Реферат: Організація роботи підприємства

1. Організація роботи оптового торговельного підприємства ТОВ ВКФ «Блиск»

1.1 Матеріально-технічна база підприємства

ТОВ ВКФ «Блиск» оснащений всім необхідним для безперервної роботи обладнанням. Так як склад належить до малих тут недоцільно впроваджувати засоби автоматизації, а тому для покращення умов праці проведено механізацію виробничого обладнання.

На підприємстві використовується таке виробниче обладнання:

ваговимірювальне обладнання –– ваги напівавтоматичні стаціонарні. Використовуються при прийманні товарів для перевірки фактичної наявності сумішей і її порівняння з вказаною у супровідних документах.

вантажно-розвантажувальне обладнання, а саме засоби малої механізації –– вантажні візки та домкрати. Застосовуються для збільшення продуктивності праці вантажників під час здійснення вантажно-розвантажувальних операцій.

На даний час все обладнання на фірмі «Блиск» знаходиться у належному стані та в достатній кількості для здійснення безперебійного функціонування підприємства, відповідаючи всім вимогам охорони праці і безпеки. Такий стан є результатом чіткого контролю за технічним станом обладнання, його своєчасного ремонту і заміни при моральному та фізичному зносі.

Окрім виробничого персоналу на підприємстві також працюють управлінці і їх діяльність теж потребує використання певного обладнання. Тому на ТОВ ВКФ «Блиск» використовується таке офісне обладнання:

стаціонарні телефони забезпечують зв’язок між директором, бухгалтером та завідуючим складом для пришвидшення видачі розпоряджень і їх виконання;

комп’ютерно-обчислювальна техніка –– комп’ютери з відповідними бухгалтерськими та економічними програмами встановлені в кабінеті директора і головного бухгалтера;

копіювальна техніка розміщена в кабінеті завідуючого складом і включає принтер та ксерокс.

З вищепереліченого зрозуміло, що підприємство в повному обсязі забезпечене як виробничим так і офісним обладнанням.

1.2 Правила охорони праці, протипожежної безпеки, санітарні вимоги щодо утримання приміщень фірми «Блиск»

На ТОВ ВКФ «Блиск» виконуються всі правила щодо охорони праці, санітарії та протипожежної безпеки.

При появі нового працівника на підприємстві він проходить інструктаж з питань охорони праці та протипожежної безпеки. Інструктаж проводиться завідуючим складом. При виявленні недостатності знань з питань охорони праці чи протипожежної безпеки працівники допускаються до роботи лише після проходження навчання з відповідних дисциплін.

В ході інструктажу обговорюються такі питання:

доведення до відома працівника, що приймається на роботу графіків проходження медичних оглядів, навчань та інструктажів з питань охорони праці і протипожежної безпеки;

правила роботи з обладнанням та окремими видами продукції;

поняття гігієни праці та виробничої санітарії, ознайомлення з відповідними нормативними актами з вищенаведених питань;

ознайомлення з наявними засобами протипожежної безпеки, які є на підприємстві та правилами щодо їх застосування в відповідних ситуаціях;

доведення до відома працівника порядку необхідних дій у випадку виявлення на території складу задимлення чи загорання;

відповідальність за порушення вищеперелічених правил.

Результатом проведення інструктажу є письмове підтвердження працівника про ознайомлення з цими правилами, яке вноситься до журналу з інструктажів.

На фірмі завжди у справному стані знаходяться засоби протипожежного захисту і зв’язку. Забезпечення пожежної безпеки покладено на директора підприємства.

1.3 Функціональні обов’язки матеріально відповідальних осіб

Матеріальну відповідальність на ТОВ ВКФ «Блиск» несуть завідуючий складом та головний бухгалтер.

