Реферат: Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко економічних показників

--PAGE_BREAK--Середнє завантаження обладнання ηз сер розраховується по формулі:
<shape id="_x0000_i1030" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image011.wmz» o:><img width=«100» height=«88» src=«dopb251679.zip» v:shapes="_x0000_i1030">,            (2.5)
де      m – число операцій.
Ступінь несинхронізації операцій розраховується по формулі:
<shape id="_x0000_i1031" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image013.wmz» o:><img width=«143» height=«120» src=«dopb251680.zip» v:shapes="_x0000_i1031">,             (2.6)
де      <shape id="_x0000_i1032" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image015.wmz» o:><img width=«32» height=«53» src=«dopb251681.zip» v:shapes="_x0000_i1032"> – робочий такт на і-тій операції;
<shape id="_x0000_i1033" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image017.wmz» o:><img width=«59» height=«61» src=«dopb251682.zip» v:shapes="_x0000_i1033"> – середній робочий такт потокової лінії.
Середній робочий такт потокової лінії знаходиться по формулі:
<shape id="_x0000_i1034" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image019.wmz» o:><img width=«127» height=«84» src=«dopb251683.zip» v:shapes="_x0000_i1034">         (2.7)
По отриманих результатах будується графік синхронізації операцій (рисунок 2.1) і графік завантаження обладнання (рисунок 2.2).
<imagedata src=«56244.files/image021.emz» o:><img width=«495» height=«243» src=«dopb251684.zip» v:shapes="_x0000_i1035">
Рисунок 2.1(а) — Графік синхронізації операцій

<imagedata src=«56244.files/image023.emz» o:><img width=«436» height=«224» src=«dopb251685.zip» v:shapes="_x0000_i1036">
Рисунок 2.1(б) — Графік синхронізації операцій
<imagedata src=«56244.files/image025.emz» o:><img width=«450» height=«220» src=«dopb251686.zip» v:shapes="_x0000_i1037">
Рисунок 2.2(а) — Графік завантаження обладнання на операціях
<imagedata src=«56244.files/image027.emz» o:><img width=«405» height=«208» src=«dopb251687.zip» v:shapes="_x0000_i1038">
Рисунок 2.2(б) — Графік завантаження обладнання на операціях
По ступеню синхронізації операцій на потоковій лінії визначається тип потокової лінії, від якого залежить організація робіт та вибір транспортних засобів.
Якщо на всіх операціях ступінь десинхронізації не перевищує <shape id="_x0000_i1039" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image029.wmz» o:><img width=«45» height=«19» src=«dopb251688.zip» v:shapes="_x0000_i1039">, то така лінія є синхронізованою неперервною-потоковою. Якщо ж хоча б на одній операції ступінь десинхронізації перевищує вказану величину, то таку лінію слід називати прямо токовою або несинхронізованою.
2.4.         Вибір обладнання
Вибір обладнання на практиці здійснюється одночасно з проектуванням технологічного процесу. При цьому найчастіше орієнтуються на наявний склад обладнання. При виборі обладнання в проекті необхідно враховувати наступне:
1)                можливість установки і обробки деталі на верстаті. Для цього
зіставляються розміри деталі і основні розміри верстата. Для свердлувального верстата, наприклад, основним розміром є діаметр – найбільший діаметр свердлування. Для токарного верстата – висота центрів та відстань між центрами. Радіус деталі не може перевищувати висоту центрів, а довжина деталі – відстань між центрами;
2)                вартість верстата; потрібно використовувати обладнання з меншою ціною.
Вибір верстатів звичайно треба проводити по прейскуранту оптових цін на металорізальні верстати. В проекті можна скористатися даними таблиці 1.1. Потім складається відомість обладнання на потоковій лінії (таблиця 2.2).

Таблиця 2.2(а) — Відомість обладнання на потоковій лінії
Таблиця 2.2(б) — Відомість обладнання на потоковій лінії
2.5.         Планування потокової лінії
Планування обладнання (розміщення верстатів на плані) необхідно виконувати таким чином: на лист міліметрівки наноситься сітка колон, яка характеризується кроком колон і шириною прогону. Рекомендується застосувати відстань між осями суміжних колон продовж прогону (крок колон) — 6, 12 метрів, а відстань між суміжними рядами колон (широту прогону) – 12, 15, 18, 24 метри. Найбільш поширеними є сітка колон <shape id="_x0000_i1040" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image031.wmz» o:><img width=«40» height=«19» src=«dopb251689.zip» v:shapes="_x0000_i1040">або<shape id="_x0000_i1041" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image033.wmz» o:><img width=«47» height=«17» src=«dopb251690.zip» v:shapes="_x0000_i1041"> метрів. Розміри колон <shape id="_x0000_i1042" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image035.wmz» o:><img width=«67» height=«19» src=«dopb251691.zip» v:shapes="_x0000_i1042">мм або <shape id="_x0000_i1043" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image037.wmz» o:><img width=«67» height=«19» src=«dopb251692.zip» v:shapes="_x0000_i1043">мм, ширина капітальної стіни – <metricconverter productid=«400 мм» w:st=«on»>400 мм; ширина віконних прорізів – <metricconverter productid=«3000 мм» w:st=«on»>3000 мм.
Планування в проекті слід починати з кута будівлі. За базу відміру відстані береться вісь зовнішнього ряду колон. Для планування використовуються габарити верстатів, які представляють собою вигляд верстата на плані із зображенням його висувних частин. Габарити верстатів розміщені в спеціальних альбомах. Типові габарити верстатів приведені в [2]. Користуючись типовими обрисами різних верстатів, можна отримати габарити потрібного верстата.
