Реферат: Реферат зі спеціальності на тему


Ректору Київського національного

університету імені Тараса Шевченка

академіку НАН України Губерському Л.В.

______________________________

______________________________


ЗАЯВА

Прошу допустити мене до складання вступних іспитів до аспірантури
факультету ( інституту) _______________________________________________

зі спеціальності _______________________________________________________,

(назва та шифр спеціальності)

філософії та іноземної мови _____________________________________________

(вказати якої)

з відривом (без відриву) від виробництва.

Отримав (ла) повну вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня: магістр, спеціаліст за спеціальністю ________________________________ в ________ році

в ____________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу)

Складені кандидатські іспити:

з __________________________________

___________________________________

___________________________________

прошу зарахувати вступними іспитами.


На час вступних іспитів гуртожиток потрібен (не потрібен).

(потрібне підкреслити)

До заяви додаю:

- реферат зі спеціальності на тему _________________________________________

______________________________________________________________________

- перелік документів.


“_____”_______________20____р. ________________________

(підпис)


Декан факультету _______________________

Завідувач кафедри _______________________

Передбачуваний науковий керівник _______________________


ЗРАЗОК направлення


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Ужгородський національний університет


88000 м. Ужгород, вул. Підгірна, 46 Тел. – (03122) 33341

Факс. – (03122) 36136


№ _______ від______________ Проректору Київського національного

університету імені Тараса Шевченка

проф. Григоруку В.І.


Ректорат Ужгородського національного університету просить підготувати в аспірантурі філософського факультету з відривом (без відриву) від виробництва по спеціальності 09.00.06 – “логіка” Шевченко Ларису Сергіївну у зв’язку з потребою висококваліфікованих спеціалістів з даної спеціальності.

Працевлаштування після закінчення аспірантури гарантуємо.


Ректор __________________


ПРОТОКОЛ

перевірки реферату та співбесіди

з передбачуваним науковим керівником


на тему: _________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________

підготовленого ____________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові вступника)

__________________________________________________________________

1. Висновки співбесіди ______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. Аналіз змісту реферату ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Висновок _________________________________________________________


_________________________________________________________


^ Співбесіду провів передбачуваний

науковий керівник

___________________________________ ____________________

(чітко вказати прізвище та ініціали) (особистий підпис)


“_____”________________20 р.


^ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Кафедра філософії


Бойко Іван Аркадійович


“Феномен совісті в онтології”


реферат випускника філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка для вступу до аспірантури за науковою спеціальністю 09.00.01 “онтологія, гносеологія, феноменологія”


Передбачуваний науковий керівник –

д.філос.н., проф. Лой А.М.


Київ – 2012


СПИСОК
наукових праць


____________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові вступника до аспірантури)

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані
Обсяг
(друк. арк.)

Співавтори

1

2

3

4

5

6В кінці цього списку підписи:


Вступника до аспірантури ________________

(підпис)

Список завіряю:

Заст. декана факультету з наукової роботи _______________ ( прізвище, ініціали)

(підпис)
еще рефераты
Еще работы по разное