Реферат: Комплекс підручників "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження." у 7 томах реферат


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»


Комплекс підручників "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження." у 7 томах


РЕФЕРАТ


Маляренко Віталій Андрійович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, науковий керівник Центру енергозберігаючих технологій, професор кафедри електропостачання міст ХНАМГ.

Варламов Геннадій Борисович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, проректор НТУУ „КПІ”.

^ Любчик Геннадій Миколайович, відмінник освіти України, доктор технічних наук, професор, професор кафедри теплоенергетичних установок, теплових та атомних електростанцій НТУУ „КПІ”.

^ Кривцова Валентина Іванівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри фізико-математичних дисциплін УЦЗУ МНС.

Олєйніков Олександр Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою суднових і промислових автоматизованих систем СНТУ.

^ Яковлєв Олександр Іванович, заслужений винахідник України, доктор технічних наук, професор, професор кафедри енергоустановок і двигунів летальних апаратів НАУ „ХАІ” ім. М.Є.Жуковського.

^ Каніло Павло Макарович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри екології ХНАДУ.

Ровенський Олександр Іванович, кандидат технічних наук, завідувач відділом регіональної екології Північно-Східного наукового центру Національної академії наук та Міністерства освіти і науки України (ПСНЦ НАН і МОН України).


2010 р


РЕФЕРАТ

роботи „Енергетика. Довкілля. Енергозбереження”,

серія підручників у семи томах


Загальні відомості.

На підставі рішень Вчених рад Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут” (НТУУ „КПІ”); Харківської національної академії міського господарства (ХНАМГ), Національного аерокосмічного університету ім. М.Е.Жуковського „Харківський авіаційний інститут” (НАУ „ХАІ” ім. М.Е.Жуковського), Університету цивільного захисту України Міністерства надзвичайних ситуацій України (УЦЗУ МНС), Севастопольського національного технічного університету (СНТУ); Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ) на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року по розділу „За підручники” висунуто роботу „Енергетика. Довкілля. Енергозбереження”, серія підручників у семи томах:

Том 1. Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії / Г.Б. Варламов, Г.М. Любчик, В.А. Маляренко – К.: „Політехніка”, 2003. – 232с.

Том 2. Невичерпна енергія. Кн.1 Вітроелектрогенератори / В.С. Кривцов, О.М. Олєйніков, О.І. Яковлєв – Х.: Національний аерокосмічний університет «ХАІ», Севастополь: Севастопольський національний технічний університет, 2003.– 400с.

Том 3. Невичерпна енергія. Кн.2. Вітроенергетика / В.С. Кривцов, О.М. Олєйніков, О.І. Яковлєв – Х.: Національний аерокосмічний університет «ХАІ», Севастополь: Севастопольський національний технічний університет, 2004. – 519с.

Том 4. Невичерпна енергія. Кн.3. Альтернативна енергетика / В.С. Кривцов, О.М. Олєйніков, О.І. Яковлєв – Х.: Національний аерокосмічний університет «ХАІ», Севастополь: Севастопольський національний технічний університет, 2006.– 643с.

Том 5. Невичерпна енергія. Кн.4. Вітроводнева енергетика. / В.І.Кривцова, О.М. Олєйніков, О.І. Яковлєв – Х.: Національний аерокосмічний університет «ХАІ», Севастополь: Севастопольський національний технічний університет,, 2007.– 680с.

Том 6. Енергія. Екологія. Майбутнє / В.П.Семиноженко, П.М. Каніло, В.М.Остапчук, О.І. Ровенський / Під загальною редакцією проф. П.М.Каніло.– Х. :Прапор, 2003.-464с.

Том 7. Основи теплофізики будівель та енергозбереження / В.А. Маляренко: Харків: - САГА, 2006.- 484с.

