Реферат: Реферат на цикл наукових праць


РЕФЕРАТ

на цикл наукових праць


кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника лабораторії хімічної і біологічної освіти

Коршевнюк Тетяни Валеріївни

на тему:

«Формування та реалізація змісту біологічної компоненти

природничої освіти учнів»


Ключові слова: біологічна компонента природничої освіти, профільне навчання біології, засоби навчання природознавства, навчальні програми з біології

Метою роботи виступили теоретичне обґрунтування, розробка і практична реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти у навчання природознавства учнів основної школи та біології учнів старшої профільної школи.

Мета роботи детермінована тим, що

для сучасного суспільства біологічна грамотність є соціально необхідною і ХХІ століття визнано світовою спільнотою століттям біології.

в останні десятиліття відмічено значне зростання світоглядної функції біологічної освіти внаслідок того, що в біологічній науці зроблено видатні відкриття і досягнуто значних результатів у їх застосуванні для вирішення глобальних проблем людства

соціальний запит суспільства стосовно освіти орієнтований на біологічно грамотну молоду людину, яка опанувала біологічні знання про живу природу та методи її вивчення, володіє навичками чіткого формулювання теоретичних і практичних проблем науки про життя, уміє вибудовувати плани їх вирішення

зміст сучасної природничої освіти нині перебуває на етапі оновлення, що й зумовлює зміни її цілей і структури.

розробка теоретико-методичних засад реалізації змісту біологічної компоненти освітньої галузі «Природознавство», обґрунтування її дидактичної доцільності, розробка відповідних методичних вказівок для вчителів є нагальною потребою шкільного сьогодення.


Про актуальність роботи свідчить те, що в такому обсязі, як у сучасній школі та з застосуванням системного підходу до формування змісту шкільних навчальних предметів, природознавство і біологія вивчаються вперше. Аналоги запропонованому в роботі формуванню та реалізації змісту біологічної компоненти природничої освіти, відсутні в теорії та методиі навчання біології.

^ Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:

- на засадах особисто орієнтованого і диференційованого навчання обґрунтовано теоретико-методичні підходи до формування і реалізації змісту біологічної компоненти природничої освіти учні, відбору і послідовності біологічної складової навчального матеріалу до шкільних підручників природознавства відповідно до нових структури і змісту природничої освіти;

- виявлено педагогічні умови конструювання та ефективного використання засобів навчання природознавства;

- доведено провідну роль дослідницького методу для пропедевтики біологічних знань у курсі природознавства основної школи та формування біологічної компетентності старшокласників;

- розроблено етапи та рівні засвоєння учнями основної та старшої школи

навчальних елементів біологічної компоненти; теоретично обґрунтовано зміст біологічної освіти учнів старшої школи, які обрали вивчення біології на профільному рівні, та визначено освітні орієнтири реалізації цього змісту у підручниках і навчальних посібниках;

- зміст біологічної компоненти природничої освіти учнів старшої школи удосконалено розробкою програм факультативного курсу „Молекулярні основи життя” та курсу за вибором „Молекулярні основи метаболізму” для варіативної частини Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи;

- подальшого розвитку набули положення щодо використання динамічної системи створених засобів навчання природознавства, що забезпечує ефективність реалізації біологічної компоненти природничої освіти в основній школі; застосування у структурі процесуального компонента профільного навчання біології дослідницького методу як такого, що інтегрує активну пізнавальну і професійну складову навчальної діяльності старшокласників.

^ Практичне значення роботи:

- запропоновані педагогічні умови реалізації змісту біологічної компоненти природничої освіти учнів 5-6 класів, а також старшокласників дають можливість більш ефективно будувати процес навчання з природознавства і біології, розвивати активність, ініціативність й творчість, мислення школярів;

- основні результати дослідження впроваджено у шкільну практику навчання природознавства в основній школі і біології в старшій школі;

- реалізація обґрунтованого у дослідженні концептуального підходу до формування біологічної грамотності учнів у статистично значущих межах забезпечила підвищення рівня сформованості біологічних знань як основних структурних одиниць біологічної компоненти природничої освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладах.

