Реферат: Украинская драматургия

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.65pt;mso-ansi-language:UK">ДРАМАТУРГІЯ

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;mso-ansi-language:UK">Д

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»;color:black; letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">„Для розвою справжньої, високоїдрами потрібні ду-

<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language: UK">же вигідні, сприятливі умови,— писав у 1913 р..Микола Вороний,— насампередтреба, щоб народ мав'міцне політичне становище, високу своєрідну культуру, <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">вільну національнуосвіту, яка б могла розвивати найрізно­<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt; mso-ansi-language:UK">манітніші ознаки народного життя, і, нарешті, повну можли­вістьчерпати поетичний матеріал з усіх своїх національних і історичних скарбів. Колисих умов не буде, то драматична творчість не вийде за межі п'єс етнографічногохарактеру...» <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt;mso-ansi-language:UK">(Вороний Микола. Театр ідрама. К., 1989. С. 131.) Таких <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt; mso-ansi-language:UK">умов українська драматургія не мала, тому початок їїпрофе­<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-ansi-language:UK">сійного існування бувпозначений етнографізмом.<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">Власне, як твір длятеатру українська драма існує з 90-х років

<span Bookman Old Style",«serif»;color:black; letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:EN-US">XIX<span Bookman Old Style",«serif»;color:black; letter-spacing:-.1pt"> <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language: UK">ст., починаючи з п'єс корифеїв — М. Кропив-<span Bookman Old Style",«serif»;color:black; letter-spacing:-.05pt;mso-ansi-language:UK">ницького, М. Старицького й І.Тобілевича (Карпенка-Каро-го). їхні ранні твори розвивали жанрромантично-побутової <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language: UK">мелодрами, ознакою якої були відтворення психології зов­нішніх переживань,наявність виразних побутових характе­<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.2pt; mso-ansi-language:UK">рів та провідної ідеї — моральної чи громадської. У добумо­<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:UK">дерну початку <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:EN-US">XX<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt"> <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt; mso-ansi-language:UK">ст. класична мелодрама вже не могла за­<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">довольнити публіку.Залишаючись на українському націо­<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;mso-ansi-language:UK">нальномуфунті романтичною, вона повинна була стати водночасновою драмою у європейському розумінні, зверну­тися до міфопоетичного відтворення світу в свідомості лю­дини, до екзистенціального розуміння буття танеординар­них, змінених психологічнихстанів людини. «Нова дра­ма,— писавМ. Вороний,— малює боротьбу індивідуума з са­мим собою; се драма почувань, передчувань, докорів сум­ління, драманеспокою, вагання волі, ляку і жаху; се страш­ливий образ кривавогопобоїща в душі людини».<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»;color:black; letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:UK">Європейська нова драма,представлена на рубежі століть іменами Ібсена, Метерлінка, Гауптмана,Стріндберга, Шоу, Чехова, не тільки вплинула на розвиток української драма­

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-ansi-language:UK">тургії епохи модерну, ай отримала свою додаткову модифі<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:.25pt; mso-ansi-language:UK"> кацію в творчості таких українських митців, як Леся <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt;mso-ansi-language:UK">Українка, В. Винниченко.Українські драматурги модерну <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt; mso-ansi-language:UK">не були тісно пов'язані з певною стильовою орієнтацією,то­<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">му в драматургії важко,наприклад, розрізняти такі течії, як неоромантизм, неореалізм, символізм. Длядраматургічного тексту доби модерну були характерними деформація реаль­ності йумовність, літературність, вербальна орнаменталь-<span Bookman Old Style",«serif»;color:black; letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:UK">ність, звернення до архетипів таміфологем, демонстративна <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt; mso-ansi-language:UK">штучність форми, сприйняття життя як вічної гри людини, <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">яка постійно виконуєбезліч ролей у театрі екзистенції, па­родіювання та стилізація усьогоісторико-культурного кон­<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt; mso-ansi-language:UK">тексту минулого, порушення естетичних норм, які здавали­<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">ся сталими. Все цеознаки стилю модерн узагалі: стилю <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;mso-ansi-language:UK">мистецтва,стилю мислення, стилю життя.<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.3pt;mso-ansi-language:UK">Епоху модернізму вукраїнській драматургії репрезентують

