мировой экономики онивсе более становятся политической проблемой, связанной с экономическойбезопасностью и требуют стратегических подходов к их решению. Процессыинтеллектуализации достигли чрезвычайно высокой интенсивности, немыслимой ещедесятилетие назад. Сейчас в мире действуют свыше 4 млн. патентов; каждый годподается приблизительно 700 тыс. заявок на патентование; в 2000 г. доход отпродажи лицензий на запатентованные объекты составил 100 млрд. долл., что вдесять раз больше, чем в 1990 г.

Важно учитывать, что в основном уже сформировалась глобальная системарегулирования охраны интеллектуальной собственности. Украина должнаадаптироваться к ней, если намерена развиваться как составная часть мировогохозяйства, а не как экономика, отгороженная от мировых тенденцийсоциально-экономического и технологического развития. И за последние годыУкраина значительно активизировала процесс вхождения в мировые структуры,регулирующие интеллектуальную собственность, и уже является участницей 15 из 26универсальных международных конвенций и договоров в этой сфере. Однакопроблемой остается незавершенность процессов обретения членства во Всемирнойторговой организации (ВТО) и обеспечения участия в Соглашении о торговыхаспектах прав интеллектуальной собственности. Не завершен и процессприсоединения к ряду международных конвенций и договоров.

Большое значение для эффективной охраныинтеллектуальной собственности имеет процесс вхождения Украины к региональныеевропейские структуры регулирования этой сферы, и прежде всего в структурыЕвропейского Союза. На этом направлении также имеются нерешенные проблемы — неопределенность позиции Украины относительно Евразийской патентной конвенции иналаживания отношений с Евразийской патентной организацией, отсутствие перспективныхпрограмм взаимодействия с Европейским патентным ведомством и Ведомством погармонизации на внутреннем рынке (товарные знаки ЕС).

Доминирующую роль в сфере двухсторонних отношений вэтой области, безусловно, играют США, являющиеся мировым технологическимлидером. Именно этот фактор, а не только угроза санкций со стороны СоединенныхШтатов, является мощным стимулом, побуждающим к развитию системы охраныинтеллектуальной собственности в Украине.

На протяжении последнего десятилетия в Украине происходит довольноинтенсивный процесс становления системы охраны интеллектуальной собственности.На сегодня система органов регулирования сферы охраны интеллектуальнойсобственности в Украине находится в завершающей фазе формирования и ужеспособна выполнять свои основные функции. Она регулируется 37 законами и свыше100 подзаконными актами, которые распространяют свое действие на, по крайнеймере, 16 самостоятельных объектов авторского права в области науки, литературыи искусства, три вида объектов смежных прав, девять видов промышленнойсобственности и на сферу защиты от недобросовестной конкуренции. Однаконестабильность условий для изобретательской и рационализаторской деятельностииз-за, главным образом, ухудшения материально-технических и финансовых условийв инновационной сфере, обусловила уменьшение, в сравнении с 1995 г.,численности изобретателей, авторов промышленных образцов и рационализаторовпочти на треть, а количества предприятий, которые принимают участие в созданиии использовании объектов промышленной собственности, — вдвое. Крайненезначительными являются операции по заключению договоров на передачу правотносительно объектов промышленной собственности.

В 2000 г. были зарегистрированы лишь 372 договора (185 — о передаче прави 182 — лицензионные договора на использование объектов промышленнойсобственности), причем преобладающая часть из них касалась знаков для товаров иуслуг (233). Характерно, что в 2000 г. 42,8% всех лицензионных договоров наиспользование знаков для товаров и услуг касались ликеро-водочных и еще 7,5% — табачных изделий; не было ни одного договора в таких сферах, как способы связи,электроника, сельское хозяйство, медицина. В области лицензионных договоров наиспользование изобретений среди лидеров — также ликеро-водочные изделия(16,6%), тогда как на машиностроение приходится 4,8%, электронику — 2,4%,сельское хозяйство — ни одного договора.