- навчальні й методичні посібники, підготовлені у процесі виконання роботи, використовуються у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів з природознавства і біології, надані у користування вчителям природознавства і біології, студентам і викладачам вищих педагогічних навчальних закладів, надіслано до інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Матеріали дослідження можуть бути використані авторами підручників і посібників з природознавства і біології для вчителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів з 12-річним терміном навчання, викладачами методики навчання природознавства і біології у вищих педагогічних навчальних закладах.

^ Схема 1. Навчально-методичне забезпечення формування і реалізації

змісту біологічної компоненти природничої освіти учнів

До циклу наукових праць Коршевнюк Тетяни Валеріївни «Формування та реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти учнів» включено:

Підручники для загальноосвітніх навчальних закладів

1

1. Природознавство: 5 / Кол. автор.: Коршевнюк Т.В., Ярошенко О.Г., Баштовий В.І. - К: Ґенеза, 2005. - 10,4 др.арк

2. Природоведение: 5. / Кол. автор.: Коршевнюк Т.В., Ярошенко О.Г., Баштовий В.І. - К: Ґенеза, 2005. - 10,4 др.арк.

3. Природознавство: 5 (угорською мовою). / Кол. автор.: Коршевнюк Т.В., Ярошенко О.Г., Баштовий В.І. - Львів: Світ, 2005. - 10,4 д.арк.

4. Природознавство: 5 (румунською мовою). / Кол. автор.: Коршевнюк Т.В., Ярошенко О.Г., Баштовий В.І. - Львів: Світ, 2005. - 10,4 др. арк

5. Природознавство: 5 (польською мовою). / Кол. автор.: Коршевнюк Т.В., Ярошенко О.Г., Баштовий В.І. - Львів: Світ, 2005. - 10,4 др. Арк..

6. Природознавство: 6. / Кол. автор.: Коршевнюк Т.В., Ярошенко О.Г., Баштовий В.І. - К: Ґенеза, 2006. - 13 др. арк..

7. Природоведение: 6. / Кол. автор.: Коршевнюк Т.В., Ярошенко О.Г., Баштовий В.І. - К: Ґенеза, 2006. – 13 др. арк..

8. Природознавство: 6 (угорською мовою). / Кол. автор.: Коршевнюк Т.В., Ярошенко О.Г., Баштовий В.І. - Чернівці: Букрек, 2006. - 13 др. арк..

9. Природознавство: 6 (румунською мовою) / Кол. автор.: Коршевнюк Т.В., Ярошенко О.Г., Баштовий В.І.- Чернівці: Букрек, 2006. – 13 др.арк.

10. Природознавство: 6 (польською мовою) / Кол. автор.: Коршевнюк Т.В., Ярошенко О.Г., Баштовий В.І.- Чернівці: Букрек, 2006. – 13 др.арк.

11. Природознавство: Підручник для 5-го класу спеціальної загальноосвітньої школи для дітей зі зниженим зором / Кол. автор.: Коршевнюк Т.В., Ярошенко О.Г., Баштовий В.І. - К.: Неопалима купина, 2007. - 19,5 др. арк

12. Природознавство: Підручник для 6-го класу спеціальної загальноосвітньої школи для дітей зі зниженим зором. / Кол. автор.: Коршевнюк Т.В., Ярошенко О.Г., Баштовий В.І. - К.: Неопалима купина, 2007. – 22 др.арк.


