Реферат: Реферат з дисципліни "Податкова система" на тему : «Фінансові санкції, які застосовують до суб’єктів підприємницької діяльності. Адміністративна І кримінальна відповідальність порушників податкового законодавства»
РЕФЕРАТ
з дисципліни “Податкова система”

НА ТЕМУ: «Фінансові санкції, які застосовують до суб’єктів підприємницької діяльності. Адміністративна і кримінальна відповідальність порушників податкового законодавства».


План


Вступ.


Особливості правового регулювання погашення зобов’язань платників податків відповідно до Закону України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.
Визначення термінів.

Контролюючі органи.

Визначення податкового зобов'язання контролюючим органом.

Конфлікт інтересів та податкові роз'яснення.

Строки погашення податкового зобов'язання.

Податковий борг.

Джерела самостійної сплати податкового зобов'язання або погашення податкового боргу.

Податкова застава.

Адміністративний арешт активів.

Продаж активів, що перебувають у податковій заставі.

Розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань платника податків.

Строки давності.

Пеня.

Штрафні санкції (штрафи).

Відповідальність за порушення у сфері господарювання, визначена Кримінальним Кодексом України.

Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю.

Фіктивне підприємництво.

Протидія законній господарській діяльності.

Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів

Фіктивне банкрутство.

Приховування стійкої фінансової неспроможності.

Шахрайство з фінансовими ресурсами.
Відповідальність за бюджетні правопорушення, передбачена Бюджетним Кодексом України.

Нецільове використання бюджетних коштів.

Зупинення операцій з бюджетними коштами.


Висновок.

Список використаної літератури.


Вступ.


Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) і додержання законів про оподаткування несуть платники податків і зборів (обов'язкових платежів) згідно з діючим законодавством України.

Учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених Господарським, Кримінальним, Бюджетним кодексами, іншими нормативно-правовими актами.

Застосування господарських санкцій повинно гарантувати захист прав і законних інтересів громадян, організацій та держави, в тому числі відшкодування збитків учасникам господарських відносин, завданих внаслідок правопорушення, та забезпечувати правопорядок у сфері господарювання.

Господарсько-правова відповідальність базується на принципах, згідно з якими:

- потерпіла сторона має право на відшкодування збитків незалежно від того, чи є застереження про це в договорі; передбачена законом відповідальність виробника (продавця) за недоброякісність продукції застосовується також незалежно від того, чи є застереження про це в договорі;

- сплата штрафних санкцій за порушення зобов’язання, а також відшкодування збитків не звільняють правопорушника без згоди другої сторони від виконання прийнятих зобов’язань у натурі;

- у господарському договорі неприпустимі застереження щодо виключення або обмеження відповідальності виробника (продавця) продукції.

У сфері господарювання застосовуються такі види господарських санкцій: відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції.

Крім зазначених санкцій, до суб’єктів господарювання за порушення ними правил здійснення господарської діяльності застосовуються адміністративно-господарські санкції.

Господарські санкції застосовуються у встановленому законом порядку за ініціативою учасників господарських відносин, а адміністративно-господарські санкції — уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

^ Основною метою робот Висновок.
Учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених Господарським, Кримінальним, Бюджетним кодексами, іншими нормативно-правовими актами.

Уповноважені органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень та у порядку, встановленому законодавством, можуть застосовувати до суб’єктів господарювання такі адміністративно-господарські санкції:

- вилучення прибутку (доходу);

- адміністративно-господарський штраф;

- стягнення зборів (обов’язкових платежів);

- зупинення операцій за рахунками суб’єктів господарювання;

- застосування антидемпінгових заходів;

- припинення експортно-імпортних операцій;

- застосування індивідуального режиму ліцензування;

- зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб’єктом господарювання певних видів господарської діяльності;

- анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб’єктом господарювання окремих видів господарської діяльності;

- обмеження або зупинення діяльності суб’єкта господарювання;

- скасування державної реєстрації та ліквідація суб’єкта господарювання;

інші адміністративно-господарські санкції, встановлені Господарським Кодексом та іншими законами.