<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt; mso-ansi-language:UK">і останні п'єси корифеїв, і міфопоетичні поеми ЛесіУкраїн­<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:UK">ки, іекспериментально-психологічна драматургія В. Винни-<span Bookman Old Style",«serif»;color:black; letter-spacing:.4pt;mso-ansi-language:UK">ченка, і символістські етюди О.Олеся, і неоромантизм <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language: UK">С. Черкасенка, і соціальна драма Г. Хоткевича, і історична <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-ansi-language:UK">драма Л.Старицької-Черняхівської, і перші спроби майбут­<span Bookman Old Style",«serif»;color:black; letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">нього авангарду 20-х років — І.Кочерги, Я. Мамонтова. Всі <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.25pt; mso-ansi-language:UK">ці різнобарвні явища об'єднує потяг до театральногоноватор­<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-ansi-language:UK">ства, до театралізаціїдійсності засобами драматургії.<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:UK">На порозі епохимодерну, на зламі століть стоїть класич­

<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.35pt; mso-ansi-language:UK">на комедія Івана Карпенка-Карого «Хазяїн»(1845—1907), яку <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.3pt;mso-ansi-language:UK">вперше побачили кияни нагастрольних виступах трупи <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt; mso-ansi-language:UK">П. Саксаганського у 1900 р. Незвичним для традиційної са­тиричноїкомедії в цій п'єсі є подвійне висвітлення конфлік­<span Bookman Old Style",«serif»;color:black; letter-spacing:.05pt;mso-ansi-language:UK">ту—не тільки як сатиричного, а й яктрагічного, що вирі­<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-ansi-language: UK">шує проблему сенсу людського буття на межі сценічної умо­<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.25pt;mso-ansi-language:UK">вності. Рубіж століть —це певне світовідчуття, передчуття <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.2pt; mso-ansi-language:UK">«кінця світу», майбутньої катастрофи. Катастрофізм мислен­<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">ня епохи модерну породивжанр, найпопулярніший у <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.2pt; mso-ansi-language:EN-US">XX<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.2pt"> <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-ansi-language:UK">ст.,— трагікомедію. Сміху п'єсі Карпенка-Карого трагіч­<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt; mso-ansi-language:UK">ний, він порушує питання справжнього та несправжнього <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:UK">змісту життя. Сам авторвисловлював побоювання, що нова­<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.2pt; mso-ansi-language:UK">торська природа його трагічної комедії не буде зрозумілоюсучасникам. «Комедія ця дуже серйозна,— писав він,— і я <span Bookman Old Style",«serif»;color:black; letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">боюся, що буде скучна для публіки,котра від комедії жде <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-ansi-language: UK">тільки сміху». Закінчується п'єса зовсім не як типова коме­<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.25pt;mso-ansi-language:UK">дія про жмикрутів —«пузирів», про «чоловічу любов до стя-<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt; mso-ansi-language:UK">жання, без жодної іншої мети», як визначив тему автор. Усвоєму фанатичному засліпленні герой, не вдаючися до лі­<span Bookman Old Style",«serif»;color:black; letter-spacing:-.05pt;mso-ansi-language:UK">кування, фактично закінчує життясамогубством.<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»;color:black; letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:UK">Цю надтрадиційну п'єсу можнапрочитати як історію са­могубства сильної людини, яка у своєму фанатизміпереплу

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-ansi-language:UK"> тала справжні моральніорієнтири людства. Найстрашніше в <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt; mso-ansi-language:UK">тому, що сам Пузир уже не в змозі вирватися зі свого «ха­зяйськогокола», навіть ціною життя. Гине людина й гине <span Bookman Old Style",«serif»;color:black; mso-ansi-language:UK">людське в людині, гине навіть без розкаяття, не розуміючивеличного значення смерті: це доросла дитина, яка дбає про овечок більше, ніж про себе. «Хазяїн» стоїть намежі між по­бутовою та «новою»драмою.<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">Останні п'єси І.Тобілевича — дилогія «Суєта» (1904) та