Навчальні програми, посібники з грифом МОН України

13. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія 10-12 класи. Профільний рівень. / [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/education/average/prog12/bio_pr.doc. - 2,1 др.арк

14. Молекулярні основи метаболізму. Програма курсу за вибором. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009 . - 0,5 др. арк

15. Біологія. Збірник тренувальних тестів для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання./ кол. аатор.: Матяш Н.Ю., Костильов О.В., Цуруль О.А. - К.: Ґенеза, 2009. – 12 др. арк


Публікації у фахових виданнях

16. Формування знань як результат навчальної діяльності / Збірник наукових праць “Наука і сучасність”, том XXXI. - Київ: Логос, 2004. – 0,4 др. арк

17. Знання про молекулярні основи життя у змісті шкільного курсу біології та етапи їх формування / Біологія і хімія в школі. - № 4. – 2004. – 0,5 др.арк

18. Дидактичний аспект факультативного курсу “Молекулярні основи життя” / Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету, 2004. – № 10. – 0,5 др.арк.

19. Експериментальний підхід до формування знань про молекулярні основи життя. - Науково-методичний журнал «Біологія і хімія в школі». - 2005. - № 2. – 0,5 др.арк

20. Факультативний курс „Молекулярні основи життя” як спосіб реалізації профільного навчання у старшій школі / Щомісячний науково-педагогічний журнал «Рідна школа». – 2005, № 9-10. – 0,5 др.арк.

21. Молекулярні основи життя як категорія біологічної науки і складова шкільного навчального предмета „Біологія” / Біологія і хімія в школі. - 2006. - № 6. – 0,5 др.арк

22. Реализация методических идей В.М.Корсунской при формировании биологических знаний в школах Украины / Сборник материалов Герценовских чтений, посвященных памяти В.М.Корсунской, 20 апреля 2005 года. Выпуск 4, Санкт-Петербург.- Спб.: Изд-во «ТЕССА», 2005. – 0,5 др.арк

23. Завдання до «Вступу» курсу біології (10 клас), співавтор Шухова Е.В. / Біологія і хімія в школі. - 2008. - № 4. – 0,5 др.арк.

24. Дидактичний матеріал до розділу «Молекулярний рівень організації життя » , співавтор Шухова Е.В. / Науково-методичний журнал «Біологія і хімія в школі». - 2008. - № 5. – 0,5 др.арк.

25. Екологічна компонента програми з біології для класів біолого-хімічного профілю / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія:// Зб. наук. праць. – Випуск 24. – Вінниця: ТОВ «Планер», 2008. – 0,5 др. арк..

26. Знання про молекулярні основи життя у змісті чинних підручників біології для учнів 10 класів / Проблеми сучасного підручника: Зб. Наукових праць. К.: педагогічна думка, 2008. – Випуск 8.- 0,5 др.арк

27. Зміст і методичні підходи до вивчення курсу за вибором «Молекулярні основи метаболізму» / Зб. наукових праць Педагогічні науки. Профільна освіта: . – Ч.1. – Суми: Видавництво СумДПУ ім.. А.С. Макаренка, 2009.– 0,5 др.арк.


Програми, рекомендовані до друку Вченою радою установи

28. Навчальна програма факультативного курсу для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Молекулярні основи життя» - К.: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – 0,5 др.арк

Статті в інших наукових виданнях

29. Корекція та контроль знань десятикласників на семінарському занятті з теми “Єдність хімічного складу організмів” / Посібник „Інноваційні пошуки в сучасній освіті”. – К.: Логос, 2004. – 0,5 др.арк

30. Інтеграція знань з біології в курсі основ безпеки життєдіяльності / Всеукраїнський науково-популярний журнал «Безпека життєдіяльності». – 2004. – № 4. – 0,2 др.арк

31. На часі – вивчення природознавства п’ятикласниками / Хімія. Біологія. – К.: Шкільний світ, 2005. - № 20 (416). – 0,2 др.арк

32. Розробка теоретико-методичних засад вивчення природознавства в основній школі як наукова проблема / Матеріали науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасного природознавства». – Херсон, 24-25 вересня 2009. – 0,5 др.арк

33. Формування мотивації навчання біології у процесі вивчення факультативного курсу „Молекулярні основи життя” / Природничі науки в школі. - Випуск 4: Херсон, Айлант, 2005.- 0,4 др. арк.