^ Безоплатне вилучення прибутку (доходу). Прибуток (доход), одержаний суб’єктом господарювання внаслідок порушення встановлених законодавством правил здійснення господарської діяльності, а також суми прихованого (заниженого) прибутку (доходу) чи суми податку, несплаченого за прихований об’єкт оподаткування, підлягають вилученню в доход відповідного бюджету в порядку, встановленому законом.

Крім того, з суб’єкта господарювання стягується у випадках і порядку, передбачених законом, штраф, але не більш як у двократному розмірі вилученої суми, а у разі повторного порушення протягом року після застосування цієї санкції — у трикратному розмірі вилученої суми.

Перелік порушень, за які до суб’єкта господарювання застосовуються санкції, передбачені цією статтею, а також порядок їх застосування визначаються законами.

^ Штраф. Адміністративно-господарський штраф — це грошова сума, що сплачується суб’єктом господарювання до відповідного бюджету у разі порушення ним встановлених правил здійснення господарської діяльності.

Перелік порушень, за які з суб’єкта господарювання стягується штраф, розмір і порядок його стягнення визначаються законами, що регулюють податкові та інші відносини, в яких допущено правопорушення.

Адміністративно-господарський штраф може застосовуватися у визначених законом випадках одночасно з іншими адміністративно-господарськими санкціями.

^ Стягнення зборів (обов’язкових платежів). Статтею 242 Господарського Кодексу України визначено особливості стягнення зборів (обов’язкових платежів).

У разі порушення суб’єктом господарювання встановлених правил обліку або звітності щодо сплати зборів (обов’язкових платежів) або їх несплати чи неповної сплати сума, яку належить сплатити, стягується до відповідного бюджету. Крім того, з суб’єкта господарювання у визначених законом випадках може бути стягнуто штраф у розмірі до п’ятдесяти відсотків належної до сплати суми збору (обов’язкового платежу).

^ Зупинення операцій за рахунками суб’єктів господарювання. У разі відмови органів управління або посадових осіб суб’єкта господарювання у проведенні документальної перевірки чи у допуску працівників податкових органів для обстеження приміщень, що використовуються для здійснення господарської діяльності, ненадання податковим та іншим органам чи їх посадовим особам встановленої законом звітності, розрахунків, декларацій чи інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків, зборів (обов’язкових платежів), операції цього суб’єкта за його рахунками в установах банку зупиняються.

Порядок і строки зупинення операцій суб’єктів господарювання за їх рахунками визначаються законом.

^ Скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання за порушення закону. У разі здійснення суб’єктом господарювання діяльності, що суперечить закону чи установчим документам, до нього може бути застосовано адміністративно-господарську санкцію у вигляді скасування державної реєстрації цього суб’єкта та його ліквідації.

Скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання провадиться за рішенням суду, що є підставою для ліквідації даного суб’єкта господарювання відповідно до статті 59 Господарського Кодексу.

Окремо слід зауважити, що адміністративно-господарські санкції можуть бути застосовані до суб’єкта господарювання протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніш як через один рік з дня порушення цим суб’єктом встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності, крім випадків, передбачених законом.


Список використаної літератури


1. Конституція (Основний Закон) України. — К., 1996.

Закон України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 10, ст.44.
Закон України “Про систему оподаткування”// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 39, ст.510 із змінами.
Бюджетний Кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 37-38, ст. 189
Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, № 18, ст.144.
Кримінальний Кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131.
Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122 - із змінами.
Опарін В. М. Фінансова система: теоретичні засади та практичні аспекти її розбудови в Україні // Фінанси України. — 2002. — № 8.
Фінансове право: Курс лекцій / В. А. Предборський, Л. А. Жук, А. Г. Зюнькін та ін. — К., 2003.
Фінансове право: Підруч. / Е. О. Алісов, Л. К. Воронова, С. Т. Садькаленко та ін. — Харків, 2001.


11. Юридичний словник-довідник / За ред. акад. Ю. С. Шемшученка. — К., 2004.

еще рефераты
Еще работы по разное