Реферат: Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;text-transform:uppercase">Министерство

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;text-transform:uppercase">образования<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;text-transform:uppercase; mso-ansi-language:UK"> и науки <span Times New Roman CYR",«serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;text-transform:uppercase">Украины

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;text-transform:uppercase">Херсонскийгосударственный технический университет

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK">Ре

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">ферат  на тему:

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black">«

Конституційний Суд України<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">»

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">Выполнил: Писарогло Д.И.

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">Ст. гр. 1ЭМП1

<span Times New Roman CYR",«serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black">Проверил:

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK">Херсон

2002

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;color:black;text-transform:uppercase;mso-ansi-language:RU; mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

План

<span Arial",«sans-serif»; color:black;text-transform:uppercase">

1.<span Times New Roman"">    

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ…………………………………………………………………...3

2.<span Times New Roman"">    

СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ……………………………5

3.<span Times New Roman"">    

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ...7

4.<span Times New Roman"">    

ОРГАНІЗАЦІЯ ТАДІЯЛЬНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ……...8

5.<span Times New Roman"">    

ЗВЕРНЕННЯ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ………………………9

6.<span Times New Roman"">    

ПРОВАДЖЕННЯ ВСПРАВАХ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДІУКРАЇНИ…..…11

7.<span Times New Roman"">    

Лiтература………………………………………………...…………………………13<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-font-width:86%;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Статус Конституційного Суду України

КонституційнийСуд України — єдиний орган консти­туційної юрисдикції в Україні.

Конституційний СудУкраїни є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.(Стаття 1.)

ЗавданнямКонституційного Суду України є гаранту­вання верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України.

Організація, повноваження та порядок діяльності Кон­ституційного Суду України визначаються Конституцією України та цим Законом.

Конституційний СудУкраїни приймає акти, що рег­ламентують організацію його внутрішньої роботи увід­повідності з цим Законом.(Стаття 3)

Діяльність Конституційного СудуУкраїни ґрунтується на принципахверховенства права, незалежності, колегі­альності, рівноправності суддів,гласності, повного і все-бічного  розгляду  справ та  обгрунтованості  прийнятих ним рішень.

КонституційнийСуд України складається з вісімнад­цяти судців Конституційного Суду України.

Президент України, Верховна РадаУкраїни та з'їзд суддів України призначаютьпо шість судців Конститу­ційного СудуУкраїни.

Президент Українипроводить консультації з Прем'єр-міністром Українита Міністром юстиції України щодо кандидатурна посади суддів Конституційного Суду України.

Призначеною напосаду судді Конституційного Суду України вважається особа, про призначення якої видано Указ Президента України, скріплений підписами Пре­м'єр-міністра України та Міністра юстиції України.

У разіприпинення повноважень судці Конституцій­ного Суду України, який призначався Президентом України, Президент України у місячний строкпризначає іншу особу на цю посаду.

Верховна Рада України призначає суддівКонститу­ційного Суду України таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів.

Пропозиції щодо кандидатур на посадисуддів Консти­туційного СудуУкраїни вносить Голова Верховної Ради України, атакож може вносити не менш як 1/4 народ­нихдепутатів України від конституційного складу Вер­ховної Ради України;при цьому депутат має право поставити підпис під пропозицією про висунення лишеоднієї кандидатури, і ці підписи депутатівне відкликають­ся. Відповідний Комітет Верховної Ради України подає Верховній Раді свої висновки щодо кожноїкандидатурина посаду судді Конституційного Суду України,внесеної у встановленомупорядку.

Призначеними напосади суддів Конституційного Су­ду України вважаються кандидати, які набрали найбіль­шу кількість голосівдепутатів, але більше половини го­лосів депутатів від конституційного складу Верховної Ради України. Якщо кілька кандидатів набратиоднакову кількість голосів іпісля їх призначення було б переви­щено необхідне для призначення число суддів, щодо цих кандидатів проводиться повторне голосування.

У разіприпинення повноважень судці Конституцій­ного Суду України, який призначався Верховною Радою України, Верховна Рада України у місячний строк при­значає іншу особу на цю посаду.

За результатамиголосування Головою Верховної Ради України підписуються постанови Верховної Ради України про призначення суддів Конституційного СудуУкраїни.