Необхідно знати правила розміщення обладнання на потоковій лінії:
1)                обладнання повинно бути розставленим по ходу технологічного процесу, згідно з послідовністю виконання операцій;
2)                рекомендується, як найбільш раціональне, розміщення верстатів вздовж прогону в один, два і більше паралельних рядів;
3)                між паралельними рядами верстатів потрібно передбачити і показати транспортні між операційні засоби;
4)                всі відстані між верстатами, верстатами і колонами, верстатами і транспортними засобами повинні бути взяті у відповідності до діючих норм[1,2];
5)                при розміщенні верстатів не слід прагнути розміщати їх симетрично по ширині прогону. При невеликій кількості верстатів частина площі прогону може залишитися вільною (в проекті). На практиці вона буде зайнята другими потоковими лініями;
6)                площа, яку займають верстати і проходи (виробнича площа дільниці) визначається із планування;
7)                правильність розміщення обладнання перевіряється порівнянням питомої виробничої площі із запроектованого планування і нормами питомої площі для різних груп обладнання:
а) малі верстати – 5-<metricconverter productid=«9 м2» w:st=«on»>9 м2;
б) середні – 10-<metricconverter productid=«16 м2» w:st=«on»>16 м2;
в) великі – 18-<metricconverter productid=«60 м2» w:st=«on»>60 м2
Питома виробнича площа знаходиться діленням площі дільниці на
кількість розміщених верстатів;
8)     на плануванні повинні бути показані основні розміри, а також
лінія руху деталі між операціями технологічного процесу. Пік лінії вказує на те, що деталь оброблюється на даному верстаті. Кількість піків відповідає числу операцій. Якщо на операції встановлено декілька верстатів, то пік зображується лише до одного з них. Лінія руху деталі показує при правильному розміщенні обладнання на прямолінійність руху без зворотів і петлянь.
Планування потокової лінії наведено в додатку А.
Транспортні засоби на потоці повинні економити працю робітників. Потрібно вказати, які основні вимоги до них пред’являються.
Рекомендується на несинхронізованих лініях для середніх і великих деталей застосовувати рольганг, ширина якого вибирається в відповідності до розмірів деталі. Стандартна ширина роликів рольгангів складає: 300, 400, 500, 650, 800, <metricconverter productid=«1000 мм» w:st=«on»>1000 мм. Ширина рольгангу на <metricconverter productid=«48 мм» w:st=«on»>48 мм більше. Для малих деталей застосовується транспортер, який переміщується за сигналами з робочих місць.
На синхронізованих лініях слід застосувати транспортер.
При масі деталі більше <metricconverter productid=«20 кг» w:st=«on»>20 кг потрібно передбачити біля робочих місць підйомні засоби (електротельфери, кран-балки, пневматичні підйомники та інше). Умовні зображення транспортних засобів наведені в [1,2].
2.6.         Побудова графіка-регламенту роботи потокової лінії
За допомогою графіка-регламенту можливо визначити ступінь завантаження недовантажених робочих місць і час їх роботи впродовж періоду обслуговування, виявити економічно оправдане використання робітників на лінії і тим самим усунути простої, визначити внутрішньо лінійні і оборотні заділи та побудувати графіки руху останніх (епюри оборотних заділів).
Важливе значення при встановленні режиму роботи лінії має вибір періоду обслуговування лінії (Т0). Його збільшення викликає зростання між операційних оборотних заділів, в той же час зростає можливість до загрузки верстатів другими роботами цеху, тому що відбудеться концентрація простоїв верстатів у часі. Досвід ряду підприємств показує, що раціонально при великих деталях (масою більше <metricconverter productid=«20 кг» w:st=«on»>20 кг) встановлювати період обслуговування в межах 30 хвилин, при середніх – 1-2 години, при малих – 4-8 годин. В даному проекті рекомендується будувати графік-регламент на період обслуговування То = 2 години.
Побудовано графік-регламент роботи потокової лінії як наведено на рисунку 2.3.

Рисунок 2.3а
Графік-регламент роботи потокової лінії і епюри оборотних заділів
Рисунок 2.3б
Графік-регламент роботи потокової лінії і епюри оборотних заділів
2.7.         Розрахунок заділів на потоковій лінії
Для забезпечення безперервності роботи потокової лінії поряд з іншими заходами необхідно створити ряд заділів. Внутрішньо лінійні заділи на потокових лініях бувають: технологічними, транспортними, страховими та оборотними.
2.7.1.  Технологічний заділ
Технологічний заділ (Зтехн) – загальна кількість деталей, що знаходяться в даний момент в процесі обробки на всіх операціях лінії:
<shape id="_x0000_i1046" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image041.wmz» o:><img width=«121» height=«45» src=«dopb251694.zip» v:shapes="_x0000_i1046">,           (2.8)
де      т – кількість операцій на лінії;
пі – кількість робочих місць на кожній операції;
S – кількість одночасно оброблюваних деталей на кожному робочому місці, S = 1.
Зтехн (а) = (2 + 1 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 2 + 3 + 2) * 1 = 19 деталей;
Зтехн (б) = (2 + 1 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 2 + 3 + 2) * 1 = 18 дететалй;
2.7.2.  Транспортний заділ
Транспортний заділ (Зтр) створюється деталями, які знаходяться на потоковій лінії поміж робочими місцями:
<shape id="_x0000_i1047" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image043.wmz» o:><img width=«149» height=«48» src=«dopb251695.zip» v:shapes="_x0000_i1047">,           (2.9)
    продолжение
--PAGE_BREAK--де      р – розмір транспортної партії деталей.
При поштучній передачі деталей з операції на операцію величина р = 1.
