Реферат: Виробничi системи

--PAGE_BREAK--Ритмічність забезпечується високою технологічною дисципліною, раціональною організацією й обслуговуванням робочих місць, надійною роботою встаткування, застосуванням прогресивних систем оперативно-виробничого планування й регулювання виробництва.
Ритмічність виробництва дозволяє найбільше повно використати виробничу потужність підприємства, забезпечити заданий рівень якості продукції й знижувати її собівартість. Для оцінки ступеня ритмічності використають однойменний коефіцієнт (Кр):
Кр = ∑Вф(пл)і / ∑Вплі                                                                    (1.5)
де Вф(пл)і — фактичний обсяг випуску продукції за i-й відрізок часу (квартал, декаду, день), не перевищуючий запланований; Вплі — плановий обсяг випуску продукції за i-й відрізок часу.
Прямоточность укладається в забезпеченні найкоротшого шляху руху деталей і складальних одиниць у процесі виробництва
продукції.
При цьому повинні бути виключені зворотні рухи предметів праці. Прямоточность досягається раціональним розташуванням будинків і споруджень на території підприємства, а також розташуванням устаткування й робітників місць по ходу технологічного процесу. Найбільше повно прямоточность досягається при організації потокового виробництва.
Прямоточний рух предметів праці забезпечує скорочення тривалості виробничого циклу, зниження потреби в оборотних коштах й, як слідство, поліпшення більшості техніко-економічних показників діяльності підприємства.
Автоматичність припускає максимально можливу автоматизацію всіх операцій, часткових процесів і виробничого процесу в цілому.
Ступінь автоматизації визначається співвідношенням трудомісткості робіт, виконуваних автоматизованим способом, до загальної трудомісткості робіт. Даний коефіцієнт може розраховуватися як по всьому підприємству, так і по кожному його підрозділі окремо.
Гнучкість укладається в мобільності виробництва, тобто в можливості його швидкої перебудови на випуск нової продукції.
Можливість реалізації даного принципу організації виробництва здобуває найважливіше значення у зв'язку з бурхливим розвитком НТП. Найбільш повний розвиток цей принцип одержав в умовах автоматизованого виробництва, де використовуються обробні центри, автоматичні лінії, робототехнічні комплекси й гнучкі виробничі системи.
Перераховані принципи раціональної організації виробничих процесів є основним чинником підвищення організованості системи менеджменту, а на їх аналізі ґрунтується організація виробничих процесів у часі.

Рекомендована література:
1. Гриньова В.М., Салун М.М. Організація виробництва: Навчальний посібник. – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2005. – 552 с.
2. Семенов Г.А., Станчевский В.К., Панкова М.О.: Організація і планування на підприємстві, ЦНЛ, 2006.
3. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Організація виробництва: Київ: Центр навчальної літератури, 2005.
4. Фатхутдинов Р.А. Організація виробництва: – М.: ИНФРА-М, 2000.

Формування виробничої структури підприємства
План лекції:
1. Поняття й характеристика елементів виробничої структури промислового підприємства
2. Фактори, що визначають виробничу структуру підприємства
3. Види виробничої структури промислового підприємства
4.Генеральний план як основа раціональної організації виробничої структури підприємства

1. Поняття й характеристика елементів виробничої структури промислового підприємства
Під структурою будь-якого підприємства розуміють його внутрішній устрій, який характеризує склад підрозділів і системи зв'язків, підпорядкованості та взаємодії між ними. Розрізняють загальну і виробничу структуру підприємства.
Виробнича структура складається з підрозділів, де виконуються виробничі процеси створення продукції. На її формування впливає багато причин і факторів, зокрема вид продукції, яка виготовляється; обсяг виробництва; рівень спеціалізації та кооперування; особливості й склад застосованих виробничих процесів тощо.
Отже, виробнича структура — це сукупність основних, допоміжних, обслуговуючих підрозділів підприємства, що забезпечують переробку сировини в готовий продукт.
Загальна структура — утворює сукупність усіх виробничих, невиробничих та управлінських підрозділів підприємства.
Чинники, що впливають на складність виробничої структури:
1.Організаційна форма підприємства.
2.Процес переробки (прямий, синтетичний, аналітичний).
3.Масштаби випуску продукції (тип виробництва).
4.Особливості технологічного процесу.
5.Наявність кооперованого та комбінованого виробництва.
Вибір виробничої структури підприємства полягає у визначенні певних форм спеціалізації підрозділів, їх внутрішньовиробничого кооперування, установленні певного ступеню роздроблення підприємства на підрозділи.