З'їзд суддів України за пропозицієюделегатів з'їзду відкритим голосуваннямбільшістю голосів присутніх де­легатівз'їзду визначає кандидатури на посади суддів Конституційного Суду України для включення з бюлете­ні для таємногоголосування.

Призначеним напосаду судці Конституційного Суду України вважається кандидат, який у результаті таємного голосування одержав більшістьголосів від числа обраних делегатів з'їзду суддів України.

Якщо голосуванняпроводиться щодо кандидатур, число якихперевищує квоту для призначення на поса­дисудців Конституційного Суду України, призначеними вважаються кандидати, які за умов, визначених участині другій цієї статті, набратибільше голосів, ніж інші кан­дидатина ці посади.

У разі припинення повноважень судціКонституцій­ного Суду України, якийпризначався з'їздом суддів України,з'їзд суддів України у тримісячний строк при­значає іншу особу на цю посаду.

Кабінету Міністрів України,  правових актів  Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2) відповідності Конституції України чинних міжна­роднихдоговорів України або тих міжнародних догово­рів, що вносяться до ВерховноїРади України для надання згоди на їх обов'язковість;

3) додержання конституційної процедури розслідуван­ня ірозгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту вмежах, визначених стаття­ми 111 та 151 Конституції України;

4) офіційного тлумачення Конституції та законів України.

До повноважень Конституційного Суду України не належатьпитання щодо законності актів органів держав­ної влади, органів владиАвтономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також іншіпитання, віднесені до компетенції судів загальної юрисдикції.

Підставами для прийняття Конституційним Судом Українирішення щодо неконституційності правових ак­тів повністю чи в їх окремихчастинах є:

невідповідність Конституції України;

порушення встановленої Конституцією України про­цедури їхрозгляду, ухвалення або набрання ними чин­ності;

перевищення конституційних повноважень при їх прийнятті.

СУДДІКОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянинУкраїни, який на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту, стаж практич­ної, наукової або педагогічної роботи за фахом неменше десяти років, володіє державною мовою іпроживає в Україні протягом останніхдвадцяти років.

СуддіКонституційного Суду України не можуть на­лежати до політичних партій тапрофспілок, мати пред­ставницькиймандат, брати участь у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачуваніпосади, ви­конувати іншуоплачувану роботу, крім наукової, викла­дацької та творчої.

СуддяКонституційного Суду України вступає на по­саду з дня складення ним присяги суддіКонституційного Суду України.

СуддяКонституційного Суду України при вступі на посаду складає присягу такого змісту:«Урочисто прися­гаю чесно ісумлінно виконувати високі обов'язки судді Конституційного Суду України, забезпечувативерховен­ство КонституціїУкраїни, захищати конституційний лад держави, конституційні права та свободи людини і гро­мадянина».

СуддяКонституційного Суду України складає присягу на засіданні Верховної Ради України, яке проводитьсяза участю ПрезидентаУкраїни, Прем'єр-міністра України, Голови Верховного Суду України, не пізніш як через мі­сяць після призначення суддею Конституційного Суду України.

Статус суддіКонституційного Суду України визнача­ється Конституцією України, цим Законом та законами України про статус суддів.

Повноваженнясудді Конституційного Суду України та його конституційні права і свободи не можуть бути обмежені при введенні воєнного чи надзвичайного ста­ну в Україні або в окремих їїмісцевостях.

СуддяКонституційного Суду України здійснює попе­редню підготовку питань для їхрозгляду Колегією суддів Конституційного Суду України, Конституційним Судом України, бере участь у розгляді справ.

СуддяКонституційного Суду України має право ви­требувати від Верховної Ради України, Президента України, Прем'єр-міністра України,Генерального про­курора України, суддів, органів державної влади, орга­ніввлади Автономної Республіки Крим, органів місце­вого самоврядування, посадових осіб, підприємств, установ, організацій усіх формвласності, політичних партій та іншихоб'єднань громадян, окремих громадян необхідні документи, матеріали та іншу інформацію з питань, що готуються до розгляду Колегією суддівКон­ституційного СудуУкраїни, Конституційним Судом України.

Ухилення віддачі пояснень або відмова від надання документів, матеріалів, інформації суддіКонституцій­ного СудуУкраїни тягне за собою відповідальність винних осіб згідно з законом.

СуддяКонституційного Суду України має право пуб­лічно висловлювати свою думку зпитань, що стосуються провадження уКонституційному Суді України лише що­до тих справ, у яких Конституційним Судом України прийнято рішення чи дано висновок.