<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt; mso-ansi-language:UK">«Житейське море» (1905) — це спроби вирватися хоча б те­<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-ansi-language:UK">матично із вузькогокола селянської мелодрами, єдиної доз­<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;mso-ansi-language: UK">воленої до вжитку на українській сцені. В них традиційна мелодрама поєднується з мотивами трагікомедіїмодерну. Останню дію «Суєти» пронизано передчуттям уже іншої поетикидрами: за сюжетом, у сусідній кімнаті несподівано для комедійних перипетій з'являється тінь трагікомічної смерті — ми дізнаємося про удар з директоромгімназії, який перехвилювався зприводу програшу в три копійки в картипісля обіду. Водевільні ситуації переростають у трагі­комічні. Так самоі «Житейське море», що будується як ти­пова мелодрама з подружньою зрадою танесподіваним викриттям, порушує питаннядалеко не сімейного життя актораІвана Барильченка. Деякі його вчинки здаються не-вмотивованими з погляду здорового глузду. Амплуа, роль, театральнамаска настільки зрощуються з людиною, що починаютьвизначати її життя. Цей момент є дуже характер­ним для поетики модерну. Автор іще змушений залучати «на допомогу» зовнішні обставини театральноїпрофесії, щоб передати змістлюдського життя як суцільної гри, надалі ж ця важлива риса модерноїпоетики цього не потребуватиме.<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;mso-ansi-language:UK">Перехідний характер п'єси Тобілевичазумовлював її, з погляду традиційного, певне неприйняття, викликав чимало нарікань. Але повною мірою розгорнути новупоетику змог­ла лише Леся Українка(1871—1913), так само як і винести українську драму на арену європейськоїдраматургії. У допо­віді «Новейшая общественная драма», у статтях «Мікаель Крамер» та «Винниченко» Леся Українка займаєдосить чіт­ку теоретико-публіцистичну позицію. Новітню драму пись­менниця розуміє як драму маси, де знімаєтьсяпротиріччя між індивідом танатовпом, а сама маса постає у вигляді ор­ганізації окремихособистостей. Як відомо, в своїй доповіді найвищимдосягненням новітньої драми поетеса вважає «Ткачів» (1892) Г. Гауптмана, де героя залишено в своєму середовищі, але саме це середовище вже пересталобути тільки тлом, а складається зрівноправних, але не рівнознач­нихфігур. Цей принцип Леся Українка називає новоромантизмом.

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-ansi-language:UK">У статті «МікаельКрамер. Остання драма Г. Гауптмана»

<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt; mso-ansi-language:UK">поетеса пише, що нинішній герой — не виняткова натура, а <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-ansi-language:UK">звичайна людськаособистість, яка починає усвідомлювати <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt; mso-ansi-language:UK">свої права. Вона підходить до проблеми самотності, одноїз <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-ansi-language:UK">найголовніших у <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-ansi-language:EN-US">XX<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-ansi-language:UK"> ст., з поглядусоціально-філософсько­го: боротися з цим явищем, вважає Леся Українка, можна <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;mso-ansi-language:UK">тільки змінивши докорінно умови, щопороджують його.<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-ansi-language:UK">Позитивістське,раціональне спрямування публіцистич­

<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt; mso-ansi-language:UK">ної спадщини поетеси аж ніяк не підтверджується її влас­<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:UK">ною драматургічноютворчістю. Пропонуючи в статтях шля­<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt; mso-ansi-language:UK">хи соціальної драми, вона сама тими шляхами не пішла,створивши цілком особливий за стилістикою неоромантич­ний, поетичний,метафоричний, міфопоетичний театр, яко­<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt; mso-ansi-language:UK">му немає аналогій у європейській драматургії. Вона нестіль­<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">ки засвоювала досвіднової драми, скільки сама створювала <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt; mso-ansi-language:UK">одну з найістотніших її галузей.<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»;color:black; letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">У спадщині поетеси є і драматичніпоеми з давньої істо­рії, зокрема й на неохристиянські теми, і драми на«екзотич­ні» сюжети, і міфологічна казка. Це такі твори, як «Одержи­