Зтр (а)= (19 – 1) * 1 = 18
Зтр (б)= (18 – 1) * 1 = 17
2.7.3.  Страховий заділ
Страховий заділ (Зстр) створюється перед найбільш відповідальною (як правило, це найбільш трудомістка) операцією. Його величина встановлюється в розмірі 4-5% змінного завдання. Окрім цього, перед кожною операцією створюється 15-20 хвилинний страховий заділ деталей з метою створення можливості для незалежного початку роботи:
<shape id="_x0000_i1048" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image045.wmz» o:><img width=«111» height=«49» src=«dopb251696.zip» v:shapes="_x0000_i1048">,           (2.10)
де      Зстр і – страховий заділ на і-тій операції, штук;
пі – кількість верстатів на даній операції, штук;
tшті – трудомісткість операції, хвилин.
Зстр 1 = (20 / 7,46) * 2 = 5,36
Зстр 2 =
8,62
Зстр 3а =
5,30
Зстр 3б =
9,05
Зстр 4 =
6,62
Зстр 5 =
9,85
Зстр 6 =
6,71
Зстр 7 =
9,43
Зстр 8 =
6,67
Зстр 9 =
6,04
Зстр 10 =
7,87
2.7.4.  Оборотний міжопераційний заділ
Оборотний міжопераційний заділ (Зоб) створюється поміж суміжними операціями внаслідок їх різної трудомісткості (продуктивності). Його величина розраховується на основі графіка-регламенту роботи потокової лінії. Для того, щоб розрахувати міжопераційні оборотні заділи між суміжними операціями, період обслуговування Т0розподіляють на часткові періоди часу t0, впродовж яких на двох суміжних операціях працює незмінна кількість верстатів.
Максимальну величину оборотного заділу, що знову утворюється (якщо результат виходить зі знаком плюс) або витрачається (якщо результат виходить зі знаком мінус) для кожного відрізку часу t0визначаємо по формулі:
<shape id="_x0000_i1049" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image047.wmz» o:><img width=«172» height=«56» src=«dopb251697.zip» v:shapes="_x0000_i1049">,          (2.11)
де      пі, пі+1 – кількість верстатів, працюючих одночасно, відповідно, на попередній та послідуючих операціях протягом часу t0.
Розраховані величини заділів наносяться в прийнятому масштабі на ординати графіка-регламенту, які знаходяться між відповідними суміжними операціями (рисунок 2.3).
Зоб1-2 = 1,1(2/7,46-1/2,32) *60 = -10
Зоб1-2ʼ = (1,55-1,10)(2/7,46-0) *60 = 5
Зоб1-2ʼʼ = (2,00-1,55)(1/7,46-0) *60 = 5
Ʃ Зоб1-2 ≈ 0,00
Зоб2-3а = 1,1(1/2,32-3/11,36) *60 = 11
Зоб2-3аʼ = 0,29(1/2,32-3/11,36) *60 = -3
Зоб2-3аʼʼ = 0,61(-2/11,36) *60 = -8
Зоб3а-4 = 0,51(3/11,36-1/6,04) *60 = 3
Зоб3а-4ʼ = 0,61(2/11,36-1/6,04) *60 = 1
Зоб3а-4ʼʼ = 0,88(3/11,36-2/6,04) *60 = -4
Зоб4-5 = 0,965(2/6,04-2/4,06) *60 = 12
Зоб4-5ʼ = 0,085(1/6,04-2/4,06) *60 = -2
Зоб4-5ʼʼ = 1,035(1/6,04) *60 = -10
Зоб5-6 = 0,965(2/4,06-1/2,98) *60 = 9
Зоб5-6ʼ = 0,455(-1/2,98) *60 = -9
Зоб6-7 = 1,42(1/2,98-1/2,12) *60 = -8
Зоб6-7ʼ = 0,41(1/2,98) *60 = 8
Зоб7-8 = 1,01(1/2,12-2/6*60) = 7
Зоб7-8ʼ = 0,15(-2/6) *60 = 3
Зоб7-8ʼʼ = 0,99(-1/6) *60 = -10
Зоб8-9 = 0,86(2/6-3/9,94) *60 = 2
Зоб8-9ʼ = 0,13(2/6-2/9,94) *60 = 1
Зоб8-9ʼʼ = 1,14(1/6-2/9,94) *60 = -3
Зоб9-10 = 0,73(3/9,94-2/5,08) *60 = -4
Зоб9-10ʼ = 0,31(3/9,94-1/5,08) *60 = 7
Зоб9-10ʼʼ = 1,27(2/9,94-1/5,08) *60 = -3
Зоб2-3б = 1,1(1/2,32-2/3,16) *60 = 1
Зоб2-3бʼ = 1(1/2,32-1/4,42) *60 = 12
Зоб2-3бʼʼ = 0,9(-1/4,42) *60 = -13
Зоб3б-4 = 0,88(2/4,42-2/6,02) *60 = 11
Зоб3б-4ʼ = 0,78 (1/4,42-2/6,02) *60 = -5
Зоб3б-4ʼʼ= 1,12(1/4,42-1/6,02) *60 = -6
2.8.         Розрахунок основних і оборотних засобів дільниці
Основні засоби – це засоби виробництва, що беруть участь у процесі виробництва довгий час.
Оборотні засоби – це предмети праці, що беруть участь у виробництві один раз, при цьому їхня вартість входить у собівартість продукції.
Порядок розрахунку основних фондів по групах наступний.
Для будівель:
ВБ=1,2*S*ВS,                    (2.12)
де      ВБ – вартість будівель, грн.;
1,2 – коефіцієнт, який враховує частку іншої площі цеху, що припадає на дільницю;
S – площа дільниці (із планування), вирахувана із внутрішньої частини будівлі, м2;
ВS – вартість <metricconverter productid=«1 м2» w:st=«on»>1 м2 виробничої площі (приймаємо 250 грн./м2).