ГоловаКонституційного Суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу суддівКонституційного Суду України лише наодин трирічний строк таємним голо­суванням шляхом подання бюлетенів з будь-яким чис­лом кандидатур, запропонованих суддями Конституцій­ного Суду України. У бюлетені можебути залишено не більше однієїкандидатури.ГоловоюКонституційного Суду України вважається обраний кандидат, за якого проголосувало більше поло­вини конституційного складу суддів КонституційногоСуду України.

У разі якщозапропоновано більше двох кандидатів на посаду Голови Конституційного СудуУкраїни і жодного з кандидатів небуло обрано, проводиться повторне голо­сування щодо двох кандидатів, які отримали більшість голосів.

У разі якщозапропоновано не більше двох кандидатів на посаду Голови Конституційного СудуУкраїни і жод­ного зкандидатів не було обрано або Голову Конститу­ційного Суду України не було обрано при повторномуголосуванні,проводяться нові вибори з висуванням ін­ших кандидатур на посаду Голови Конституційного Суду України.

КонституційнийСуд України обирає з числа суддів Конституційного Суду України комісію для організації та проведення виборів Голови Конституційного Суду України.

ГоловаКонституційного Суду України очолює Консти­туційний Суд України та організовує йогодіяльність.

До повноваженьГолови Конституційного Суду Украї­ни належить:

організаціяроботи колегій суддів Конституційного Суду України, комісій та Секретаріату Конституційного Суду України;

скликання іпроведення засідань, пленарних засідань Конституційного Суду України;

розпорядженнябюджетними коштами на утримання і забезпечення діяльності Конституційного Суду України відповідно до кошторису, затвердженогоКонституційним Судом України;

здійснення іншихповноважень, передбачених цим Законом і актами Конституційного Суду України, що регламентують організацію його внутрішньої роботи.

ГоловаКонституційного Суду України має двох за­ступників Голови Конституційного Суду України.

ЗаступникиГолови Конституційного Суду України виконують за дорученням ГоловиКонституційного Суду України окремійого повноваження. У разі відсутності Голови Конституційного Суду" України або неможливості здійснення ним своїх повноваженьйого обов'язки вико­нує заступник, який є старшим за віком.

У разівідсутності обох заступників обов'язки Голови Конституційного Суду України виконує найстарший за віком судця Конституційного СудуУкраїни.

Заступники ГоловиКонституційного Суду України обираються за пропозицією Голови КонституційногоСуду України лише на одинтрирічний строк таємним голосу­ванням шляхом подання бюлетенів у порядку, визначе­ному статтею 20 цього Закону.

Повноваженнясудді Конституційного Суду України припиняються у разі:

1) закінчення строку призначення;

2) досягнення суддею шістдесятип'ятирічного віку;

3) неможливостівиконувати свої повноваження за станом здоров'я;

4) порушеннясуддею вимог, передбачених частиною другою статті 16 цього Закону;

5) порушення суддею присяги;

6) набраннязаконної сили обвинувальним вироком щодо нього;

7) припинення його громадянства;

8) визнання йогобезвісно відсутнім або оголошення померлим;

9) подання суддеюзаяви про відставку або про звіль­нення з посади за власним бажанням.

Рішення про припиненняповноважень судді Конс­титуційного СудуУкраїни у випадках, передбачених пунктами 1—3, 6—9, приймається на засіданні Конституційного Суду України, а у випадках, передбачених пунктами 4, 5, — Верховною Радою України.

Повноваження судді припиняються у разі йогосмерті.

ГоловаКонституційного Суду України, заступник ГоловиКонституційного Суду України звільняються з посадиза їх заявами Конституційним Судом України.

Рішення продострокове звільнення вважається прийня­тим, якщо за нього проголосувало більше половини кон­ституційного складу судців Конституційного СудуУкраї­ни.

Звільнення зпосади Голови Конституційного Суду України, заступника Голови Конституційного Суду Украї­ни не позбавляє їх повноважень судціКонституційного Суду України.

СуддяКонституційного Суду України має наукового консультанта і помічника.

Науковий консультант і помічниквиконують дору­чення судці Конституційного Суду України зі справ конституційного провадження.

Науковийконсультант і помічник судді Конституцій­ного Суду України є державними службовцями.