<img width=«12» height=«27» src=«dopb309358.zip» v:shapes="_x0000_s1026">Підприємство
<img width=«2» height=«98» src=«dopb309359.zip» v:shapes="_x0000_s1027"><img width=«63» height=«12» src=«dopb309360.zip» v:shapes="_x0000_s1028">
Цехи
<img width=«63» height=«12» src=«dopb309361.zip» v:shapes="_x0000_s1029">
Безцехова структура
<img width=«12» height=«27» src=«dopb309362.zip» v:shapes="_x0000_s1030">
Дільниці
<img width=«63» height=«12» src=«dopb309360.zip» v:shapes="_x0000_s1031">
<img width=«12» height=«27» src=«dopb309358.zip» v:shapes="_x0000_s1032">
Потокові лінії
<img width=«12» height=«26» src=«dopb309363.zip» v:shapes="_x0000_s1033">
Робочі місця
Рис. І Схема виробничої структури
У цеховій структурі виробничим підрозділом є цех — адміністративно відокремлена частина підприємства (яка інколи має певну територіальну автономію), де виконується певний комплекс робіт відповідно до внутрішньовиробничої спеціалізації.
За характером своєї діяльності цехи поділяються на:
-     основні — виготовляють продукцію, призначену для реалізації на сторону, тобто продукцію, що визначає: профіль і спеціалізацію підприємства;
-     допоміжні — безпосереднього відношення до виробництва не мають, але створюють умови з технічного, енергетичного, інструментального обслуговування;
-     обслуговуючі — забезпечують необхідні умови для нормального перебігу основних і допоміжних виробничих процесів (складське і транспортне господарство);
-     підсобні — виготовляють продукцію без якої неможливий випуск
основної продукції (жерстяно-баночний, тарний тощо);
-     побічні — займаються утилізацією, переробкою та виготовленням продукції з відходів основного виробництва.
У структурі деяких підприємств існують експериментальні (дослідні) цехи, які займаються підготовкою і випробуванням нових виробів, розробленням нових технологій, проведенням різноманітних експериментальних робіт.
На невеликих підприємствах із відносно простими виробничими процесами застосовується безцехова виробнича структура. Основою її є виробнича дільниця — це сукупність матеріально відокремлених робочих місць, на яких виконуються технологічно однорідні роботи або виготовляється однотипна продукція.
Дільниця — це частина цеху, де здійснюється частковий виробничий процес загального виробництва.
Потокові лінії виділяються в середині багато асортиментних виробництв та дільниць.
Робочі місця — частина потокової лінії, яка закріплюється за одним робітником або бригадою і оснащена усіма видами технічних засобів та матеріальними ресурсами.
Робочі місця класифікуються за наступними ознаками:
1.       За рівнем спеціалізації:
-     спеціалізовані (виконання однієї операції);
-     комбіновані;
2.       В залежності від способу виконання операцій:
-     ручні;
-     машинноручні;
-     машинні, автоматизовані, апаратурні.
3.       За кількістю зайнятих робітників:
-     індивідуальні;
-     групові;
-     багатостаночні або багатоагрегатні (один робітник обслуговує декілька агрегатів);
4.       В залежності від характеру руху виробника:
-     стаціонарні;
-     маршрутні;
-     пересувні (робітник пересувається разом з устаткуванням).
На великих підприємствах можуть створюватися корпуси, що поєднують ряд однорідних цехів.
2. Фактори, що визначають виробничу структуру підприємства
На виробничу структуру промислового підприємства впливає цілий ряд виробничо-технічних й організаційних факторів, найважливіші з яких ми розглянемо.
1. Характер продукції, що випускається і методи її виготовлення. Конструктивні й технологічні особливості продукції, що випускається, і методи її виготовлення визначають склад виробництв, цехів, їхні розміри, вантажообіг і розмір території підприємства. Так, для підприємств видобувних галузей промисловості характерна одностадійна структура виробництва, а для обробних — багатостадійна.
Чим складніше продукція й технологія її виготовлення, тим різноманітніше внутрівиробничі зв'язки й складніше структура підприємства. Наприклад, підприємство з виробництва екскаваторів, прокатних станів, магістральних електровозів мають у своєму складі великі стале- і чавуноливарні, ковальсько-пресові цехи. Для зовнішнього й внутрішньозаводського переміщення предметів праці, готової продукції повинні бути організовані залізничні перевезення. У той же час підприємствам, що випускають продукти харчування, немає необхідності мати зазначені цехи, відсутня необхідність у внутрішньозаводських залізничних перевезеннях.
У свою чергу застосування нової техніки й технології, прогресивних матеріалів веде до скорочення обсягів робіт по механічній обробці. Це обумовлює зміну структури підприємства за рахунок збільшення питомої ваги автоматизованих ділянок, цехів і виробництв.
2. Характер виробничого процесу. Залежно від складу споживаної сировини й характеру готової продукції розрізняють наступні процеси:
аналітичні (з однієї сировини одержують кілька видів продукції – нафтохімія, лісохімія, коксохімія);
синтетичні (з різних видів сировини виготовляється один вид продукції);
прямі (з одного виду сировини одержують один вид продукції).
Якщо, наприклад, на підприємстві переважають аналітичні процеси, то воно може мати один заготівельний цех і декілька випускаючих, що спеціалізуються на виготовленні різного роду продукції. У цьому випадку підприємство має розгалужені зв'язки по збуту.
Для синтетичних процесів, навпаки, характерна розгалужена система заготівельних цехів. Початкова переробка сировини поступово переходить у більше вузьке коло обробних ланок і завершується однією випускаючою. У цьому випадку мають місце дуже трудомісткі роботи з матеріально-технічного забезпечення (МТЗ), керування заготівельним виробництвом.
На підприємствах із прямим процесом виробництва створюється звичайно одна «виробнича нитка», виготовлення готового продукту може здійснюватися в одному цеху від початку до кінця.
З. Масштаби виробництва. Цей фактор впливає на розміри цехів, їхню кількість і спеціалізацію. З ростом обсягів виробництва створюються умови для поглиблення технологічної спеціалізації, створення предметно й подетально-спеціализованих цехів і виробництв. При порівняно невеликих обсягах виробництва ряд потреб може бути вдоволений за рахунок кооперованих поставок. У зв'язку із цим у підприємства відпадає необхідність у тім, щоб мати у своєму складі деякі структурні підрозділи.
4. Спеціалізація й кооперування підприємства. Залежно від виду кінцевої продукції, що випускається підприємством, розрізняють підприємства, що спеціалізуються на випуску готових виробів, деталей, вузлів або заготовок. Чим вище рівень спеціалізації підприємства, тим за інших рівних умов, менше в його складі різнойменних виробничих підрозділів, тобто простіше виробнича структура.
При розвинених формах кооперування немає необхідності в існуванні ряду підрозділів. У зв'язку із цим виникли підприємства механоскладального типу, що одержують заготовки по кооперації, або складального типу, що ведуть лише загальну зборку виробу.
5. Ступінь охоплення стадій життєвого циклу виробів. Залежно від здійснення циклу «наукові дослідження — виробництво — споживання» ускладнюється й виробнича структура. Так, здійснюючи стадію «наукові дослідження», у виробничу структуру підприємства включаються досвідчені й експериментальні виробництва.
В умовах ринкових відносин виробнича структура виходить за рамки «чистого» виробництва готових виробів і включає підрозділи фірмового обслуговування свого товару.
6. Місце розташування підприємства. Даний фактор може впливати на склад основних і допоміжних цехів підприємства. Так, підприємство, розташоване у регіоні, що тільки-но починає розвиватися, за інших рівних умов буде мати більше складну структуру в порівнянні з підприємством, що перебуває в промислово розвиненому районі.
7. Керованість об'єктами виробничої структури. Керованість об'єктами виробничої структури означає необхідність обліку кількості й розмірів створюваних підрозділів з позицій можливості ефективного керування ними.
3. Види виробничої структури промислового підприємства
Залежно від форми спеціалізації основних цехів розрізняють три види виробничої структури підприємства: технологічну, предметну й змішану.
При технологічній структурі кожен основний цех підприємства спеціалізується на виконанні певної частини (стадії) загального технологічного процесу, здійснюючи її по всіх видах основної продукції, що випускає підприємством. При технологічній структурі цехи й ділянки створюються за принципом технологічної однорідності виконуваних робіт або виробничих процесів по виготовленню різних виробів. Ця структура розвивалася в міру збільшення технічної озброєності й масштабів виробництва. Окремі фази виробництва поступово виділялися в самостійні підрозділи. Наприклад, на текстильних фабриках організуються прядильні, ткацькі, оздоблювальні виробництва.
Технологічна структура характерна переважно для підприємств одиничного й дрібносерійного виробництва з великою й нестійкою номенклатурою виробленої продукції. Крім цього, технологічна структура застосовується на підприємствах крупносерийного й масового виробництва, де в чинність галузевих особливостей і специфіки виробничого процесу основні цехи доцільно формувати сугубо по технологічному принципу (наприклад, металургійні підприємства, текстильні фабрики й ін.)
