Реферат: Назва реферату: Автоматизація Журналу-ордеру №1 Розділ


Назва реферату: Автоматизація Журналу-ордеру №1
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Автоматизація Журналу-ордеру №1

Нормативно-законодавче регулювання та основи побудови обліку грошових коштів.

В Україні готівковий обіг регулюється наступними нормативними документами :

- Порядком ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженим Постановою правління НБУ від 02.02.95р. №21 зі змінами та доповненнями;

- Інструкцією про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затверджено постановою правління Національного банку України від 20.06.95 р. № 149 зі змінами і доповненнями;

- Наказом Міністерства Статистики України від 15 лютого 1996 року № 51 “Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій”;

- Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

- “Положенням про порядок реєстрації і застосування електронних контрольно-касових апаратів при готівкових розрахунках у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 31.12.98 р. № 660 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.03.99 р. За № 131/3424.

Вступ.

Грошові кошти є найбільш ліквідними активами. Вони присутні на початковому та кінцевому етапах облікового циклу, який включає придбання товарів, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, а також їх продаж і отримання виручки.

Згідно П(С)БО 4 під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках у банках та депозити.

Під готівкою розуміють валюту України та іноземну валюту у вигляді грошових коштів.

Валюта України – це грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет та в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу; кошти, що знаходяться на рахунках, або вносяться у вигляді внесків до банківських та інших кредитно-фінансових установ на території України; платіжні документи та інші цінні папери, виражені у валюті України.

Іноземна валюта – це іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу; кошти в грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України; платіжні документи та інші цінні папери, виражені в іноземній валюті або монетарних металах.

Для здійснення розрахунків готівкою кожне підприємство повинно мати касу.

Каса – це спеціально обладнане та ізольоване приміщення, яке призначене для приймання, видачі і тимчасового зберігання готівки. Під касою також розуміють всю сукупність готівки та грошових документів, що є у підприємства. Каса охоплює всі наявні грошові кошти, але і цінні папери, грошові документи, які є бланками суворої звітності. Доних відносяться трудові книжки і вкладні листки до них, квитанції дорожних листів автотранспорту, бланки довіреностей тощо.

Посадову матеріально відповідальну особу, яка завідує касою, видачею і прийманням грошей та цінних паперів на підприємстві, називають касиром.

Після видання наказу про призначення відповідного працівника на посаду касира керівник підприємства зобов’язаний під розписку ознайомити його з порядком ведення касових операцій, після чого з касиром укладається договір про повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей.

На підприємствах, де за штатним розкладом не передбачена посада касира, його обов’язки може виконувати бухгалтер чи інший працівник за письмовим розпорядженням керівника підприємства за умови укладання з ним угоди про повну матеріальну відповідальність. Про це в письмовій формі обов’язково повідомляється установа банку, яка здійснює розрахунково-касове обслуговування підприємства.

Організація роботи каси.

Під час здійснення операцій двері до приміщення каси мають бути замкнуті з середини. Доступ до приміщення каси особам, які не мають відношення до її роботи, забороняється.

Вся готівка на підприємстві має зберігатись у вогнетривких металевих шафах, а в окремих випадках – у комбінованих і звичайних металевих шафах, які після закінчення роботи каси замикаються ключем і опломбовуються сургучною печаткою касира. Ключі від металевих шаф і печатки зберігаються у касира.

Дублікати ключів в опечатаних касиром пакетах або скриньках зберігаються у керівника підприємства.

Керівник підприємства зобов’язаний забезпечити зберігання грошових коштів при їх транспортуванні, обладнати касу та забезпечити в ній належне зберігання грошей.

У випадку раптової відсутності касира на роботі (з причини хвороби тощо) цінності, що знаходяться у нього під звітом, негайно перераховуються іншим касиром, якому вони передаються, у присутності керівника і головного бухгалтера підприємства або у присутності комісії, призначеної керівництвом підприємства, про що складається відповідний акт.

При необхідності суб’єкти підприємницької діяльності одержують готівку з власних рахунків у банку в межах наявних на них коштів на цілі, зазначені у чеку на отримання готівки.

Підприємства і організації складають касові заяви, в яких повідомляють установу банку про строки виплати заробітної плати. Банк задовольняє вимоги клієнтів на одержання готівки, однак не допускає видачі грошей на виплату заробітної плати раніше встановлених строків, за винятком окремих випадків.