СуддіКонституційного Суду України мають право брати участь у конференціях, симпозіумах, бути у складі делегацій Конституційного СудуУкраїни.

Рішення прослужбові відрядження суддів Конститу­ційного Суду України приймає ГоловаКонституційного Суду України, а уразі його відсутності — заступник Го­лови Конституційного Суду України.

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

СуддіКонституційного Суду України при здійсненні своїх повноважень є незалежними і підкоряютьсялише Конституції України такеруються цим Законом, іншими законами України,крім тих законів або їх окремих по­ложень,що є предметом розгляду Конституційного Суду України.

Особа судді Конституційного СудуУкраїни є недо­торканною.

Суддя Конституційного Суду України неможе бути затриманий чи заарештований беззгоди Верховної Ради України довинесення обвинувального вироку судом.

СуддіКонституційного Суду України не несуть юри­дичної відповідальності за результати голосування або висловлювання уКонституційному Суді України та в його колегіях, за винятком відповідальностіза образу чи наклеп при розгляді справ, прийнятті рішень та дачі висновків Конституційним Судом України.

СуддіКонституційного Суду України одержують заро­бітну плату та користуються іншими видами матеріаль­ного забезпечення, встановленимизаконами України щодо статусусудців.

У разі колиповноваження судді Конституційного Су­ду Українибули припинені відповідно до пунктів 1 і 3частини першої статті 23 цього Закону, за нимзберігаєть­ся до виходу напенсію за віком вісімдесят відсотків гро­шового утримання та інші види матеріального забезпе­чення, якими користується суддяКонституційного Суду України.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Питання провадження у справах та діяльності Консти­туційного Суду України, йогоСекретаріату, порядок діло­водства, правила внутрішнього розпорядку Конституцій­ного СудуУкраїни визначаються Конституцією України, цим Законом та актамиКонституційного Суду України, що встановлюють порядок організації внутрішньої робо­тиКонституційного Суду України.

Фінансування Конституційного Суду України перед­бачається в Державному бюджетіУкраїни окремим рядком.

Пропозиції щодо обсягу фінансування Конституцій­ного Суду України і проектвідповідного кошторису по­даються Головою Конституційного Суду України до Ка­бінету Міністрів України та ВерховноїРади України при складанні проектуДержавного бюджету України на кожнийнаступний рік.

Організаційне, науково-експертне, інформаційно-довідкове та інше забезпеченнядіяльності Конституцій­ного Суду України здійснює Секретаріат Конституційного Суду України начолі з керівником Секретаріату Консти­туційного Суду України.

Положення про Секретаріат Конституційного Суду України, його структура і штатизатверджуються Консти­туційним Судом України.

Керівник Секретаріату Конституційного Суду України призначається КонституційнимСудом України за подан­ням Голови Конституційного Суду України з числа гро­мадян, які мають право назайняття посади професійного судді.

Керівник Секретаріату Конституційного Суду України не може належати до політичнихпартій, мати представ­ницький мандат,брати участь у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, ви­конувати іншуоплачувану роботу, крім наукової, викла­дацької та творчої.

Керівник та інші посадові особи Секретаріату Консти­туційного Суду України єдержавними службовцями.

Конституційний Суд України на своєму засіданні утворює з числа суддів Конституційного Суду Українипостійні комісії Конституційного Суду України, що є його допоміжними робочими органами з питань органі­зації його внутрішньої діяльності.

Положення про постійні комісії Конституційного Су­ду України затверджуєтьсяКонституційним Судом України на пленарному засіданні.

Голови постійних комісій призначаються Головою Конституційного Суду України настрок своїх повнова­жень.

Конституційний СудУкраїни може утворювати на своїх пленарнихзасіданнях тимчасові комісії для додат­ковогодослідження питань, пов'язаних з конституційним провадженням у справі, заучастю фахівців у відповідних галузяхправа.

Матеріали діяльності Конституційного Суду України зберігаються в АрхівіКонституційного Суду України.

Матеріали справ,щодо яких Конституційним Судом України прийнято рішення або дано висновок,зберіга­ються в Архіві Конституційного СудуУкраїни сто років.

Оригінали рішень та висновків Конституційного Суду України зберігаються в АрхівіКонституційного Суду України безстроково.

Інші матеріали щододіяльності Конституційного Суду України зберігаються в Архіві Конституційного

Суду України на загальнихпідставах, визначених зако­нодавством України.

