Реферат: Особливі точки рівняння

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни „Диференціальні рівняння"

на тему „Особливі точки”

Виконавець: студентка групи

Назаренко Олеся

Перевірив:

м. Дніпропетровськ 2010 р.

Зміст

1. Особливі точки

2. Задача 1

3. Задача 2

4. Задача 3.

5. Задача 4

1. Особливі точки

Особливою точкою системи

/> (1)

або рівняння

/> (2)

де функції /> й /> неперервно диференційовані, називається така точка, в якій />.

Для дослідження особливої точки системи

/> (3)

або рівняння

/> (4)

треба знайти розв’язок характеристичного рівняння

/> (5)

Якщо розв’язки /> дійсні, різні /> й одного знаку />, то особлива точка — вузол (рис.1, а), причому стійкий, якщо /> й нестійкий, якщо />.

Вузол характеризується тим, що всі траєкторії, крім однієї II, мають у точці (0,0) загальну дотичну I, що сама є траєкторією. Прямі I і II спрямовані вздовж власних векторів матриці />, які відповідають /> і />, причому пряма I відповідає меншому за модулем з /> і />.

При />вузол є стійкою точкою спокою. На рис.1а стрілками показаний напрямок руху вздовж траєкторії при зростанні />у випадку стійкого вузла. Якщо />, то вузол нестійкий і стрілки заміняються на протилежні.

/>

Рис.1. Типові траєкторії [2]

Якщо розв’язки />дійсні, різні />й різних знаків />, то особлива точка — сідло (рис.1, б). Сідло є нестійкоюточкою спокою.

Сідло характеризується наявністю двох траєкторій I і II, що проходять через (0,0) також у напрямку власних векторів. Пряма I є асимптотою для інших траєкторій при />, а II є асимптотою при />. Прямолінійна траєкторія I розташована за напрямком власного вектора, що відповідає додатньому />, а прямолінійна траєкторія II за напрямком власного вектора, що відповідає від‘ємному />. Прямі I і II називаються сепаратрисами сідла. На рис.1б стрілками показаний напрямок руху вздовж траєкторії при зростанні />. Сепаратриса II є єдиною траєкторією, якій відповідає розв’язок, що прямує до 0 при />. Тільки дві траєкторії I і II є прямолінійними. Інші траєкторії криволінійні й зі зростанням />йдуть із />в />. Сепаратриси I і II розділяють фазову площину на 4 області, у яких лежать криволінійні траєкторії.

Якщо розв’язки />комплексні з дійсною частиною />, відмінною від нуля, то особлива точка — фокус(рис.1, в), причому стійкий, якщо />й нестійкий, якщо />. На рис.1в стрілками показаний напрямок руху при зростанні />у випадку стійкого фокуса.

Зауваження. У випадку фокуса траєкторії можуть бути закручені навколо (0,0) у різних напрямках. Для того, щоб визначити напрямок закручування, досить обчислити вектор швидкості />в якій-небудь точці, наприклад, в (0,1). Аналогічно досліджується напрямок руху у випадку центра й виродженого вузла.

Якщо розв’язки />комплексні чисто мнимі (/>), то особлива точка — центр(рис.1, г). Центр є стійкою, але не асимптотично стійкою точкою спокою.

Якщо розв’язки рівні й ненульові (тобто />), то особлива точка може бути виродженим вузлом(рис.1, д) або дикритичним вузлом(рис.1, е), причому дикритичний вузол має місце тільки у випадку системи />(або рівняння />), а у всіх інших випадках при />особлива точка є виродженим вузлом. У випадку виродженого вузла всі траєкторії дотикаються однієї прямої, спрямованої вздовж єдиного власного вектора, що відповідає />. Дикритичний вузол може бути стійким />і нестійким />.

Якщо ж один або обидва розв’язки рівняння (5) дорівнюють нулю, то />, і, отже, дріб у правій частині рівняння (4) скорочується. Рівняння набуває вигляду />, і розв’язок на площині XOY зображуються паралельними прямими.

2. Задача 1

Дослідити особливі точки рівняння. Накреслити інтегральні криві на площині XOY:

/>

Розв’язання.

