Реферат: Роль міжнародних фінансово кредитних організацій у фінансуванні інвестиційної діяльності

--PAGE_BREAK--/>                забезпечити джерела фінансування пріоритетних галузей еконо­міки, які сприяють прогресивним структурним перетворенням;
/>                сприяти створенню нових робочих місць на підприємствах, де здійснюються інвестиції;
/>                супроводжуватися впровадженням сучасних або перспективних
ресурсозберігаючих й екологічно безпечних видів технологій;
/>                орієнтуватися на найбільш раціональне використання сировин­ної бази країни;
/>                сприяти зниженню витрат підприємствами енергоносіїв та сиро­вини на одиницю виготовленої продукції;
/>                сприяти розвиткові потужного експортного потенціалу шляхом забезпечення конкурентоспроможності продукції на міжнарод­них ринках;
/>                сприяти ліквідації існуючих диспропорцій і дефіцитів на ринку країни.
Ефективність проекту характеризується системою критеріїв, які відображають співвідношення результатів і витрат відповідно до інтересів його учасників.
Ефективність інвестиційних проектів характеризують такі види оцінок:
/>                фінансова — характеризує наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників;
/>                економічна — характеризує пов'язані з реалізацією проекту витрати і результати, що виходять за межі прямих фінансових інтересів учасників інвестиційного проекту та відображають наслідки його здійснення для державного, регіонального чи місцевого бюджетів;
/>                соціальних та екологічних наслідків проекту, а також витрат, пов'язаних із соціальними заходами та охороною навколишньо­го середовища.
При визначенні ефективності інвестиційного проекту оцінка результатів і витрат здійснюється в межах розрахункового періоду, три­валість якого визначається з урахуванням:
/>                термінів спорудження, експлуатації та (за необхідності) лікві­дації об'єкта;
/>                амортизаційного терміну служби основного технологічного обладнання;
/>                терміну, за який передбачається досягнення обумовленого об­сягу продукції або норми прибутку.
Витрати учасників поділяються на первинні (капіталоутворюючі інвестиції), поточні та ліквідаційні, що здійснюються відповідно до стадії реалізації проекту.
Для оцінки вартості результатів і витрат можуть застосовуватися базисні, прогнозовані та розрахункові ціни.
Основними критеріями економічної та фінансової оцінки ефекти­вності проектів є:
/>                чистий приведений прибуток (ЧПП);
/>                термін окупності (ТО);
/>                рівень прибутковості (РП).
Допоміжними показниками економічної та фінансової оцінки ефективності проектів можуть бути:
/>                приведені витрати;
/>                створення нових робочих місць;
/>                поліпшення зовнішньоторговельного балансу.
За допомогою кожного з критеріїв економічної та фінансової оцін­ки проектів визначається:
/>                чи є інвестиційний проект достатньо ефективним;
/>                який із альтернативних проектів ефективніший.
Економічна та фінансова оцінка ефективності проектів передба­чає спільний спосіб проведення поточних і майбутніх надходжень і від­рахувань коштів до порівняльного виду. Цей спосіб застосовується для обчислення чистого приведеного прибутку, приведених витрат, рівня прибутковості інвестицій і терміну дисконтованої окупності проекту.
При підготовці і здійсненні інвестиційних проектів слід врахову­вати ризики, які впливають на їх ефективність.
На ефективність інвестиційних проектів можуть також впливати невизначеності:
/>                невизначеність політичної ситуації, можливість несприятливих соціально-політичних змін у державі або регіоні;
/>                недостатність або неточність інформації щодо динаміки техніко-економічних показників, параметрів нової кон'юнктури, цін, валютних курсів тощо;
/>                недостатність або неточність інформації щодо фінансового ста ну та ділової репутації підприємств-учасників (можливість неплатежів, банкрутство, невиконання договірних зобов'язань).