Завідуючий складом на підприємстві виконує такі функції:

визначає вимоги до товарів, а також відповідність їх якості стандартам, технічним умовам, укладеним договорам та іншим нормативним документам;

здійснює контроль за виконанням договірних зобов'язань, надходженням і реалізацією товарів;

бере участь у підготовці даних для складання претензій на постачання неякісних товарів і відповідей на претензії замовників;

контролює наявність товарів на складі;

здійснює зв'язок з постачальниками і споживачами й оформляє документи на відвантаження та одержання товарів відповідно до затверджених планів;

бере участь у розробці і впровадженні правил з матеріально-технічного забезпечення, збуту, контролю якості товарів, організації їх транспортування і збереження;

контролює своєчасність відвантаження зворотної тари;

бере участь у проведенні інвентаризацій, вивчає причини утворення зайвих наднормативних матеріальних ресурсів і «неліквідів», вживає заходи по їх реалізації;

здійснює контроль за дотриманням правил збереження товарів на складі, підготовкою товарів до продажу;

оформляє необхідні документи, пов'язані з постачанням і реалізацією продукції, складає звітність по установлених формах.

Завідуючий складом має право подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими інструкцією обов'язками, вимагати від директора підприємства, свого безпосереднього керівника сприяння у виконанні обов'язків, передбачених посадовою інструкцією.

Завідуючий складом несе матеріальну відповідальність:

за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених посадовою інструкцією, — у межах, визначених чинним трудовим законодавством України;

за правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, — у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України;

за нанесені матеріальні збитки — у межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

Саме тому враховуючи вищенаведене до завідуючого складом висувається ряд кваліфікаційних вимог, а саме він повинен знати:

діючі цінники і прейскуранти, нормативи запасів товарів;

постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищих органів, що стосуються матеріально-технічного забезпечення і збуту товарів;

номенклатуру й асортимент товарів, що реалізує підприємство;

основи економіки, організації праці і керування на підприємствах торгівлі;

правила внутрішнього трудового розпорядку;

стандарти і технічні умови на товари, основні їхні властивості та якісні характеристики;

правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту;

порядок укладення господарських договорів;

методи обліку товарів, розрахунку потреби в них.

Головний бухгалтер на ТОВ ВКФ «Блиск» виконує такі функції:

забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання в установлені строки фінансової звітності –– наказ про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства (див.дод. 6);

здійснює контроль за ефективним використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

здійснює контроль за порядком оформлення первинних бухгалтерських документів, розрахунків та платіжних зобов’язань;

веде оперативний облік надходження і реалізації товарів;

бере участь у проведенні інвентаризацій, вивчає причини утворення зайвих наднормативних матеріальних ресурсів і «неліквідів», вживає заходи по їх реалізації;

та інші функції зазначені в Посадовій інструкції головного бухгалтера див.дод.7.

Головний бухгалтер на підприємстві несе матеріальну відповідальність за оборотні активи, що знаходяться на рахунках підприємства і за виконання своїх посадових обов’язків в межах визначених посадовою інструкцією та чинним законодавством України.

--PAGE_BREAK--

1.4 Рекламна діяльність фірми «Блиск»

Підприємство «Блиск» для завоювання нових клієнтів та популяризації своєї марки серед населення систематично проводить різноманітні рекламні заходи.Рекламу для фірми виконує рекламне агентство ПП Рітц.

ТОВ ВКФ «Блиск» широко застосовує такі види рекламування:

реклама в пресі;

радіо реклама;

зовнішня реклама;

випуск новорічних рекламно-подарункових видань;

проведення виставок-продажів.

Оголошення про фірму та її діяльність близько півроку тому можна було зустріти в таких місцевих газетах як "Інтерес" та «Ехо».

Рекламні оголошення на радіо звучали в ефірі місцевої радіостанції «Житомирська хвиля».

Зовнішня реклама є ефективним засобом рекламування, адже вона розрахована на сприйняття широкими верствами населення. Фірма використовує такі елементи зовнішньої реклами як вивіска та вказівники. Вказівники розміщені в центрі міста неподалік від місцезнаходження самої фірми, що значно спрощує її пошук новими клієнтами. Так як неподалік від ТОВ ВКФ «Блиск» розміщена ще одна фірма ПП «Осіріс» вивіска відіграє важливу роль у виборі який зробить потенційний клієнт.

Новорічні рекламно-подарункові видання є ефективним видом друкованої реклами тому, що вони мають високу проникаючу здатність. Фірма «Блиск» найчастіше замовляє кишенькові табель-календарі ілюстровані зразками товарного асортименту та фірмові настільні календарі і записники з фірмовою символікою –– логотипом.

