Реферат: Реферат автори проекту


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВлІНня


НАУКОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ


РЕФЕРАТ

Автори проекту


Поважний Олександр Станіславович, д.е.н., професор, ректор Донецького державного університету управління, заслужений працівник освіти України; Дорофієнко Вячеслав Володимирович, д.е.н., професор, завідувач, професор кафедри „Менеджмент невиробничої сфери” Донецького державного університету управління, академік Академії економічних наук України, академік Української Академії інформатики, академік Міжнародної Академії науки і практики організації виробництва, відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України;

^ Осипенко Іван Миколайович, к.е.н., професор, професор кафедри „Менеджмент невиробничої сфери” Донецького державного університету управління;

Адамов Борис Ісаєвич, д.е.н., професор, заступник голови Донецької обласної державної адміністрації;

^ Долгальова Олена Вячеславівна, д.держ.упр., професор, директор інституту економіки, менеджменту і права в будівництві Донбаської національної академії будівництва і архітектури, Лауреат премії Президента України для молодих вчених;

^ Куценко Віра Іванівна, д.е.н., професор, завідувач Відділом проблем розвитку соціальної сфери Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, заслужений діяч науки і техніки України;

^ Лега Юрій Григорович, д.т.н., професор, ректор Черкаського державного технологічного університету, академік Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем, академік Української академії наук, академік Академії зв’язку України, заслужений працівник народної освіти України;

^ Качала Тамара Миколаївна, д.е.н., професор, проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків Черкаського державного технологічного університету, академік Академії економічних наук України, заслужений економіст України;

^ Чечетова Наталія Федорівна, к.е.н., професор кафедри обліку та аудиту Харківської національної академії міського господарства, заслужений економіст України;

^ Ткаченко Юлія Володимирівна, к.е.н., ст. викладач кафедри менеджменту Черкаського державного технологічного університету.


Донецьк – 2010

Наукова значущість


Робота присвячена створенню наукових засад реформування і розвитку житлово-комунального господарства на основі розробки нової для вітчизняної науки та практики соціально-інтеграційної парадигми.

Наукова новизна роботи полягає у внесенні на засадах науково-методологічного обґрунтування системних змін у реформування житлово-комунального господарства та використання принципово нових соціально-орієнтованих ефективних підходів у визначення імперативів, детермінант та ресурсів провадження реформ, обґрунтування принципів розробки стратегій та інструментів для організації вказаного процесу, що дає змогу за сучасних умов забезпечити сталий розвиток населених пунктів України та підвищити добробут населення.

В практичному вимірі реалізація пропонованої соціально-інтеграційної парадигми реформування і розвитку житлово-комунального господарства дає змогу суттєво підвищити соціальну ефективність здійснених перетворень, науково-технологічний рівень проектування й впровадження складних проектів і програми реформ окремих елементів житлово-комунальної сфери, забезпечити на цій основі підвищення ефективності розроблення і реалізації заходів реформування і розвитку ЖКГ в сферах освіти, науки та виробництва України, зокрема, залучити до їх реалізації національні кадри з управління ЖКГ.

Результати, отримані в роботі, класифікуються за такими розділами:

1. ^ Концептуальні засади реформування і розвитку житлово-комунального господарства в соціально-економічній системі сучасної України:

– виділено суперечності нинішньої ситуації щодо процесу реформування і розвитку ЖКГ як складного функціонального феномену, якому притаманні такі конституючі ознаки: 1) належність до системи відносин соціальної економіки; 2) сервісний характер результатів діяльності; 3) орієнтація на групу фундаментальних суспільних потреб життєзабезпечення;

– при дослідженні місії, функцій і способу організації ЖКГ в соціально-економічній системі сучасної України як вихідний орієнтир запропоновано використовувати генетичний зв’язок житлово-комунальної сфери з планово-централізованою системою радянського періоду;

– визначено функціональні особливості житлово-комунального господарства;

– на основі дослідження існуючих нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального господарства проведено систематизацію процесу його реформування з точки зору законодавчого підкріплення реформ, що дало змогу виявити його основні недоліки та можливості щодо вдосконалення;