/>                ускладнення природно-кліматичних умов;
/>                невизначеність цілей, інтересів та поведінки учасників;
Економічна оцінка ефективності інвестиційних проектів, що реа­лізуються за рахунок Державного бюджету, здійснюється з урахуван­ням таких умов:
/>                при розрахунку прибутковості інвестиційного проекту, що здійснюється в інтересах держави, встановлюється єдина контроль­на норма дисконту (у проектах, що фінансуються за рахунок ін­ших джерел, норма дисконту встановлюється підприємством залежно від прибутковості альтернативного вкладання грошей, доступного для цього підприємства);
/>                при економічній оцінці державних проектів враховуються такі результати здійснення проекту (види ефекту), як: тривалий вплив на становище людей, на рівень їх життя, удосконалення еконо­мічного становища та умов охорони здоров'я, прогресивність технології, продовження тривалості професійного життя пра­цівників, економія коштів за рахунок поліпшення інфраструк­тури, система зв'язку тощо.
Показники економічної оцінки відображають ефективність прое­кту з точки зору інтересів економіки в цілому, а також для регіонів, галузей, організацій і підприємств, що беруть участь у його здійсненні.
Соціальні, економічні та інші результати, які не мають вартісного виразу, також враховуються для прийняття рішення про державну підтримку проектів.
Якщо подивитися на економіку розвинутих країн, то можна побачити, що вона значною мірою базуєть­ся на нових, високотехнологічних галузях, на так званих постіндустріальних технологіях, до яких у першу чергу належать:
-                     комп'ютерні й інтернет-технології;
-                     біотехнологія;
-                     генна інженерія;
-                     електронні засоби комунікації і зв'язку.
Сьогодні в Україні високотехнологічних компаній ще небагато. Останніми роками створюється новий напрям роботи, що збільшить їхню кількість. Для реалізації проекту в квітні 2000 року було розроб­лено програму, в ході реалізації якої повинен бути створений єдиний універсальний інструментарій для реєстрації, оцінки і просування на фондовий ринок як стартових проектів, так і вже успішно працюючих компаній.
Новий проект — це модель, яку в перспективі можна буде застосу­вати і для виведення на фондовий ринок маси малих і середніх підпри­ємств. Вони також потребують істотної фінансової підтримки, а їхня продукція необхідна населенню. Цей проект важливий і для всієї вітчи­зняної економіки.
Мета проекту:
/>                створити умови для виходу компаній на ринок капіталу для залучення в них інвестицій;
/>                відпрацювати методику виходу підприємств традиційного сек­тора економіки на фондовий ринок;
/>                створити поле для залучення коштів дрібних інвесторів на ри­нок;
/>                на конкретних прикладах відпрацювати питання підвищення культури корпоративного управління.
Залучення тимчасово вільних грошових коштів населення, юридичних осіб та державного бюджету для інвестиційних потреб здійснюється за допомогою банківського кредиту. В умовах нестабільної економіки України, коли інвестиційні можливості підприємств усіх форм власності є обмеженими, а зовнішні інвестиції через низький рейтинг нашої держави на міжнародних ринках капіталу є також незначними, вітчизняним банкам, як найбільш розвиненому сектору серед комерційних фінансових організацій, належить реально впливати на розвиток інвестиційної активності. Вони мають взяти на себе основний тягар інвестиційного процесу, що забезпечує реструктуризацію народного господарства, економічне зростання та трансформацію відносин власності.

Задача 1
Підприємство, що має інвестиційну потребу в 7500 тис. гри, розробило два альтернативних плани фінансування: співвідношення власних та позичкових коштів 30/70 та 40/60. Скориставшись показниками рівня фінансового ризику тастроку окупності інвестицій, обґрунтувати найоптимальніший варіант структури джерел, якщо річна величина прибутку до оподаткування та виплати відсотків становить 32 000 тис. грн. ставка податку на прибуток становить 30 %, середня річна ставка за кредит на ринку позичкових капіталів — 17 %, а безризикова ставка рентабельності на фінансовому ринку — 12 %.