Достоїнства технологічної структури:
1) забезпечується більш повне завантаження устаткування;
2) полегшується керівництво цехом, здійснення єдиної технічної політики в основних цехах.
У той же час технологічній структурі властив ряд істотних недоліків. Зокрема:
1. розташування устаткування по технологічно однорідних групах (що властивийо технологічній структурі) приводить до складних маршрутів руху предметів праці, подовжує внутрішні перевезення й збільшує тривалість виробничого циклу;
2. знижується відповідальність конкретних осіб за якість продукції й дотримання строків її виготовлення, тому що кожен цех виконує тільки окрему стадію технологічного процесу
З. ускладнюється міжцехове внутрішньозаводське оперативно-календарне планування й регулювання виробництва.
При предметній структурі основні цехи спеціалізуються на виготовленні якого-небудь виробу, або групи однорідних виробів, вузлів, деталей із застосуванням найрізноманітніших технологічних процесів.
В цехах предметної спеціалізації по можливості здійснюється замкнутий цикл виробництва, тому їх часто називають предметно-замкнутими. Так, на взуттєвих фабрик є цехи чоловічих черевиків, жіночого модельного взуття й ін. Предметна форма побудови виробничої структури характерна в основному для підприємств крупносерийного й масового виробництва. Однак у ряді випадків предметна структура може мати місце в средньосерийному і дрібносерійному виробництві, де на основі широкої уніфікації деталей і вузлів різних виробів створюються умови для їхнього виробництва в значних масштабах.
Достоїнства предметної структури:
1. підвищується відповідальність працівників й, у першу чергу, керівництва цехів за якісне й своєчасне виготовлення продукції;
2. скорочується тривалість виробничого циклу виготовлення продукції (при предметній структурі створюються більше сприятливі умови для впровадження нової техніки, механізації й автоматизації виробництва; розташування устаткування по ходу технологічного процесу створює передумови впровадження потокових методів організації виробництва);
З. істотно спрощується міжцехове оперативно-календарне планування й регулювання виробництва.
Недоліки предметної структури:
1. кожен цех повинен мати у своєму розпорядженні повний комплект устаткування, необхідного для виготовлення продукції, що приводить до збільшення загальної кількості устаткування на підприємстві. Так, якщо на автомобільному заводі застосовувати в чистому виді предметну структуру, то виявиться, що в кожному цеху потрібно буде мати ковальсько-пресове встаткування, ділянки формування й лиття чавунних, сталевих, бронзових деталей і багато чого іншого.
    продолжение
--PAGE_BREAK--2. частину устаткування неможливо повністю завантажити через відносно невеликий обсяг робіт даного виду в цеху.
У міру розвитку спеціалізації виробництва, стандартизації й уніфікації виробів й їхніх частин технологічний принцип формування цехів усе більше доповнюється предметним принципом. Наприклад, на автомобільному заводі створюється кілька механоскладальних цехів, кожний з яких спеціалізується на виготовленні певного агрегату (цехи моторів, шасі й т.д.); на швейній фабриці можуть створюватися кілька пошивних цехів (цехи жіночого, чоловічого, дитячого одягу й т.п.).
Найбільше поширення на практиці одержала змішана (предметно-технологічна) структура, при якій частина основних цехів побудована по технологічному принципі, а частина — по предметному.
Ця структура особливо характерна для машинобудівних заводів з масовим і серійним типом виробництва.
Залежно від підрозділу, що береться в основу по будови виробничої структури, розрізняють: бесцеховую, цехову, корпусну й комбінатську структуру.
Безцехова структура властива дрібним підприємствам з низьким рівнем технологічної концентрації. На таких підприємствах основним підрозділом, що лежить в основі побудови виробничої структури, є виробнича ділянка. Даний вид виробничої структури підприємства часто називають дільничною структурою.
При цеховій структурі основним підрозділом, що лежить в основі її побудови, є цех, що поєднує ряд технологічних і допоміжних ділянок. Дана структура формується, як правило, на середніх і великих підприємствах й є найпоширенішим видом виробничої структури в промисловості.
Корпусна структура властива великим й особливо великим промисловим підприємствам. На таких підприємствах ряд цехів основного виробництва з технологічною або предметною спеціалізацією поєднуються в корпуси. При цьому основним підрозділом, що лежить в основі побудови виробничої структури підприємства, є корпус (наприклад, корпус обробних, складальних цехів і т.п.).
Комбінатська структура формується сугубо на промислових комбінатах, які поєднують ряд виробництв, що здійснюють:
послідовну переробку сировини (чорна металургія, текстильна промисловість);
використання (переробку) відходів виробництва (деревообробна, харчова промисловість);
комплексну переробку сировини (підприємства, зайняті переробкою органічної сировини, поліметалевих руд й ін.).
Залежно від наявності й повноти охоплення основних і допоміжних процесів розрізняють підприємства:
с комплексною структурою, що характеризується наявністю всього комплексу основних і допоміжних цехів;
зі спеціалізованою структурою, що характеризується наявністю лише частини основних і допоміжних цехів.
Теоретично більше прогресивною вважається спеціалізована структура, а підвищення спеціалізації виробничої структури підприємства (за рахунок розширення його кооперованих зв'язків і ліквідації підрозділів основного, допоміжного й обслуговуючого виробництва) є найважливішим напрямком її вдосконалювання.
Однак вибір виду виробничої структури конкретного підприємства в рамках даної класифікації необхідно здійснювати з урахуванням конкретних умов, тобто з урахуванням місцезнаходження підприємства й можливостей поглиблення його спеціалізації й розширення кооперування виробництва.
Так, підприємство, розташоване в промислово розвиненому районі (промисловому вузлі) і спроможного налагодження ефективних кооперованих зв'язків, буде формувати спеціалізовану виробничу структуру, а підприємство, розташоване в знову освоюваному районі — комплексну.
Виробнича структура будь-якого підприємства наочно відображається на генеральному плані, де визначається розташування будівель, споруд, інших об'єктів на місцевості, підходів і під'їздів, рельєф, роза вітрів тощо. Генеральний план дає тільки наочне уявлення про підприємство, виробнича ж структура показує склад конкретних підрозділів і їх взаємозв'язок.
4. Генеральний план як основа раціональної організації виробничої структури підприємства
Генеральний план — це план земельної ділянки, яка відведена під будівництво підприємства з розташованими на ній будівлями, спорудами, транспортними шляхами та інженерними комунікаціями. Правильне розташування будівель та споруд по зонах, значно сприяє: покращенню організації виробничого процесу, забезпеченню необхідних санітарних умов, скороченню транспортних і технологічних потоків, економічному використанню території підприємства.
Основні вимоги до генерального плану:
1.                 Розташування будівель та споруд. Виділяють окремі зони (громадські будівлі, зона допоміжного господарства тощо).
2.Дотримання санітарних норм.
3.Створення санітарно — захісних зон у відповідності до класу шкідливості.
4.Протипожежні вимоги.
5.Улаштування доріг, проходів, проїздів з мінімізацією зустрічних потоків.
6.       Наявність інженерних комунікацій (мережі питного та протипожежного водопостачання, мережі пару, холоду, газу, електроенергії, зв’язку).
7. Благоустрій території (асфальтування, озеленення).
Техніко-економічні показники генерального плану:
1.Загальна площа території підприємства.
2.Площа забудови будівлями та спорудами.
3.Площа озеленення території.
4.Довжина транспортних та інженерних мереж.
5.Коефіцієнт забудови (щільність забудови),
6.Коефіцієнт використання території.
Умови, які необхідно враховувати при плануванні території підприємства:
-         послідовний рух предметів праці в процесі обробки, який повинен забезпечуватись переважно по прямоточній траєкторії — це мінімальний шлях проходження сировини, а отже мінімальна тривалість, збільшення обсягів виробництва і продуктивності праці;
-         наявність правильної видовженої форми приміщення, щоб забезпечити раціональне потокове розташування устаткування;
-   виробничі потоки не повинні перетинатися, тобто всі переміщення сировини і матеріалів повинні здійснюватись в 1-ному напрямку без зворотніх рухів;
-   необхідно уникати проходження матеріалів, напівфабрикатів через ті приміщення де вони не піддаються обробці;
-   розташування виробничих приміщень повинно гарантувати відсутність попадання прямих сонячних променів;
забезпечення найкоротшої відстані між цехами і дільницями, які
пов'язані між собою в процесі виробництва.
Таким чином, організація виробничого процесу в просторі передбачає розміщення робочих місць і їхніх груп (дільниць, цехів) на території підприємства та забезпечення пересування предметів праці по операціях за найкоротшими маршрутами. Поєднання цих двох аспектів побудови виробничого процесу здійснюється застосуванням відповідного методу організації виробництва та являє собою спосіб сполучення основних, допоміжних та обслуговуючих процесів на території підприємства.