ВБ(3а) = 1,2 * 257 * 250 = 77100 грн.
ВБ(3б) = 1,2 * 262 * 250 = 78600 грн.
Вартість споруд і передаточних пристроїв умовно приймаємо на дільниці в розмірі 3-5% від вартості будівлі дільниці.
Вспоруд (3а) = 77100 * 0,05 = 3855 грн.
Вспоруд (3б) = 78600 * 0,05 = 3930 грн.
Для робочих машин та обладнання:
Врм=1,15*1,1*<shape id="_x0000_i1050" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image049.wmz» o:><img width=«53» height=«45» src=«dopb251698.zip» v:shapes="_x0000_i1050">,         (2.13)
де      Врм – вартість робочих машин та обладнання дільниці, грн.;
1,15 – коефіцієнт, який враховує витрати на транспортировку і монтаж обладнання;
1,1 – коефіцієнт, який враховує вартість міжопераційного транспорту;
<shape id="_x0000_i1051" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image049.wmz» o:><img width=«53» height=«45» src=«dopb251698.zip» v:shapes="_x0000_i1051"> - сумарна вартість верстатів.
Врм(а) = 1,15 * 1,1 * 777400 = 983411 грн.
Врм(б) = 1,15 * 1,1 * 913100 = 1155071,5 грн.
Вимірюючі і регулюючі пристрої, лабораторне обладнання складає 3-8% вартості робочих машин та обладнання дільниці, транспорт – 5%, інструмент та інвентар – 2-5%.
Вартість оборотних засобів дільниці складає 50% вартості основних фондів.
Влаб(а) = 983411 * 0,06 = 59004,66 грн.
Влаб(б) = 1155071,5 * 0,06 = 69304,29 грн.
Втрансп(а) = 983 411 * 0,05 = 49170,55 грн.
Втрансп(б) = 1155071,5 * 0,05 = 57753,57 грн.
Винстр(а) = 983411 * 0,03 = 29502,33 грн.
Винстр(б) = 1155071,5 * 0,03 = 34652,15 грн.
ВОФ(а) = 77100+3855+983411+59004,66+49170,55+29502,33=1202043,54грн.
ВОФ(а) = 78600+3930+1155071,5+69304,29+57753,57+34652,15=1399311,51грн.
В ОС (а) = 1202043,54 * 0,5 = 601021,77 грн.
В ОС (б) = 1399311,51 * 0,5 = 699655,76 грн.
2.9.         Розрахунок амортизаційного фонду дільниці
Амортизація – процес переносу вартості основних фондів у плині терміну їхньої служби на вартість виготовленого товару й акумуляція її в амортизаційному фонді.
Норми амортизаційних відрахувань наведені у таблиці 2.3.
Таблиця 2.3а — Розрахунок амортизаційного фонду дільниці

Таблиця 2.3а — Розрахунок амортизаційного фонду дільниці
Квартальні амортизаційні відрахування визначаються в відсотках від вартості основних фондів по групах (нормах амортизаційних відрахувань).
Основні фонди підрозділяються на наступні групи:
1) група 1 – будівлі, споруди, їх структурні компоненти і передаточні засоби;
2) група 2 – транспортні засоби, включаючи вантажні та легкові автомобілі, меблі, конторське обладнання; побутові електромеханічні пристрої та інструменти;
3) група 3 – інші основні фонди, що не ввійшли до груп 1, 2, 4 (робочі машини та обладнання);
4) група 4 – інформаційні системи, включаючи електронно-обчислювальні та інші машини для автоматичної обробки інформації; периферійні пристрої до них; системи зв’язку, включаючи мобільний.
Квартальні норми амортизаційних відрахувань встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів на початок звітного кварталу в наступних розмірах:
1) група 1 – 2%;
2) група 2 – 10%;
3) група 3 – 6%;
4) група 4 – 15%.
Для врахування амортизаційних відрахувань на нематеріальні активи використовується лінійний метод впродовж терміну використання, але не більше 10 років.
2.10.    Розрахунок штатів потокової лінії
2.10.1.                    Розрахунок чисельності основних робітників
Явочну кількість основних робітників (пяв) визначаємо із графіка регламенту (рисунок 2.3) по робочих місцях з врахуванням суміщення професій. Найбільший табельний номер робочого місця дорівнює явочній кількості робітників в одну зміну. Спискова кількість робітників (псп) буде дорівнювати:
псп=<shape id="_x0000_i1052" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image051.wmz» o:><img width=«57» height=«52» src=«dopb251699.zip» v:shapes="_x0000_i1052">,           (2.14)
де      квик – коефіцієнт виконання робочого часу (квик=0,88-0,91);
т – число змін (в проекті т=2).
пяв(а)= 19 раб.
пяв(б) = 18 раб.
псп(а) = 19/0,91*2 = 42 чел.
псп(б) = 18/0,91*2 = 40 чел.
2.10.2.                    Розрахунок чисельності допоміжних робітників
Явочна кількість допоміжних робітників може бути визначена наступними методами:
1) по точках обслуговування (транспортні робітники);
2) по нормах обслуговування (наладчики, ремонтні робітники та інші);
3) у відсотках від чисельності основних робітників (укрупнений метод).
В проекті дільниці необхідно визначити лише деякі категорії допоміжних робітників, яких можна закріпити за даною потоковою лінією. Розрахунки зводимо до таблиці 2.4.
Явочне число допоміжних робітників (слюсарів-ремонтників і наладчиків (пяв)) визначається за формулою:
<shape id="_x0000_i1053" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image053.wmz» o:><img width=«99» height=«53» src=«dopb251700.zip» v:shapes="_x0000_i1053">,           (2.15)
де      О – число об’єктів обслуговування, штук;
NО – норма обслуговування, штук/чол. у зміну;
т –число змін.