Для дослідження особливої точки рівняння

/>

треба знайти розв’язок характеристичного рівняння

/>

У нас />, />, />, />. Складаємо характеристичне рівняння

/>

і розв’язуємо його відносно />

/>

Розв’язки характеристичного рівняння дійсні й мають різні знаки.

Отже, особлива точка (0,0) — сідло. Сідло є нестійкою точкою спокою.

1. Перший спосіб побудови інтегральних кривих.

Власний вектор />, що відповідає власному числу />, знаходимо, підставляючи в рівняння

/>

значення />. Маємо

/>

/>

/>

Власний вектор (1; 1/2) матриці коефіцієнтів даної системи, відповідає власному числу />.

Далі, власний вектор />, що відповідає власному числу />, знаходимо, підставляючи в рівняння

--PAGE_BREAK--

/>

значення />. Маємо

/>

/>

/>

Власний вектор (1; — 1) матриці коефіцієнтів даної системи, відповідає власному числу />.

На площині /> будуємо прямі, спрямовані вздовж власних векторів (1; 1/2) і (1; — 1), а потім будуємо гіперболи.

2. Другий спосіб побудови інтегральних кривих.

Знайдемо сепаратриси сідла, тобто прямі, що розділяють гіперболи різних типів, які є фазовими кривими системи (тобто асимптоти цих гіпербол).

Прямі, що проходять через особливу точку (0,0), шукаємо у вигляді />. Підставляючи /> у вихідне рівняння

/>,

одержуємо рівняння для визначення коефіцієнта />

/>

/>

/>

/>

/>

Таким чином, маємо дві шукані прямі

/>,/>.

3. Напрямок руху по траєкторіях. Для з'ясування напрямку руху по траєкторіях досить побудувати в якій-небудь точці /> вектор швидкості />. Наприклад, у точках /> та />вектор швидкості дорівнює

/>, />,

у точках /> та />вектор швидкості дорівнює

/>, />,

у точках /> та /> вектор швидкості дорівнює

/>, />,

у точках /> та /> вектор швидкості дорівнює

/>, />.

Приблизний вид сім’ї інтегральних кривих зображено на рисунку 2.

/>

Рис.2. Положення рівноваги й інтегральні криві [6]

3. Задача 2

Дослідити особливі точки рівняння. Накреслити інтегральні криві на площині XOY:

/>

Розв’язання. Для дослідження особливої точки рівняння

/>

треба знайти розв’язок характеристичного рівняння

/>

У нас />, />, />, />. Складаємо характеристичне рівняння

/>

і розв’язуємо його відносно />

/>

Розв’язки характеристичного рівняння дійсні, різні й одного знака.

Отже, особлива точка (0,0) — стійкий вузол (/>).

1. Перший спосіб побудови інтегральних кривих.

Власний вектор />, що відповідає власному числу />, знаходимо, підставляючи в рівняння

/>

значення />.

/>

/>

Власний вектор (2;

1) матриці коефіцієнтів даної системи, відповідає власному числу />.

Далі, власний вектор />, що відповідає власному числу />, знаходимо, підставляючи в рівняння

/>

значення />.

/>

/>

Власний вектор (1; — 1) матриці коефіцієнтів даної системи, відповідає власному числу />.

На площині /> будуємо прямі, спрямовані вздовж власних векторів (2;

1) і (1; — 1), а потім будуємо параболи й вказуємо напрямок руху по траєкторіях.

2. Другий спосіб побудови інтегральних кривих.

Прямі, що містять фазові криві системи, шукаємо у вигляді />.

Підставляючи /> у вихідне рівняння

/>,

одержуємо рівняння для визначення коефіцієнта />:

/>

/>

/>

Виходить, що /> і /> — шукані прямі.

Фазові криві — частини парабол, що дотикаються на початку координат прямої />. Параболи дотикаються саме прямої />, оскільки власний вектор (2;

1) матриці коефіцієнтів даної системи, що відповідає власному числу />, паралельний прямій />.

3. Напрямок руху по траєкторіях.

Для з'ясування напрямку руху по траєкторіях досить побудувати в якій-небудь точці /> вектор швидкості />. Наприклад, у точці /> вектор швидкості дорівнює

/>,

а в точці /> вектор швидкості

/>.

