Реферат: Основні форми і методи організації навчального процесу в університеті

Київський університет туризму, економіки і права

Кафедра педагогіки та психології

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З КУРСУ

«УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА»

Київ -2010


Основні форми і методи організації навчального процесу в університеті

Основні форми:

· Навчальні заняття

· Викон. інд. завдань

· Самост-на робота студентів

· Практична підгот.

· Контрольні заходи

Основні види:

· лекція

· лабороторне заняття

· практичне заняття

· семінарське заняття

· індивідуальне заняття

· консультація

Лекція — систематичний, послідовний виклад навч. мат-лу будь-якого питання, теми, розділу, предмета.

За дидактичними завданнями:

· вступна лекція (дати загальне уявлення про дисципліну її структуру, взаємозв’язок)

· настановча лекція (розкриття предмету, методів дослід., проблем, особлив. Курсу)

· тематична лекція (розкриття певної теми)

· оглядова лекція (перед практикою, дипломною роботою, екзаменом)

· завершальна лекція (підсуми)

За способом викладу навч. Мат-лу:

· проблемна лекція (Нове — невідоме – необхідно «відкрити»)

· лекція-візіалізація (демо. мат-ли, форми наочності)

· баніарна, або лекція –дискус (обговорення сит-цій 2-ма спец.-ми)

· лекція із заздалегідь заплан. помилками (визначена кіл-сть помилок, студенти — фіксують)

· лекція-прес-конференція (студенти письмово ставлять завдання викладачу)

Лабораторне заняття - вид навчального заняття, при якому студент під керівництвом викладача проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

Практичне заняття — вид навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань. Основна мета – розширення, поглиблення, деталізація знань, отриманих на лекціях.

Семінарське заняття — вид навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів). Дискусія — широке публічне обговорення якого-небудь спірного питання. Підготовка до семінару:

— ознайомитись з планом, усвідомити мету і запитання

— необхідна літ-ра

— прочитати конспект лекції

— законспектувати першоджерела

— перевірити засвоєння навч. мат-лу

Консультація — вид навчального заняття, при якій студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

Індивідуальні завдання – формаорганізації навчання. Мета поглиблення, узагальнення, закріплення знань. Реферати, розрах., курсові, дипломні проекти.

Самостійна робота студента — основний засіб оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Може виконуватися у бібліотеці, навч. Кабінетах, лаборот., компьют. класах, дом. умовах

Форми контролю у вищий школі:

· поточний (під час провед. практич., лабор., семін. занять.)

· підсумковий (оцінювання рез-тів навчання на певному освітньо кваліфік. рівні)

Підсумковий контроль:

· Семестровий контроль (проводиться у формах семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку)

· Державна атестація студента (встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти по закінченню навчання за напрямом, спеціальністю.)

Основні методи навчання:

· На основі зовнішнихформ (слух, зір, дотик)

— словесні (розповідь, бесіда, лекція, дискусія, інструктаж, диспут)

— наочні (спостереження, демонстування, ілюстр.)

— практичні (вправа, лаб. практич. робота)

· За типом пізнавальної діяльності

— пояснювально-ілюстративний,

— репродуктивний,

— проблемного викладу,

— частково-пошуковий,

— дослідниц.

· На основі внутр. логіч. шляху засвоєння знань (логіка пізнання)

— аналітичний,

— сінтетичний,

-аналітико-сінтетичний,

— синиетико-аналітичний,

— індуктивний,

— дедуктивний,

-індуктивно-дедуктивний,

— дедуктивно-індуктивний,

— традуктивний

· За ступенем самостійності

— робота з підручн.,

— сам. роботи з приладами,

-сам. виконання письмов. вправ,

— напис. творів, віршів,

— сам. розв’яз. задач,

— сам. спостереження

· За дидактичними цілями (за цілями змісту навчання)

— первинне засвоєння навч. мат-лу (інформ.-розвивальні, дослідницькі),

— закріплення і вдосконалення (вправи, практич. роботи)

· За основними етапами процесу

— формування знань,

— формування умінь і навичок,

— застосув. знань,

— узагальнення,

— закріплення,

— перевірка

· Баніарні та полінарні

— джерела знань,

— рівні пізнав. активн.,

— логіч. шляхи навч. пізнання,

· За системним підходом

— стимулювання і мотивації,

— організації і здійснення навч. дій,

— контроль та самоконтроль.

2.) Твір-міркування невеликого обсягу з вільною композицією, що виражає індивідуальні враження, міркування з конкретного питання, проблеми й свідомо не претендує на повноту й вичерпне трактування теми – це: есе.


Бібліографічне оформлення

1. Дмитренко I.А. Екологічне право України [Текст]: підручник для вищих навч. закладiв / Iван Адамович Дмитренко. — 2-е вид., перероб. та доп. — М.: Юрiнком Iнтер, 2001. — 351 с.

2. Попова И.Н. Грамматика французского языка. Практический курс Le Francais: учеб. для студ. вузов / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – Изд. 12-е стер. – М.: Нестор Академик Паблишерз, 2003. – 480 с.

3. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки, 1918-1945 рр.: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Баран З.А., Кипаренко Г.М., Мовчан С.П. [та ін.]; за ред. М. Швагуляка. – Львів: Афіша, 2005. – 288 с.

4. Панчишин Т.В. Інвестиційна діяльність в умовах ринкової трансформації економіки України: дис… канд. екон. наук: 08.01.01 / Панчишин Тарас Володимирович. – Львів, 2005. – 214 с. – Бібліогр.: с. 192-205.

5. Гайек Ф.А. Право, законодавство і свобода. Нове визначення ліберальних принципів справедливості і політичної економії / Пер. з англ. В. Дмитрук. – К.: Аквілон-Прес, 2000. – 447 с.

6. Колодний А.М. Релігійні процеси в Україні: реалії сьогодення // Релігія і церква в контексті реалій сьогодення: Тези доп. і повідомл., м. Київ, 16-18 трав. 1995р. / Редкол.: А. Колодний (відп. ред.), Головащенко С.І., Косуха П., Филипович Л.О., та ін.; НАН України. Ін-т філос; НаУКМА. — К., 1995. — С. 32-34.

еще рефераты
Еще работы по педагогике