У другій половині 2005 року фірма брала участь в спеціалізованій виставці-продажу будівельних матеріалів та супутніх товарів на якій були представлені фірми з районів Житомирської області. Таким чином про ТОВ ВКФ «Блиск» дізналися і за межами нашого міста.

Отже підводячи підсумок організації роботи оптового підприємства ТОВ ВКФ «Блиск» слід зазначити, що підприємство в повному обсязі забезпечене офісним та виробничим обладнанням. Оновлення виробничого та офісного обладнання проводиться в разі настання його морального чи фізичного зносу в інших випадках проводиться ремонт і систематичний огляд. Це дає змогу запобігти виникненню поломок і в результаті забезпечує безперебійну роботу підприємства. На фірмі «Блиск» створено всі належні умови праці, відповідний мікроклімат та належні санітарні умови. Своєчасно і систематично проводяться інструктажі та навчання з питань охорони праці і протипожежної безпеки, засоби протипожежного захисту утримуються у справному стані і завжди готові до використання. Матеріальна відповідальність на підприємстві покладена на завідуючого складом та головного бухгалтера. Також слід відзначити рекламну діяльність фірми спрямовану не лише на залучення якомога більшої кількості нових клієнтів, а й на утримання вже існуючих. Аби досягти кращих результатів від проведення рекламних акцій слід частіше давати рекламу в місцеві газети, особливо в газети рекламних оголошень, також необхідно поновити участь у виставках-продажах, які систематично проходять в нашому місті.

2.Торговельні процеси на підприємстві «Блиск»

2.1 Закупка і продаж товарів на ТОВ ВКФ «Блиск»

При оптових закупівлях і продажу товарів важливе значення має узгодження і оформлення договорів постачання, а також прикладених до них специфікацій. Ці документи є чіткими, передбачати об'єми постачання, розгорнений асортимент, терміни і умови постачання товарів. Оформлення договорів постачання виробляється відповідно до Положення про постачання непродовольчих товарів. Зразок договору постачання укладеного між ТОВ ВКФ «Блиск» та ТОВ «Укрспецтехніка» наведено в дод.8, а зразок супровідних документів –– накладної в дод.9.

Виконання договорів постачання товарів вимагає оперативного контролю, який ведеться в спеціальній книзі. Контроль здійснюється по асортименту, передбаченому договором постачання і прикладеними до нього специфікаціями, а підсумки підводяться в фактичні терміни постачання.

Формування торговельного асортименту товарів на складі оптового підприємства і управління товарними запасами –– це робота, що вимагає великих знань і умінь.

На фірмі «Блиск» торговий асортимент товарів відповідає попиту населення; він постійно змінюється, розширяється, оновлюється і гнучко змінюється залежно від попиту населення. Торговий асортимент тісно пов'язаний з товарними запасами і управлінням ними. Так, розширення асортименту товарів на торговельному підприємстві «Блиск» вимагало збільшення товарних запасів і ускладнення методів управління. З цією метою товари об'єднали в окремі групи і підгрупи по різних ознаках: призначенню, властивостям і частоті попиту.

Управління асортиментом товарів на ТОВ ВКФ «Блиск» передбачає розробку раціональних переліків товарів, розмірів і структури товарних запасів для кожної підгрупи товарів і визначення системи оперативного контролю за їх станом. Для безперебійної торгівлі необхідні товарні запаси в широкому асортименті та нормованому розмірі.

Управління товарними запасами на фірмі «Блиск» ставить за свою мету не допускати відхилень запасів від встановлених розмірів, які залежать від розміру поступаючих партій товарів і частоти їх завезення. Тобто управління товарними запасами найтіснішим чином пов'язане з оптовими закупівлями і продажем товарів, а також з узгодженням змісту договорів постачання. Від його організації багато в чому залежать безперебійна торгівля, задоволення попиту населення, виконання плану товарообігу і інших показників роботи підприємства. Раціональне товаропостачання дозволяє забезпечити безперебійну торгівлю при мінімальних запасах, що підвищує ефективність функціонування.

Фірма «Блиск» працює лише з вітчизняними постачальниками. Основним критерієм при виборі постачальників є дотримання співвідношення «ціна––якість» саме тому більшість договорів на постачання укладено з київськими фірмами.

Оптове торгове підприємство «Блиск» закуповує товари у постачальників для їх подальшої реалізації роздрібним торговим підприємствам і організаціям.

