Реферат: Перелік тем рефератів

Перелік тем рефератів
Аналіз практики міжнародного кредитування приватного бізнесу в Україні.

Аналіз ринку пластикових карток в Україні.

Аналіз сучасного стану валютного ринку України та його взаємозв’язок з світовим валютним ринком.

Аналіз фондового ринку України та його взаємозв’язок з міжнародним фондовим ринком.

Валютна політика країн Центрально-Східної Європи в процесі інтеграції до ЄС.

Валютні ризики та методи їхнього хеджування.

Валютний ринок як найбільший сегмент світового фінансового ринку.

Венчурне фінансування як нова форма інвестування у світі.

Взаємозв’язок міжнародного кредитного ринку та міжнародного фондового ринку.

Використання зовнішніх фінансових ресурсів у процесі світового економічного розвитку.

Вплив євро на розвиток країн Центральної та Східної Європи

Вплив світової фінансової кризи 1997-1998рр. на економіку країн Східної Азії.

Глобальна фінансова криза як фактор змін світового руху фінансових ресурсів.

Державне регулювання іноземних інвестицій в Україні

Динаміка платіжного балансу України та його вплив на фінансово-економічний стан країни.

Діяльність банків країн –учасниць ЄС на світовому фінансовому ринку.

Діяльність банків США на світовому фінансовому ринку.

Діяльність банків Японії на світовому фінансовому ринку.

Діяльність валютних відділів відомих банків світу.

Діяльність фондових бірж на міжнародному ринку цінних паперів.

Діяльність іноземних банків в Україні.

Долар США як світова резервна валюта.

Доларизація економік країн Латинської Америки.

Досвід державного регулювання іноземних інвестицій в країнах Центральної та Східної Європи.

Досвід державного регулювання іноземних інвестицій в нових індустріальних країнах.

Досвід державного регулювання іноземних інвестицій в розвинутих країнах.

ЄВРО і національна валютно-фінансова система України.

Європейська валютна інтеграція та її сучасні проблеми.

Євроринок та особливості його функціонування.

Закони грошового обігу та основні тенденції його динаміки.

Зовнішня заборгованість провідних індустріальних країн.

Золото у структурі офіційних золотовалютних резервів розвинутих країн.

Інформаційні технології у міжнародних фінансових операціях.

Методи аналізу валютного ринку.

Методи страхування ризику по міжнародним кредитам.

Методика визначення валютного курсу в країнах–учасниць Європейського союзу.

Методики визначення валютного курсу в країнах Центральної та Східної Європи.

Міждержавне регулювання міжнародного кредиту.

Міжнародна фінансова політика та її напрями.

Міжнародний фінансовий лізинг.

Монетарна модель платіжного балансу.

Мотивація здійснення прямих іноземних інвестицій ТНК в Україну.

Національна валютна система України.

Операції із золотом на міжнародних фінансових ринках.

Організація валютного ділінгу.

Основні напрями вдосконалення діяльності міжнародних фінансових інститутів.

Особливості платіжних балансів країн ЄС.

Особливості платіжних балансів країн Центральної та Східної Європи.

Особливості функціонування ринку акцій розвинутих країн.

Особливості функціонування ринку акцій країн “третього” світу.

Особливості функціонування фінансової системи ЄС.

Офшорні банківські зони та їх роль у міжнародних відносинах на сучасному етапі.

Паритет валюти та його форми на різних етапах розвитку валютних систем.

Перехід Великої Британії на ЄВРО: за і проти.

Перспективи розвитку міжнародного ринку акцій.

Перспективи співпраці України з країнами-зони євро.

Плаваючий валютний курс на Україні як необхідна умова для підтримання стабільності національної валюти.

Платоспроможність боржників та її оцінювання.

Політика іноземних інвестицій в Україні.

Порівняльна характеристика валютного ринку в Лондоні, Нью-Йорку та Токіо.

Порівняльна характеристика первісних теорій платіжного балансу.

Причини і наслідки світової фінансової кризи 1997-1998рр. для розвитку світового господарств.

Причини та наслідки фінансової кризи в Туреччині у лютому 2001року.

Проблеми зовнішньої заборгованості провідних індустріальних країн.

Проблеми функціонування європейської валютної системи.

Проблеми та перспективи входження України в міжнародну фінансову систему.

Процес глобалізації світового фінансового ринку.

Регіональні валютно-кредитні і фінансові організації ЄС.

Регіональні валютно-фінансові угрупування.

Ринок похідних цінних паперів та його розвиток в Україні.

Розвиток міжнародного ринку акцій.

Розвиток ринку дорогоцінних металів в Україні.

Розрахунки векселями у міжнародних економічних відносинах.

Розрахунки за допомогою документарних акредитивів у міжнародних економічних відносинах.

Роль держави в регулюванні міжнародного кредиту.

Роль ЄВРО як однієї з резервних валют країн світу.

Роль Європейського центрального банку у міжнародному валютному регулюванні.

Роль золота як валютного металу в міжнародних валютно-кредитних відносинах.

Роль іноземних прямих та іноземних портфельних інвестицій у розвитку світового фінансового ринку.

Роль Міжнародного валютного фонду у міжнародному валютному регулюванні.

Роль попиту та пропозиції у визначенні валютного курсу. Рівноважна ціна валюти.

Роль приватного та державного секторів у вивозі капіталу (іноземному інвестуванні).

Світова фінансова криза 1997-1998 року ,її причини та наслідки.

Синдиковані кредити та їх подальший розвиток.

Сучасна політика України в галузі міжнародних фінансів.

Сучасний стан фондових ринків країн Центрально-Східної Європи.

Сучасний стан фондового ринку США.

Сучасні проблеми Європейської валютної системи.

Сучасні проблеми функціонування гривні.

Сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку капіталів.

Сучасні тенденції розвитку ринків золота у світі.

Тенденції розвитку форексного ринку світу.

Факторинг у міжнародних фінансах.

Фінансові посередники на міжнародному фінансовому ринку.

Форфейтування як форма кредитування міжнародної торгівлі.

Характеристика міжнародного ринку облігацій.

Характеристика найбільших світових ринків золота.

Характеристика основних методів регулювання платіжного балансу.

Характеристика ринків акцій країн, що розвиваються.

100.Характеристика ринків акцій розвинутих країн.

101.Хеджування валютних ризиків в Україні.

102.Шляхи становлення національної валютної-фінансової системи України.

еще рефераты
Еще работы по разное