Підприємства та індивідуальні підприємці мають право здійснювати розрахунки між собою, а також з фізичними особами як у готівковій, так і у безготівковій формах. При цьому сума платежу готівкою між суб’єктами підприємницької діяльності протягом одного дня не повинна перевищувати 3000 гривень.

Здійснення готівкових розрахунків обов’язково має бути підтверджено відповідним обліково-розрахунковим документом (податкова накладна, рахунок-фактура, товарний чек, акт виконаних робіт тощо).

Ліміт залишку готівки.

Підприємства можуть мати у касі готівку тільки в межах лімітів залишку. Ліміт залишку готівки – це гранична сума грошових коштів, яка може знаходитись в касі підприємства.

Всю готівку понад суми встановлених лімітів підприємства повинні здавати для зарахування на поточний рахунок у порядку та в строки, встановлені і узгоджені з установою банку, в якому відкритий поточний рахунок.

Ліміт залишку готівки в касі для кожного підприємства встановлюється банками з урахуванням режиму і специфіки роботи підприємства, його віддаленості від установи банку, розміру касових оборотів, встановлених строків і порядку здавання касової виручки.

Понадлімітні залишки готівки в касі підприємства визначаються прямим розрахунком за кожен робочий день шляхом порівняння залишку готівки в касі суб’єкта господарювання на кінець дня з встановленим йому (або самостійно визначеним) обслуговуючою установою банку лімітом залишку готівки в касі, незалежно від того, здійснювались в цей день касові операції (надходження і витрачання готівки) чи ні.

У випадку, якщо підприємству ліміт залишку готівки в касі не встановлений, вся наявна в його касі на кінець дня готівка вважається понадлімітною.

Готівка видана в підзвіт, але з об’єктивних причин не витрачена (частково або в повній сумі), має бути повернена до каси підприємства одночасно з авансовим звітом не пізніше наступного робочого дня після її видачі (за відрядженнями – не пізніше 3-х робочих днів після повернення з відрядження, на закупівлю сільськогосподарської продукції та заготівлю вторинної сировини і металобрухту – не пізніше 10-ти робочих днів з дня видачі її в підзвіт).

Строки і порядок здавання виручки встановлюється установами банків кожному підприємству за погодженням з його керівником, виходячи з необхідності прискорення обіговості грошей і своєчасного надходження їх до кас банків:

для підприємств, що розташовані в місцевості, де є установи банків і виручка здається до банку (а при відсутності в місцевості установ банків – на підприємства зємства з’язку), - щоденно в день надходження грошей до їх кас;

для підприємств, що мають невеликі суми виручки (які за 5 днів не перевищують 10-кратного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян) і знаходяться на значній відстані від установ банків або підприємств зв’язку, - не рідше одного разу на 5 днів.

Грошові документи.

Грошовими документами вважають документи, що знаходяться в касі підприємства: оплачені путівки в санаторії, пансіонати і будинки відпочинку; поштові марки; проїзні квитки тощо.

Згідно з Порядком, встановленим Національним банком України від 25.06.93 р. № 21, бланки акцій також зберігаються в касі.

Грошові кошти в дорозі.

Гроші, здані до банку або інкасатором, але не зараховані на поточний рахунок (до 24-ої години наступного дня), є грошовими коштами в дорозі.

1.2 Характеристика рахунків з обліку грошових коштів.

Характеристика рахунку 30

Рахунок 30 “Каса” призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства.

Рахунок 30 активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів підприємства, має такі субрахунки:

301 “Каса в національній валюті”;

302 “Каса в іноземній валюті”.

На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата послуг зв’язку, обмін валюти тощо), відкриваються субрахунки “Операційна каса в національній валюті” та “Операційна каса в іноземній валюті”.

По дебету рахунку 30 “Каса” відображається надходження грошових коштів до каси підприємства, по кредиту – виплата готівки.

Аналітичний облік може вестись за центрами відповідальності: за кожною операційною касою чи касиром, а також за видами валют.