Рекомендована література:
1. Гриньова В.М., Салун М.М. Організація виробництва: Навчальний посібник. – ВД „ІНЖЕК”, 2005…
2. Семенов Г.А., Станчевский В.К., Панкова М.О.: Організація і планування на підприємстві, ЦНЛ, 2006.
3. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Організація виробництва: Центр навчальної літератури, 2005.
4. Петрович Й.М., Захарчин Г.М. Організація виробництва. Підручник. «Магнолія плюс», 2004

Зміст та методи організації виробництва
План лекції
1. Зміст та завдання основного процесу виробництва.
2. Особливості організації основного виробництва.
3. Методи організації основного виробництва: потокові та непотокові.
4. Ознаки потокового виробництва. Передумови впровадження потокових методів на підприємствах.
5. Потокова лінія та її структурні елементи.
6. Розрахунок основних параметрів потокової лінії.
7. Класифікація потокових ліній.

Основне виробництво підприємства — це комплекс підрозділів в яких виготовляється основна за призначенням продукція, а також напівфабрикати для власних потреб і для реалізації за межі підприємства. Суть організації основного виробництва полягає у гармонійному поєднанні матеріальних елементів виробництва з робочою силою в часі та просторі, розробленні та впровадженні найбільш раціональних способів виконання заданого технологічного процесу.
Основне завдання організації основного виробництва — віднайти такі методи ведення виробничого процесу, які б дозволили швидше, краще і з мінімальними втратами засобів вирішувати питання випуску продукції.
До інших задач організації основного виробництва відноситься:
-         Вивчення способів поєднання елементів виробничого процесу, а також особливостей та умов їх розвитку.
— Раціональне поєднання праці робітників з працею машин.
-   Обробка сировини і матеріалів раціональними способами.
-   Отримання запланованої кількості готової продукції високої якості.
Усі ці задачі виконуються при умові: мінімальних витрат праці, сировини, матеріальних ресурсів, енергетичних ресурсів, максимальному використанні устаткування.
Особливості організації основного виробництва пояснюються:
1.Специфікою сировини та матеріалів.
2.Специфікою технологічних процесів.
3.Специфікою застосування засобів праці.
4.Рівнем механізації та автоматизації.
5.Масовим типом виробництва.
6.Видом руху предметів праці.
7.Побудовою потокового виробництва.
8.Наявністю запасу сировини, матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції.
9.Часом виробництва та інше.
Існують основні методи організації основного виробництва: одиночний, гуртовий (серійний), потоковий. Відмінність методів полягає в рівні спеціалізації робочих місць, видах руху предметів праці по робочих місцях.
1.       Одиничний метод застосовується:
-    в одиничному виробництві;
-    при побудові виробничого процесу по виготовленню нестандартних виробів;
-         передбачає ретельну підготовку вихідних матеріалів, устаткування, робочої сили, технічної та економічної документації.
В м'ясо-молочній промисловості одиночний метод організації основного виробництва використовується для виготовлення дослідних зразків продукції.
2.       Гуртовий метод (партіоний):
-         застосовується в серійному виробництві;
-         проводиться побудова виробничого процесу для виготовлення партії (групи) виробів. При цьому партія оброблюється послідовно по операціях і передається до робочих місць без розподілу на штуки;
— в м'ясній промисловості застосовується при обробці шкір;
-         в молочній промисловості при виготовленні невеликої кількості продукції, коли розмір партії не перевищує ємкість устаткування,
3.       Потоковий метод:
-         відповідає масовому виробництву;
-         передбачає побудову виробничого процесу, при якому сировина і матеріали безперервно, (або з короткими інтервалами) в установленому ритмі, в технологічній послідовності і одночасно на всіх операціях перероблюються в готову продукцію,
Головна умова потокового методу організації основного виробництва — це застосування принципу паралельності і великій обсяг робіт.
Виділяють два різновиди потокових методів: 1.Немеханізоване потокове виробництво.
Безперервність досягається за рахунок відповідного розташування робочих місць та використання найпростіших пристосувань для переміщення предметів праці. Застосовується на деяких дільницях де відсутнє технологічне устаткування у вигляді конвеєрних ліній.
2. Потокове механізоване виробництво.
Виробництво при якому переміщення предметів праці здійснюється за допомогою конвеєрів, транспортерів і різного виду комунікаційних пристроїв.
Потоковість означає, що один і той самий предмет праці рухається в процесі обробки від однієї операції до іншої послідовно, за ходом технологічного процесу, змінюючи своє просторове розташування, зміст або форму після виконання окремих операцій.
Потоковий метод передбачає: координоване виконання в просторі та часі часткових процесів і операцій, які складають загальний виробничий процес.
Основні риси потокового виробництва:
1.Розташування машин, устаткування та робочих місць в однозначній технологічній послідовності, а також забезпечення їх тісного взаємозв'язку та взаємної відповідності по продуктивності.
2.Повторення одних і тих самих процесів на кожному робочому місці в наслідок високого рівня спеціалізації, технічних засобів, робочих місць і робітників, що їх обслуговують.
3.Однонаправленість руху предметів праці.
4.Одночасне або паралельне виконання операцій виробничого процесу.
5.Високий ступінь безперервності проходження процесу виробництва.
6.Узгодженість в тривалості виконання окремих різнорідних операцій у відповідності до особливостей технологічного режиму та забезпечення певної ритмічності виконання всього процесу та окремих операцій.
Галузеві особливості, що сприяють впровадженню потокових методів:
1. Переважно предметний принцип побудови підприємств.
2.       Масовий або крупносерійний тип виробництва, який характеризується стабільністю виробничого процесу.
3.       Високий ступінь безперервності технологічного процесу (пояснюється фізико-хімічним та біологічним характером технології), а також неможливість на тривалий час перервати технологічний процес без псування сировини та напівфабрикатів.
Потокова лінія — це основна структурна одиниця потокового виробництва.
Потокова лінія — це сукупність машин, апаратів, приладів, пристроїв для переміщення та робочих місць (не менше 2-х), які виконують певні операції виробничого процесу в технологічній послідовності і об'єднані єдиним ритмом і загальною продуктивністю з урахуванням особливості перероблюваної сировини і готової продукції.
Структурні елементи потокової лінії наступні:
1: Гілка потокової лінії — це устаткування (одна машина) та пристрій для переміщення (один транспортер).
2. Ланка лінії — це дві машини, що йдуть одна за одною, з'єднанні між собою і виконують різні операції.
З. Ведуча машина лінії (апарат, агрегат) — це така машина на якій виконуються найважливіші операції над предметом праці по перетворенню його в готову продукцію. Продуктивність такої машини є визначальною у всьому потоці. По ній визначають продуктивність усієї потокової лінії.
Розрахунок основних параметрів потокових ліній проводиться як правило в таких випадках
1. При впровадженні у виробництво нової потокової лінії.
2. При модернізації діючої лінії.
3. При переналагоджувані потоку на випуск нового виду продукції… Потокові лінії бувають різними, тому їх класифікують за певними ознаками:
1.                 за кількістю найменувань виготовленим на них виробів:
-                      однопредметні ( постійно-потокові);
-                      багатопредметні (багато-потокові).
2.                 за характером руху виробів за операціями:
-                      неперервно-потокові;
-                      перервно-потокові.
3.                 за способом підтримки ритму:
-                      із регламентованим ритмом;
-                      із вільним ритмом.
4.                 за видами застосування транспортних засобів:
-                      конвеєрні;
-                      не конвеєрні.
5.                 за характером руху конвеєра:
-                      не перервні дії;
-                      періодичної дії.
    продолжение
--PAGE_BREAK--6.                 за місцем виконання операції:
-                      на конвеєрі;
-                      на спеціально обладнаних робочих місцях.
Для ефективної роботи підприємства вибирається певний різновид потокової лінії та обчислюються основні її параметри: такт, темп, ритм, кількість робочих місць, швидкість руху конвеєра та довжина робочих зон.
Такт потокової лінії – інтервал часу, за який із лінії сходять вироби, що пересуваються послідовно один за одним, тобто це інтервал часу між запуском і випуском двох суміжних виробів на лінії.
Такт роботи лінії визначається за формулою:
      F д
<shapetype id="_x0000_t32" coordsize=«21600,21600» o:spt=«32» o:oned=«t» path=«m,l21600,21600e» filled=«f»><path arrowok=«t» fillok=«f» o:connecttype=«none»><lock v:ext=«edit» shapetype=«t»><shape id="_x0000_s1034" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«60» height=«2» src=«dopb309364.zip» v:shapes="_x0000_s1034">r =
    Nзап
Де r – такт потокової лінії, хв.;
Fд — дійсний фонд часу роботи потокової лінії
Nзап – добова програма запуску
            Nвип *100
<shape id="_x0000_s1035" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«110» height=«3» src=«dopb309365.zip» v:shapes="_x0000_s1035">Nзап =
             100 — a,
Де Nвип – задана добова програма випуску,
а – технологічні втрати, %
Якщо предмети праці передають не по штучно, а транспортними партіями, то вони сходять з лінії за інтервалом часу, що називається ритмом лінії, який визначається за формулою:
R= p * r
Де R — ритм лінії, хв.,
Де p – величина передавальної партії виробів
Кількість робочих місць обчислюється для кожної операції за формулою:
             ti
<shape id="_x0000_s1036" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«41» height=«2» src=«dopb309366.zip» v:shapes="_x0000_s1036">Cрi =
             r
Де Cрi – розрахункове число робочих місць на даній операції.
ti – норма часу на даній операції, хв.
Прийняте число робочих місць (Cпр) встановлюється в результаті округлення розрахункового числа до найближчого цілого числа.
Коефіцієнт завантаження робочих місць ( Кзі) визначається за формулою:

             Cрi
<shape id="_x0000_s1037" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«66» height=«3» src=«dopb309367.zip» v:shapes="_x0000_s1037">Кзі =
             Cпр
Швидкість руху конвеєра залежить від його такту і відстані між виробами (або центрами двох суміжних місць):
           L
<shape id="_x0000_s1038" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«62» height=«2» src=«dopb309368.zip» v:shapes="_x0000_s1038">V =
             r
де V – швидкість руху конвеєра, м/хв.
L — відстань між центрами двох суміжних робочих місць (крок конвеєра), м.
          У випадку передачі виробів передавальними партіями швидкість руху конвеєру визначається за формулою:
              L
<shape id="_x0000_s1039" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«62» height=«2» src=«dopb309368.zip» v:shapes="_x0000_s1039">V =
             R
де R – ритм потокової лінії.
На робочому конвеєрі з безперервним рухом при виконані операції робітник пересувається за ходом конвеєра в межах відведеної йому робочої зони. Після закінчення операції робітник повертається до початку зони і виконує операцію над наступним виробом, який на цей момент підійшов до робочої зони. Довжина робочої зони обчислюється за формулою:

            ti
<shape id="_x0000_s1040" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«35» height=«2» src=«dopb309369.zip» v:shapes="_x0000_s1040">PЗ = L          = L Cрi
           r
PЗ- довжина робочої зони на іншій операції, м/хв.
Потокове виробництво має деякі недоліки, а саме:
-                      монотонність та одноманітність праці;
-                      чутливість до можливих відхилень у постачанні, оснащення та документації, що може спричинити зупинення конвеєра.
Для розв’язання вказаних проблем потокового виробництва було створено автоматичні потокові лінії.
Автоматичні потокові лінії – це сукупність машин, які автоматично, без участі людини виконують задані технологічні операції, включаючи транспортування, контроль якості тощо.
Отже автоматизація виробничого процесу полягає в тому, що переважна частина операцій, що потребують фізичних зусиль робітника, передаються машинам і відбуваються без його безпосередньої участі. За робітником залишається тільки функція налагодження, нагляду та контролю.
Класифікація потокових ліній відбувається за наступними ознаками:
За складністю побудови лінії:
-         прості — коли кожна операція виконується однією машиною; складні – де є такі операції, на яких працюють декілька машин-дублерів.
За напрямком руху предметів праці:
-     вертикальні;
-      горизонтальні;
-     змішані.
За ступенем охоплення потоковою лінією процесу виробництва:
-     дільничні — це неповні потокові лінії, які охоплюють частину загального виробничого процесу;
-     цехові — в цехах за предметним принципом:
-     наскрізні — це повні потокові лінії, які охоплюють весь процес
виробництва повністю.
За ступенем спеціалізації виділяють:
-     спеціалізовані (однопредметні) постійно потокові;
-     універсальні (багатопредметні) змінно потокові.
При переході відбувається переналагоджування устаткування, миття та чистка.
           За ступенем безперервності виробничого процесу:
— безперервні лінії, які характеризуються повною відповідністю між продуктивністю окремих машин потоку і ведучої машини, єдиним ритмом роботи, предмет праці рухається по всім робочим місцям безперервно. При відсутності хоча б однієї характеристики лінія вважається перервною. Безперервні лінії поділяються на лінії з регламентованим ритмом, тобто швидкість руху встановлюється заздалегідь і проводиться синхронізація операцій та лінії з вільним ритмом, тобто швидкість руху предметів праці задає сам робітник через розбіжності ритмів суміжних операцій;
-         перервні лінії
          За ступенем механізації процесу на лінії:
-     немеханізовані конвеєрні лінії
-     частково механізовані
-     комплексно механізовані
-     автоматизовані
-     автоматичні (вищий тип автоматичних ліній — саморегулюються).
Переваги потокових ліній наступні:
1.  Значно скорочується тривалість циклу, вивільнюються виробничі площі (за рахунок просторового зближення робочих місць та техніки на лінії).
2.  Збільшується випуск продукції за одиницю часу при незмінних
виробничих потужностях та площах.
3.Зменшується обсяг незавершеного виробництва за рахунок ритмічної роботи. Це дозволяє зменшити або вилучити спеціальну внутрішньоцехову тару, що зменшує собівартість продукції, власні оборотні кошти і прискорить їх оборотність.
4.Зменшення тривалості циклу приводить до максимального перенесення в готову продукцію цінні поживні компоненти сировини. Це дає вищу якість і збільшує вихід продукції.
5.Скорочується чисельність робітників, зайнятих на допоміжних роботах.
6.Досягається чітке дотримання параметрів технологічного процесу – це приводить до покращення якості продукції, підвищується вихід продукції, зменшується брак.
7.Забезпечується висока санітарно-гігієнічна культура.
8. Створюються умови для багатоверстатного обслуговування
опанування та суміщення декількох професій, організації бригадного обслуговування.
9.       За результатами кінцевої операції є можливість покращити організацію оплати праці.
10. Можливість покращення структури управління і переходу до безцехової структури.
11. Зменшуються і спрощуються роботи по обліку та плануванню.
12.     Ліквідуються вузькі місця у виробництві, збільшується
продуктивність праці.
Питання для контролю знань:
1.Зміст і задачі основного процесу виробництва.
2.Особливості організації основного виробництва в харчовій промисловості.
3.Охарактеризуйте методи організації основного виробництва.
4.Основні ознаки потокового виробництва.
5.Розрахунок параметрів потокової лінії.
6.Класифікаційні ознаками потокових ліній.

Рекомендована література:
1                   Гриньова В.М., Салун М.М. Організація виробництва: Навчальний посібник. – ВД „ІНЖЕК”, 2005…
2                   Семенов Г.А., Станчевский В.К., Панкова М.О.: Організація і планування на підприємстві, ЦНЛ, 2006.
3                   Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Організація виробництва: Центр навчальної літератури, 2005.
4                   Петрович Й.М., Захарчин Г.М. Організація виробництва. Підручник. «Магнолія плюс», 2004

Організація трудових процесів і робочих місць
План лекції:
1. Характеристика й організація трудових процесів
2. Формування робочого місця й основні принципи організації його функціонування