Розв'язок
Для визначення фінансового ризику використовується співвідношення «рентабельність — фінансовий ризик» — (QUOTE <shapetype id="_x0000_t75" coordsize=«21600,21600» o:spt=«75» o:divferrelative=«t» path=«m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe» filled=«f» stroked=«f»><path o:extrusionok=«f» gradientshapeok=«t» o:connecttype=«rect»><lock v:ext=«edit» aspectratio=«t»><imagedata src=«61235.files/image003.png» o: chromakey=«white»><img width=«11» height=«22» src=«dopb258991.zip» v:shapes="_x0000_i1058"> <imagedata src=«61235.files/image003.png» o: chromakey=«white»><img width=«11» height=«22» src=«dopb258991.zip» v:shapes="_x0000_i1059">) як критерій оптимізації структури капіталу, який визначається за формулою:
<imagedata src=«61235.files/image005.png» o: chromakey=«white»><img width=«453» height=«44» src=«dopb258992.zip» v:shapes="_x0000_i1060">
де,
Р — річна величина проектного прибутку до оподаткування і виплати відсотків;
ПК — величина позичкового капіталу, направленого на фінансування інвестицій;
ВК — величина власного капіталу, направленого на фінансування інвестицій;
r— середня ставка відсотка по позичкових коштах фінансування, коефіцієнт;  QUOTE <imagedata src=«61235.files/image007.png» o: chromakey=«white»><img width=«22» height=«24» src=«dopb258993.zip» v:shapes="_x0000_i1061"> <imagedata src=«61235.files/image007.png» o: chromakey=«white»><img width=«22» height=«24» src=«dopb258993.zip» v:shapes="_x0000_i1062">— безризикова ставка рентабельності на фінансовому ринку, коефіцієнт;
 QUOTE <imagedata src=«61235.files/image009.png» o: chromakey=«white»><img width=«30» height=«22» src=«dopb258994.zip» v:shapes="_x0000_i1063"> <imagedata src=«61235.files/image009.png» o: chromakey=«white»><img width=«30» height=«22» src=«dopb258994.zip» v:shapes="_x0000_i1064"> — ставка податку та інших відрахувань з прибутку, коефіцієнт.
Здійснимо розрахунок за наведеною формулою:
<imagedata src=«61235.files/image011.png» o: chromakey=«white»><img width=«535» height=«34» src=«dopb258995.zip» v:shapes="_x0000_i1065">
<imagedata src=«61235.files/image013.png» o: chromakey=«white»><img width=«542» height=«35» src=«dopb258996.zip» v:shapes="_x0000_i1066">
Вважається оптимальним варіант структури капіталу, в якому показник  QUOTE <imagedata src=«61235.files/image003.png» o: chromakey=«white»><img width=«11» height=«22» src=«dopb258991.zip» v:shapes="_x0000_i1067"> <imagedata src=«61235.files/image003.png» o: chromakey=«white»><img width=«11» height=«22» src=«dopb258991.zip» v:shapes="_x0000_i1068"> матиме найбільше значення (QUOTE <imagedata src=«61235.files/image003.png» o: chromakey=«white»><img width=«11» height=«22» src=«dopb258991.zip» v:shapes="_x0000_i1069"> <imagedata src=«61235.files/image003.png» o: chromakey=«white»><img width=«11» height=«22» src=«dopb258991.zip» v:shapes="_x0000_i1070"> — тах).
Отже, за нашими розрахунками, оптимальною структурою є 40/60.
Показник строку окупності, розраховується за такою формулою:
<imagedata src=«61235.files/image015.png» o: chromakey=«white»><img width=«262» height=«46» src=«dopb258997.zip» v:shapes="_x0000_i1071">
де,  QUOTE <imagedata src=«61235.files/image017.png» o: chromakey=«white»><img width=«8» height=«22» src=«dopb258998.zip» v:shapes="_x0000_i1072"> <imagedata src=«61235.files/image017.png» o: chromakey=«white»><img width=«8» height=«22» src=«dopb258998.zip» v:shapes="_x0000_i1073"> — потреба в капіталі з усіх джерел фінансування.
Здійснимо розрахунок за наведеною формулою.
<imagedata src=«61235.files/image019.png» o: chromakey=«white»><img width=«461» height=«47» src=«dopb258999.zip» v:shapes="_x0000_i1074">
<imagedata src=«61235.files/image021.png» o: chromakey=«white»><img width=«461» height=«47» src=«dopb259000.zip» v:shapes="_x0000_i1075">
Строк окупності менший при співвідношенні 40/60.
Отже, робимо висновок про те, що кращим є другий план фінансування.