Характеристика рахунку 33 “Інші кошти”

Рахунок 33 “Інші кошти” призначений для узагальнення інформації про наявність та Рух грошових документів (у національній та іноземній валюті), які знаходяться в касі підприємства (поштових марок, марок гербового збору, сплачених проїзних документів, сплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо), та про кошти в дорозі. Рахунок 33 активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів підприємства, має такі субрахунки:

331 “Грошові документи в національній валюті”;

332 “Грошові документи в іноземній валюті”;

333 “Грошові кошти в дорозі в національній валюті”;

334 “Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті”.

По дебету рахунку 33 “Інші кошти” відображається надходження грошових документів до каси підприємства та коштів в дорозі, по кредиту – вибуття грошових документів та списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.

На субрахунку 331 відображаються грошові документи за їх номінальною вартістю. Надходження грошових документів відображається по дебету рахунку 331, списання – по кредиту рахунку.

Аналітичний облік грошових документів ведеться за їх видами.

На субрахунках 333 та 334 обліковуються грошові кошти (переважно грошова виручка), внесені до касс банків, ощадних касс чи касс поштових відділень для зарахування на поточний рахунок підприємства, Але ще не зараховані за призначенням. По дебету цих рахунків відображаються суми, що здані до банку, по кредиту – суми, зараховані на поточні рахунки. На перше число кожного місяця сальдо по субрахунках 333 та 334 повинно збігатись з розміром виручки, зданої до банківської установи в останній день місяця.

В балансі (ф. № 1) залишки по рахунках 30 “Каса”, 33 “Інші кошти” відображаються разом із залишками по рахунку 31 “Рахунки в банках” та субрахунку 351 “Еквіваленти грошових коштів”, рахунку 35 “Поточні фінансові інвестиції” в статях балансу 230 та 240 окремо в національній валюті та в іноземній валюті. В кінці року підприємство складає звіт про Рух грошових коштів (ф. №3), який призначений для відображення руху грошових потоків в розрізі надходжень та виплат в рамках операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Синтетичний облік по рахунках 30 “Каса”, 33 “Інші кошти” ведеться в журналі-ордері №1 (зразок 21.1) та відомості №1.

Зразок 21.1

Журнал-ордер №1.

За червень ц.р.

Дата

З кредиту рахунку 30 в дебет рахунків

Всього К-т рах.30

311

372

377

66

70

91

92Всього за місяць

1.3 Документування касових операцій та операцій з іншими грошовими коштами.

Документи з обліку операцій з готівкою.

Касові операції оформляються документами, типові міжвідомчі форми яких затверджені Мінстатом України з НБУ і Мінфіном України, які повинні застосовуватись без змін на всіх підприємствах, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форми власності:

КО-1 “Прибутковий касовий ордер”;

КО-2 “Видатковий касовий ордер”;

КО-3 “Журнал реєстрації прибуткових та видаткових документів”;

КО-4 “Касова книга”;

КО-5 “Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей”.

Касові ордери – це документи, що засвідчують законність надходження грошей до каси підприємства та їх витрачання за цільовим призначенням.

Оприбуткування готівки здійснюється на підставі прибуткового касового ордеру (ПКО), підписаного головним бухгалтером або уповноваженим на це особам (зразок 21.2).

При цьому особі, яка здала гроші, після отримання їх касиром видається квитанція, підписана головним бухгалтером та касиром. ПКО в залежності від цілей використання коштів, які надходять до каси, повинен мати юридичне обґрунтування. Вприбутковому касовому ордері зазначають, від кого прийнято гроші, на якій підставі, сума (цифрами і прописом), підпис головного бухгалтера і касира.

Підприємства й індивідуальні підприємці, які здійснюють розрахунки з споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг за готівку з допомогою належним чином зареєстрованих електронних касових апаратів (ЕККА), повинні обов’язково видавати споживачеві касовий чек, як документ, що підтверджує оприбуткування готівки. Готівкові рахунки з покупцями і замовниками через ЕККА здійснюються, як правило, в операційних касах. Електронні контрольно-касові апарати товарно- касові книги не застосовуються при проведенні розрахунків у касах на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, де проводяться ці операції з оформлення прибуткових ордерів з виданням відповідних квитанцій, підписаних і звірених печаткою у встановленому порядку.

Товарний чек використовується при розрахунках з покупцями і замовниками по реалізації продукції, товарів, робіт або послуг під час виходу з ладу ЕККА або на період тимчасового відключення електроенергії, коли видача касового чеку не можлива. Виписку товарного чека, його відображення в товарно-касовій книзі (ТКК) і його видання покупцеві здійснює матеріально відповідальна особа (касир).