На підставі результатів таємного голосування членів Вчених рад НТУУ „КПІ” (протокол № 9 від 30.11.2009р.), ХНАМГ (протокол № 3 від.27.11.2009р.), НАУ „ХАІ” ім. М.Е.Жуковського (протокол № 3 від 25.11.2009р.), УЦЗУ (протокол № 3 від 26.11.2009р.), СНТУ (протокол № 4 від 26.11.2009р.), ХНАДУ (протокол № 3 від 30.10. 2009р.) колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття Державної премії, затверджено у складі:

Маляренко Віталій Андрійович, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, науковий керівник Центру енергозберігаючих технологій, професор кафедри електропостачання міст ХНАМГ;

Варламов Геннадій Борисович, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, проректор НТУУ „КПІ”;

Любчик Геннадій Миколайович, Відмінник освіти України, доктор технічних наук, професор, професор кафедри теплоенергетичних установок, теплових та атомних електростанцій НТУУ „КПІ”;

Кривцова Валентина Іванівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри фізико-математичних дисциплін УЦЗУ МНС;

Олєйніков Олександр Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедрою судових і промислових автоматизованих систем СНТУ;

Яковлєв Олександр Іванович, Заслужений винахідник України, доктор технічних наук, професор, професор кафедри енергоустановок і двигунів летальних апаратів НАУ „ХАІ” ім. М.Е.Жуковського;

Каніло Павло Макарович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри екології ХНАДУ;

Ровенський Олександр Іванович, кандидат технічних наук, завідуючий відділом регіональної екології Північно-Східного наукового центру Національної академії наук та Міністерства освіти і науки України (ПСНЦ НАН і МОН України);

Автори Кривцов В.С., Остапчук В.М, Семіноженко В.П. не включені до складу претендентів на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, так як вони вже є лауреатами Державної премії України.

Після виходу з друку підручники пройшли достатню апробацію і використання в вищих навчальних закладах Києва, Харкова, Запоріжжя, Луганська, Полтави, Одеси, Севастополя, Львова та інших міст України. На них отримано схвальні відгуки і рішення вчених та науково-технічних рад, наукових конференцій, а також позитивні висновки організаторів виставок. Надійшли пропозиції щодо перевидання підручників, два з яких (ВарламовГ.Б, Любчик Г.М., Маляренко В.А.„Теплоенергетика та екологія”. – Х. „Видавництво САГА”, 2008 і Маляренко В.А. „Основи теплофізики будівель та енергозбереження” ”. – Х. „Видавництво САГА”, 2009) вже перевидано в серії „Науково-технічна освіта: енергетика, довкілля, енергозбереження”.

Актуальність видання підручників.

Міжнародна спільнота головними проблемами ХХІ сторіччя визначає забезпечення населення продуктами харчування, необхідною кількістю енергії і збереження стану довкілля. Проблема енергозабезпечення України вже переросла в проблему національної безпеки, в системі пріоритетів якої важливе місце займає задоволення суспільного виробництва і населення традиційними енергоносіями, запаси яких скорочуються прискореними темпами. Особливого значення набуло підвищення ефективності стаціонарної енергетики, використання нових енерготехнологій, базованих на нетрадиційних та відновлювальних джерелах енергії, всебічне осмислення проблем енергозабезпечення, технологічного та економічного обґрунтування заходів з енергозбереження. Від вирішення цієї проблеми безпосередньо залежить можливість подолання внутрішніх і зовнішніх процесів в економіці і політиці України.

В зв’язку з цим, в Україні, як і за кордоном, в багатьох технічних вищих навчальних закладах викладаються навчальні дисципліни, які пов’язані з енергетикою, енергопостачанням, енергозбереженням, та їх впливом на довкілля на всіх етапах, починаючи від видобутку і переробки паливно-енергетичних ресурсів, виробництва і транспорту енергії до її практичного споживання.

Водночас стрімкий розвиток науки і практики утворив протиріччя між необхідністю комплексного вирішення питань енергопостачання, енергозбереження та охорони довкілля і забезпеченням вітчизняних технічних університетів відповідною навчальною літературою високого рівня якості, що потребує видання та використання підручників і навчальних посібників нового покоління. Ліквідувати це протиріччя та забезпечити підготовку інженерних кадрів світового рівня призначена серія підручників „Енергетика. Довкілля. Енергозбереження” у 7-ми томах.

Вирішення енергетичних проблем екології, екологічних проблем енергетики, і в цілому проблем енергонезалежності і енергобезпеки України неможливо розв’язати без забезпечення належної якості вищої технічної освіти шляхом подолання інформаційного бар’єру як протиріччя між наявною новою науково-технічною інформацією та своєчасним її наданням студентам через навчальну літературу.

Видання кожного тому даної серії спрямовано саме на досягнення цієї мети. Розглянуто взаємозв’язок енерготехнологій, енерговиробництва та енергопостачання з фундаментальними проблемами механіки рідини і газу, технічної теплофізики, загальними питаннями енергозбереження. Враховуються докорінні зміни останнього часу в енергетиці та паливно-енергетичному комплексі України, підвищена важливість викладання енергетичних і екологічних дисциплін на тлі входження Вищої освіти України в Болонський процес.