Норма обслуговування для наладчиків на одного робітника звичайно знаходиться в межах 5-8 верстатів в зміну.
В проекті явочну кількість слюсарів-ремонтників можна прийняти в розмірі 2 чоловіка в зміну.
Контроль якості на таких потокових лініях звичайно виконується після кінцевої операції і тому лінію обслуговує контролер в зміну.
Спискова чисельність допоміжних робітників звичайно визначається в цілому по цеху, а тому в проекті достатньо навести розрахункову формулу і обмежитися встановленням явочного числа робітників.
Таблиця 2.4а — Чисельність допоміжних робітників
Таблиця 2.4а — Чисельність допоміжних робітників
2.10.3.      Розрахунок чисельності службовців
Чисельність службовців встановлюється виходячи з штатного розкладу цеху. Для дільниці приймемо:
1) 1 змінний майстер на 20-25 основних робітників;
2) 1 технолог-нормувальник;
3) 1 нарядчик у зміну;
4) 1 прибиральник у зміну.
2.11.    Розрахунок фондів заробітної плати
Річний фонд заробітної плати основних виробничих робітників (<shape id="_x0000_i1054" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image055.wmz» o:><img width=«64» height=«32» src=«dopb251701.zip» v:shapes="_x0000_i1054">) з урахуванням всіх нарахувань на заробітну плату, а також доплат і додаткової заробітної плати визначається за формулою:
<shape id="_x0000_i1055" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image057.wmz» o:><img width=«275» height=«48» src=«dopb251702.zip» v:shapes="_x0000_i1055">,      (2.16)
де      п – число операцій, штук;
tшті – штучний час (норма часу) на виконання і-тої операції, хв./шт.;
Счі – годинна тарифна ставка робітника на і-тій операції, грн./год.;
Nр –річний обсяг виробництва деталі, шт./рік;
Кд – коефіцієнт, який враховує розмір доплат і додаткової заробітної плати (Кд=1,25);
Кв – коефіцієнт, який враховує розмір всіх нарахувань на заробітну плату (соціальне страхування, пенсійне страхування, фонд зайнятості та інші фонди).Приймається у відповідності з діючими в поточному році нормативами нарахувань.
Годинну тарифну ставку і-того розряду (Счі) потрібно приймати в залежності від мінімальної місячної заробітної плати (МЗ), галузевого коефіцієнта (Кгал), розмір якого для машинобудування знаходиться в межах 2,5-2,84, а також місячного фонду робочого часу, який в середньому дорівнює 176 годин, і тарифного коефіцієнта (КТі). Годинна тарифна ставка визначається за допомогою наступної формули:
<shape id="_x0000_i1056" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image059.wmz» o:><img width=«164» height=«44» src=«dopb251703.zip» v:shapes="_x0000_i1056">          (2.17)
Тарифні коефіцієнти приймаються у таких розмірах: 1-й розряд – 1,0; 2-й – 1,2; 3-й – 1,35; 4-й – 1,5; 5-й – 1,7; 6-й – 2,0.
За згодою керівника проекту можуть бути використані діючі годинні тарифні ставки машинобудівних підприємств, що діють на момент проектування.
Счі 1 = (460*2,5*1,0)/(22*8) = 6,53 грн.
tшт1/60 = 7,46/60 = 0,12 н-ч/дет.
tшт1/60*Сч1= 0,12*6,53 = 0,78 грн.
Розрахунки по всіх останніх варіантах наведені у таблиці нижче.
Таблиця 2.5
<shape id="_x0000_i1057" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image055.wmz» o:><img width=«64» height=«32» src=«dopb251701.zip» v:shapes="_x0000_i1057">(а) = 10,41 * 54000 * 1,25 * 1,3827 = 971588,72 грн.
<shape id="_x0000_i1058" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image055.wmz» o:><img width=«64» height=«32» src=«dopb251701.zip» v:shapes="_x0000_i1058">(б) = 9,13 * 54000 * 1,25 * 1,3827 = 852123,44 грн.
Середньомісячну заробітну плату одного робітника визначаємо по формулі:
<shape id="_x0000_i1059" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image061.wmz» o:><img width=«159» height=«56» src=«dopb251704.zip» v:shapes="_x0000_i1059">,          (2.18)
де      Зсер – середньомісячна заробітна плата одного робітника, грн./міс.;
<shape id="_x0000_i1060" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image063.wmz» o:><img width=«69» height=«29» src=«dopb251705.zip» v:shapes="_x0000_i1060"> - річний фонд заробітної плати основних робітників без нарахувань на зарплату, грн./рік;
Кпр – коефіцієнт, який враховує розмір премії із фонду матеріального заохочення (Кпр=1,25);
12 – число місяців в році;
псп – спискова чисельність основних робітників, чол.
Зсер (а) = (562140 * 1,25) / (12 * 42) = 1394,2 грн./мес.
Зсер (б) = (493020 * 1,25) / (12 * 40) = 1283,9 грн./мес.       
Для оплати праці допоміжних робітників, як правило, використовується почасова форма оплати праці, тобто їх заробіток залежить від відпрацьованого часу. При плануванні річного фонду заробітної плати почасовиків використовується плановий бюджет робочого часу, який визначається по формулі:
Троб=Чрд*tзм*Квик,          (2.19)
де      Троб – річний бюджет робочого часу, год./рік;
Чрд – число робочих днів у рік;
tзм – довготривалість робочої зміни (tзм=8 год.);
Квик – коефіцієнт використання робочого часу (Квик=0,91).