1. Характеристика й організація трудових процесів
Організація праці на підприємстві — це система здійснення трудового процесу, що визначає порядок й умови сполучення й здійснення складових його часткових трудових процесів, взаємодії виконавців й їхніх груп з коштами праці й один з одним для досягнення поставленої предметної мети спільної діяльності й забезпечення заданого соціально-економічного ефекту.
Трудовий процес — це сукупність методів і коштів впливу людини на предмет праці за допомогою знарядь праці або впливу контрольованого(керованого) людиною знаряддя праці з метою випуску матеріального й нематеріального продукту, що протікає в певних природних або штучних умовах. Трудовий процес є завершальним етапом або актом будь-якого виробничого, управлінського, творчого процесу. Можна прекрасно організувати перераховані процеси в цілому, але якщо їхня серцевина — трудовий процес буде погано організований, то на виході будь-якої системи буде поганий результат.
Трудовий процес охоплює всі сфери діяльності людини, тому необхідно чітко визначити види трудових процесів відповідно до їхніх класифікаційних ознак (табл. 1).
Таблиця 1.
Класифікація трудових процесів
Ознака
класифікації
Види трудових процесів
Приклади
1
2
3
1. Характер праці
1.1. Фізичний (стосовний до роботи мускулів)
1.2. Розумовий (стосовний до діяльності розуму)
1.3. Почуттєвий (сприйманими органами почуттів)
1.4. Змішаний (інтегральний)
Переміщення вантажу, обертання рукоятки машини
Аналіз, синтез, узагальнення
Контроль пульта керування, дегустація
Процес водіння транспортного засобу
2. Субстанція предмета праці
2.1. Речовинні процеси, пов'язані з випуском конкретного продукту
2.2. Документовані процеси, пов'язані зі створенням нематеріальних активів
2.3. Віртуальні процеси, пов'язані з інформаційним або духовним обслуговуванням працівників або населення
Трудовий процес по зборці виробу, збиранню врожаю
Розробка ноу-хау, методики, винаходу
Одержання інформації через Інтернет, концерт
3. Ціль трудових процесів для їхніх споживачів
3.1. Створення матеріальної бази для задоволення потреб
3.2. Задоволення матеріальних потреб людини
3.3. Задоволення духовних і соціальних потреб людини
3.4. Задоволення суспільних потреб
Будівництво об'єкта
Виготовлення продуктів харчування
Організація проведення спектаклю
Охорона громадського порядку
4. Галузь виробництва, у якій протікає трудовий процес
4.1. Матеріальне виробництво
4.2. Нематеріальне виробництво
Будівництво, промисловість
Сфера обслуговування юридичних і фізичних осіб
5. Роль і місце трудового процесу у виробничому процесі
5.1. Основні процеси — випуск продукції, виконання роботи або надання послуги
5.2. Допоміжні процеси, що забезпечують нормальне протікання основних й обслуговуючих процесів
5.3. Обслуговуючі процеси, що забезпечують нормальне протікання основних і допоміжних процесів
Виготовлення деталі, надання банківських послуг
Ремонт технологічного встаткування
Надання транспортних послуг на машинобудівному підприємстві
6. Періодичність виконання робіт
6.1. Безперервні процеси
6.2. Циклічні процеси
6.3. Нециклічні процеси
Процес виплавки стали в мартенах
Виготовлення деталі в потоковому виробництві по заданому ритмі
Виготовлення деталі в одиничному виробництві
7. Рівень автоматизації трудових процесів
7.1. Ручні процеси
7.2. Машинно-ручні процеси
7.3. Автоматизовані процеси
7.4. Автоматичні процеси
Масаж
Гостріння деталі
Керування на основі ЭВТ
Робота заводу-автомата
Доцільно виділити наступні загальні етапи трудового процесу:
1) аналіз ситуації (проблеми, плану робіт, програми, технології, задуму й т.д.);
2) уявне подання технології виконання роботи, можливих впливів факторів зовнішнього середовища, прогнозування результатів процесу;
3) підготовка робочого місця й забезпечення його всім необхідним (матеріальними ресурсами, робочою чинністю, інформацією, технологією й т.д.;
4) виконання роботи — безпосередній трудовий процес;
5) оформлення результатів роботи;
6) здача й впровадження (реалізація) роботи;
7) стимулювання гарних результатів роботи.
Ціль організації праці досягається в ході рішення наступних основних груп завдань :
• економічні: ефективне використання потенційного сукупного фонду робочого часу (включаючи рішення завдань скорочення його прямих і схованих втрат), зниження трудомісткостіпродукції (робіт, послуг), поліпшення використання устаткування за часом і потужністю, підвищення якості продукції;
• організаційні: визначення порядку й послідовності виконання робіт, створення умов для високоефективної, безперебійної роботи виконавців, забезпечення повної й рівномірної їхньої завантаженості, індивідуальної й колективної відповідальності за результати діяльності, створення діючої системи стимулювання праці, а також системи його нормування, що відповідає специфіці виробничої діяльності;
• психофізіологічні: оздоровлення й полегшення праці, усунення зайвих витрат енергії працівників, забезпечення їхньої психологічної сумісності й відповідності їхніх психофізіологічних характеристик особливостям трудової діяльності;
·                    соціальні: підвищення змістовності й привабливості праці, створення умов для розвитку працівників, підвищення їхньої кваліфікації й розширення професійного профілю, реалізації їхньої трудової кар'єри й росту їхнього добробуту. В умовах ринкової конкуренції ефективність діяльності стає вирішальною передумовою не тільки розвитку, але я виживання підприємства. Тому істотно зростає значення всіх факторів, які впливають на результативність виробництва.
На конкретному робочому місці вирішуються такі завдання організації праці, як впровадження найбільш прогресивних робочих прийомів і раціонального змісту всього комплексу трудових операцій, правильне оснащення й планування робочих місць, рівномірне й безперебійне забезпечення його інструментами й матеріалами, створення належних санітарно-гігієнічних й эстетических умов для роботи й життєдіяльності людини.
Найважливішими складовими організації трудової діяльності є поділ і кооперація праці .
У процесі створення матеріальних цінностей людина вступає у виробничі взаємини з іншими учасниками виробництва через поділ суспільної праці й наступною його кооперацією. Поділ праці на виробництві – це розмежування діяльності людей у процесі спільної праці, а кооперація спільна участь людей в одному або декількох зв'язаних між собою процесах праці. Поділ і кооперація праці — взаємозалежні і такі, що доповнюють одна одну, сторони трудової діяльності людей. Від вибору форм поділу й кооперації праці залежать планування й оснащення робочих місць, а також їхнє обслуговування, методи й прийоми праці, його нормування, оплата праці й забезпечення сприятливих виробничих умов, і в остаточному підсумку, рівень продуктивності праці.
Кооперація праці забезпечує безперебійне обслуговування машин, злагодженість роботи виконавців, розширює виробничий профіль працюючих, створює можливість сполучення професій і функцій, збільшення зон обслуговування, взаємозамінності виконавців.
Поділ і кооперація праці є основою розміщення кадрів в організації. Розміщення кадрів – розподіл їх по підрозділах і робочих місцях – повинна забезпечувати: злагоджену діяльність із урахуванням складності, номенклатури, обсягу робіт; рівномірну й повну завантаженість виконавців; відповідність їхніх професійно-кваліфікаційних характеристик вимогам виробництва; визначеність функцій і відповідальність за їхнє виконання; взаємозамінність працівників при наявності виробничої необхідності; відповідність якостей, здатностей, схильностей працівників роботі, що виконується й наявність перспектив професійного росту; ротацію кадрів і створення резерву керівного складу.
    продолжение
--PAGE_BREAK--Специфіка кооперації праці залежить від типу виробництва. Так, для одиничного дрібносерійного виробництва особливе значення має комплектування бригад (число, склад). Для потокового виробництва важливі питання коопераційного поділу праці й удосконалення професій. У масовому виробництві необхідно розвивати багатоверстатне обслуговування й сполучення професій. Для апаратного виробництва значення має організація виробничих бригад.
Бригада — це група працівників, які разом здійснюють виробничий процес або його частину й колективно відповідають за результати своєї праці. Основними видами бригадної організації праці є спеціалізовані бригади (складаються із працівників однієї професії, які виконують однорідні технологічні процеси) і комплексні бригади (складаються із працівників різних професій, які виконують комплекс взаємозалежних технологічно різнорідних робіт).
2. Формування робочого місця й основні принципи організації його функціонування
Первинним елементом просторової організації виробництва, а також й виробничої структури підприємства, є робоче місце.
Робоче місце — це неподільне в організаційному відношенні (у даних конкретних умовах) ланка виробничого процесу, що обслуговується одним або декількома робітниками, призначене для виконання однієї або декількох виробничих або обслуговуючих операцій, оснащене відповідним устаткуванням і технологічним оснащенням.
Робоче місце є первинною ланкою організації праці, де з'єднуються елементи процесу праці: предмет праці, засоби праці й праця самого працівника. Завданням організації праці є обґрунтування доцільного функціонального розміщення елементів процесу праці для зниження трудозатрат, особливо втрат часу. Організація робочого місця повинна сприяти максимальній ефективності процесу праці й бути гідною людини. Вона багато в чому буде визначати продуктивність й якість праці працівника. Крім того, не мале значення має забезпечення безпеки розміщення й оснащення робочого місця.
Залежно від специфіки виробництва робочі місця можна класифікувати по різних ознаках:
• по професіях (наприклад, робоче місце інженера-конструктора);
• по кількості виконавців (індивідуальні або колективні);
• по спеціалізації (спеціалізовані або універсальні);
• по виду виробництва (основного або допоміжного);
• по типі виробництва (масового, серійного, одиничного);
• за місцем перебування (у приміщенні, на відкритому повітрі, під землею);
• по числу змін роботи (однозмінні, багатозмінні);
• за рівнем механізації (робітники місця ручної роботи, механізовані, автоматизовані, апаратні);
• по кількості оснащення, що обслуговується (одноверстатні, багатоверстатні);
• по специфіці умов роботи (стаціонарні й рухливі, підземні, висотні, робочі місця зі шкідливими або небезпечними умовами праці й ін.).
Організація робочих місць – це підпорядкована цілям виробництва система заходів щодо їхнього оснащення засобами й предметами праці, планування, розміщення їх у певному порядку, обслуговування й атестації. Конкретний зміст цих заходів визначається характером і спеціалізацією робочого місця, його видом і значенням у виробничому процесі.
Оснащення робочого місця складається із сукупності коштів праці, необхідних для виконання конкретних трудових функцій. Сюди ставляться: основне технологічне й допоміжне оснащення; організаційне оснащення (оргтехніка, кошти зв'язку й сигналізації, робочі меблі, тара й т.п.); технологічне оснащення (робочі й вимірювальні інструменти, запасні ремені й т.п.); робоча документація; засоби комунікації для подачі на робоче місце енергії, інформації, матеріалів, сировини й ін.
Комплексне оснащення робочого місця є необхідною передумовою ефективної організації процесу праці. Однак не менш важлива умова — раціональне просторове розміщення коштів оснащення на робочому місці так, щоб забезпечити, зручність його обслуговування, вільний доступ до механізмів, економію рухів і пересувань працівника, зручну робочу позу, гарний огляд робочої зони, безпека праці, економію виробничої площі, зручний взаємозв'язок із суміжними робітниками місцями, з підлеглими й керівниками. Забезпечення цих умов досягається в ході планування робочих місць, що ми коротко визначаємо як найбільш раціональне просторове розміщення матеріальних елементів виробництва, які становлять оснащення робочого місця, і самого працівника.
Рівень організації праці на конкретному робочому місці залежить так само від якості його обслуговування.
Обслуговування робочого місця передбачає своєчасне забезпечення його всім необхідним, включаючи технічне обслуговування (налагодження, регулювання, ремонт); регулярну подачу необхідних видів енергії, інформації й витратних матеріалів; контроль якості роботи оснащення, транспортне й господарське обслуговування (збирання, чищення оснащення, і т.п.).
Обслуговування робочих місць здійснюється по таких функціях: підготовча, інформаційна, виробнича, інструментальна, налагоджувальна, енергетична, контрольна й т.п. Прогрес у системах обслуговування робочих місць складається в переході від чергового обслуговування, тобто обслуговування по викликах з місць зупинки виробництва, до науково обґрунтованого стандартного планово-попереджуючого обслуговування.
Пошук ефективних рішень в організації робочих місць і систем їхнього обслуговування полегшується використанням розроблених ученими й перевірених практикою типових проектів організації праці для масових професій робітників, технічних виконавців і фахівців. Як правило, типовий проект концентрує передовий досвід організації робочих місць, відображаючи всі складові цього процесу (оснащення, планування, обслуговування, атестація). Однак застосовуючи типові проекти, варто враховувати специфіку конкретного виробництва й індивідуальні характеристики працівника.
Для комплексної оцінки якості організації робочих місць, і для пошуку й приведення в дію резервів підвищення ефективності праці, використовується механізм атестації й раціоналізації робочих місць. У ході атестації комплексно оцінюються технічний й організаційний стан робочих місць, умови праці й техніка безпеки, розглядаються можливості росту фондовіддачі, використання кваліфікаційного потенціалу працівника.

