Реферат: Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

Аналітична робота

“Порівняльна характеристика система освіти

України та Південної Кореї”


Система навчання Південної Кореї

 

          З1981 року для всіх випускників шкіл, які вступають в коледжі й університетипроводиться державний екзамен. Результати цього письмового тесту єдиного зразката оцінки з атестату складаються, щоб визначити підготовку абітурієнта довступу в той чи інший навчальний заклад. Система забороняє коледжам йуніверситетам проводити власні вступні іспити.

          Управлінняосвітою в Кореї здійснюється на трьох рівнях адміністративної влади:Міністерством освіти, відділами освіти в провінціях і повітах.

          Міністерстворозробляє й виконує заходи, що стосуються освіти й науки, затверджує та даєдозвіл на видання навчальних посібників, направляє й координує діяльністьорганів планування й здійснення політики державної освіти, а також контролює йпідтримує діяльність місцевих відділів освіти й університетів.

          Увідповідності з законом про освіту всі 626 вищих навчальних закладів — державних і приватних — контролюються Міністерством освіти. 80% вузів Кореї — приватні.

          Усівузи мають велику ступінь самостійності у складанні курсу навчання, але їхніпрограми обов′язково мають включати загаль й гуманітарні предмети:корейську мову та неменше двох іноземних, основи філософії, історію культури,загальну теорію науки і фізичне виховання.

          Вищінавчальні заклади підрозділяються на чотири типи: коледжі й університети зчотирирічним навчанням(6-длямедичних та стоматоло-гічних), дворічні професійні коледжі з неповним курсом,чотирьохрічний педагогічний коледж, школи змішаного типу, що прирівнюються доколеджу, з терміном навчання від двох до чотирьох років( наприклад, длявихователів дитячих садків, духовні семінарії тощо).

          Дворічніпрофесійні коледжи з неповним курсом були створені на основі технічних коледжівз п' ятирічним курсом навчання длявипускників середньої школи. Існують сільськогосподарські, технічні,риболовецькі, морські коледжі, а також коледжи мистецтв, медсестер( три рокинавчання), медико-санітарні.

          Великої уваги в навчальному процесі приділяється лабораторним заняттям іпрактиці на робочих місцях.

           Вколеджах і університетах існує понад 25 кафедр, де вивчають літературу,теологію, образотворчі мистецтва, музику, право, політологію, економіку,управління, торгівлю, природничі науки, економіку Кореї, фізичне виховання,техніку, медицину, фармакологію, охорону здоров'я й догляд за хворими, сільське господарство, ветеринарію, рибнегосподарство.

          Обов'язковий курс у таких закладах складається із загальних і спеціальнихпредметів. Загальні включають національну етику, корейську мову, філософію,культуру, історію, вступ до природничих наук та фізичне виховання. Крім того,студенти мають обрати не менше двох предметів(без спеціалізації) з такогосписку: гуманітарні науки: філософія, етика, література, історія, психологія,логіка, соціологія, релігія, педагогіка, етнографія і антропологія; суспільнінауки: конституційне право, право, політологія, економіка, психологія,антропологія, педагогіка, історія, соціологія, статистика і економіка Кореї;природничі науки: математика, фізика, хімія, біологія, геологія, астрономія,антропологія і економіка Кореї.

           

 Структура вищої освіти в Україні

Стаття 42.Вища освіта.

Вища освіта забезпечує фундаментальну,наукову, професійну та практичну підготовку здобуття громадянамиосвітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликань, інтересів іздібностей, удосконалення наукової та професійної підготовки, перепідготовку тапідвищення їх кваліфікації.

Ступенева структура освіти та ситема ВНЗ

Стаття 43.Вищі заклади освіти.

Вищімизакладами освіти є: Технікум (Училище), Коледж, Інститут, Консерваторія,Академія, Університет та інші.

Відповідно достатусу вищіх закладів освіти встановлено чотири рівні акридитації:

Перший рівень- технікум, училище, та інші прирівняльні до них вищі заклади освіти.

Другий рівень- коледж, інші прирівняльні до нього вищі заклади освіти.

Третій та четвертий (залежно від наслідків акридитації) – інститут,консерваторія, академія, університет. Вищі заклади освіти здійснюють підготовкуфахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Молодшийспеціаліст — забезпечують технікум, училища, інші вищізаклади освіти першого рівня акридитації;

Бакалавр— забезпечують коледжі, інші вищі заклади освітидругого рівня акридитації;

Спеціаліст,Магістр — забезпечують вищі заклади освіти третього ічетвертого рівнів акридитації.


Освітньо-кваліфікаційний рівень — молодшийспеціаліст

Молодший спеціаліст- це освітньо-кваліфікаційний  рівень фахівця, який на основі повної загальноїсередньої  освіти  здобув загальнокультурну підготовку, спеціальні  уміння  та знання,  має певний досвід їх застосування для  вирішення  типових  професійнихзавдань, які передбачені для відповідних посад,  у  певній  галузі

народного господарства.

Освітньо-кваліфікаційний рівень — бакалавр

Бакалавр — це освітньо-кваліфікаційний  рівень  фахівця,

який  на  основі  повної   загальної  середньої   освіти   здобув

поглиблену   загальнокультурну   підготовку,  фундаментальні   та

професійно-орієнтовані уміння та знання щодоузагальненого об'єкта

праці і здатний вирішувати типові професійнізавдання, передбачені

для відповідних посад, у певній галузінародного господарства.

Освітньо-кваліфікаційний рівень — спеціаліст

Спеціаліст — цеосвітньо-кваліфікаційний рівень  фахівця,

який на основі кваліфікації бакалавра здобувспеціальні уміння  та

знання, має певний досвід їх застосування для вирішення  складних

професійних завдань, передбачених длявідповідних посад, у  певній

галузі народного господарства.

Освітньо-кваліфікаційний рівень — магістр

Магістр -  це освітньо-кваліфікаційний  рівень  фахівця,

який на  основі  кваліфікації  бакалавра  або спеціаліста  здобув

поглиблені спеціальні уміння та  знання інноваційного  характеру,

має певний досвід їх застосування тапродукування нових знань  для

вирішення проблемних професійних завдань упевній галузі народного

господарства.

еще рефераты
Еще работы по педагогике