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-ansi-language:UK">ма», «Кассандра»,«Іоганна, жінка Хусова», «На полі крові», «На руїнах», «У пущі», «Руфін іПрісціла», «Адвокат Марті-<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt; mso-ansi-language:UK">ян», «Оргія», «Камінний господар», «Лісова пісня». Усі ці<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;mso-ansi-language:UK">твори об'єднує специфічний міфологізованийпринцип ві­дображення дійсності, спробиосмислити художньо реаль­ність якміф, виділити в ній глобальні питання людської ек­зистенції. В цьому Леся Українка не малапопередників. Ві­домо, що поетесацікавилася європейським символізмом, наприклад,високо цінувала та перекладала драми Метерлін-ка. Але у власній драматургічній практиці вона не пішла за Матерлінком, залишивши тільки одну спробу —«Осінню казку», де символістськапоетика застосовується досить не­послідовной подекуди нагадує традиційну алегорію. В ран­ній драматургії поетеси дещо відчувається тінь Ібсена з йо­го «Будівничим Сольнесом» (Будівничий в «Осіннійказці»), «Примарами» («Блакитна троянда»). Віддавши данину попу­лярній на рубежі століть ідеї психічноговиродження сучас­ної людини в першій п'єсі «Блакитна троянда» (1908), ЛесяУкраїнка відтоді звертається до незвичайних психологічних станів не як до патофізіологічної теми, а як доознаки неор-динарності, творчогопотенціалу людини. В драматичній поемі«Одержима» (1902) — категорії «віри — зневіри» став­ляться в безпосередню залежність від людськогопочуття. Міріам віддає своє життя за Месію «не за небесне царство… ні, з любові!» Вона любить його, навіть мертвого,хоча не може погодитися із йоговченням. За Лесею Українкою, лю­бовлюдська вища за любов небесну. З жанрового боку ран ні поеми письменницірозвивають трагедію в її чистому ви­гляді. У цей високий жанр поетесавкладає сучасний зміст. Так, її Кассандра зоднойменної драматичної поеми (1908) переживаєтрагедію внутрішньої несвободи людини. Не зов­нішній конфлікт «пророк — суспільство» становить зміст цієї трагедії, а психологічні протиріччя вхарактері Кассанд-ри. її загибель, щосхожа на самогубство (вона пророкує власнусмерть),— це наслідок внутрішньої роздвоєності, не­можливості цілісного буття.Поетеса писала про свою герої­ню: «Вона сама боїться власного пророцтва, і, щонайтрагіч-ніше, сама в ньому частосумнівається, бо не знає, чи за­вждислова її залежать від подій, чи, навпаки, події залежать від її слів, ітому часто мовчить там, де треба говорити… ді­ла її гинуть марно, бо — діла без віри мертві суть, а віри в рятуноку неї нема — і не може бути...» 1.<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;mso-ansi-language:UK">«Кассандра» Лесі Українки, за здогадом О.Білецького, була пророцтвом трагічної доліукраїнської інтелігенції, яку спопелиларосійська революційна катастрофа 2.

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">Певною мірою ЛесяУкраїнка може вважатися засновни­цею драми ідей, п'єси-дискусії в українськійлітературі. Дра­

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-ansi-language:UK">матичні діалоги в їїп'єсах будуються як зіткнення різних поглядів, часом протилежних. Але, навідміну від європей­<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language: UK">ської «драми ідей», що тяжіє до інтелектуального релятивіз­<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.25pt;mso-ansi-language:UK">му, в п'єсах ЛесіУкраїнки немає врівноваження «двох <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt; mso-ansi-language:UK">правд». Правда є тільки одна. «Дві правди» — один ізголов­<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt;mso-ansi-language:UK">них мотивів «Кассандри».До нього поетеса знов повер­<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt; mso-ansi-language:UK">тається в «Оргії» (1913), одній з останніх своїх п'єс.<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-ansi-language:UK">Але найхарактернішийприклад п'єси-дискусії у творчості