Положення проАрхів Конституційного Суду України затверджується Конституційним Судом України.

Для забезпеченняКонституційного Суду України нормативно-правовими актами, науковою та іншою спе­ціальною літературою утворюється БібліотекаКонститу­ційного Суду України.

Положення проБібліотеку Конституційного Суду України затверджується Конституційним Судом України.

Друкованиморганом Конституційного Суду України є «Вісник Конституційного Суду України».

ЗВЕРНЕННЯ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Формами зверненнядо Конституційного Суду Украї­ни є конституційне подання та конституційнезвернення.

Конституційнеподання — це письмове клопотання до Конституційного Суду України про визнання правового акта (його окремих положень) неконституційним, про визначення конституційностіміжнародного договору або про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законівУкраїни. Конституційним поданням е також звернення Верховної Ради України про дачу ви­сновку щодо додержанняконституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

У конституційному поданні зазначаються:

1) повненайменування органу, посадової особи, які направляють конституційне подання згідно з правом, наданим Конституцією України та цимЗаконом;

2) відомості пропредставника за законом або уповно­важеного за дорученням;

3) повненайменування, номер, дата прийняття, дже­рело опублікування (у разі публікації) правового акта, конституційність якого (окремих йогоположень) оспо­рюється чи якийпотребує офіційного тлумачення;

4) правовеобгрунтування тверджень щодо неконсти­туційності правового акта (його окремих положень) або необхідності в офіційному тлумаченні;

5) дані щодоінших документів і матеріалів, на які по­силаються суб'єкти права на конституційне подання (копії цих документів і матеріалів додаються);

6) перелік документів і матеріалів, що додаються. Конституційне подання, документи таінші матеріали до ньогоподаються у трьох примірниках.

Суб'єктами правана конституційне подання з питань прийняття рішень Конституційним Судом України у ви­падках, передбачених пунктом 1 статті 13 цьогоЗакону, є Президент України, неменш як сорок п'ять народних депутатів України (підпис депутата не відкликається), Верховний Суд України, Уповноважений Верховної РадиУкраїни з прав людини,Верховна Рада Автономної Рес­публіки Крим.

Суб'єктами права наконституційне подання з питань дачі висновків Конституційним Судом України у ви­падках,передбачених пунктами 2, 3, 4 статті 13 цього Закону,є:

за пунктом 2 —Президент України, Кабінет Міністрів України;

за пунктом 3 — Верховна Рада України;

за пунктом 4—Президент України, не менш як сорок п'ять народних депутатів України (підпис депутата не відкликається), Уповноважений Верховної РадиУкраїни з прав людини,Верховний Суд України, Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого само­врядування.

Конституційнезвернення — це письмове клопотан­ня до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції України тазаконів України з метою забезпечення реалізації чизахисту конституційних прав та свобод людиниі громадянина, а також правюридичної особи.

У конституційному зверненні зазначаються:

1) прізвище,ім'я, по батькові громадянина України, іноземця чиособи без громадянства, адреса, за якою особапроживає, або повна назва та місцезнаходження юридичної особи;

2) відомості пропредставника особи за законом або уповноваженого за дорученням;

3) статті(окремі положення) Конституції України або ЗаконуУкраїни, тлумачення яких має бути дано КонституційнимСудом України;

4) обгрунтуваннянеобхідності в офіційному тлума­ченні положень Конституції України або законів України;

5) дані щодо інших документів іматеріалів, на які посилаються суб'єкти правана конституційне звернен­ня (копіїцих документів і матеріалів додаються);

6) перелік документів і матеріалів, що додаються. Конституційне звернення, документита інші мате­ріали до ньогоподаються у трьох примірниках.

Суб'єктами правана конституційне звернення з пи­тань дачі висновків Конституційним Судом України у

випадку, передбаченому пунктом 4статті 13 цього Зако­ну, є громадяниУкраїни, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи.

Конституційнеподання або конституційне звернення може бути відкликане за письмовою заявою суб'єкта, який його направив до Конституційного СудуУкраїни, в будь-який час додня розгляду на пленарному засіданні Конституційного Суду України.

Процесуальнаухвала про припинення провадження у справі за конституційним поданням, конституційним зверненням, що відкликається, приймається назасіданні Конституційного СудуУкраїни.