Троб = 252 * 8 * 0,91 = 1835 год./рік
Річний тарифний фонд заробітної плати допоміжних робітників (<shape id="_x0000_i1061" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image065.wmz» o:><img width=«67» height=«32» src=«dopb251706.zip» v:shapes="_x0000_i1061">) визначаємо по формулі:
<shape id="_x0000_i1062" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image065.wmz» o:><img width=«67» height=«32» src=«dopb251706.zip» v:shapes="_x0000_i1062">=Троб*<shape id="_x0000_i1063" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image067.wmz» o:><img width=«32» height=«32» src=«dopb251707.zip» v:shapes="_x0000_i1063">*<shape id="_x0000_i1064" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image069.wmz» o:><img width=«27» height=«29» src=«dopb251708.zip» v:shapes="_x0000_i1064">,         (2.20)
де      <shape id="_x0000_i1065" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image067.wmz» o:><img width=«32» height=«32» src=«dopb251707.zip» v:shapes="_x0000_i1065"> – середня годинна ставка допоміжних робітників, грн./год.;
    продолжение
--PAGE_BREAK--<shape id="_x0000_i1066" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image069.wmz» o:><img width=«27» height=«29» src=«dopb251708.zip» v:shapes="_x0000_i1066"> – спискова чисельність допоміжних робітників, чол.
<shape id="_x0000_i1067" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image065.wmz» o:><img width=«67» height=«32» src=«dopb251706.zip» v:shapes="_x0000_i1067">(а) наладчика = 1835 * 13,07 * 7 = 167884,15 грн.
Доплати і додаткову заробітну плату, річний фонд заробітної плати та середньомісячну зарплату для допоміжних робітників визначаємо аналогічно розрахункам по основних робітниках.
Розрахунки зводимо до таблиці 2.6.
Таблиця 2.6а
Розрахунок фондів заробітної плати допоміжних робітників
Таблиця 2.6а
Розрахунок фондів заробітної плати допоміжних робітників
Розряди допоміжних робітників:
1) наладчик – 6-й розряд;
2) слюсар по ремонту обладнання – 5-й розряд;
3) контролер – 4 розряд.
Спрощений розрахунок фондів заробітної плати службовців виконується множенням місячного окладу по штатному розкладу на 12 місяців.
Орієнтовні розміри окладів:
1) змінний майстер – 600 — 780 грн.;
2) технолог-нормувальник – 580 — 700 грн.;
3) нарядчик – 480 — 500 грн.;
4) прибиральник – 420 — 460 грн.
Середньомісячна заробітна плата названих категорій працівників враховує також премії із фонду матеріального заохочення (із прибутку) в розмірі 10-25%.
Таким чином фонд заробітної платні службовців складе:
Для змінного майстра: ФЗПзм = 690 * 12 * 1,1 = 9108 грн.;
Для технолога-нормувальника: ФЗПт-н = 640 * 12 * 1,1 = 8448 грн.;
Для нарядчика: ФЗПн = 490 * 12 * 1,1 = 6468 грн.;
Для прибиральника: ФЗПп = 440 * 12 * 1,1 = 5808 грн.
ƩФЗПслуж = 9108 + 8448 + 6468 + 5808 = 29832 грн.
Розрахунок загального фонду заробітної плати по дільниці потрібно оформити у вигляді таблиці 2.7.
Таблиця 2.7а — Загальний фонд заробітної плати по дільниці
Таблиця 2.7а — Загальний фонд заробітної плати по дільниці
2.12.    Розрахунок кошторису витрат на утримання та експлуатацію обладнання
2.12.1.                    Витрати на електричну енергію
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2005 №745 «Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам» та постановою НКРЕ від 18.05.2007 №673 роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів (крім населення) з урахуванням граничних рівнів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України наведені у таблиці 2.8.

Таблиця 2.8 — Роздрібні тарифи для споживачів енергії з урахуванням ПДВ, які вводяться в дію з 1 червня 2007 року
Річна спожита кількість електричної енергії на виробничу програму може бути приблизно визначена по формулі:
<shape id="_x0000_i1072" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image073.wmz» o:><img width=«184» height=«59» src=«dopb251710.zip» v:shapes="_x0000_i1072">,                      (2.21)
де      Nд – сумарна потужність двигунів дільниці, кВт;
Фрд – дійсний річний фонд часу роботи обладнання, год./рік;
Ко – коефіцієнт одночасної роботи обладнання (Ко=0,7);
Кв – коефіцієнт, який враховує втрати електроенергії в мережі (Кв=0,9);
ηз – коефіцієнт середнього завантаження обладнання (ηз=0,75);
ηд – коефіцієнт корисної дії двигунів та іншого обладнання (ηд=0,9).
Дійсний річний фонд часу Фрд роботи обладнання обчислюється по формулі:
Фрд=ФрежtТоіР,         (2.22)
де      Фреж –річний режимний фонд часу, год.;
tТоіР – витрати часу на технічне обслуговування і ремонт обладнання (tТоіР=10 — 15%Фреж).
Річний режимний фонд часу визначається по формулі:
Фреж=Чрд*пзм*tзм,           (2.23)
де      Чрд – число робочих днів у рік;
пзм – число змін (пзм=2);
tзм – тривалість робочої зміни (tзм=8 годин).
Фреж = 252 * 2 * 8 = 4032 часов
Фрд = 4032 * 0,90 = 3628,8 часов
Qвл (а) = (73,9 * 3628,8 * 0,7 * 0,75) / 0,9 *0,9 = 173812,8 грн.
Qвл (б) = (98,9 * 3628,8 * 0,525) / 0,81 = 232612,8 грн.
З ээ (а)= 173812,8 * 0,4235 = 73609,72 грн.