Під оптовим продажем товарів прийнято розуміти реалізацію їх крупними партіями, що здійснюється між торговими підприємствами (організаціями) по безготівковому розрахунку згідно з угодами поставки. Він є складовою частиною комерційної діяльності оптового торговельного підприємства.

При оптовому продажі, як і при оптовій закупівлі товарів, встановлюються господарські зв'язки між оптовими і роздрібними торговими організаціями і підприємствами.

В процесі складського оптового товарообігу фірма «Блиск» проводить продаж (відпуск, відвантаження) товарів з своїх складів. Фірма «Блиск» не має власних роздрібних торговельних магазинів або довгострокових договорів з роздрібною торгівельною мережею, тому не використовує транзитний товарооборот –– продаж товарів через роздрібну мережу.

Для раціональної організації оптового продажу товарів велике значення має її оперативне планування. Оперативний план оптового продажу товарів на ТОВ ВКФ «Блиск» розробляється на основі плану оптового товарообігу і узгоджується з оперативним планом закупівель товарів. В оперативному плані оптового продажу товарів вказуються конкретні суми поставки кожної товарної групи, визначаються терміни прийому замовлень на поставку товарів і укладення договорів поставки.

Оперативне планування оптового продажу товарів на фірмі «Блиск» проводиться для забезпечення своєчасного проведення операцій по реалізації оптовими підприємствами закуплених товарів. В ході виконання оперативних планів може виникнути необхідність в їх уточненні і зміні.

Оперативні плани позитивно впливають на загальну організацію роботи підприємства «Блиск»:

налагоджується планомірність і ритмічність в проведенні операцій з оптового продажу товарів;

покращується обслуговування покупців.

При організації продажу товарів зі складу важливе значення має створення широкого асортименту товарів, забезпечення оптового продажу товарів в сортованому вигляді.

Основною формою продажу товарів на ТОВ ВКФ «Блиск» є продаж по особистому відбору, що здійснюється представниками покупців. Особистий відбір товарів дозволяє представнику покупця ознайомитися з асортиментом товарів, що є на складі, при необхідності одержати кваліфіковану консультацію про якість і властивості товарів і підібрати ті товари, які найповніше задовольнять попит покупців.

Товари на складах розміщують по групах, а усередині груп по видах, матеріалах виготовлення і інших товарних ознаках. За кожною товарною групою закріплюється постійне місце, що полегшує підбір товарів покупцями. На групи товарів складають каталоги, проспекти їх асортименту (див.дод. 10).

Для постійних клієнтів на фірмі «Блиск» діє гнучка система знижок –– чим більша партія закупленого товару тим більшу знижку отримує замовник. Всі ці дані відображені у прайсах на товари фірми (див.дод.11).

Коли покупець визначився з розміром замовлення та видом товару він укладає договір постачання (див. дод.8), який є кінцевим етапом оформлення закупки і регулює відносини між постачальником –– ТОВ ВКФ «Блиск» та покупцем –– клієнтом.

В договорі вказуються такі пункти:

найменування, кількість і розгорнутий асортимент товарів, що поставляються;

якість і сорт товарів;

загальний строк дії договору та фактичний строк поставки товару;

ціни на товари, загальна сума договору, торговельно-збутові знижки;

порядок розрахунку (готівковий чи безготівковий);

відповідальність сторін за порушення умов договору;

сторони також можуть внести до договору і інші додаткові умови .

2.2 Торговельно-технічні процеси на складах ТОВ ВКФ «Блиск»

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Торговельно-технічні процеси на складі «Блиск» складаються з комплексу операцій пов'язаних з розвантаженням транспорту, підготовкою до приймання і прийманням товарів, їх розміщенням на зберігання і зберіганням, підготовкою до відпуску і відпуском. Всі операції торговельно-технологічних процесів, що виконуються на підприємстві, умовно поділяються на основні і допоміжні.

До основних операцій відносять операції, пов'язані з прийманням, зберіганням, сортуванням і відпуском товарів; до допоміжних — розвантаження транспортних засобів, фасування.

На торговельно-технічні процеси ТОВ ВКФ «Блиск» впливає ряд чинників:

розмір товарів що поступають на склад та відвантажуються з нього;

фізико-хімічні властивості товарів;

умови і порядок їх зберігання.