Рекомендована література:
1. Гриньова В.М., Салун М.М. Організація виробництва: Навчальний посібник. – ВД „ІНЖЕК”, 2005…
2. Семенов Г.А., Станчевский В.К., Панкова М.О.: Організація і планування на підприємстві, ЦНЛ, 2006.
3. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Організація виробництва: Центр навчальної літератури, 2005.
4. Петрович Й.М., Захарчин Г.М. Організація виробництва. Підручник. «Магнолія плюс», 2004

Нормування праці
План лекції
1. Сутність і значення нормування праці
2 Ефективність і методи виміру продуктивності праці.

1. Сутність і значення нормування праці
Нормування праці — це вид діяльності з організації та управління виробництвом, завданням якої є встановлення необхідних затрат і оцінки результатів праці, контролю за мірою праці, а також визначення необхідних співвідношень між чисельністю працівників та кількістю одиниць устаткування.
Витрати живої праці вимагають особливої ґрунтовності їх визначення і обґрунтування. Виходячи з того, що будь-який процес праці відбувається в часі, єдиною мірою кількості живої праці є час. Але не завжди затрачений робочий час об'єктивно відображає суспільно необхідні затрати часу на виконання конкретної роботи. Це особливо рельєфно спостерігається на тих підприємствах, на яких відсутня належна організація праці, не застосовується нова техніка і технологія, а самі робітники не працюють на високому професійному рівні. Отже, за таких обставин не можна домогтися високої ефективності трудової діяльності. Тому сутність нормування праці полягає в установленні необхідних затрат живої праці на виконання певного виду роботи за належної організації та інтенсивності праці. У зв'язку з цим нормування праці розглядають як первинну ланку організації праці та виробництва, на основі якої започатковуються і здійснюються всі планово-економічні розрахунки важливих показників підприємства. Серед цих показників обсяг випуску продукції, чисельність працівників, трудомісткість продукції, фонд оплати праці та її продуктивність. Отже, всі організаційно-економічні заходи, які стосуються сфери праці, мають розроблятись і реалізовуватися на основі досконалих, науково обґрунтованих норм праці.
Об'єктом нормування праці може бути будь-яка суспільно необхідна корисна діяльність людини, як фізична, так і розумова, тобто трудовий процес в його конкретному і специфічному вигляді.
Велика кількість і різноманітність трудових процесів, виконання їх у різних виробничих умовах обумовлюють наявність різних об'єктів нормування праці. Серед них, насамперед, слід виділити такі: виробничі операції, трудові прийоми, дії, рухи, обсяги робіт, норми чисельності персоналу, норми виробітку та ін.
Предметом нормування праці є тривалість трудових процесів, які відбуваються в часі, тобто робочий час, необхідний для виконання різноманітних трудових процесів.
У сучасних умовах нормування праці відіграє важливу роль в економіці, тому що є інструментом планування, обліку й аналізу трудозатрат і відповідно витрат підприємства.
Нормування праці покликане вирішувати наступні завдання :
1) ефективне використання потенціалу працівника. Це досягається поширенням сфери нормування на всі категорії працівників, забезпечення виконання робіт з оптимальною чисельністю персоналу, мінімальними витратами робочого часу при високій якості праці (продукції, послуг);
2) підвищення значимості економічного аспекту в трудових відносинах. Обидві сторони — і роботодавець, і найманий робітник — економічно зацікавлені в застосуванні обґрунтованих норм трудозатрат і раціональному використанні робочого часу;
З) відбиття в трудозатратах змін технологічних процесів, устаткування й оснащення. Для цього необхідний зв'язок нормування праці із плануванням й організацією виробництва.
4) встановлення нормального рівня інтенсивності праці. Для обох сторін трудових відносин важливо, щоб закладена в нормуванні інтенсивність праці забезпечувала довгостроковий ріст продуктивності праці й прибутку при раціональних витратах на персонал. Для цього нормування праці повинне враховувати інтенсивність праці, а так само рівень нервово-психологічних й інтелектуальних навантажень, що істотно зростають при використанні новітньої техніки, технології й прогресивних виробничих процесів;
5) соціальний захист працівників від надмірної інтенсивності праці, необхідної для збереження нормальної працездатності протягом усього трудового періоду. Завдання соціального захисту в нормуванні праці покликані забезпечувати сприятливі можливості для росту задоволеності працівника змістом й умовами праці, найбільш повного використання його інтелектуального потенціалу. Гарантом виконання цього завдання виступає профспілкова організація, що відбила його в колективному договорі;
6) взаємозв'язок нормування й стимулювання праці. Норма праці може розглядатися як засіб стимулювання персоналу, тому що стимулює ефективне використання матеріальних і трудових ресурсів, високу якість праці (продукції, обороту, послуг). Встановлюється зв'язок нормування праці із преміальними системами, коли розмір премій залежить від величини норм трудозатрат, ступеня їхньої напруженості й виконання.
З переходом до ринкової економіки істотно змінилися і принципи нормування праці.
Під принципами нормування праці розуміють сукупність основних усталених положень, на основі яких здійснюється побудова, функціонування, розвиток і удосконалення організації управління процесами праці. До основних принципів належать:
1)Принцип прогресивності ,   який      передбачає удосконалення норм праці з урахуванням змін в техніці і технології виробництва;
2)оптимальності, що орієнтує менеджмент підприємства на розробку і застосування таких варіантів норм, в яких найповніше враховані переваги сучасних технологій і трудові навики працівників;
3)об'єктивності, що вимагає найповніше враховувати можливості й особливості всіх складових трудового процесу при розрахунку норм праці;
4)динамічності, який передбачає перегляд і коригування норм праці, що зумовлені переходом на виготовлення нових виробів та застосуванням більш прогресивних технологічних процесів і методів організації праці;
5)принцип науковості обумовлює необхідність використання при нормуванні праці результатів наукових досліджень, проведених відповідними науковими установами, в яких подаються нові методи здійснення нормування з врахуванням інноваційного наповнення процесів виробництва і процесів праці.
Нормування праці може охоплювати основне й допоміжне виробництва, може поширюватися на всі категорії: робітників, фахівців, службовців і керівників.
Розрізняють нормативи й норми праці. Нормативи праці характеризують науково обґрунтовані, централізовано розроблені показники витрат праці. На їхній основі підприємство самостійно розробляє свої норми праці. Таким чином, норма праці — це норматив праці, скоректований на місцеві умови праці.
Можуть бути нормативи й норми праці:
а) виробництва;
б) обслуговування;
в) часу;
г) часу обслуговування;
д) чисельності працівників.
Норма часу – це необхідні витрати часу на виконання одиниці роботи одним або декількома працівниками.
Норма виробітку – це кількість одиниць роботи, які повинні бути виконані в одиницю часу (годину, зміну, місяць, рік і т.д.). Норма виробітку обернено пропорційна нормі часу.
Норма обслуговування – це число об'єктів, які повинні обслуговуватися в одиницю часу одним або декількома працівниками.
Норма часу обслуговування – це витрати часу на обслуговування одного об'єкта (покупця, клієнта або устаткування).
Норма чисельності працівників – це необхідна кількість працівників для виконання передбаченого обсягу робіт в одиницю часу.
Питання нормування праці в країні зараз регламентуються умовами трудових договорів й угод. Тому важливою мірою контролю над інтенсивністю праці є позиція профспілкової організації при заключні колективного договору або галузевої угоди. У колективному договорі повинне передбачатися те, що зміна норм праці можлива лише при відповідних змінах технічних, організаційно-технічних параметрів роботи. Крім того, актуальним є встановлення мінімального рівня виконання норм праці й темпу роботи.
В Україні ослаблення уваги до нормування праці викликано об'єктивними причинами реформування економіки. А в перспективі кожне підприємство повинне буде будувати свою систему нормування праці, що враховує як її загальнометодологічні основи, так й особливості праці в галузі.
2. Ефективність і методи виміру продуктивності праці
Персонал підприємства повинен не тільки мати різні здатності, але й використати їх у процесі праці, при цьому виникає необхідність виміру результативності діяльності персоналу. Вирішити її можна, вимірявши продуктивність праці.
Ефективність праці — це його результативність. Вона показує співвідношення обсягу вироблених матеріальних або нематеріальних благ і обсягу витраченої на це праці. Тобто зростання ефективності праці означає збільшення обсягу вироблених благ без підвищення трудозатрат. У широкому розумінні зростання ефективності праці означає постійне вдосконалення людьми економічної діяльності, постійне знаходження можливості працювати краще, виробляти більше якісних благ при тих самих або менших витратах праці.
Продуктивність праці – це показник її ефективності, що характеризується співвідношенням обсягу продукції, робіт або послуг з одного боку, і кількістю праці, витраченої на виробництво цього обсягу – з іншого. Залежно від прямого або зворотного співвідношення цих величин ми маємо 2 показники рівня продуктивності праці: продукційність й трудомісткість.
Продукційність – це прямий показник рівня продуктивності праці, що визначається кількістю продукції (робіт, послуг), виробленої одним працівником за одиницю робочого часу.
На підприємстві продукційність може визначатися різними способами залежно від того, якими одиницями вимірюються обсяг продукції й витрати праці.
Якщо обсяг продукції виміряється натуральними показниками (у штуках, тоннах, метрах і т.п.), то й відповідні показники продуктивності праці називаються натуральними. Натуральні показники точні, дуже наочні, але, проте, вони мають істотний недолік: неможливість застосування до різнорідної продукції. Якщо підприємство випускає кілька видів схожої продукції, обсяг випуску можна виразити в умовно-натуральних показниках, які приводять різну продукцію до одного виміру (наприклад, різні види палива перераховуються в умовне паливо з теплотворною здатністю 7000 ккал/кг). Проте, застосування цих показників теж дуже обмежене.
    продолжение
--PAGE_BREAK--Слід зазначити, що в ринковій економіці значення натуральних показників значно зменшується, оскільки домінуючу роль у всіх аспектах економічного життя грають вартісні показники. Вартісними називаємо показники вироблення, у яких обсяг продукції виміряється грошовими одиницями. Ці показники найбільш універсальні, вони дозволяють порівнювати продуктивність праці при виробництві принципово різних благ. Недоліком вартісних показників є те, що необґрунтоване завищення ціни продукції монополістами приводить до фіктивного росту продуктивності праці.
Для оцінки рівня вироблення на окремих робочих місцях при виробництві різноманітної незавершеної продукції використаються також трудові показники, у яких для характеристики обсягу виробництва застосовуються норми трудових витрат у нормо-годинах. Однак ці показники мають дуже вузьку сферу застосування, оскільки вимагають наукової обґрунтованості використовуваних норм.
Витрати праці при розрахунках її продуктивності можуть вимірятися відпрацьованими людино-годинами, людино-днями й середньооблікова чисельністю персоналу.
Трудомісткість – це зворотний показник рівня продуктивності праці, що характеризується кількістю робочого часу, витраченого на виробництво одиниці продукції (робіт, послуг).
Для планування й аналізу праці на підприємстві розраховуються різні види трудомісткості.
Технологічна трудомісткість визначається витратами праці основних робітників. Розраховується для окремих операцій, деталей, виробів.
Трудомісткість обслуговування визначається витратами праці допоміжних робітників, які зайняті обслуговуванням виробництва.
Виробнича трудомісткість складається з технологічної трудомісткості й трудомісткості обслуговування, тобто показує витрати праці основних і допоміжних робітників на виконання одиниці роботи.
Трудомісткість керування визначається витратами праці керівників, фахівців, технічних виконавців.
Повна трудомісткість продукції відображає всі витрати праці на виготовлення одиниці кожного виробу.
Фактори, що впливають на продуктивність праці.
Продуктивність праці – показник динамічний, що постійно змінюється під впливом безлічі факторів. Фактори зміни показника — це сукупність всіх рушійних сил і причин, які визначають динаміку цього показника. Відповідно фактори підвищення продуктивності праці — це вся сукупність рушійних сил і причин, які приводять до збільшення продуктивності праці. Оскільки підвищення продуктивності праці має велике значення й для кожного підприємства окремо, і для суспільства в цілому, вивчення факторів і пошук резервів збільшення стає найважливішим завданням економічної теорії й практики. Крім того, на рівень і динаміку продуктивності праці впливають також умови, у яких протікає процес праці. Вони або підсилюють дію того або іншого фактору (якщо вони сприятливі), або послабляють його. Наприклад, природно-кліматичні умови істотно впливають на результати праці і його продуктивність у сільському господарстві. Суспільні умови, пов'язані з формами власності на засоби виробництва й з виробничими відносинами, також можуть певним чином відбитися на продуктивності праці.
Всі фактори, що впливають на продуктивність праці, можна розділити на дві групи.
Перша група включає фактори, що діють у напрямку підвищення продуктивності праці, поліпшення організації праці й виробництва й соціальних умов життя працівників. Другу групу представляють фактори, що негативно відображаються на продуктивності праці. До них ставляться несприятливі природні умови, погана організація виробництва й праці, напружена соціальна обстановка.
На рівні окремого підприємства або організації всі фактори можна розділити на внутрішні й зовнішні фактори. Перші включають рівень технічної озброєності підприємства, ефективність застосовуваної технології, організацію праці й виробництва, дієвість систем стимулювання, навчання кадрів і підвищення кваліфікації, поліпшення структури кадрів і т.п., тобто все те, що залежить від колективу підприємства і його керівників. До зовнішніх факторів варто віднести: зміни асортиментів продукції і її трудомісткості у зв'язку зі зміною державних замовлень або попиту та пропозиції на ринку; соціально-економічні умови в суспільстві й регіоні; рівень кооперації з іншими підприємствами; надійність матеріально-технічного постачання, природні умови й т.п.
Внутрішні й зовнішні фактори можна розглядати також за принципом рівня регулювання, тобто ті, які можуть регулювати господарюючий суб'єкт (керування, організація, трудові відносини, кваліфікація й мотивація персоналу, техніка й технологія, умови праці, інновації й ін.), і ті, які перебувають поза сферою регулювання господарюючого суб'єкта (політичне положення в країні й у світі, рівень розвитку ринкових відносин, конкуренція, науково-технічний прогрес, загальний рівень економічного розвитку, якість і кількість трудових ресурсів країни, культура, моральність, соціальні цінності, наявність природних багатств, розвиток інфраструктури й ін.).
По своєму внутрішньому змісті й сутності всі фактори прийнятий поєднувати в три основні групи:
1) матеріально-технічні, пов'язані з рівнем розвитку техніки й технології, впровадженням у виробництво наукових відкриттів і розробок, удосконалюванням знарядь і засобів праці;
2) організаційні, обумовлені організацією виробництва, праці й керування;
3) соціально-економічні, пов'язані зі складом працівників, рівнем їхньої кваліфікації, умовами праці й побуту, відношенням працівників до власності, ефективністю стимулювання праці й зацікавленістю в кінцевих результатах виробництва, тобто з усім, що стосується людини і його відношення до праці.
Матеріальною основою підвищення продуктивної чинності праці і його продуктивності є розвиток науки, техніки й технології, впровадження у виробництво їхніх досягнень, тому група матеріально-технічних факторів звичайно розглядається як провідного й визначального іншого фактори.
Контрольні запитання
1. Визначте сутність нормування праці.
2. Які завдання покликано вирішити нормування праці?
3. В чому полягає відмінність нормування праці від нормативів праці?
4. Яким чином вимірюється ефективність праці?
5. Які є внутрішні фактори впливу на продуктивність праці?
6. Як поділяються фактори впливу за внутрішнім змістом?