Зміст серії підручників „Енергетика. Довкілля. Енергозбереження” у 7-ми томах.

Об’єднання означених вище підручників має на собі мету створення нової узагальнюючої серії навчальних видань напрямку „Енергетика. Довкілля. Енергозбереження” у сфері вищої технічної освіти України. В підручниках відображено стан і головні напрямки розвитку енергетики на сучасному етапі, здійснена систематизація загальних знань про теоретичні основи, складові частини, технологічні та екологічні аспекти роботи базової традиційної, альтернативної та малої енергетики.

Загальний зміст серії „Енергетика. Довкілля. Енергозбереження” можна поділити на чотири взаємно пов’язані науково-навчальні напрямки:

енергія, екологія, майбутнє;

енергетика, енергетичні установки, довкілля, енергозбереження;

нетрадиційна та відновлювальна енергія;

теоретичні основи перетворення енергії, енергетика сучасних міст.

Кожна навчально-методична група включає до себе відповідний підручник, базові положення якого розглядаються більш розширено в навчальних посібниках та монографіях.

Перша група: підручник (т.6 серії) Енергія. Екологія. Майбутнє / В.П.Семиноженко, П.М. Каніло, В.М.Остапчук, О.І. Ровенський / Під загальною редакцією проф. П.М.Каніло.– Х. :Прапор, 2003.-464с.

Розглянуті основні історичні етапи взаємодії людини і природи, дані про ресурсні можливості Землі, локальні, глобальні і соціальні екологічні проблеми. Охоплює усі найбільш важливі розділи сучасної екології як науки та світогляду з проблем виживання суспільства. Фатальності екологічної кризи протиставляються принципи та умови екологічно орієнтованого соціально-економічного розвитку суспільства. Головна увага приділяється розширенню та поглибленню наукових знань в галузі глобальної та прикладної екології, екології безпеки, стратегії та інженерної екології енергетики, закономірностям використання енергії та енергозбереження.

Важливим додатком і розвитком практичного використання цього підручника є навчальні посібники: Каніло П.М., Бей І.С., Ровенський О.І.. Автомобіль та навколишнє середовище .– Х.: Прапор, 2000. – 304с. та Каніло П.М., Пелепейченко В.І. Екологічні проблеми автомобільного транспорту.– Х.: Військ.ін-т ВВ МВС України, 2006. – 114с., в яких розглянуто головні аспекти сучасної паливно-екологічні проблеми використання транспортних енергетичних установок, традиційних нафтових і альтернативних палив.

Матеріали підручника „Енергія. Екологія. Майбутнє” знайшли широке впровадження в навчальних та наукових програмах кафедр „Екологія” і „Двигуни внутрішнього згорання” ХНАДУ і НТУ „ХПІ” при викладанні курсів „Загальна екологія” і „Методи та технічні засоби контролю забруднення навколишнього середовища”.

Друга група: підручник (т.1 серії) Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії / Г.Б. Варламов, Г.М. Любчик, В.А. Маляренко – К.: „Політехніка”, 2003. – 232с.

В підручнику викладено загальні відомості про енергетику, її місце в житті людства, стан та перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу, традиційні та альтернативні джерела енергії. Розглянуто головні аспекти взаємодії об’єктів енергетики, базових енергоустановок і довкілля, а також напрямки зменшення негативного впливу енергетики на навколишнє середовище, в першу чергу, такі як енергозбереження, енергетичний аудит та менеджмент. Особливу увагу приділено концептуальним питанням розвитку сучасної муніципальної енергетики та енерго- і ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві України як діючим важелям підвищення його ефективності.

Надано систематизований матеріал про технологічні особливості виробництва теплової та електричної енергії з використанням органічного палива, комплексні методи і перспективні напрямки підвищення енерго-екологічної ефективності і безпеки теплоенергетичних установок і виробництв. Належним чином розглянуто загальні положення енергетики та енергопостачання, сучасний стан паливно-енергетичних ресурсів у світі і Україні. Описано теоретичні основи згоряння органічного палива, показано і проаналізовано нерозривний зв’язок теплоенергетичних об’єктів з навколишнім природним середовищем.