З ээ (б)= 232612,8 * 0,4235 = 98511,52 грн.
2.12.2.                    Витрати на стиснуте повітря для промислових потреб
Кількість верстатів, що мають пристрої з пневматичними зажимами, складає від 30% до 50% загальної кількості верстатів дільниці.
Витрати на стиснуте повітря (Всп) визначаємо по формулі:
Всп=Ссп*<shape id="_x0000_i1073" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image075.wmz» o:><img width=«31» height=«35» src=«dopb251711.zip» v:shapes="_x0000_i1073">,           (2.24)
де      Ссп – вартість <metricconverter productid=«1 м3» w:st=«on»>1 м3 стиснутого повітря (0,02 грн./м3);
<shape id="_x0000_i1074" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image075.wmz» o:><img width=«31» height=«35» src=«dopb251711.zip» v:shapes="_x0000_i1074"> – річна кількість спожитого стиснутого повітря, м3/рік, яка визначається по формулі:
<shape id="_x0000_i1075" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image075.wmz» o:><img width=«31» height=«35» src=«dopb251711.zip» v:shapes="_x0000_i1075">=<shape id="_x0000_i1076" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image077.wmz» o:><img width=«28» height=«29» src=«dopb251712.zip» v:shapes="_x0000_i1076">*Фрд*qсп,          (2.25)
де      <shape id="_x0000_i1077" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image077.wmz» o:><img width=«28» height=«29» src=«dopb251712.zip» v:shapes="_x0000_i1077"> – кількість верстатів з пневмозажимами, шт.;
qсп – витрати стиснутого повітря які здійснює один верстат в годину (qсп=0,9 м3/год.).
<shape id="_x0000_i1078" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image075.wmz» o:><img width=«31» height=«35» src=«dopb251711.zip» v:shapes="_x0000_i1078">(а) = 19 * 0,3 * 3628,8 * 0,9 = 18615,74 м3/год
<shape id="_x0000_i1079" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image075.wmz» o:><img width=«31» height=«35» src=«dopb251711.zip» v:shapes="_x0000_i1079">(б) = 18 * 0,3 * 3628,8 * 0,9 = 17635,97 м3/год
Всп (а) = 18615,74 * 0,02 = 372,32 грн.
Всп (б) = 17635,97 * 0,02 = 352,72 грн.
2.12.3.                    Витрати на воду для технологічних потреб
Витрати на воду для технологічних потреб визначаємо по формулі:
Втв=Ств*Qтв,           (2.26)
де      Ств – вартість <metricconverter productid=«1 м3» w:st=«on»>1 м3 технічної води (Ств=1,05 грн./м3);
Qтв – річна потреба в технічній воді, м3, яка визначається по формулі:
<shape id="_x0000_i1080" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image079.wmz» o:><img width=«185» height=«51» src=«dopb251713.zip» v:shapes="_x0000_i1080">,           (2.27)
де      qтв – годинні витрати технічної води на один верстат (qтв=0,05 л/год.);
<shape id="_x0000_i1081" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image081.wmz» o:><img width=«28» height=«29» src=«dopb251714.zip» v:shapes="_x0000_i1081"> – питома вага верстатів в загальній кількості верстатів, які потребують охолодження водою (<shape id="_x0000_i1082" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image081.wmz» o:><img width=«28» height=«29» src=«dopb251714.zip» v:shapes="_x0000_i1082">=15-30%).
в= (0,05 * 3628,8 * 15 * 0,75)/100 = 20,41 м3
Втв = 1,05 * 20,41 = 21,43 грн.
2.12.4.                    Витрати на утримання обладнання
Витрати на утримання обладнання приймемо в розмірі 5% від його вартості.
Зсо а = 777400 * 0,05 = 38870 грн.
Зсо б = 913100 * 0,05 = 45655 грн.
2.12.5.                    Витрати на планові ТОіР
Витрати на планові ТОіР (окрім капітального ремонту) спрощено розраховуємо по формулі:
ВТОіР=Qрс*Сг*Фрд*ηз,          (2.28)
де      Qрс – сума одиниць ремонтної складності всіх верстатів;
Сг – питомі годинні витрати на ТОіР одиниці ремонтної складності (Сг=0,015-0,02 грн./год.).
ВТОіР (а)= 19 * 0,015 * 3628,8 * 0,75 = 775,66 грн.
ВТОіР (б)= 18 * 0,015 * 3628,8 * 0,75 = 734,83 грн.
2.12.6.                    Вартість допоміжних матеріалів
Вартість допоміжних матеріалів можна прийняти в розмірі 50 грн. в рік в розрахунку на один верстат.
Вдм (а)= 19 * 50 = 950 грн.
Вдм (б)= 18 * 50 = 900 грн.
2.12.7.                    Амортизаційні відрахування
Амортизаційні відрахування беремо із таблиці 2.3.
Ауео (а) = 59004,66 * 4 = 236018,64 грн.
Ауео (б) = 69304,29 * 4 = 277217,16 грн.
2.12.8.                    Знос малоцінного інструменту, інвентарю, пристосувань
Знос малоцінного інструменту, інвентарю, пристосувань прийняти із розрахунку 300 — 500 грн. в рік на одного основного виробничого робітника.
З(а) = 300 * 42 = 12600 грн.
З(б) = 300 * 40 = 12000 грн.
Результати розрахунків зводимо до таблиці 2.9.
Таблиця 2.9а
Кошторис витрат на утримання і експлуатацію обладнання

Таблиця 2.9а
Кошторис витрат на утримання і експлуатацію обладнання
Витрати на утримання і експлуатацію обладнання розподіляються на собівартість окремих виробів пропорційно сумі тарифної заробітної плати основних виробничих робітників:
ВВУЕО =
сума витрат на утримання і
експлуатацію обладнання, згідно кошторису
*100%, (2.29)
тарифний фонд заробітної плати
основних виробничих робітників
де      ВВУЕО – відсоток витрат на утримання і експлуатацію обладнання.