Підставами длявідмови у відкритті провадження у справі в Конституційному Суді України є:

1) відсутністьвстановленого Конституцією України, цим Законом права на конституційне подання, консти­туційне звернення;

2)невідповідність конституційного подання, консти­туційного звернення вимогам, передбаченимКонституці­єю України, цимЗаконом;

3)непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному поданні, консти­туційному зверненні.

ПРОВАДЖЕННЯВ СПРАВАХ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДІУКРАЇНИ

Відкриттяпровадження у справі у Конституційному Суді України за конституційним поданням чи конститу­ційним зверненням ухвалюється Колегією суддівКонституційного Суду України або Конституційним Судом України на його засіданні.

Справа, за якоювідкрито конституційне провадження, розглядається Конституційним Судом України на пленар­ному засіданні у порядку та в строк, установленіцим За­коном.

Дата розглядусправи Конституційним Судом України визначається Головою Конституційного Суду України.

У складіКонституційного Суду України утворюються колегії суддів для розгляду питань щодо відкриття про­вадження у справах за конституційними поданнями таколегії суддів длярозгляду питань щодо відкриття про­вадження у справах за конституційними зверненнями.

Рішення проутворення колегій суддів Конституцій­ного Суду України, затвердження складу та призначення секретарів колегій судців приймається на засіданніКонституційного СудуУкраїни протягом першого міся­ця кожного календарного року.

Секретар Колегіїсуддів призначається із числа суддів, які входять до складу Колегії, та очолюєїї.

Колегія суддівКонституційного Суду України у спра­вах за конституційними поданнями більшістю голосів суддів, які входять до її складу, приймаєпроцесуальну ухвалу провідкриття провадження у справі в Конститу­ційному Суді України або про відмову у такомупровад­женні.

У разі прийняттяКолегією суддів Конституційного Суду України процесуальної ухвали про відкриття про­вадження у справі в Конституційному Суді України цясправа вноситься ГоловоюКонституційного Суду України на розгляд пленарного засідання Конституційного Суду України.

У разі прийняттяКолегією суддів процесуальної ухва­ли про відмову у відкритті провадження в справі секретар Колегії суддів направляє матеріалиГолові Конституційного  Суду України для розгляду справи  на засіданні Конституційного Суду України.

Колегія суддівКонституційного Суду України у справах за конституційними зверненнями приймаєпро­цесуальну ухвалу провідкриття провадження у справі в Конституційному Суді України або про відмову у такому провадженні в порядку, встановленому статтею 48цього Закону.

КонституційнийСуд України на своїх засіданнях розглядає питання щодо відкриття провадження у справі в Конституційному Суді України у разі прийняттяКоле­гією суддівКонституційного Суду України процесуальної ухвали про відмову у відкриттітакого провадження.

У разі прийняттяна засіданні Конституційного Суду України процесуальної ухвали про відкриття проваджен­ня у справі в Конституційному Суді України цясправа вноситься Головою Конституційного Суду України на розгляд пленарного засідання Конституційного Суду України.

ПрийнятаКонституційним Судом України на його засіданні процесуальна ухвала про відмову у відкритті провадження у справі в Конституційному СудіУкраїни є остаточною.

На засіданняхКонституційного Суду України розгля­даються всі питання, що потребуютьвирішення Консти­туційним СудомУкраїни, крім тих, що вирішуються на його пленарних засіданнях, відповідно до цього Закону.

ЗасіданняКонституційного Суду України є повноваж­ним, якщо на ньому присутні не менше одинадцяти суд­дів Конституційного Суду України.

РішенняКонституційного Суду України на його засі­даннях приймається, якщо за це рішенняпроголосувало більше половинисуддів Конституційного Суду України, які брали участь у засіданні.

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;color:black; letter-spacing:-.45pt;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">

ЛIТЕРАТУРА

1.<span Times New Roman""> 

Закон України про Конституційний Суд України ( за станом на 1 березня2000 р.)

2.<span Times New Roman""> 

 ”ВiдомостiВерховної Ради України ” Ужгород 2000 р.

3.<span Times New Roman""> 

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">Кривенко «Верховная РадаУкраины», Киев «Ин Юре» 1997 г.

4.<span Times New Roman""> 

<span Times New Roman CYR",«serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black">Погорилко «Основыконституционного строя Украины»,                             Киев «Ин Юре» 1997
еще рефераты
Еще работы по конституционному (государственному) праву зарубежных стран