Організація торговельно-технічних процесів на складі вимагає виконання окремих операцій в суворо встановленому порядку для забезпечення рівномірної і безперервної роботи складу.

На фірмі «Блиск» торговельно-технічні процеси відбуваються за такою схемою:

/>

I.На ТОВ ВКФ «Блиск» використовується механізований спосіб розвантаження транспорту, що здійснюється за допомогою підйомного обладнання і різних механізмів за участю окремих членів бригади вантажників.

Всі транспортні засоби, що доставили товар на склад, розвантажуються у встановлені терміни. За затримку транспорту під розвантаженням стягається штраф. Вивантажені товари направляються на різні ділянки приймання товарів залежно від їх асортименту для перевірки кількості і якості.

При розвантаженні транспортних засобів на фірмі «Блиск» суворо дотримуються встановлені правила виконання навантажувально-розвантажувальних робіт і звертається увага на спеціальну маркування вантажів: «Обережно», «Верх», «Не кантувати» і т. п., що має велике значення для збереження товарів.

Працівники, зайняті на розвантаженні транспортних засобів, знають і дотримуються правил безпеки.

Так як склад фірми «Блиск» є невеликим за розміром не має потреби у створенні диспетчерської служби.

Розвантаження автотранспорту проводиться так: звіряються дані, вказані в товарно-транспортній накладній (див.дод.9), з даними, вказаними в рахунках-фактурах, і фактичною наявністю товару. Якщо кузов автомашини, що доставила товар, опломбований, то спочатку перевіряються цілісність пломб і їх відтиски, а потім вже проводиться розвантаження товарів, що поступили.

Розвантаження здійснюється з використанням підйомно-транспортних машин і вручну.

II.Приймання товарів на складі має важливе значення для контролю за збереженням товарно-матеріальних цінностей і виконанням договірних зобов'язань постачальника.

При прийманні товарів на фірмі «Блиск» керуються Інструкціями про порядок приймання товарів по кількості і якості, стандартами, технічними умовами і іншими нормативними актами.

Приймання товарів на складі проводиться по кількості і якості. Його здійснює матеріально відповідальна особа –– завідуючий складом. Він добре знає нормативні акти, що регулюють приймання товарів на складах, асортимент товарів і технологію виконання операцій по прийманню окремих видів товарів.

Товари на складі приймаються на спеціально відведеній та обладнаній для цього ділянці для приймання, площею 10 кв.м.

Приймання товарів по кількості на ТОВ ВКФ «Блиск» проводиться відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення по кількості. Ця Інструкція застосовується у всіх випадках, коли ГОСТами, технічними умовами, або іншими обов'язковими правилами не встановлений інший порядок приймання.

На складі ТОВ ВКФ «Блиск» проводиться попереднє і остаточне приймання товарів. Попереднє приймання товарів, що поступають на склад в справній тарі, проводиться при розвантаженні транспортних засобів. Потім товар поступає на ділянку приймання, де проходить його остаточне приймання.

Товар, що поступив у відкритій або пошкодженій тарі, приймається відразу остаточно. Приймання товарів на фірмі «Блиск» здійснюється в наступні терміни:

товарів, що поступили без тари, у відкритій або пошкодженій тарі, –– у момент надходження;

товарів, що поступили в справній тарі, по масі брутто і кількості місць — у момент надходження на склад, по масі нетто і кількості товарних одиниць в кожному місці — одночасно з розкриттям тари,

Перевірка кількості товару, що поступив на склад, проводиться шляхом перерахунку, товару в тих одиницях, які вказані в супровідних документах.

Якщо наявність товару відповідає кількості, вказаній в супровідних документах, то приймання товару оформляється розпискою завідуючого складом в документі постачальника. З цього часу завідуючий складом несе повну матеріальну відповідальність за прийнятий товар. Прийнятий товар оприбуткується і записується в товарний звіт.

Якщо при прийманні товару на фірмі «Блиск» знайдена недостача, то подальше приймання товару припиняється. Про виявлену недостачу товару складається акт за підписом завідуючого складом та головного бухгалтера. Для участі в подальшому прийманні товару і складання двостороннього акту викликається представник постачальника. Акт приймання товарів затверджує директор –– Дергачов Г.В. в той же день або в наступний.