<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.25pt; mso-ansi-language:UK">поетеси — це «Камінний господар» (1912), де коженвідстоює <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">свій незалежний тавільний погляд, але виявляється, що під­<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.2pt; mso-ansi-language:UK">сумок для всіх єдиний — загальна несвобода, від якої невтек­<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:UK">ти ані в монастир, аніна горні висоти влади, ані в нестримну волю. «Камінного господаря» звичайнопорівнюють з гієсою-<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-ansi-language: UK">дискусією Б. Шоу «Людина та надлюдина» (1908), теж при­<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">свяченою парадоксальнійверсії Дон-Жуана. Висунення на <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt; mso-ansi-language:UK">перший план «сили життя», інстинкту подовження роду ви­<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.25pt;mso-ansi-language:UK">значають всю соціальнуповедінку героїв, точніше — героїнь, <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt; mso-ansi-language:UK">Шоу. Леся Українка також ставить у центр дії не Жуана, а <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;mso-ansi-language:UK">Анну, але мотивування в героїні інші, ніж уп'єсі Б. Шоу.<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt; mso-ansi-language:UK">Здійснення своїх особистих мрій Анна бачить у безмеж­

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt;mso-ansi-language:UK">ній свободі, яку даєвища влада. Вона використовує Хуана <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;mso-ansi-language:UK">якзасіб у досягненні політичної влади. Хоча п'єса Шоу на­ближена до сучасності, виразно сучаснішим виявляється «Камінний господар» з його середньовічними оздобамита традиційною Статуєю у фіналі.Думка Шоу, незважаючи на зовнішню причетність до сучасної філософії,—архаїчна. Думка Лесі Українки передує політичним висновкам <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;mso-ansi-language:EN-US">XX<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;mso-ansi-language: UK"> ст. з філософії «людини та надлюдини»та може вважатися од­ним із перших усвітовій літературі застережень, що вказу­ють, яким трагічним шляхом можереалізуватися філософ­ська теза про «свободу та несвободу».<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:UK">Філософська концепціяостаннього шедевру Лесі Україн­

<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.3pt; mso-ansi-language:UK">ки — «Лісової пісні» (1912) — не вичерпується ніпротистав­<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">ленням людини таприроди, людини суспільної та людини <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.2pt; mso-ansi-language:UK">природної, ні уславленням безсмертної любові, ніпроблемою <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">взаємозв'язків мистецтвата життя. Увесь цей комплекс ідей <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt; mso-ansi-language:UK">перебуває на поверхні міфологізованого сюжету про сенс та<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-ansi-language:UK">зміст людськоїекзистенції. А людина в п'єсі — Лукаш. Його <span Bookman Old Style",«serif»;color:black; letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">постать немов би закриваєтьсяпоетичнішим та трагічнішим <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt; mso-ansi-language:UK">образом Мавки. Але складний філософський час цього міфу, <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.25pt;mso-ansi-language:UK">де поєднується часбуття та пори року, — це ж4 час життя Лу-<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.3pt; mso-ansi-language:UK">каша. Перед нами — всуціль «життя людини»: від пробуджен­<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-ansi-language:UK">ня свідомого почуття досмерті під білим снігом. Ця коло­<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.2pt; mso-ansi-language:UK">верть — важкий шлях пізнання істини через зраду самого се­<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:UK">бе, через усвідомленнясвого місця в світі. «Смутно, що не можеш ти своїм життям до себедорівнятись»,— каже Мавка <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.25pt; mso-ansi-language:UK">Лукашеві. Трагічна єдність двох засад людського буття(«своє <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-ansi-language:UK">життя» та «до себе»,творчого, духовного) ставить саме Лука-ша в центр драматичної дії. Образ Мавкивтрачає самодостат­<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language: UK">ність і отримує додаткове філософське значення як необхід­<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-ansi-language:UK">ну частку людського буття,відмова від якої загрожує духов­ною загибеллю. Мавка — це людська душа, безякої людина <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:UK">перетворюється навовкулаку. Повернення до себе самого, до музики — це один із проявів тогоміфопоетичного принципу циклічності, на якому грунтується п'єса-феєрія. Циклидня та <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">ночі, пори року, цикллюдського життя — та цикл пізнання <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt; mso-ansi-language:UK">самого себе, знаходження себе в смерті, початок — укінці. <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt;mso-ansi-language:UK">Це і є третій циклп'єси.<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">«Лісова пісня» — єзавершенням власне жанрової трило­