Отримання грошей з банку здійснюється через касира або іншу уповноважену на те особу по грошовому чеку, виписаному на її ім’я.

Для одержання в банку чекової книжки необхідно заповнити заяву, в якій зазначається прізвище, ім’я, по-батькові касира і зразок його підпису. Заява повинна бути завірена печаткою підприємства, підписами керівника та головного бухгалтера. За цією заявою касир одержує чекову книжку на 25 або 50 чеків. Зберігається чекова книга в касі підприємства. Жодних виправлень у чекових не допускається. На корінці чеку вказується прізвище, ім’я, та по батькові особи, якій доручено одержання готівки.

Витрачання готівки з каси оформляється видатковим касовим ордером.

Він підписується керівником і головним бухгалтером підприємства або особами, ними уповноваженими. Якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах – заявах, рахунках, інших розрахункових документах присутній дозволяючий надпис керівника підприємства, то його підпис на видаткових ордерах не є обов’язковим. У випадку видачі грошей окремій особі за видатковим касовим ордером касир вимагає пред’явлення документу, який засвідчує особу отримувача і містить фотокартку та особистий підпис власника (зразок 21.3).

На операцію по здачі грошей до банку, касир крім видаткового касового ордеру, також оформлює обяву на внесок готівкою, в якій вказує дату операції, хто здає кошти і через кого, банк та назву одержувача, суму цифрами і прописом, призначення внеску, номер власного рахунку. Об’ява складається з трьох частин. Перша частина залишається в банку, друга (квитанція) – передається касиру, третя (ордер) – повертається підприємству з випискою банку після зарахування грошей на поточний рахунок.

Оплата праці, виплата допомог по тимчасовій непрацездатності, стипендій, премій тощо проводиться касиром за платіжними відомостями, без складання видаткового касового ордера на кожного отримувача. На титульному аркуші платіжної відомості робиться надпис про видачу грошей за підписами керівника та головного бухгалтера або осіб, уповноваженими, із зазначенням строків видачі грошей і суми прописом. В аналітичному порядку може оформлюватись і разова видача грошей на оплату праці (у випадку відпустки, хвороби, тощо), а також видача підзвіт на витрати, пов’язані із службовими відрядженнями, декільком особам. По закінченні трьох робочих днів, які встановлені для виплати заробітної плати, бухгалтер випускає ВКО на загальну виплачену за платіжною відомістю суму.

Прибуткові та видаткові касові ордери чи документи, що їх замінюють, до передачі в касу реєструються бухгалтерією в журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів (форма № КО-3). Журнал реєстрації побудованого таким чином, що за його даними здійснюється контроль за цільовим призначенням готівки, отриманої і витраченої підприємством. Після реєстрації касові ордери передаються бухгалтером в касу підприємства для виконання. Видаткові касові ордери, оформлені за платіжними відомостями на виплату заробітної плати, реєструються після видачі.

Всі факти надходження і вибуття готівки на підприємстві відображаються в касовій книзі.

Касова книга – обліковий регістр, призначений для обліку касових операцій касиром підприємства.

Кожне підприємство, що має касу, веде тільки одну касову книгу в національній валюті, яка повинна бути пронумерованою, прошнурованою і опечатаною сургучною або мастичною печаткою. Кількість аркушів в касовій книзі підтверджується підписами керівника і головного бухгалтера цього підприємства або вищестоящого органу.

На кожну іноземну валюту відкривається окрема касова книга.

Записи в касовій книзі здійснюються у 2-х примірниках через копіювальний папір кульковою ручкою темного кольору або чорнилами. Перші примірники аркушів залишаються в касовій книзі. Другі примірники повинні бути відривними і є звітами касира. Перші і другі примірники нумеруються однаковими номерами. Приписки та необумовлені виправлення в касовій книзі забороняються. Зроблені виправлення завіряють підписами касира і головного бухгалтера підприємства або особи, яка його замінює.

Записи в касовій книзі здійснюються касиром одразу ж після отримання або по замінюючих його документах. В кінці кожного робочого дня касир підбиває підсумки операцій за день, виводить залишок грошей на наступне число і передає до бухгалтерії звіт касира.