Приймання товарів за якістю проводиться на ТОВ ВКФ «Блиск» відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення за якістю. Ця Інструкція застосовується у всіх випадках, коли ГОСТами, технічними умовами, або іншими обов'язковими правилами не встановлений інший порядок приймання.

Прийманню і оприбутковуванню підлягає тільки доброякісний товар. Приймання товару за якістю на фірмі «Блиск» проводиться не пізніше 20 днів з моменту поставки. При встановленні розбіжності в якості складається акт і подальше приймання товару припиняється. Для участі в подальшому прийманні викликають представника постачальника.

Визначення якості товару проводиться шляхом органолептичної оцінки –– оцінюється вигляд товару, його запах, правильність маркування.

При встановленні розбіжностей за якістю товару складається акт. У ньому дається точний опис якісних недоліків товару з вказівкою причин їх виникнення. Акт складається відповідно до вимог Інструкції і затверджується директором не пізніше за 3-денний термін після його складання.

III, IV Поступаючи на зберігання товари розміщуються відповідно до фізико-хімічних властивостей. Основу асортименту займають будівельні матеріали, тому і розміщуються в не утепленому складі. При розміщенні товарів на зберігання слід дотримуватись правил товарного сусідства. На фірмі «Блиск» використовують стелажне та штабельне укладання товарів.

Штабельне укладання товарів використовується для зберігання фасованого товару в мішках, рулонах, скатках –– рулонний утеплювач, сухі суміші, цемент...

Стелажне укладання використовується для тих товарів, які не можуть укладатися в штабеля –– вагонка, кути, сайдинг, лаки та фарби...

На складі використовується природна вентиляція. Для попередження злежування товарів проводять їх систематичне очищення і перекладання.

V,VI Відбір товару і його підготовка до відвантаження є найбільш важливими операціями торговельно-технічного процесу. На ТОВ ВКФ «Блиск» використовують індивідуальний відбір товарів для кожного покупця по рахунку-фактурі. Відібрані товари звіряють з замовленням покупця по кількості, найменуванню і якості, а потім упаковують. Товар упаковують в інвентарну упаковку, а при замовленні великої партії товару його відпускають безпосередньо в зовнішній транспортній тарі без переупаковки.

VII Відпуск товарів завершує торговельно-технічні процеси на складі і оптовий продаж товарів. На фірмі «Блиск» відпуск товарів покупцям відбувається безпосередньо зі складу.

При відпуску товару з складу безпосередньо покупцю представник покупця пред’являє належно оформлену довіреність на право отримання товару, яка додається до першого екземпляра рахунку-фактури. У рахунку-фактурі одержувач розписується в отриманні товару, а завідуючий складом — в його видачі. Всі товари, вказані в рахунку-фактурі, відразу відвантажуються і вивозяться зі складу. Часткове отримання товарів або їх відпуск без документів заборонені. При відпуску товарів особлива увага приділяється завантаженню транспорту, а саме слід суворо дотримуватись маркування на тарі, аби запобігти псуванню товарів.

Отже підводячи підсумок торговельних процесів на підприємстві «Блиск» слід зазначити, що впровадження транзитного товарообороту значно збільшить прибутки підприємства. Адже складський оптовий товарооборот пов’язаний із значним збільшенням витрат, що виникають при зберіганні товару (прийманні, сортуванні та відпуску). Також при використанні складського товарообороту уповільнюється товарообіг, що теж призводить до збільшення суми та рівня витрат. Для впровадження транзитного товарообороту фірмі «Блиск» слід укласти кілька довгострокових договорів на постачання товару з місцевими магазинами будівельних матеріалів, зацікавивши останніх гнучкою системою знижок, що діятиме при закупці дуже великих партій товару. Слід відзначити відмінну організацію торговельно-технічних процесів, що дозволяє фірмі запобігати необґрунтованому збільшенню витрат. Всі торговельно-технічні процеси на підприємстві відбуваються за встановленою схемою, що значно спрощує процес приймання та відвантаження товару. Всі вищеперераховані процеси механізовані, що дозволяє підвищити продуктивність праці персоналу, а це в свою чергу забезпечує рівномірну і безперервну роботу складу.