Задача 2
До банку надійшла заявка на одержання інвестиційного кредиту на суму 20 000 тис. дол. США терміном на 2 роки. Як заставу підприємство пропонує такі матеріальні та фінансові активи:
v    будівля, балансова вартість на дату звернення за кредитом 1700 тис. дол. США;
v    обладнання технологічне нове — 15 000 тис. дол. США;
v    пакет акцій АТ «АВС» — 150 тис. грн..;
v    гарантія-поручництво місцевої адміністрації— 50 тис. грн..;
v    гарантія-поручництво комерційного банку — 150 тис. грн…
Визначити, чивистачить для одержання кредиту заставного майна і складіть графік погашення кредиту, якщо відомо, що відсоток за кредит становить 15%; норма амортизації на будівлю енергоблоку — 10% на рік; норма амортизації на обладнання — 20 % на рік; курс долара США до гривні становить 1 до 5,3; кредит видається однією сумою і погашається щоквартально рівними частками. Використайте для розрахунків метод прямолінійного нарахування амортизації.
Розв'язок
1. Визначимо суму кредиту з відсотками, яку треба повернути в банк.
Для цього визначимо суму щоквартальних виплат боргу без відсотків:
20000  QUOTE <imagedata src=«61235.files/image023.png» o: chromakey=«white»><img width=«14» height=«22» src=«dopb259001.zip» v:shapes="_x0000_i1076"> <imagedata src=«61235.files/image023.png» o: chromakey=«white»><img width=«14» height=«22» src=«dopb259001.zip» v:shapes="_x0000_i1077"> (2 роки  QUOTE <imagedata src=«61235.files/image025.png» o: chromakey=«white»><img width=«13» height=«22» src=«dopb259002.zip» v:shapes="_x0000_i1078"> <imagedata src=«61235.files/image025.png» o: chromakey=«white»><img width=«13» height=«22» src=«dopb259002.zip» v:shapes="_x0000_i1079"> 4 квартали)  QUOTE <imagedata src=«61235.files/image025.png» o: chromakey=«white»><img width=«13» height=«22» src=«dopb259002.zip» v:shapes="_x0000_i1080"> <imagedata src=«61235.files/image025.png» o: chromakey=«white»><img width=«13» height=«22» src=«dopb259002.zip» v:shapes="_x0000_i1081"> 2500 тис. дол. США.
Використавши формулу нарахування відсотків
<imagedata src=«61235.files/image027.png» o: chromakey=«white»><img width=«324» height=«22» src=«dopb259003.zip» v:shapes="_x0000_i1082">
визначимо суму відсотків за кожен період:
1 -й квартал першого року
[(20000 + 17500) QUOTE <imagedata src=«61235.files/image023.png» o: chromakey=«white»><img width=«14» height=«22» src=«dopb259001.zip» v:shapes="_x0000_i1083"> <imagedata src=«61235.files/image023.png» o: chromakey=«white»><img width=«14» height=«22» src=«dopb259001.zip» v:shapes="_x0000_i1084"> 2  QUOTE <imagedata src=«61235.files/image025.png» o: chromakey=«white»><img width=«13» height=«22» src=«dopb259002.zip» v:shapes="_x0000_i1085"> <imagedata src=«61235.files/image025.png» o: chromakey=«white»><img width=«13» height=«22» src=«dopb259002.zip» v:shapes="_x0000_i1086"> 90] QUOTE <imagedata src=«61235.files/image023.png» o: chromakey=«white»><img width=«14» height=«22» src=«dopb259001.zip» v:shapes="_x0000_i1087"> <imagedata src=«61235.files/image023.png» o: chromakey=«white»><img width=«14» height=«22» src=«dopb259001.zip» v:shapes="_x0000_i1088"> 360 — 15  QUOTE <imagedata src=«61235.files/image023.png» o: chromakey=«white»><img width=«14» height=«22» src=«dopb259001.zip» v:shapes="_x0000_i1089"> <imagedata src=«61235.files/image023.png» o: chromakey=«white»><img width=«14» height=«22» src=«dopb259001.zip» v:shapes="_x0000_i1090"> 100 = 703,1 тис. дол. США;
2-й квартал першого року
[(17500  QUOTE <imagedata src=«61235.files/image029.png» o: chromakey=«white»><img width=«14» height=«22» src=«dopb259004.zip» v:shapes="_x0000_i1091"> <imagedata src=«61235.files/image029.png» o: chromakey=«white»><img width=«14» height=«22» src=«dopb259004.zip» v:shapes="_x0000_i1092">15000) QUOTE <imagedata src=«61235.files/image023.png» o: chromakey=«white»><img width=«14» height=«22» src=«dopb259001.zip» v:shapes="_x0000_i1093"> <imagedata src=«61235.files/image023.png» o: chromakey=«white»><img width=«14» height=«22» src=«dopb259001.zip» v:shapes="_x0000_i1094">2 — 90] QUOTE <imagedata src=«61235.files/image023.png» o: chromakey=«white»><img width=«14» height=«22» src=«dopb259001.zip» v:shapes="_x0000_i1095"> <imagedata src=«61235.files/image023.png» o: chromakey=«white»><img width=«14» height=«22» src=«dopb259001.zip» v:shapes="_x0000_i1096">360 — 15  QUOTE <imagedata src=«61235.files/image023.png» o: chromakey=«white»><img width=«14» height=«22» src=«dopb259001.zip» v:shapes="_x0000_i1097"> <imagedata src=«61235.files/image023.png» o: chromakey=«white»><img width=«14» height=«22» src=«dopb259001.zip» v:shapes="_x0000_i1098"> 100 = 609,3 тис. дол. США;
і т. д. за кожний період.