Звіт касира – це документ, який передається касиром підприємства в бухгалтерію, і представляє собою відривний листок касової книги з додатком прибуткових та видаткових касових документів.

Документи з обліку інших коштів.

Надходження і видача грошових документів оформлюються прибутковими та видатковими касовими ордерами або накладними, що їх замінюють. Касир складає звіт про рух грошових документів.

Здача виручки інкасатору оформлюється супровідною відомістю, яка складається в трьох примірниках через копіювальний папір: перший примірник (супровідна відомість) вкладають в інкасаторську сумку, другий (накладна) – віддають інкасатору при отриманні ним сумки, третій (копія супровідної відомості) – залишається в касі підприємства (інкасатор розписується на цьому примірнику і ставить відповідний штамп) і служить підставою для списання коштів з касира, який підтверджує здачу грошей до каси банку. На зворотному боці першого і другого примірників вказаних документів матеріально відповідальні особи заповнюють покупюрний опис грошей, що здаються.

Підставою для прийняття сум грошових коштів в дорозі облік є:

при здачі виручки – квитанція установи банку, ощадної каси, поштового відділення, копії супровідних відомостей на здачу виручки інкасатором банку тощо;

по сумах, що переказані вищестоящими організаціями, - отримані від них повідомлення (авізо) із зазначеною датою, номером платіжного доручення, суми і назви установи банку чи поштового відділення, яке прийняло перерахування.

1.4 Відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

Таблиця 1. Кореспонденція по дебету рахунків каси та інших коштів.Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Одержано готівкою дивіденди від об’єктів інвестування.

30 “Каса”

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

2.

Повернено готівкою довгострокову заборгованість.

30 “Каса”, 33 “інші кошти”

16 “Довгострокова дебіторська заборгованість”

3.

Передано гроші з операційної каси в касу підприємства.

30 “Каса”

30 “Каса”

4.

Передано гроші з банку в касу.

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

5.

Перераховано гроші для придбання або продажу іноземної валюти.

33 “інші кошти”

31 “Рахунки в банках”

6.

Одержано готівку в погашення радніших векселів.

30 “Каса”

34 “Короткострокові векселі одержані”

7.

Одержано готівку від покупця в оплату раніше відвантаженої продукції, товарів, послуг.

30 “Каса”

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

8.

Одержано гроші від винної особи, підзвітних осіб, працівників в погашення раніше виданої безвідсоткової позики.

30 “Каса”, 33 “інші кошти”

37 “Розрахунки з різними дебіторами”

9.

Зроблено внесок готівкою учасником споживчого товариства.

30 “Каса”

41 “Пайовий капітал”

10.

Отримано готівкою безповоротну фінансову допомогу.

30 “Каса”

42 “Додатковий капітал”

11.

Перепродані акції власної емісії або продано частку власника в капіталі підприємства.

30 “Каса”

41 “Пайовий капітал”

12.

Погашено заборгованість за внесками засновників до власного капіталу.

30 “Каса”

46 “Неоплачений капітал”

13.

Отримано готівкою цільове фінансування з бюджету.

30 “Каса”

48 “Цільове фінансування і цільове надходження”

14.

Надійшла в касу довгострокова позика готівкою.

30 “Каса”, 33 “інші кошти”

50 “Довгострокові позики”

1

2

3

4

15.

Оприбутковано фінансову допомогу на зворотній основі.

30 “Каса”

55 “Інші довгострокові зобов’язання”

16.

Оприбутковано в касу короткострокова позика банку.

30 “Каса”, 33 “інші кошти”

60 “Короткострокові позики”

17.

Повернено заробітну плату надлишково видану працівникам.

30 “Каса”

66 “Розрахунки з оплати праці”
18.

Одержано гроші від наймачів квартир чи орендарів не житлових приміщень

30 “Каса”, 33 “інші кошти”

68 “Розрахунки за іншими операціями”

19.

Надійшла в касу виручка від продажу товарів в роздрібній торгівлі.

30 “Каса”

70 “Доходи від реалізації”

20.

Одержано готівкою штрафи, пені, неустойки за невиконання господарських договорів.

30 “Каса”

71 “Інший операційний дохід”
21.

Одержано готівкою дивіденди від інших підприємств.

30 “Каса”

73 “Інші фінансові доходи”
22.

Одержано доходи від реалізації необоротних активів.

