Реферат: М. В. Птухи нан україни рефератІНСТИТУТ ДЕМОГРАФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ім. М.В. ПТУХИ НАН УКРАЇНИ


РЕФЕРАТ

роботи висунутої на здобуття премії Президента України

для молодих вчених за 2010 рiк


ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ГРОШОВИХ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ:

АНАЛІЗ, ПРОГНОЗ ТА МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ


ГВЕЛЕСІАНІ АННА ГЕЛАЇВНА,

кандидат економічних наук,

старший науковий співробітник,

Інститут демографії та соціальних

досліджень ім. М.В. Птухи НАН України


Київ – 2010

Мета роботи

Метою роботи є поглиблення теоретико-методологічних основ дослідження диференціації грошових доходів населення та розроблення механізму її регулювання з метою подолання негативних соціальних наслідків, які виникають при деформації розподільних відносин.


^ Наукова новизна роботи

До найбільш вагомих результатів роботи, які визначають її наукову новизну, належать такі:

вперше розроблено і використано економетричну модель для оцінки впливу макроекономічних показників на диференціацію грошових доходів населення України, що дозволяє визначити пріоритетні напрями її регулювання;

вперше здійснено короткостроковий прогноз рівня диференціації заробітної плати на основі використання властивостей логарифмічно-нормальної функції;

обґрунтовано сутність диференціації грошових доходів населення з точки зору її якісних характеристик, як соціально-економічного явища, що є наслідком процесу розподілу суспільного продукту;

вдосконалено класифікацію основних факторів диференціації грошових доходів населення України, в основу якої, на відміну від існуючих, покладено критерій впливу цих факторів на диференціацію за стадіями розподілу грошових доходів;

сформульовано і обґрунтовано комплекс науково-практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення механізму регулювання диференціації грошових доходів населення, основними серед яких є: встановлення економічно- та соціально-обґрунтованого рівня мінімальної заробітної плати; встановлення прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб; контроль за повним і вчасним проведенням індексації доходів громадян; підвищення адресності соціальних виплат; ефективного залучення корпоративного сектору економіки з метою створення умов для продуктивної зайнятості та вдосконалення системи соціального діалогу.

здійснено ранжування джерел грошових доходів населення України за ступенем їх внеску в загальну диференціацію на основі використання розширеного методу декомпозиції коефіцієнту Джині;

конкретизовано зміст і структура механізму регулювання диференціації грошових доходів населення як системи цілеспрямованих заходів впливу на процес розподілу та перерозподілу доходів населення, яка включає економічні, інституційні та правові методи.


^ Практична значимість роботи

Розроблені у результаті роботи наукові рекомендації мають практичне застосування. Зокрема, пропозиції щодо інструментів трансформації політики доходів населення використовуються Українським інститутом національної пам’яті та враховуються урядовими структурами при підготовці державних програм (довідка № 01/66 від 29.01.2010 р.), рекомендації з вдосконалення механізму регулювання диференціації грошових доходів населення використовуються Міністерством економіки України (довідка № 79-24/145 від 11.05.2007 р.); результати дослідження щодо рівня диференціації грошових доходів населення, основних структурних компонент доходів, які здійснюють вплив на неї, та пропозиції щодо регулювання диференціації доходів населення та зниження рівня бідності знайшли застосування при розробці Програми соціально-економічного розвитку сільських територій Тернопільської області на 2007-2010 рр. (довідка № 9-03-01 від 11.01.2007); пропозиції щодо можливості використання логнормальної моделі розподілу для короткострокового прогнозування розподілу населення за доходами та рівня диференціації доходів і заробітної плати враховані та прийняті до використання в подальшій діяльності Науково-дослідним економічним інститутом Мінекономіки України (довідка № А/492 від 08.12.2006); наукові результати дослідження використовуються у навчальному процесі при викладанні дисциплін „Соціальна політика”, „Економіка праці і соціально-трудові відносини”, „Управління трудовим потенціалом” у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана (довідка № 08-14/37-633 від 14.02.2007).


^ Загальна кількість публікацій

Робота „Диференціація грошових доходів населення: аналіз, прогноз та механізм регулювання”, що представляється на здобуття премії Президента України для молодих вчених, складається із монографії та 12 наукових статей в реферованих журналах та збірниках наукових праць.


^ Загальна кількість реферованих публікацій : 1


Апробація роботи

Про визнання отриманих результатів науковою громадськістю говорить також i той факт, що автор цієї роботи виступала з доповідями на наступних престижних вітчизняних і міжнародних форумах:

Науково-практична конференція „Мотивація ефективної праці в ринковій економіці” (м. Полтава, 18-22 червня 2002 р.); ІV Міжнародній науково-практична конференція „Проблеми обліку, аудиту та економічного аналізу за умов стабілізації економіки України” (м. Київ, 12-13 грудня 2003 р.); Міжнародна школа-семінар „Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності (PDMU - 2004)” (м. Тернопіль, 25-30 травня 2004 р.); ІІ Міжнародна науково-практичній конференція „Управління людськими ресурсами: проблеми теорії і практики” (м. Київ, 25-26 квітня 2005 р.); Другий міжнародний симпозіум про перспективи ОЧЕС (м. Тбілісі, 6-7 травня 2005 р.); Міжнародна науково-практична конференція „Тенденції та перспективи зростання заробітної плати у контексті євроінтеграції України” (м. Київ, 21 квітня 2005 р.); Міжнародна конференція „Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності (PDMU - 2005)” (м. Бердянськ, 12-17 вересня 2005 р.); Міжнародна науково-практична конференція „Демографічний розвиток України та пріоритетні завдання демографічної політики” (Київ, 20-21 листопада 2005 р.); Міжнародна школа-семінар „Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності (PDMU - 2006)” (м. Східниця, 21-25 травня 2006 р.); Міжнародна школа-семінар „Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності (PDMU - 2007)” (смт. Новий Світ, 19-22 вересня 2007 р.); Міжнародна конференція „Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності (PDMU - 2008)” (м. Рівне, 12-17 травня 2008 р.); Щорічна 51 конференція Асоціації Статистиків Південно-Африканської Республіки (ПАР, м. Преторія, 27-31 жовтня 2008 р.)


Старший науковий співробітник,

Інститут демографії та соціальних

досліджень ім. М.В. Птухи НАН України,

кандидат економічних наук А. Г. ГВЕЛЕСІАНІ

еще рефераты
Еще работы по разное