<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.2pt; mso-ansi-language:UK">гії «Кассандра» — «Камінний господар» — «Лісова пісня». <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">Тобто це міфологізованатрагедія. Трагедія порожньої душі, <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt; mso-ansi-language:UK">яка зреклася творчих засад життя. Це трагедія розплати зазречення та знайдення справжньої людської сутності ціною <span Bookman Old Style",«serif»;color:black; letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">смерті. У ширшому аспекті — цетрагедія поколінь епохи <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt; mso-ansi-language:UK">світових катаклізмів і катастроф. Висловити це можна булотільки в формі сучасного міфу, екзистенціального й синкре­<span Bookman Old Style",«serif»;color:black; letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">тичного. Синкретизм «Лісової пісні»є її найважливішою <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-ansi-language: UK">структурною особливістю. В ній поєднується поезія, живо­пис та музика.Музична гармонія в п'єсі лежить в основі го­<span Bookman Old Style",«serif»;color:black; letter-spacing:.05pt;mso-ansi-language:UK">ловної симетрії дії (поверненнямузики в смерті).<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">Остання з драматургічнихпоем Лесі Українки — «Бояри­ня», написана протягом трьох днів у Єгипті в 1910р.— впер­

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt;mso-ansi-language:UK">ше побачила світ уже посмерті письменниці у 1914 р., а <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;mso-ansi-language:UK">потім,із 1923 р. не перевидавалась кілька десятиріч. Причи­на тому — тема твору: українська національна історія доби Руїни <span Bookman Old Style",«serif»;color:black; letter-spacing:-.05pt">(<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt; mso-ansi-language:EN-US">XVII<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-ansi-language:UK">ст.). Основний мотив«Лісової пісні» — зрада самого себе — осмислюється в «Боярині» в національному <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">масштабі. Власне, це —національна трагедія, що продовжує <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt; mso-ansi-language:UK">розвиток жанру після трагедії міфологічної.<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-ansi-language:UK">Але менш за все«Бояриня» — твір історичний, так само,

<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.2pt; mso-ansi-language:UK">як і «Кассандра». Це роздуми, за аналогією, проукраїнську ін­<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;mso-ansi-language:UK">телігенцію початку <span Bookman Old Style",«serif»;color:black; mso-ansi-language:EN-US">XX<span Bookman Old Style",«serif»;color:black"> <span Bookman Old Style",«serif»;color:black; mso-ansi-language:UK">ст. Згідно з думкою поетеси, нація існує тільки тоді, коли в неї є «духовна еліта».«У нас, на Укра­їні,— писала ЛесяУкраїнка,— треба здобути собі інтелігенцію, вернути нації її мозок». Загибель інтелігенції в «Боярині» від­буваєтьсядвома шляхами: через зраду іншій культурі (в дано­му випадку московській) тачерез духовну пасивність, що при­зводитьдо тих самих наслідків, що й безпосередня зрада. Власне, зовнішнього конфлікту в «Боярині» немає: ніхто не заважає щасливому життю московського бояринаСтепана, нащадка козацької аристократії, та його дружини Оксани, дочкикозацького старшини. Але немає не тільки щастя, а й життя на чужині. Конфлікт «Боярині» внутрішній: це усвідом­лення власної національної зради. Загибель нації— Руїна — починається із загибелінаціональної духовності, за якою йде слідом фізична загибель інтелігенції.<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;mso-ansi-language:UK">Твір Лесі Українки виявився профетичним,тобто проро­чим, стосовно долі української національної інтелігенції протягомусього

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;mso-ansi-language:EN-US">XX<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;mso-ansi-language: UK"> ст.<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt; mso-ansi-language:UK">Поетика пророцтв взагалі була невід'ємною частиною те­