Приблизний вигляд сім’ї фазових кривих зображений на рисунку 3.

/>

Рис.3. Положення рівноваги й інтегральні криві [6]

4. Задача 3.

Дослідити особливі точки системи. Накреслити інтегральні криві на площині XOY:

/>

Розв’язання.

Для дослідження особливої точки системи

/>

треба знайти розв’язок характеристичного рівняння

/>

У нас />, />, />, />. Складаємо характеристичне рівняння

/>

і розв’язуємо його відносно />

/>

/>

/>

/>

Розв’язки характеристичного рівняння комплексні й різні.

Отже, особлива точка (0,0) — стійкий фокус (/>).

Напрямок руху по траєкторіях.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Для з'ясування напрямку закручування інтегральних кривих (спіралей) будуємо вектор швидкості /> в точці (1,0):

/>

Отже, спаданню /> відповідає рух по спіралях за ходом годинникової стрілки. При русі за ходом годинникової стрілки інтегральні криві наближаються до початку координат (0,0).

Приблизний вигляд сім’ї інтегральних кривих зображено на рисунку 4.

/>

Рис.4. Положення рівноваги й інтегральні криві [6]

5. Задача 4

Дослідити особливі точки системи. Накреслити інтегральні криві на площині XOY:

/>

Розв’язання.

Для дослідження особливої точки системи

/>

треба знайти розв’язок характеристичного рівняння

/>

У нас />, />, />, />. Складаємо характеристичне рівняння

/>

і розв’язуємо його відносно />

/>

Розв’язки характеристичного рівняння дійсні й мають різні знаки. Отже, особлива точка (0, 0) — сідло. Сідло є нестійкою точкою спокою.

1. Перший спосіб побудови інтегральних кривих.

Власний вектор />, що відповідає власному числу />, знаходимо, підставляючи в рівняння

/>

значення />. Маємо

/>

/>

/>

/>

Власний вектор (1,1) матриці коефіцієнтів даної системи, відповідає власному числу />.

Власний вектор />, що відповідає власному числу />, знаходимо, підставляючи в рівняння

/>

значення />. Маємо

/>

Власний вектор (0, />) матриці коефіцієнтів даної системи, відповідає власному числу />.

На площині /> будуємо прямі, спрямовані вздовж власних векторів (1;

1) і (0, />), а потім будуємо гіперболи.

2. Другий спосіб побудови інтегральних кривих.

Знайдемо сепаратриси сідла, тобто прямі, що розділяють гіперболи різних типів, які є фазовими кривими системи (тобто асимптоти цих гіпербол). Розділивши друге рівняння вихідної системи на перше рівняння, одержуємо

/> або />

Прямі, що проходять через особливу точку (0,0) шукаємо у вигляді /> (а також />). Підставляючи /> в останнє рівняння, одержуємо

/>

/>

/>

/>

/>

/>

Виходить, що /> і /> — шукані прямі.

3. Напрямок руху по траєкторіях.

Для з'ясування напрямку руху по траєкторіях досить побудувати в якій-небудь точці /> вектор швидкості />. Наприклад, у точці /> вектор швидкості дорівнює

/>,

у точці /> вектор швидкості

/>,

у точці /> вектор швидкості

/>,

у точці /> вектор швидкості

/>.

/>

Рис.5. Положення рівноваги й інтегральні криві [6]

Список використаних джерел

Боярчук А.К., Головач Г.П. Дифференциальные уравнения в примерах и задачах. Справочное пособие по высшей математике. — М.: Эдиториал УРСС, 2001. — 384 с.

Васильева А.Б., Медведев Г.Н., Тихонов Н.А., Уразгильдина Т.А. Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное исчисление в примерах и задачах. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. — 432 с.

Немыцкий В.В., Степанов В.В. Качественная теория дифференциальных уравнений. — М.: Государственное издание техникотеоретической литературы, 1947. — 448 с.

Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк Н.А. Дифференциальные уравнения: примеры и задачи. Учеб. пособие. — 2е изд., перераб. — М.: Высш. шк., 1989. — 383 с.: ил.

Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. — Ижевск, НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000. — 176 с.


еще рефераты
Еще работы по математике