Рекомендована література:
1. Гриньова В.М., Салун М.М. Організація виробництва: Навчальний посібник. – ВД „ІНЖЕК”, 2005…
2. Семенов Г.А., Станчевский В.К., Панкова М.О.: Організація і планування на підприємстві, ЦНЛ, 2006.
3. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Організація виробництва: Центр навчальної літератури, 2005.
4. Петрович Й.М., Захарчин Г.М. Організація виробництва. Підручник. «Магнолія плюс», 2004

Основи організації керування якістю продукції
План лекції
1.            Сутність і показники якості продукції
2.            Організаційні форми і методи контролю якості продукції на підприємстві
3.            Організація статистичної оцінки і регулювання рівня якості продукції
4.            Організаційна структура й основні функції технічного контролю якості продукції підприємства

1. Сутність і показники якості продукції
Підвищення якості продукції є об'єктивною тенденцією розвитку виробництва. В умовах розвитку прогресивних галузей виробництва і науки низька якість продукції може звести нанівець весь ефект від застосування досягнень науки і техніки. В рівній мірі це стосується засобів виробництва, продуктів і предметів народного споживання.
Проблему якості необхідно розуміти широко. Вона охоплює всі сторони господарської діяльності підприємства. Висока якість — це заощадження праці і матеріальних ресурсів, зростання конкурентоспроможності продукції виробництва, а в кінцевому рахунку — краще і більш повне задоволення потреб споживачів. Якість продукції проявляється в її властивостях, тобто вона є об'єктивною особливістю продукції, закладеною при її створенні, експлуатації або споживанні.
Під якістю продукції розуміють сукупність властивостей, що обумовлюють її спроможність задовольняти певні потреби відповідно до призначення.
Якість продукції — це і технічна, і економічна категорія. Технічна тому, що якість продукції визначається технічними показниками, які характеризують її споживчі властивості. Економічна тому, що узагальнено якість відтворюється через економічний ефект від застосування продукції споживачем.
Продукція, яка має високі експлуатаційні властивості, але надзвичайно трудомістка у виробництві, може виявитися малокорисною через її дорожнечу та економічну недоцільність використання. З економічної точки зору істотними є не самі властивості продукції, а те, якою мірою вони задовольняють конкретну потребу в ній в заданих умовах.
Зміст якості продукції розкривається через відповідні показники. Під показником якості продукції розуміють кількісну характеристику властивостей продукції, що розглядається стосовно до визначених умов її створення і експлуатації або споживання. Показники якості неоднакові в різних галузях народного господарства. Найбільш урізноманітненими є показники якості продукції в промисловості через її складну галузеву структуру і численну номенклатуру.
В переробних галузях промисловості — машинобудуванні, хімічному виробництві, швейній, шкіряно-взуттєвій, харчовій, інших — для характеристики якості продукції використовується безліч різних показників. Так, показниками якості радіотоварів виступають чутливість, номінальна вихідна потужність, надійність, зовнішнє оформлення тощо. Основними показниками якості електроенергії є частоти і напруга електричного струму, а показниками якості взуття — носкість, зручність, елегантність, відповідність сучасній моді, зовнішній товарний вигляд тощо.
Згідно з термінологією, встановленою відповідними державними стандартами, розрізняють такі показники якості продукції:
•  одиничні;
•  комплексні;
•  інтегральні.
Під одиничним показником якості продукції розуміють показник, що відноситься тільки до однієї з її властивостей.
Наприклад, одним з одиничних показників якості автомобіля є час розгону до заданої швидкості. Він характеризує одну з властивостей автомобіля — його маневреність.
Надійність — це властивість об'єкта зберігати протягом часу в установлених межах значення всіх параметрів, що характеризують спроможність виконувати необхідні функції в заданих режимах і умовах застосування, технічного обслуговування, ремонтів, збереження й експлуатації. Надійність виробу характеризується безвідмовністю, ремонтопридатністю тощо. У свою чергу, безвідмовність — це властивість виробу безупинно зберігати працездатність протягом визначеного періоду часу без вимушених перерв через несправність виробу. Рівень безвідмовності кількісно визначається за допомогою показників середнього виробітку на відмову, середнього виробітку до першого капітального ремонту.
Ремонтопридатністю називають спроможність виробу відновлювати його експлуатаційні властивості. До кількісних показників ремонтопридатності відносять трудомісткість технічного обслуговування за визначений термін служби виробу, трудомісткість розробки і виготовлення виробу, заміни вузлів і агрегатів.
Ці показники використовуються при економічному обґрунтуванні заходів щодо поліпшення якості продукції.
Під комплексними показниками якості розуміють показник якості продукції, що оцінює декілька ЇЇ властивостей. Наприклад, технічний рівень виробу містить ряд властивостей (продуктивність, потужність, точність тощо). При оцінці якості продукції в цеху комплексними показниками можуть бути, наприклад, відсоток здачі продукції з першого пред'явлення або кількість повернень бракованої продукції цехом-споживачем. Комплексні показники характеризують декілька властивостей продукції, що дозволяє розподіляти її за сортами, марками, класами. Вони широко використовуються в металургії, хімічній, легкій, харчовій галузях промисловості, а також у деяких галузях машинобудування.
Під інтегральним (узагальнюючим) показником якості розуміють комплексний показник, що відбиває відношення корисного сумарного ефекту від експлуатації (споживання) продукції до сумарних витрат на її виготовлення й експлуатацію (споживання). Наприклад, інтегральним показником якості автомобільної шини є її питома тривкість, тобто відношення тривкості шини в кілометрах протягом строку служби до витрат на її виготовлення й експлуатацію за той же строк. Інтегральний показник якості будинку або споруди — це питомі витрати на одиницю часу експлуатації.
Інтегральні показники якості продукції використовуються для порівняльної оцінки продукції (виробу) в цілому з іншими виробами того ж самого призначення.
2.Організаційні форми і методи контролю якості продукції на підприємстві
У залежності від продукції, що виробляється на підприємствах, застосовуються різні види і методи технічного контролю, які різняться в залежності від:
•  організаційних форм;
•  технічних засобів;
•  місця виконання технічних операцій.
До організаційних форм контролю якості продукції відносяться:
·                    суцільний;
·                    вибірковий;
·                    летучий;
·                    інспекційний.

ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ
<shape id="_x0000_s1041" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«31» height=«2» src=«dopb309370.zip» v:shapes="_x0000_s1041"><shape id="_x0000_s1042" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«2» height=«363» src=«dopb309371.zip» v:shapes="_x0000_s1042">
<shape id="_x0000_s1043" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«37» height=«2» src=«dopb309372.zip» v:shapes="_x0000_s1043">За організаційними формами
<shape id="_x0000_s1044" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«37» height=«2» src=«dopb309373.zip» v:shapes="_x0000_s1044"><shape id="_x0000_s1045" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«2» height=«56» src=«dopb309374.zip» v:shapes="_x0000_s1045"><shape id="_x0000_s1046" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«37» height=«2» src=«dopb309373.zip» v:shapes="_x0000_s1046"><shape id="_x0000_s1047" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«37» height=«2» src=«dopb309373.zip» v:shapes="_x0000_s1047"><shape id="_x0000_s1048" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«37» height=«2» src=«dopb309373.zip» v:shapes="_x0000_s1048">
<shape id="_x0000_s1049" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«37» height=«2» src=«dopb309375.zip» v:shapes="_x0000_s1049">Суцільний
  Вибірковий
  Летучий
  Інспекційний
    <shape id="_x0000_s1050" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«31» height=«2» src=«dopb309376.zip» v:shapes="_x0000_s1050">
За характером контрольних операцій
<shape id="_x0000_s1051" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«37» height=«2» src=«dopb309375.zip» v:shapes="_x0000_s1051"><shape id="_x0000_s1052" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«37» height=«2» src=«dopb309375.zip» v:shapes="_x0000_s1052"><shape id="_x0000_s1053" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«37» height=«2» src=«dopb309375.zip» v:shapes="_x0000_s1053"><shape id="_x0000_s1054" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«37» height=«2» src=«dopb309375.zip» v:shapes="_x0000_s1054"><shape id="_x0000_s1055" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«2» height=«56» src=«dopb309377.zip» v:shapes="_x0000_s1055"><shape id="_x0000_s1056" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«37» height=«2» src=«dopb309378.zip» v:shapes="_x0000_s1056">
Геометричний
  Лабораторний аналіз
  Контрольно-здавальні випробування
Візуальні
    <shape id="_x0000_s1057" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«31» height=«2» src=«dopb309376.zip» v:shapes="_x0000_s1057"><shape id="_x0000_s1058" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«31» height=«2» src=«dopb309376.zip» v:shapes="_x0000_s1058">
За стадіями технологічного процесу
<shape id="_x0000_s1059" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«37» height=«2» src=«dopb309375.zip» v:shapes="_x0000_s1059"><shape id="_x0000_s1060" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«2» height=«35» src=«dopb309379.zip» v:shapes="_x0000_s1060"><shape id="_x0000_s1061" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«37» height=«2» src=«dopb309375.zip» v:shapes="_x0000_s1061"><shape id="_x0000_s1062" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«37» height=«2» src=«dopb309375.zip» v:shapes="_x0000_s1062"><shape id="_x0000_s1063" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«37» height=«2» src=«dopb309375.zip» v:shapes="_x0000_s1063">
Вхідний (попередній)
  Проміжний (міжопераційний)
  Приймальний (остаточний)
    <shape id="_x0000_s1064" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«31» height=«2» src=«dopb309376.zip» v:shapes="_x0000_s1064">
За впливом на хід технологічного процесу
<shape id="_x0000_s1065" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«33» height=«2» src=«dopb309380.zip» v:shapes="_x0000_s1065"><shape id="_x0000_s1066" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«33» height=«2» src=«dopb309380.zip» v:shapes="_x0000_s1066"><shape id="_x0000_s1067" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«2» height=«37» src=«dopb309381.zip» v:shapes="_x0000_s1067"><shape id="_x0000_s1068" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«35» height=«2» src=«dopb309382.zip» v:shapes="_x0000_s1068">
Активний
Пасивний
    <shape id="_x0000_s1069" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«31» height=«2» src=«dopb309370.zip» v:shapes="_x0000_s1069">
За засобами, що застосовуються
<shape id="_x0000_s1070" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«37» height=«2» src=«dopb309373.zip» v:shapes="_x0000_s1070"><shape id="_x0000_s1071" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«2» height=«37» src=«dopb309383.zip» v:shapes="_x0000_s1071"><shape id="_x0000_s1072" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«37» height=«2» src=«dopb309373.zip» v:shapes="_x0000_s1072"><shape id="_x0000_s1073" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«37» height=«2» src=«dopb309373.zip» v:shapes="_x0000_s1073"><shape id="_x0000_s1074" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«37» height=«2» src=«dopb309373.zip» v:shapes="_x0000_s1074">
Автоматизований
  Механізований
  Ручний
    <shape id="_x0000_s1075" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«31» height=«2» src=«dopb309370.zip» v:shapes="_x0000_s1075">
За місцем виконання
<shape id="_x0000_s1076" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«33» height=«2» src=«dopb309384.zip» v:shapes="_x0000_s1076"><shape id="_x0000_s1077" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«2» height=«23» src=«dopb309385.zip» v:shapes="_x0000_s1077"><shape id="_x0000_s1078" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«33» height=«2» src=«dopb309386.zip» v:shapes="_x0000_s1078"><shape id="_x0000_s1079" type="#_x0000_t32" o:connectortype=«straight»><img width=«35» height=«2» src=«dopb309387.zip» v:shapes="_x0000_s1079">
Стаціонарний
  Змінний
  Класифікація видів технічного контролю якості продукції

При суцільному контролі здійснюється перевірка якості кожного окремого екземпляра виробу та його складових частин. Контроль здійснюється за показниками якості, визначеними стандартами, технічними умовами або іншими технічними документами. Суцільний контроль здійснюється у тому випадку, коли у виробництві неможливо досягти стабільної якості продукції, і за тими параметрами (показниками), визначення яких не пов'язано з руйнацією і псуванням контрольованого предмета.
При вибірковому контролі перевірці підлягає лише частина продукції. Він застосовується для однакових заготівель або деталей, що виготовляються у великій кількості, якщо забезпечується стабільність технологічного процесу й однорідна якість вихідного матеріалу. Чим вища однорідність вихідних матеріалів і більша стабільність технологічного процесу, тим менший обсяг вибірки. При наявності дефектних одиниць (при вибірковому контролі) продукції у вибірці вся контрольована партія підпадає під суцільний контроль. Правила відбору одиниць продукції у вибірку визначаються державним стандартом.
При летучому контролі якість продукції перевіряється на деякій кількості екземплярів, яка визначається нерегламентованою вибіркою і черговістю перевірки. Такий вид контролю можна віднести до оперативного, що відбувається між вибірковими контролями.
Інспекційний контроль полягає в перевірці продукції, яка вже пройшла контрольні операції, з метою з'ясування достовірності початкових результатів контролю, а також для оцінки роботи контролерів.
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по менеджменту