В структуре системы охраны интеллектуальной собственности недоразвитымиявляются элементы, которые обеспечивают коммерциализацию запатентованныхдостижений. При неблагоприятном климате для иностранного инвестирования этообуславливает низкий показатель высокотехнологического экспорта на душунаселения, по которому Украина почти вдесятеро отстает от его среднемировогозначения. А на роялти и лицензионные услуги в 2000 г. приходилось лишь 0,04%украинского экспорта услуг и 1,27% их импорта.

В совокупности проблем охраны интеллектуальной собственности в Украиненаиболее острыми являются следующие проблемы: охрана компьютерных программ ибаз данных (отметили 65,3% опрошенных УЦЭПИ экспертов), защита отнедобросовестной конкуренции (55,6%), охрана знаков для товаров и услуг(товарных знаков) — 52,1%, охрана производителей аудиовизуальной продукции — 50,0%.

По мнению экспертов, созданию в Украине эффективной системы охраныинтеллектуальной собственности препятствуют прежде всего недостатки правовойсистемы страны. Значительную роль играют и господствующее в обществепренебрежение к охране прав интеллектуальной собственности, отсутствие надлежащегоинформационного обеспечения деятельности в области охраны интеллектуальнойсобственности. Характерно, что больше половины из 2 тыс. опрошенных УЦЭПИграждан не относят проблемы охраны интеллектуальной собственности к числупервостепенных проблем экономического развития Украины. В условиях ограниченнойплатежеспособности широких слоев населения действуют мощные стимулы кприобретению и потреблению продукции, изготовленной с нарушением правинтеллектуальной собственности. Почти 70% населения Украины потребляетподдельную продукцию, маркированную общеизвестными товарными знаками; лишьпятая часть населения никогда не покупает такой продукции. 42,4% гражданУкраины покупают товары, которые дешевле, даже если они могут быть поддельными.Почти для 40% украинских потребителей качество поддельных товаров оказываетсяцеликом приемлемым. Это указывает на то, что деформация правовых понятий узначительной части граждан поддерживается неприхотливостью их требований ккачеству — что есть нормой для малообеспеченных слоев населения.

Низкие стандарты защиты интеллектуальной собственности в Украине вомногом определяются значительным недостатком квалифицированных специалистов вэтой сфере, что требует довольно большого объема специфических знаний. Сегоднямощность образовательной системы низка и не может удовлетворить спрос наспециалистов этого профиля. Так, в 2000 г. на первый курс Институтаинтеллектуальной собственности и права были зачислены лишь 39 чел., а на второмкурсе продолжали обучение 42 чел. В Харьковском межотраслевом институтеповышения квалификации кадров по новым направлениям развития техники итехнологий при Харьковском национальном техническом университете “ХПИ”, которыйготовит менеджеров интеллектуальной собственности, первый выпуск специалистовинтеллектуальной собственности составил лишь 39 чел.

Наконец, среди главных причин недостаточного уровня эффективности охраныинтеллектуальной собственности украинских физических и юридических лиц заграницей специалистами чаще всего называются “отсутствие у государства средствна патентование и осуществление регистрационных процедур за границей” (54,8%ответов экспертов), “низкий уровень правовой культуры в стране” (46,6%),“отсутствие надлежащих знаний и информации о порядке защиты интеллектуальнойсобственности за пределами Украины” (45,2%). На “законодательнуюнеурегулированность в Украине вопросов трансфера технологий, в т.ч. в случаяхвыезда украинских специалистов на работу за границу”, указывают 43,8%опрошенных УЦЭПИ экспертов.