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;mso-ansi-language:UK">атру епохи модерну. А особливо театрусимволізму, який в українській драматургії найширше представлений етюдами Олександра Олеся (1878—1944). Найвідоміший з них — «По дорозі в Казку» (1914). Цією драматичною поемоюОлесь вступає а полеміку з популярнимросійським текстом Мак­симаГорького. Мається на увазі «Легенда про Данко», що відокремилась відконкретної художньої реальності та пре­тендувалана роль девізу для радикальної інтелігенції не тільки Росії, а й України. Хочатема романтичного героя, який намагається вивести людство із темряви досвітла, не є специфічною особливістю поетики модерна, але саме в цей період ця староромантична тема набувалапрофетичного за­барвлення. У казці «буревісника російської революції* ро­мантичнийгерой гине, розтоптаний юрбою, що поривається упереддо «світлого майбутнього». Завважимо, що категорія майбутнього — філософська, етична, естетична —була принципово важливою для епохимодерну і вивищувалася надкатегорією сучасності.<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:UK">У Олександра Олеся юрбаповертає назад, у ліс, на боло­

<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;mso-ansi-language:UK">то,не дійшовши трохи до галявини, звідки вже було видно чарівну й прекрасну Країну Казку. Юрба про це так ніколи й не дізналася. Герой, замордований тими, когохотів вивес­ти до Казки, помирає, алебачить з узлісся наочно свою мрію. Донього підходить хлопчик, який справді живе в Каз­ці. За О. Олесем, Казка — не для всіх. Принаймні, не для тої жорстокої та темної юрби, що постає як об'єкттворчої активності героя. Висновок поета песимістичний: доки лю­дина залишається темною та жорстокою, марно шукатишляху до Країни Казки. Чинникисвітового зла — не в умо­вах життя, як за «Легендою про Данко», а всерединілюди­ни. І, водночас, фінал,драматичної поеми О. Олеся поли­шаєсвітле враження, бо Країна Казка виявляється існу­ючою цілком реально, на відміну від доситьабстрагованого майбутнього в легенді російського письменника.<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">«По дорозі в Казку» засвоєю неоромантичною стилісти­

<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt; mso-ansi-language:UK">кою відрізняється від інших драматичних етюдів О. Олеся, <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:UK">типових длясимволістського театру,— «Три світлі ватри», <span Bookman Old Style",«serif»;color:black; letter-spacing:-.05pt;mso-ansi-language:UK">«Танок життя» та інші.Символістські етюди поета, хоча й мали сценічну історію, але залишилися певноюмірою екс­периментом, спробою використання новітніх європейських <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:UK">стильових течій модернуна українському грунті. Вплив пое­<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt; mso-ansi-language:UK">тики Метерлінка позначився на цих спогадах, їх тема — не­<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-ansi-language:UK">звичайні психологічністани людської душі, за допомогою <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt; mso-ansi-language:UK">яких увесь буденний світ звільняється від зайвого,випадко­<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt;mso-ansi-language:UK">вого й постає упервісній суперечності життя та смерті.<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">Зі стильового боку доетюдів О. Олеся наближаються й етюди С. Черкасенка — «Жах», «Повинен»,«Хуртовина» (1908). А ось «Казка старого млина» (1913) С. Черкасенкаорієнтується вже на поетику неоромантизму і, разом із «Лі­

<span Bookman Old Style",«serif»;color:black; letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:UK">совою піснею» Лесі Українки та «Подорозі в Казку» О. Оле­<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language: UK">ся, написаними майже водночасно, утворює своєрідну «три­<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt;mso-ansi-language:UK">логію» української п'єсипізнього модерну з характерною <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;mso-ansi-language:UK">дляостаннього тенденцією до міфологізації дійсності й то­му може вважатися зразком постсимволістської дійсності в українській культурі.<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt; mso-ansi-language:UK">Символізм в українській драматургії розвивався також в

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt;mso-ansi-language:UK">ранніх етюдах Я.Мамонтова («Дівчина з арфою», «Третя <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:.45pt; mso-ansi-language:UK">ніч», «Над безоднею»), І. Кочерги («Песня в бокале»), <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:UK">М. Рильського(«Бенкет»). Але вже наприкінці епохи модер­ну жанрове місце символістських«метерлінковських» «етю­дів» (тобто експериментальних спроб) заступають «повно­<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.35pt;mso-ansi-language:UK">метражні» жанри:трагедія («Про що тирса шелестіла» <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:.2pt; mso-ansi-language:UK">С. Черкасенка, 1918), трагікомедія («Веселий Хам» 1921, <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt;mso-ansi-language:UK">Я. Мамонтова) та інші.<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-ansi-language:UK">Але справжнімдраматургічним експериментом першої