Матеріал підручників викладено на високому науково-методичному рівні, що відповідає сучасним тенденціям і вимогам вищої школи. Суттєвою перевагою є те, що підручник базується на виданих раніше навчальних посібниках авторів: Энергетические установки и окружающая среда: / Под ред. проф. Маляренко В.А. – Харьков: ХГАГХ, 2002. – 398 с.; Base Power Generating Facilities And Technologies: Principles, Desing And Environmental Aspects/ Workbook on a learning module to support teaching in Environmental Engineering and Management / Edited by Vitalij. A. Maliarenko, Dr. Sci. (Eng.), Prof.– Kharkov –Dandy–Vaasa. Printing and Publishing Division, KSAME 2002.– 282 pp.; В.А.Маляренко „Введение в инженерную экологию энергетики”, Харьков: ХГАГХ, 2001, 166с.

Ці видання, що були підготовлені в межах міжнародного проекту TEMPUS-TACIS (JEP–10485-98 „Environment and Energy”), здійснені Харківською академією міського господарства разом з університетами Аберті Данді (Велика Британія) і Вааса (Фінляндія), пройшли апробацію і знайшли високий позитивний відгук фахівців України та поза її межами . Підручник „Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії” (т.1 серії) і навчальний посібник „Энергетические установки и окружающая среда” у 2006 році посіли перше місце у щорічному всеукраїнському конкурсі „Кращий підручник року”, який проводиться Національним технічним університетом „КПІ”.

^ Третя група підручників: Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії. (т.2, 3, 4, 5 серії). Підручники написано згідно навчальних планів та програм спеціальності „Нетрадиційні джерела енергії”, напряму 0905 „Енергетика” для курсів „Основи нетрадиційної енергетики”, „Теорія, проектування та виробництво нетрадиційних енергоустановок”, „Ресурсо- та енергозбереження”.

Том 2. Невичерпна енергія. Вітроелектрогенератори / В.С. Кривцов, О.М. Олєйніков, О.І. Яковлєв – Х.: Національний аерокосмічний університет «ХАІ», Севастополь: Севастопольський національний технічний університет, 2003.– 400с.

Том 3. Невичерпна енергія. Вітроенергетика / В.С. Кривцов, О.М. Олєйніков, О.І. Яковлєв – Х.: Національний аерокосмічний університет «ХАІ», Севастополь: Севастопольський національний технічний університет, 2004. – 519с.

Т.4. Невичерпна енергія. Альтернативна енергетика / В.С. Кривцов, О.М. Олєйніков, О.І. Яковлєв – Х.: Національний аерокосмічний університет «ХАІ», Севастополь: Севастопольський національний технічний університет, 2006.– 643с.

Том 5. Невичерпна енергія. Вітроводнева енергетика. / В.І.Кривцова, О.М. Олєйніков, О.І. Яковлєв – Х.: Національний аерокосмічний університет «ХАІ», Севастополь: Севастопольський національний технічний університет,, 2007.– 680с.


У цих виданнях розглянуто фізичні процеси аеродинамічного у вітротурбінах та електромеханічного в електричних генераторах перетворення енергії, описано сучасні досягнення у галузі вітроенергетики та електромашинобудування. Наведено приклади та результати електромагнітних розрахунків. Описано конструкції типових вітроелектричних установок і генераторів, їх експлуатаційні характеристики та системи регулювання.

Викладена теорія фундаментальних фізичних процесів перетворення поновлювальних джерел енергії – сонячної та її похідних (вітрової, приливної, теплової, енергії надр планети, біо- та гідроресурсів) в електроенергію. Описано методи електрогенерування та перетворення енергії поновлювальних джерел в інші види енергії.

Вперше викладено теоретичні основи вітроводневої енергетики, описано цикли та схеми відповідних установок. Особлива увага приділена електрохімічним генераторам на базі водневих паливних елементів, розглянуто їх схеми, робочі характеристики, технології переробки сировини (вугіль, природний газ та ін.) для отримання водню. Наведено основні галузі крупномасштабного застосування паливних елементів малої та середньої енергетики.

В даній групі видань велика увага приділяється організаційно-технічним заходам підвищення ефективності виробництва і споживання енергії, використанню альтернативних та нетрадиційних екологічно чистих джерел енергії, зокрема таких, як теплові насоси.

^ Четверта група: підручник (т.7 серії) Основи теплофізики будівель та енергозбереження / В.А. Маляренко: Харків: - САГА, 2006.- 484с.