Анализ, проведенный в УЦЭПИ, показал, что в структуре законодательногорегулирования вопросов охраны интеллектуальной собственности не решеныследующие важные проблемы:

— владение и управление правами на объекты интеллектуальнойсобственности, созданные за счет средств государственного бюджета иобщегосударственных централизованных фондов;

— коллективное управление авторским и смежными правами;

— регулирование рынка интеллектуальной собственности, передача накоммерческих основах прав на объекты интеллектуальной собственности;

— нормативно-правовое обеспечение развития франчайзинга — продажи иливременного предоставления в пользование товарного знака под контролем егособственника;

— трансфер технологий за границу, что приводит к целенаправленномуотбору, часто за бесценок, украинских технологий со стороны иностранных фирм;правовые механизмы, которые бы предотвращали представление заявок наизобретения в зарубежные страны, минуя патентное ведомство Украины, чтоприводит к неконтролируемому отплыву новых технологий за границу;

— защита коммерческой информации предприятий, а также ноу-хау;

— защита известных товарных знаков, которая не требует регистрации: взаконах Украины вообще не дается определение этого термина, нет списка такихзнаков;

— защита фирменных наименований;

— оценка стоимости нематериальных активов;

— учет объектов интеллектуальной собственности;

— внедрение более эффективной защиты научной интеллектуальнойсобственности против нарушений в этой сфере (присвоение результатов научнойработы в форме фиктивного “соавторства”; публикация работниками государственныхструктур от своего имени результатов, которые содержатся в научно-аналитическихматериалах, представленных в них подчиненными организациями; воспроизведениерезультатов научных работ без ссылки на авторов или несанкционированная ихпубликация и пр.);

— охрана рационализаторских предложений;

— охрана пород животных;

— охрана фольклора, народных художественных промыслов и традиционныхзнаний;

— пробелы в антимонопольном законодательстве, которые делают возможнымиспользование процедур патентования как способа монополизации рынков.

В процессе подготовки проекта книги IV Гражданского кодекса Украинывыявились важные расхождения между этим документом и действующими нормами ужепринятых законов и ратифицированных договоров по вопросам интеллектуальнойсобственности. Ликвидация этих несогласований вызывала значительную задержку вподготовке проекта.

Ощущается необходимость дополнительных правовых норм, которые бысогласовали украинское законодательство в вопросах охраны прав на объектыинтеллектуальной собственности и механизма их реализации с Соглашением оторговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), статьей 50 иПриложением III Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС(УПС).

Имеет место неурегулированность вопросов “интеллектуального наследства”бывшего Советского Союза. По данным главного консультанта Комитета по вопросамнауки и образования Верховной Рады Украины Геннадия Андрощука, после распадаСССР в России осталось около 500 тыс. действующих охранительных документов(авторских свидетельств) на изобретения с грифом “Для служебного пользования”,которые никогда не публиковались и могут быть превращены на патенты. Порасчетам специалистов, приблизительно четверть из них (125 тыс.) принадлежитукраинским изобретателям. В Украине нет даже перечня этих изобретений, неговоря уже об их описаниях. Аналогичной является ситуация  с секретными авторскими свидетельствамибывшего СССР (также около 500 тыс.). Некоторые из них уже превращены в патентыРоссийской Федерации. Такая ситуация может создавать для украинских предприятийопределенные трудности при выходе на зарубежные рынки высокотехнологическойпродукции.

Во время проведения “круглого стола” высказывались различные точки зренияотносительно проблемы научной интеллектуальной собственности. В частности,предлагалось ввести нормы, защищающие научные идеи, содержание научных теорий.

Несмотря на активизацию усилий правоохранительных органов по защите правинтеллектуальной собственности, общий уровень правонарушений  остается высоким. Это является основанием дляобвинения Украины в низких стандартах охраны интеллектуальнойсобственности.Так, Международный альянс интеллектуальной собственности поставилУкраину первой в списке 58 стран с низкими стандартами охраны интеллектуальнойсобственности. Особенно это касается аудиовизуальной продукции, программногообеспечения, фармацевтических препаратов. Одной международная организация — Ассоциация производителей программного обеспечения (Business Software Alliance)в своем последнем “Отчете о пиратстве” отнесла Украину к десятке стран-пиратовпрограммного обеспечения, где она (вместе с другими государствами-членами СНГ)с показателем пиратства 89% делит с Индонезией третье-четвертое места послеВьетнама и Китая, опережая Россию. По данным украинской Ассоциации иностранныхпроизводителей фармацевтической продукции (AIPM), в Украине на этаперегистрации в Фармакологическом экспертном центре Министерства здравоохраненияне учитывается наличие патентной защиты изобретений и промышленных образцов, непроводится патентная экспертиза препаратов, которые подаются на регистрацию.Это приводит к нарушению патентных прав на оригинальные лекарственныепрепараты. Значит, ведущие фармацевтические компании мира могут отказаться отпоставки на рынок Украины инновационных лекарственных препаратов.