34. Результати дослідження якості природничо-математичної освіти учнів 8 класу «TIMSS»співавт. Н.Матяш / Хімія. Біологія. – К.: Шкільний світ, 2009. - № 11(587). – 0,2 др.арк


Матеріали конференцій


35. Реалізація принципу гуманізації навчання при формуванні знань про молекулярні основи життя / Педагогічні засади формування гуманістичних цінностей природничої освіти, її спрямованості на розвиток особистості: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. - Полтава: АСМІ, 2003. – 0,25 др.арк

36. Формування знань про основи життя у факультативному навчанні / Зміст і технології шкільної освіти: М-ли звітної наук. конф Інституту педагогіки АПН України. – К.: Пед. думка, 2004. – 0,1 др.арк.

37. Міжпредметні зв’язки основ безпеки життєдіяльності та біологічних знань / Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін в умовах моделювання освітнього середовища: Зб. наук. праць. – Полтава: АСМІ, 2004. – 0,2 др. арк.

38. Пропедевтика природничих знань у курсі „Природознавство, 5 клас” / Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звітної наукової конференції Інституту педагогіки АПН України 30-31 березня 2005 р. – Ч.1. – К.: Пед. думка, 2005. – 0,2 др.арк.

39. Один из подходов к созданию учебника «Естествознание, 5 класс» для 12-летней школы. Проблемы модернизации школьных учебников биологии: Сб. материалов Международной научно-практической конференции. - М.: Московский государственный областной университет, 2005. – 0,2 др.арк.

40. Підготовка студентів до трансформації знань про молекулярні основи життя в шкільну практику / Проблеми якості природничої освіти: М.-ли Міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава, АСМІ, 2006. – 0,1 др.арк.

41. Реалізація змісту базового курсу основної школи «Природознавство» у підручниках для учнів / Розвиток біологічної освіти в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції (26 - 27 вересня 2006 р.). - Мелітополь: МДПУ, 2006. – 0,25 др.арк

42. Оцінювання ефективності змісту та структури пропедевтичного курсу «Природознавство» / Зміст і технології шкільної освіти: М.-ли звітної наук. конф. Інституту педагогіки АПН України. - К.: Наук. думка, 2007. – 0,1 др.арк.

43. Створення засобів навчання шкільного предмета «Природознавство» – потреба сьогодення” / Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: М.-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 0,1др.арк

44. Дослідницький метод у структурі процесуального компоненту профільного навчання біології / Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2007 рік: Збірник. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 0,1 др.арк.

45. Змістове наповнення навчального предмета «Біологія» у класах біолого-хімічного профілю / Проектування освітніх середовищ як методична проблема: М.-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 0,2 др.арк.

46. Оцінювання ефективності змісту і структури робочого зошита з біології для учнів профільної школи / Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки АПН України за 2008 рік: інформаційне видання. – К.: Педагогічна думка, 2009. – 0,1 др.арк.


Навчально-методичні пособники

47. Природознавство: 5-6. Довідниково-навчальний посібник для учнів. - К.: Фітосоціоцентр, 2008. – 2,75 др.арк

48. Площинні засоби навчання природознавства в основній школі. Методичні рекомендації для вчителів, співавтор. Ярошенко О.Г, Баштовий В.І., Блажко О.А. - К.: Фітосоціоцентр, 2008. – 3,5 др.арк


Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук:
49. Коршевнюк Тетяна Валеріївна. Формування знань старшокласників про молекулярні основи життя в процесі навчання біології : Дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Інститут педагогіки АПН України. — К., 2007. — 214 арк.
50. Формування знань старшокласників про молекулярні основи життя в процесі навчання біології : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т.В. Коршевнюк; Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 20 с.
еще рефераты
Еще работы по разное