Реферат: УВОДЗІНЫ

Прадмет і задачы гістарычнай навукі. Паняцце гістарычнай навукі, яе роля ў сістэме гуманітарных ведаў. Тэарэтыка-метадалагічныя асновы і прынцыпы вывучэння гісторыі. Гісторыя Беларусі – састаўная частка еўрапейскай і сусветнай гісторыі. Фармацыйны і цывілізацыйны падыходы да вывучэння гісторыі.

Перыядызацыя айчыннай гісторыі. Старажытнасць, Сярэднявечча, Новы час, Найноўшы час.

Крыніцы па гісторыі Беларусі. Археалагічныя, этнаграфічныя, лінгвістычныя, вусныя, пісьмовыя, кіна-фота-фонадакументы.

Айчынная гістарыяграфія. Развіццё гістарыяграфіі гісторыі Беларусі ў ХІХ – пачатку ХХ ст.: працы І. Грыгаровіча, І. Насовіча, Т. Нарбута, А. Кіркора, М. Федароўскага, Е. Раманава, М. Доўнар-Запольскага, В. Ластоўскага, Я. Карскага. Развіццё беларускай гістарыяграфіі ў міжваенны і пасляваенны перыяды. Сучасны стан навуковай распрацоўкі гісторыі Беларусі.

 

ПЛАН СЕМІНАРА

 

МЕТАДЫЧНЫ СЕМІНАР. уводзіны

План

Прадмет, задачы, функцыі гістарычнай навукі, яе месца ў сістэме гуманітарных ведаў.

Гісторыя Беларусі як састаўная частка ўсходнеславянскай і агульнаеўрапейскай гісторыі. Асноўныя падыходы да вывучэння гісторыі. Перыядызацыя айчыннай гісторыі.

Галоўныя крыніцы гісторыі Беларусі.

Развіццё айчыннай гістарыяграфіі. Сучасны стан навуковай распрацоўкі гісторыі Беларусі.

еще рефераты
Еще работы по культуре