Следует, однако, отметить, что объективность этих данных была поставленапод сомнение. К примеру, народный депутат Б.Беспалый утверждал, что такиеуровни пиратства “никем не доказаны”.Даже при очень высоком относительномуровне пиратства по его абсолютным объемам Украина не принадлежит кстранам-лидерам. А следовательно, те санкции, которые угрожают Украине состороны США, или же те осложнения, которые возникают у Украины в контекстепереговоров относительно вступления к ВТО, — не имеют под собой достаточногооснования, если руководствоваться одинаковыми критериями оценки относительновсех стран мира, в т.ч. таких, как Китай или Россия. Украина вообще не входит вдесятку стран с самыми высокими абсолютными объемами производства пиратскойфонографической продукции А потери дохода мировых производителей компьютерныхпрограмм из-за украинского пиратства в 2000 г. составляли лишь $29,7 млн.,тогда как в целом эти потери в мире составили $11,75 млрд. Анализ состоянияборьбы с нарушениями в сфере интеллектуальной собственности в Украинеподтверждает, что хотя уровень нарушений остается высоким, в последнее времяпроисходит заметная активизация процессов охраны интеллектуальной собственности.

Данные Министерства внутренних дел Украины свидетельствуют о том, что за9 месяцев 2001 г. среди проверенных 12 тыс. предприятий в различных регионахУкраины на каждом втором из них выявлены нарушения установленногозаконодательством Украины порядка тиражирования и распространения объектовинтеллектуальной собственности. Министерством возбуждено 221 уголовное дело, вт.ч. 63 — за нарушение авторских и смежных прав, в то время как за весь 2000 г.было выявлено лишь 19 таких преступлений. Свыше 4200 лиц привлечены кадминистративной ответственности. Прекращена незаконная деятельность 16“подпольных” цехов, которые занимались производством и распространениемконтрафактной продукции. У правонарушителей изъято 257 тыс. видеокассет, 235тыс. аудиокассет и 217 тыс. компакт-дисков (всего — 709 тыс. единиц) на общуюсумму 7,8 млн. грн.

Возможные решения существующих проблем

Обеспечение международно-правовых условий

До конца 2002 г. желательно завершить процесс принятия законодательныхактов (включая внесения изменений и дополнений к действующим законам), которыепривели бы украинское законодательство в соответствие с требованиями СоглашенияТРИПС, что является одним из ключевых условий вступления Украины в ВТО.

Одновременно следует дополнить действующую Программу интеграции Украины кЕвропейскому Союзу — в части уточнения институционных и финансовых ресурсов,необходимых для реализации мероприятий по охране интеллектуальнойсобственности.

Следует изучить вопрос о целесообразности присоединения Украины к рядумеждународных конвенций и договоров, включая Лиссабонское соглашение о защитеназваний мест происхождения и их международной регистрации 1958 г.; Договор омеждународной регистрации аудиовизуальных произведений (FRT) 1989 г.;Вашингтонский договор об интеллектуальной собственности относительноинтегральных микросхем 1989 г.; Евразийская патентная конвенция (ЕПК) 1994 г.Кстати, по последнему из названных вопросов на “круглом столе” развернуласьгорячая дискуссия. Категорически против ратификации ЕПК выступил рядучастников, в т.ч. патетные поверенные, чье мнение озвучила Т.Кукшина.