Даний підручник „Основи теплофізики будівель та енергозбереження” присвячено розгляду широкого кола питань, пов’язаних з енергопостачанням будинків і споруд, розрахунком теплового стану огороджуючих конструкцій, оптимального опору теплопередачі, повітро- і паропроникненню, вибором сучасних конструктивних рішень і матеріалів.

Теоретичний матеріал, що викладено в контексті загально-технічної фундаментальної дисципліни „Технічна теплофізика”, базується на узагальненні досвіду викладання теплоенергетичних та теплофізичних дисциплін, основні положення яких тісно пов’язані з вирішенням найбільш гострих питань енергопостачання та енергозбереження в житлово-комунальному господарстві і комунальній енергетиці. Як відмітив в передмові до підручника академік НАНУ Долінський А.А., це „практично перше видання в даному напрямі в України, яке можна використовувати не тільки в вузах будівельних і міського господарства, але і в інших технічних навчальних закладах України”.

Таким чином, серія підручників у семи томах „Енергетика. Довкілля. Енергозбереження” враховує багатофункціональність взаємозв’язків усіх об’єктів сучасної енергетики (базової стаціонарної, нетрадиційної поновлювальної, малої і комунальної) з проблемами енергозбереження, енергетичної незалежності і енергобезпеки країни, взаємодії з навколишнім середовищем. Вона розкриває сучасні науково обґрунтовані способи зменшення питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у процесах енерговиробництва, негативного впливу енергетики на довкілля, а також важливість переходу на поновлювальні джерела енергії.

Застосуванням даної серії підручників створюється необхідна навчальна база для підготовки енергетиків нової формації, обов’язковою умовою якої є комплексний розгляд означених вище питань.

Методична якість серії підручників „Енергетика. Довкілля. Енергозбереження” у семи томах.

Вагомою складовою високоякісної підготовки спеціалістів, поряд із змістовною частиною підручників, є забезпечення виконання вимог МОН України, стандартів вищої освіти, мотивації навчання, ефективного опанування знаннями на основі їх методичної досконалості. Ці задачі вирішувались авторами за такими основними шляхами:

серія підручників „Енергетика. Довкілля .Енергозбереження” перекриває багато курсів базових фахових дисциплін, нормативної та вибіркової частин навчального плану високопрофесійної підготовки інженерів-випускників вищої школи будь-якого профілю: енергетичного, теплотехнічного, будівельного, екологічного, комунального господарства тощо;

комплексність розгляду головних базових положень дозволяє з єдиних методичних позицій послідовно і максимально доступно викласти складні науково-технічні питання функціонування та розвитку сучасної енергетики, забезпечення енергонезалежності і енергобезпеки держави;

широта висвітлення змісту, встановлення логічних зв’язків, в межах усіх томів, створює відповідну базу для забезпечення стійких глибоких знань, забезпечує, відповідно до вибору Болонського процесу, варіювання змістом вибіркової частини за рахунок достатніх обсягів самостійної роботи, а також змістовну частину заочної форми навчання, можливість підвищення кваліфікації і отримання другої вищої освіти;

у підручниках викладено суттєву фундаментальну базу для наукової роботи студентів, бакалаврів, магістрів, аспірантів і докторантів, чому також сприяє широка база посилань на додаткову літературу, зокрема, через джерела інформації наукових видань і мережі Internet;

навчальний матеріал усіх томів викладено з урахуванням стану та перспектив розвитку енергетичної галузі та паливно-енергетичного комплексу, що покращує цілеспрямовану орієнтацію студентів на удосконалення фундаментальної бази знань;

велике значення має можливість використання електронних версій підручників, в першу чергу, для дистанційного навчання, а наведені приклади сучасних і перспективних рішень вітчизняної і світової енергетики дозволяє підвищити рівень практичних і лабораторних занять.

Наведене вище дозволяє зробити висновок про високу методичну якість підручників.

Серія підручників „Енергетика. Довкілля. Енергозбереження” надає студентам основну та допоміжну літературу за їх фахом, а вищим навчальним закладам – основу гарантованої підготовки інженерних кадрів сучасного рівня, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми.


Затребуваність серії підручників „Енергетика. Довкілля. Енергозбереження” в навчальному процесі вищих технічних навчальних закладів.

В Україні у багатьох технічних вищих навчальних закладах викладаються навчальні дисципліни, що пов’язані з розвитком паливно-енергетичного комплексу, використанням паливно-енергетичних ресурсів, розробкою, модернізацією та експлуатацією різноманітних енергетичних установок і обладнання.