Далі складемо графік погашення кредиту (див. табл.).
Таким чином, загальна сума кредиту з відсотками, яку треба сплатити в банк, становить23000 тис. дол. США.
2.      Визначимо вартість будівлі енергоблоку на момент погашення кредиту.
Для цього використаємо метод прямолінійного нарахування амортизації:
v    річний знос:
1700  QUOTE <imagedata src=«61235.files/image025.png» o: chromakey=«white»><img width=«13» height=«22» src=«dopb259002.zip» v:shapes="_x0000_i1099"> <imagedata src=«61235.files/image025.png» o: chromakey=«white»><img width=«13» height=«22» src=«dopb259002.zip» v:shapes="_x0000_i1100"> 0,1 =170 тис. дол. США;
v    за два роки:
170  QUOTE <imagedata src=«61235.files/image025.png» o: chromakey=«white»><img width=«13» height=«22» src=«dopb259002.zip» v:shapes="_x0000_i1101"> <imagedata src=«61235.files/image025.png» o: chromakey=«white»><img width=«13» height=«22» src=«dopb259002.zip» v:shapes="_x0000_i1102"> 2 = 340 тис. дол. США;
v    вартістьбудівлі через два роки:
1700 — 340 = 1360 тис.дол. США.
3.      Визначимо вартість обладнання на момент погашення кредиту:
v    річний знос:
15000  QUOTE <imagedata src=«61235.files/image025.png» o: chromakey=«white»><img width=«13» height=«22» src=«dopb259002.zip» v:shapes="_x0000_i1103"> <imagedata src=«61235.files/image025.png» o: chromakey=«white»><img width=«13» height=«22» src=«dopb259002.zip» v:shapes="_x0000_i1104"> 0,2 = 3000 тис. дол. США;
v    за два роки:
3000  QUOTE <imagedata src=«61235.files/image025.png» o: chromakey=«white»><img width=«13» height=«22» src=«dopb259002.zip» v:shapes="_x0000_i1105"> <imagedata src=«61235.files/image025.png» o: chromakey=«white»><img width=«13» height=«22» src=«dopb259002.zip» v:shapes="_x0000_i1106"> 2 = 6000 тис. дол. США;
v    вартість обладнання через два роки:
15000 — 6000 = 9000 тис. дол. США.
Таким чином, загальна вартість реального майна, яке приймається в заставу, становить 10360 тис. дол. США., тобто (1360 + 9000).
Для комерційного банку це замало тому він проситиме додаткове забезпечення у вигляді: гарантії-поручництва місцевої адміністрації —50 тис. грн… (або 9,4 тис. дол. США) та гарантії-поручництва комерційного банку — 150 тис. грн… (або 28,3 тис. дол. США), пакет акцій АТ «АВС» на суму 150 тис. гри (або 28,3 тис. дол. США).
Отже, загальна сума заставного майна становить (10360 + 9,4 +28,3 + 28,3) = 10426 тис. дол. США, що не перевищує суму кредиту з відсотками, які потрібно виплатити банку.
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по мировой экономике