30 “Каса”

74 “Інші доходи”
23.

Одержано надзвичайні доходи готівкою.

30 “Каса”

75 “надзвичайні доходи”
24.

Збільшено страхові платежі у вигляді надходжень у страховика.

30 “Каса”

76 “Страхові платежі”


Таблиця 2. Кореспонденції по кредиту рахунків каси.Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Придбано акції або облігації інших підприємств.

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

30 “Каса”

2.

Оплачено готівкою витрати на монтаж або ремонт основних засобів.

15 “Капітальні інвестиції”

30 “Каса”, 33 “інші кошти”

3.

Передано гроші з каси в банк

31 “Рахунки в банках”

30 “Каса”

4.

Зараховано на поточний рахунок виручку, що була у інкасатора (придбана або продана валюта).

31 “Рахунки в банках”

33 “інші кошти”

5.

Передано гроші інкасатору.

33 “інші кошти

30 “Каса”

6.

Видано готівкою безвідсоткову позику працівнику, видано підзвіт, виплачено аліменти.

37 “Розрахунки з різними дебіторами”

30 “Каса”, 33 “інші кошти”

7.

Проведено передоплату за газети і журнали.

39 “Витрати майбутніх періодів”

30 “Каса”

8.

Повернуто власникам пайові частки.

41 “Пайовий капітал”

30 “Каса”

9.

Викуплено підприємством акції власної емісії.

41 “Пайовий капітал”

30 “Каса”

10.

Використано фонд цільового фінансування.

48 “Цільове фінансування і цільове надходження”

30 “Каса”

11.

Погашено готівкою довгострокову позику банку.

50 “Довгострокові позики”

30 “Каса”

12.

Погашено готівкою заборгованість по раніше виданому векселю

52 “Довгострокові векселі видані”

30 “Каса”

13.

Погашено готівкою довгострокові зобов’язання оренди.

53 “Довгострокові зобов’язання з оренди”

30 “Каса”

14.

Погашено готівкою інші довгострокові зобов’язання.

55 “Інші довгострокові зобов’язання”

30 “Каса”

15.

Погашено короткострокову позику банку готівкою.

60 “Короткострокові позики”

33 “інші кошти”

30 “Каса”

16.

Погашено готівкою поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями.

61 “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями”

30 “Каса”

17.

Погашено готівкою раніше виданий короткостроковий вексель.

62 “Короткострокові векселі видані”

30 “Каса”

18.

Погашено готівкою заборгованість перед постачальниками та підрядчиками.

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядчиками”

30 “Каса”

19.

Погашено готівкою заборгованість перед фондами соціального страхування та пенсійним фондом.

65 “Розрахунки за страхуванням”

30 “Каса”

1

2

3

4

20.

Виплачено заробітну плату працівникам підприємства.

66 “Розрахунки з оплати праці”

30 “Каса”
21.

Видано працівникам проїздні квитки в рахунок заробітної плати.

66 “Розрахунки з оплати праці”

33 “інші кошти”

30 “Каса”
22.

Виплачено дивіденди засновникам.

67 “Розрахунки з учасниками”

30 “Каса”
23.

Погашено готівкою заборгованість перед іншими кредиторами.

68 “Розрахунки за іншими операціями”

30 “Каса”
24.

Повернуто страхувальнику страхові платежі у разі довгострокового припинення дії договору страхування.

76 “Страхові платежі”

30 “Каса”
25.

Оплачено готівкою витрати на малих підприємствах, що не використовують рахунки класу 9.

84 “Інші операційні витрати”

85 “Інші затрати”

30“Каса”

33 “інші кошти”
26.

Оплачено готівкою (грошовими документами) витрати на підприємствах, що не використовують рахунки класу 8.

91 “Загально виробничі витрати”,

92 “Адміністративні витрати”,

94 “Інші витрати операційної діяльності”,

95 “Фінансові витрати”,

97 “Інші витрати”,

99 “Надзвичайні витрати”.

30“Каса”

33 “інші кошти”
1.5 Облік операцій на рахунках в банку.

Основні поняття з обліку грошових коштів на рахунках в банках.

Безготівкові рахунки – це перерахування грошових ткоштів з рахунку підприємства-платника на рахунок підприємства-отримувача. Фінансовим представником в цих розрахунк
еще рефераты
Еще работы по разное