Важно также изучить вопрос о целесообразности разработки долгосрочной (напять лет) программы сотрудничества с Европейским патентным ведомством иВедомством по гармонизации на внутреннем рынке (товарные знаки ЕС). Следуетразработать комплекс долгосрочных мероприятий по адаптации национальнойпатентной системы к параметрам европейской патентной системы и европейскойсистемы товарных знаков;

На основе активного участия в работе, проводимой Всемирной организациейинтеллектуальной собственности в вопросах охраны интеллектуальной собственностив сети Интернет, в сферах биотехнологии, фольклора, традиционных знаний, нужнобудет внести соответствующие дополнения к Программе развития государственнойсистемы охраны интеллектуальной собственности в Украине на 2001-2004 гг.,направленные на подготовку нормативно-правовых актов в этих сферах.

Аналогичным образом следует внести в перечень актов законодательстваУкраины, по которым необходима адаптация к законодательству ЕС, нормативныедокументы ЕС по вопросам охраны интеллектуальной собственности в информационномобществе, сети Интернет.

Обеспечение развития внутреннего правового поля

В данной области приоритет номер один — ускорение принятия Книги IV“Интеллектуальная собственность” новой редакции Гражданского кодекса Украины,проведение работы относительно ликвидации несогласований между отдельныминормативно-правовыми актами по вопросам интеллектуальной собственности.

Практически перезревшим является вопрос о принятии закона о созданииПатентного суда Украины как органа специальной компетенции, уполномоченногорассматривать спорные вопросы в сфере интеллектуальной собственности в порядкеадминистративного судопроизводства, включая вопросы защиты от недобросовестнойконкуренции, связанные с правами интеллектуальной собственности.

Специалистами поддерживается идея внесения изменения в Закон Украины “Обохране прав на изобретения и полезные модели”, Уголовный кодекс Украиныотносительно уголовной ответственности за подачу заявок на изобретения виностранные государства до подачи их в национальное патентное ведомство.

Следовало бы обеспечить до конца 2002 г. подготовку законопроектовотносительно: охраны коммерческой тайны, включая вопросы ноу-хау; правовойохраны рационализаторских предложений; трансфера технологий (включаярегулирование вопросов патентования изобретений за границей, вопрос передачитехнологий при выезде физических лиц за границу); оценки интеллектуальнойсобственности; а также разработать методику оценки стоимости правинтеллектуальной собственности.

К этому следует добавить, что в ходе дискуссии на “круглом столе” первыйзаместитель председателя Государственного департамента интеллектуальнойсобственности В.Жаров высказался за принятие специального законодательного актапо вопросам служебных изобретений, т.е. изобретений, сделанных при выполненииработником своих служебных обязанностей. Одновременно он выступил за то, чтобывернуться к рассмотрению вопроса о защите авторов научных открытий в рамкахработы по подготовке новой редакции Гражданского кодекса Украины.

Организация управления и развитие инфраструктуры в сфере охраныинтеллектуальной собственности

Важными задачами в данной области является обеспечение надлежащего уровнякоординации деятельности министерств и ведомств путем регулярного проведениязаседаний Межведомственного комитета по проблемам защиты прав на объектыинтеллектуальной собственности, а также принятие постановления о создании вминистерствах и ведомствах структурных подразделений по вопросаминтеллектуальной собственности.

Вместес тем следует сделать акцент на внедрении современных технологий управленияпроцессами охраны интеллектуальной собственности. Этому способствовало бысоздание централизованного компьютерного банка данных относительно фирменныхнаименований, зарегистрированных на территории Украины; внедрение новейшихинформационных технологий, в частности относительно патентной библиотекиобщественного пользования.

Необходимы мероприятия по расширению сети региональных организаций вобласти предоставления широкого комплекса услуг в сфере охраны интеллектуальнойсобственности, с участием Всеукраинской ассоциации патентных поверенных,Общества изобретателей и рационализаторов Украины, с использованием, в случаенеобходимости, сотрудничества с региональными отделениями Торгово-промышленнойпалаты Украины. Необходимо также разработать меры по приведению национальнойстатистики относительно интеллектуальной собственности в соответствие смеждународными стандартами в этой сфере.