Висновки та пропозиції

Охарактеризувавши діяльність ТОВ ВКФ «Блиск» з чистим місячним прибутком близько 1080 гривень робимо висновок про те, що підприємство працює рентабельно.

Фінансова діяльність магазину за IX місяців 2006 року є позитивною. Об'єм реалізації продукції виріс а питома вага витрат в товарообороті зменшилась, що позначилося на збільшенні прибутку від реалізації будівельних матеріалів.

Щодо організації роботи оптового підприємства ТОВ ВКФ «Блиск» слід зазначити, що підприємство в повному обсязі забезпечене офісним та виробничим обладнанням. Механізація виробничого обладнання дозволяє підвищити продуктивність праці персоналу, а це в свою чергу забезпечує рівномірну і безперервну роботу складу. Оновлення виробничого та офісного обладнання проводиться в разі настання його морального чи фізичного зносу в інших випадках проводиться ремонт і систематичний огляд. Це дає змогу запобігти виникненню поломок і в результаті забезпечує безперебійну роботу підприємства.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

На фірмі «Блиск» створено всі належні умови праці, відповідний мікроклімат та належні санітарні умови. Своєчасно і систематично проводяться інструктажі та навчання з питань охорони праці і протипожежної безпеки, засоби протипожежного захисту утримуються у справному стані і завжди готові до використання. Матеріальна відповідальність на підприємстві покладена на завідуючого складом та головного бухгалтера.

Також слід відзначити рекламну діяльність фірми спрямовану не лише на залучення якомога більшої кількості нових клієнтів, а й на утримання вже існуючих.

Слід відзначити відмінну організацію торговельно-технічних процесів, що дозволяє запобігати необґрунтованому збільшенню витрат. Всі торговельно-технічні процеси на підприємстві відбуваються за встановленою схемою, що значно спрощує процес приймання та відвантаження товару.

На фірмі «Блиск» використовується складський оптовий товарооборот, пов’язаний із значним збільшенням витрат, що виникають при зберіганні товару (прийманні, сортуванні та відпуску). Також при використанні складського товарообороту уповільнюється товарообіг, що теж призводить до збільшення суми та рівня витрат, а значить до зменшення прибутку.

Приймаючи до уваги все вищеперелічене можна дати такі рекомендації щодо поліпшення діяльності підприємства:

для досягнення кращих результатів від проведення рекламних акцій слід частіше давати рекламу в місцеві газети, особливо в газети рекламних оголошень, також необхідно поновити участь у виставках-продажах, які систематично проходять в нашому місті;

щоб зменшити витрати пов’язані з зберіганням товару і збільшити прибуток слід впровадити транзитний товарооборот. Фірмі «Блиск» слід укласти кілька довгострокових договорів на постачання товару з місцевими магазинами будівельних матеріалів, зацікавивши останніх гнучкою системою знижок, що діятиме при закупці дуже великих партій товару.

Список використаних джерел

Види джерела

Назва

Закони України

ЗУ «Про захист прав споживачів», за редакцією 2006 р.

ЗУ «Про охорону праці», за редакцією 2005р.

ЗУ «Про пожежну безпеку», за редакцією 1997 р.

Постанови Кабінету Міністрів і Верховної Ради України

Про порядок заняття торгівельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення від 08.02.95 №108

Правила продажу непродовольчих товарів: Наказ МЗЕЗТоргу України від 27.05.96 №294

Словники

1. Большой экономический словарь/ Под ред. А.Н.Азрилияна. –– м.: Фонд «Правовая культура», 1994

Навчальна і навчально-методична література

1.А.Ф.Моргун, С.Е.Кайструков, С.И.Борак. Технология торговых процессов.Учебник.М. Издательство «Экономика» –– 1986г.

2. Осовська Г.В. Основи менеджменту. –– К.: Кондор, 2002.

3. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика. Підручн. для вузів. –– Тернопіль: Карт-бланш, 1997.

4. Шегда А.В. Основы менеджмента. Учебн. пособ. –– К.: Знання, КОО, 1998.

Періодичні видання

Журнал «Все про бухгалтерський облік» № 6 2006р.

Газета «Урядовий кур’єр» №10 2006 р.


еще рефераты
Еще работы по маркетингу