Підручники даної серії, за своїм змістом та викладеним матеріалом, є новими, не мають аналогів в Україні та СНД, охоплюють широке коло базових та спеціальних дисциплін таких напрямів як 0708 „Екологія”, 0902 „Інженерна механіка”, 0905 „Енергетика”, 0906 „Електротехніка”, 0921 „Будівництво”. Широке коло розглянутих питань і високий рівень їх викладу дозволяють використовувати дані підручники при підготовці студентів, магістрів і аспірантів в галузі енергетики, електротехніки з врахуванням вимог енергопостачання і енергозбереження.

Таким чином, підручники серії затребувані при підготовці студентів багатьма вищими технічними навчальними закладами України. Наявність однакових спеціальностей в декількох вузах розширює їх застосування. З розвитком такої нової перспективної підгалузі як „Поновлювальна” енергетика їх використання стає ще більш актуальним. Цьому сприяє відкриття в одинадцяти ведучих вищих навчальних закладах України нових спеціальностей „Електротехніка та електротехнології”, „Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії”, „Енергозбереження та енергетичний менеджмент” тощо.

Окремо слід відмітити широке використання підручників серії при самостійному опануванні студентами нових знань і підвищенні кваліфікації слухачів, для чого створені сучасні навчально-методична і інформаційно-технічна передумови. Отримані чисельні позитивні відгуки фахівців, рішення вчених рад факультетів, інститутів, університетів також свідчать про це.


Інтеграція освіти і науки.

Авторський колектив на здобуття Державної премії включає до себе відомих в Україні і за її межами вчених, переважна більшість з яких є докторами технічних наук, професорами. Всі вони є високо кваліфікованими фахівцями в галузі теплоенергетики, енергомашинобудування, стаціонарних, судових та авіаційних енергоустановок, енерготехнологій, енергетичної та екологічної безпеки, входять до складу редакцій багатьох Всеукраїнських науково-технічних журналів, є членами спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Усе це дозволяє авторам мати найсучаснішу інформацію щодо стану і розвитку енергетики, підвищення її ефективності, зменшення негативного впливу на довкілля, що було використано при написанні підручників.

Авторський колектив серії „Енергетика. Довкілля. Енергозбереження” є керівниками та виконавцями НДР за тематичними планами МОН і НАН України, госпдоговірних НДР з підприємствами. Результати цих наукових досліджень широко представлені в різних науково-технічних виданнях і журналах, впроваджені в підручниках серії, на які є відповідні посилання. Усі сім томів включають до себе результати докторських і кандидатських дисертацій, що захищались особисто авторами та здобувачами під їх науковим керівництвом.

Таким чином, можна стверджувати, що серія підручників „Енергетика. Довкілля. Енергозбереження” у семи томах є результатом інтеграції освіти і науки, яка поєднує практично усі її головні напрями: стаціонарна вуглеводнева енергетика, мала енергетика і поновлювані джерела енергії, комунальна енергетика. Цьому сприяє той факт, що авторський колектив серії складається з працівників таких відомих вищих навчальних закладів України, як НТУУ „КПІ”, НАУ „ХАІ” ім. М.Е.Жуковського, ХНАМГ, ХНАДУ, СНТУ, УЦЗУ МНС, тобто поєднує фахівців різних галузей, що безпосередньо пов’язані з виробництвом і використанням енергії, енергопостачанням та енергозбереженням.Підписи авторів:

^ Маляренко Віталій Андрійович, доктор технічних наук, професор, науковий керівник Центру енергозберігаючих технологій, професор кафедри електропостачання міст ХНАМГ.


^ Варламов Геннадій Борисович, доктор технічних наук, професор, проректор НТУУ „КПІ”.


Любчик Геннадій Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри теплоенергетичних установок, теплових та атомних електростанцій НТУУ „КПІ”.


^ Кривцова Валентина Іванівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри фізико-математичних дисциплін УЦЗУ МНС.


Олєйніков Олександр Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедрою судових і промислових автоматизованих систем СНТУ.


Яковлєв Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри енергоустановок і двигунів летальних апаратів НАУ „ХАІ” ім. М.Е.Жуковського.


Каніло Павло Макарович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри екології ХНАДУ.


Ровенський Олександр Іванович, кандидат технічних наук, завідуючий відділом регіональної екології ПСНЦ НАН і МОН України.

еще рефераты
Еще работы по разное