Но зарубежный опыт показывает, что создать эффективную систему охраныинтеллектуальной собственности, опираясь исключительно на государственныеструктуры, невозможно. Поэтому собственникам интеллектуального продукта(юридическим и физическим лицам), а также творческим союзам Украины важноускорить процесс создания негосударственных организаций по вопросам охраныинтеллектуальной собственности, а наиболее мощным из них — изучить вопрос овхождении в соответствующие международные негосударственные организации.

Наконец, в данной сфере необходимо принять меры в отношенииурегулирования вопросов “интеллектуального наследства” бывшего СССР.

Защита прав собственников и потребителей от недобросовестной конкуренции

В этой области следует предоставить Государственному комитетустандартизации, метрологии и сертификации Украины соответствующие полномочиядля эффективной защиты потребителей от недобросовестной конкуренции, связаннойс неправомерным использованием товарных знаков и других объектов интеллектуальнойсобственности. Функции Госкомстандарта в данной области должны ограничиватьсякомпетенцией в области защиты прав потребителей и не должны ограничивать рольАнтимонопольного комитета в данной области.

Необходимо также принять меры к усилению координации деятельности органовисполнительной власти, в т.ч. правоохранительных органов, с целью созданияцелостной системы обеспечения (в т.ч. информационного) соблюдениязаконодательства об охране интеллектуальной собственности.

Усовершенствование экономических рычаговохраны интеллектуальной собственности

Эти вопросы требуют самого пристального внимания, поскольку обусловливаютмассовость и устойчивость нарушений прав интеллектуальной собственности. Безрешения этих проблем (а они теснейшим образом связаны с вопросами доходовнаселения, реальной заработной платы в стране) и при полагании исключительно накарательные меры придется сделать то, что афористично изобразила во времядискуссии на “круглом столе” руководитель юридического департамента Украинскогонационального комитета Международной торговой палаты Н.Котигоренко — “закупитьв Китае дешевую арматуру и всем поставить решетки на окна”. Нельзя несогласиться с ее мнением о том, что многие граждане Украины просто финансово“не потянут” покупки лицензированных продуктов, и, следовательно, нужны мерытехнической и финансовой помощи в решении данной проблемы.

Следует разработать систему экономических стимулов (налоговых, кредитных,страховых) коммерциализации запатентованных научно-технических достижений. В частности,назревшим является вопрос о создании Фонда содействия патентованию украинскихизобретений за границей, с его частичным финансированием из Государственногобюджета в рамках отдельной статьи бюджетных затрат на охрану интеллектуальнойсобственности. В Государственном бюджете следует также предусмотреть надлежащеефинансирование затрат на развитие инфраструктуры охраны интеллектуальнойсобственности, модернизацию технической базы государственных учреждений этойсферы и внедрение в них новейших информационных технологий.В контексте этойкатегории проблем достаточно актуально прозвучало замечание руководителя Центраинтеллектуальной собственности и передачи технологий президиума НАН УкраиныЮ.Капицы о нерешенности в Украине вопроса относительно порядка и эффективногорегулирования размеров вознаграждения авторам изобретений, из-за чего“изобретать в Украине невыгодно”.

Образование и формирование общественного сознания

Актуальным вопросом стало проведение в украинских СМИ широкомасштабнойобразовательной кампании, направленной на формирование у населения Украиныправовой культуры, уважения к интеллектуальной собственности и базовых знаний оправах собственников интеллектуального продукта и механизмах его охраны, в т.ч.за границей. В рамках Концепции реформирования системы образования в Украинебыло бы желательно предусмотреть внедрение в средней школе ознакомительныхкурсов (разделов) с основами интеллектуальной собственности и соответствующихспец

еще рефераты
Еще работы по конституционному (государственному) праву зарубежных стран