ВВУЕОа = (363217,8 / 562140) * 100 = 64,61%
ВВУЕО б = (435392,66 / 493020) * 100 = 88,31%
2.13.           Розрахунок кошторису загальновиробничих витрат
2.13.1. Витрати, пов’язані з управлінням виробництвом
В цій статті враховуємо заробітну плату службовців дільниці, а також всі нарахування на неї цієї категорії працівників.
Фонд заробітної платні службовців зі всіма нарахуваннями та доплатами для обох варіантів складає 29832 грн. за рік.

2.13.2. Витрати на електричну енергію для освітлення
Кількість електроенергії, що витрачається для освітлення, визначаємо по формулі:
<shape id="_x0000_i1083" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image083.wmz» o:><img width=«36» height=«35» src=«dopb251715.zip» v:shapes="_x0000_i1083">=Трос*S*qе,          (2.30)
де      Трос – річне число годин освітлення (Трос=2700 годин);
S – площа дільниці, м2;
qе – питомі витрати електроенергії на освітлення 1 м2 площі (прийняти рівними 0,015 кВт*година плюс 5% на чергове освітлення).
<shape id="_x0000_i1084" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image083.wmz» o:><img width=«36» height=«35» src=«dopb251715.zip» v:shapes="_x0000_i1084">(а) = 2700 * 257 * 0,015 * 1,05 = 10928,93 кВт*час
<shape id="_x0000_i1085" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image083.wmz» o:><img width=«36» height=«35» src=«dopb251715.zip» v:shapes="_x0000_i1085">(б) = 2700 * 262 * 0,015 * 1,05 = 11141,55 кВт*час
Розрахунок грошових витрат визначається по формулі:
<shape id="_x0000_i1086" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image085.wmz» o:><img width=«35» height=«29» src=«dopb251716.zip» v:shapes="_x0000_i1086">=<shape id="_x0000_i1087" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image083.wmz» o:><img width=«36» height=«35» src=«dopb251715.zip» v:shapes="_x0000_i1087">*Сел,          (2.31)
де      Сел – вартість 1 кВт*години.
<shape id="_x0000_i1088" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image085.wmz» o:><img width=«35» height=«29» src=«dopb251716.zip» v:shapes="_x0000_i1088">(а) = 10928,93 * 0,4235 = 4628,40 грн.
<shape id="_x0000_i1089" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56244.files/image085.wmz» o:><img width=«35» height=«29» src=«dopb251716.zip» v:shapes="_x0000_i1089">(б) = 11141,55 * 0,4235 = 4718,45 грн.
2.13.3. Витрати на пару для опалення
Витрати на пару для опалення визначаються виходячи з норми її витрачання на <metricconverter productid=«1 м3» w:st=«on»>1 м3 виробничого приміщення та тарифів на теплову енергію. Вартість теплової енергії (Вте) визначаємо за формулою:
Вте=S*h*Троп*qп*іп*Цте,        (2.32)
де      S – площа дільниці, м2;
h – висота приміщення, м (дорівнює h = 5-<metricconverter productid=«8 м» w:st=«on»>8 м);
Троп – річна тривалість опалювального сезону, годин;
qп – норма витрати пари в годину на нагрівання 1 м3 приміщення до температури +20ºС (дорівнює 0,00037 т/годину);
іп –тепловміст 1 т пари, Гкал/т (дорівнює 0,75 Гкал/т);
Цте – тариф на теплову енергію, грн./Гкал (дорівнює 50 грн./Гкал).
Троп = (17+30+31+31+28+31+15) * 24 = 4392 години
Вте (а)= 257 * 8 * 4392 * 0,00037 * 0,75 * 50 = 125290,58 грн.
Вте (б)= 262 * 8 * 4392 * 0,00037 * 0,75 * 50 = 127728,14 грн.
2.13.4. Витрати на поточний ремонт будівель, споруд і передаточних пристроїв
Витрати на поточний ремонт будівель, споруд і передаточних пристроїв приймаємо в розмірі 1-2% від їх вартості.
В рем (а) = 80955 * 0,01 = 809,55 грн.
В рем (б) = 82530 * 0,01 = 825,3 грн.
2.13.4. Витрати на амортизацію будівель, споруд і передаточних пристроїв
Витрати на амортизацію будівель, споруд і передаточних пристроїв визначаємо по таблиці 2.3.
А буд (а) = 1619,1 * 4 = 6476,4 грн.
А буд (б) = 1650,6 * 4 = 6602,4 грн.
2.13.5. Витрати на охорону праці і техніку безпеки
Витрати на охорону праці і техніку безпеки визначаємо укрупнено в розмірі 15-30 грн. на одного працюючого.
ВОТіТБ (а)= (42 + 12 + 4) * 15 = 870 грн.
ВОТіТБ (б)= (40 + 10 + 4) * 15 = 810 грн.
2.13.6. Витрати по винахідництву та раціоналізації
Витрати по винахідництву та раціоналізації приймаємо в розмірі 25-40 грн. на одного працюючого.
Ввинах. (а) = 58 * 25 = 1450 грн.
Ввинах.(б) = 54 * 25 = 1350 грн.

2.13.7. Інші витрати
Інші витрати визначаємо в розмірі 5% від суми витрат по попереднім статтям.
На основі проведених розрахунків складаємо кошторис загальновиробничих витрат у формі таблиці 2.10.
Таблиця 2.10а — Кошторис загальновиробничих витрат
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по производству