<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.2pt; mso-ansi-language:UK">третини <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.2pt; mso-ansi-language:EN-US">XX<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.2pt"> <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-ansi-language:UK">ст. стали п'єси ВолодимираВинниченка (1880— <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-ansi-language: UK">1951). Навіть за своєю кількістю (а їх понад 20) вони мали б <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">стати вагомою часткоюукраїнського театрального репертуа­<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt; mso-ansi-language:UK">ру <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt; mso-ansi-language:EN-US">XX<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-ansi-language:UK">ст. Проте, післякількох хвиль видавничої зацікавле­<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt; mso-ansi-language:UK">ності творчістю драматурга (остання «хвиля» припала вжена <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;mso-ansi-language:UK">кінець 20-х років), його п'єси було вилученоіз загального вжитку. Сьогодні вони становлять істотну частину нової європейської драми, її українським відгалуженням.<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt;mso-ansi-language:UK">За своєю формою п'єси В.Винниченка, на перший по­

<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;mso-ansi-language:UK">гляд,доволі традиційні. Винятком є, можливо, твори кінця 20-х років. Це — сімейно-психологічні п'єси доти відомих взірців. Але канони психологізму тут тількикамуфляж, сце­нічна декорація для дії незвичної, нетрадиційної, експери­ментальної. Якщо в традиційнійпобутово-психологічній п'єсі другоїполовини <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language: EN-US">XIX<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK"> ст. засоби психологізмуслугують для розкриття характеру в його розвитку, то в п'єсах В. Вин­<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-ansi-language:UK">ниченка маємо справу зрозвитком незвичайної епічної ідеї, що належить героєві. В. Винниченко пропонуєсвоїм героям <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">розробляти тавідстоювати цілий комплекс ідей, популярних <span Bookman Old Style",«serif»;color:black; letter-spacing:-.05pt;mso-ansi-language:UK">на той час у певних колахсуспільства. Це ідеї первинного <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt; mso-ansi-language:UK">біологізму людини, який зумовлює все її життя, так званаор­<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-ansi-language:UK">ганічна теорія моралі.Досягнення, з одного боку, наук при­<span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt; mso-ansi-language:UK">родничого циклу, зокрема, біології, фізіології, а, здругого, психології та психоаналізу, інтерес до яких загострювався в <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:UK">перші десятиріччя <span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:EN-US">XX<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt"> <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt; mso-ansi-language:UK">ст., створювали альтернативу суспіль-<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.25pt;mso-ansi-language:UK">но обумовленому —«моністичному» — поглядові на людину. <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;mso-ansi-language: UK">Дискутовані в п'єсах ідеї були настільки парадоксальними, що за обговоренням ідейного експериментаторства вп'єсах драматурга забувалось, що йогомежею було не так слідувати моді, якуказати на загальну небезпеку ідейного фанатизму.<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;mso-ansi-language:UK">Перед нами в творах В. Винниченкарозгортається пси­хологічний експеримент, спрямований проти дегуманізації суспільства внаслідок пріоритетності ідеї наднатурою, принципу над людиною. З цьогобоку неважливим є, якої темиторкається автор: чи це п'єси з життя таких дивних «революціонерів», чи з життя мистецької богеми(«Чорна Пантера і Білий Ведмідь»), чи з життя інтелігентів («При-гвождені», «Закон»). Неодмінною є розробка певноїмораль­ної ідеї, яка йде врозбіг ізусталеними нормами життя та оволодіває героєм (чи героїнею) настільки,що робить його (чи її) ідейним фанатиком,який несе смерть та порожнечу.

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»;color:black; letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">Безперечно, в перших творах В.Винниченка про револю­ціонерів ця тенденція є найвідвертішою. Фанатична ідеяпер

<span Bookman Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-ansi-language:UK"> сонажа в цих п'єсахвідома як «чесність з собою». Це спроба <span Bookman Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt; mso-ansi-language:UK">поєднати життя за розумом, за ідеєю — та
еще рефераты
Еще работы по литературе, лингвистике