– проведено оцінку ефективності функціонування житлово-комунального господарства за допомогою використання провідного економічного досвіду, визначено потенційні можливості щодо його впровадження та адаптації до умов України;

– за результатами аналізу сучасного стану житлово-комунального господарства в Україні виявлено причини кризового стану житлового фонду;

– поглиблено науково-методичні основи оцінки ефективності реформування житлово-комунального господарства через розрахунок абсолютної ефективності діяльності підприємств ЖКГ;

– встановлено, що глобальні тенденції домінують в процесі розвитку сфери ЖКГ, оскільки вони обумовлені інтеграцією соціально-економічної системи України до складу світової суспільно-господарської системи.

2. Імперативи і ресурсний потенціал реформування житлово-комунального господарства в Україні:

– зроблено висновок про те, що загальна соціально орієнтована спрямованість суспільного розвитку потребує розробки напрямів удосконалення державного управління цими процесами, оскільки житлово-комунальна галузь безпосередньо стосується людей, і будь-які зрушення у цій сфері – як позитивні, так і негативні – одразу відбиваються на якості життя кожної родини та громади в цілому;

– встановлено, що в обґрунтуванні необхідності реформування ЖКГ не можна обмежуватися імперативами ринкового перетворення соціально-економічних відносин, оскільки вказане обмеження виходить з помилкового принципу приватизації системи життєзабезпечення сучасної людини та ігнорує належність житлово-комунального господарства до соціальної економіки;

– різноманіття фінансово-інвестиційних ресурсів реформування ЖКГ доцільно класифікувати, враховуючи домінантну рису цієї сфери – належність ринку житлово-комунальних послуг до соціальної економіки.

3. ^ Нова парадигма реформування житлово-комунального господарства:

– встановлено, що для подолання згубних для країни тенденцій, необхідно негайно й радикально змінити політику держави, повернути її до соціальної сфери, керуючись ідеологією соціальної держави;

– зроблено аргументований висновок про те, процес реформування сфери ЖКГ потребує переорієнтації діючої ліберально-приватизаційної парадигми, оскільки ця парадигма обумовлює формування істотних розривів, „інституційних пасток”, а також розбіжності інтересів суб’єктів цієї сфери, і тому повинна бути кваліфікована як неефективна;

– акцентовано увагу на необхідності зміни основних принципів реформування сфери ЖКГ, що являють собою конкретизацію й розгортання творчого потенціалу парадигми даного процесу й у той же час є формами розвитку класичних принципів теорії трансформації соціально-економічних відносин;

– обґрунтовано, що оптимальна стратегія реформування ЖКГ детермінована місією, функціональним змістом, імперативами перетворення й обґрунтованою парадигмою здійснення цього процесу.

4. ^ Ключові детермінанти нової соціально-інтеграційної парадигми реформування і розвитку ЖКГ: 1) інноваційний тип відтворення соціалізованого капіталу ЖКГ; 2) інтеграція елементів інфраструктури, основних і допоміжних організацій, окремих секторів ринка житлово-комунальних послуг в цілісну підсистему соціально-економічної системи України:

у напрямі стабілізації роботи та підвищення безпеки житлово-комунального господарства:

– запропоновано основні напрями стимулювання формування механізму ресурсозбереження в ЖКГ, який повинен бути ефективним поєднанням системи економічних і адміністративних методів регулювання;

– розроблено концептуальну модель застосування корпоративних підходів до управління житлово-комунальною сферою, а також варіанти організаційних структур управління ЖКГ на регіональному та місцевому рівнях, орієнтовані на максимальну орієнтованість системи управління на соціум;

– внесено пропозиції щодо впровадження нових технологій, устаткування, машин і механізмів на підприємствах теплопостачання, газопостачання, водопостачання, водовідведення і каналізації;

– при аналізі фінансово-бюджетних інструментів розвитку житлово-комунального господарства запропоновано принципи удосконалення бюджетної підтримки ЖКГ;

у напрямі інституційної підтримки розвитку житлово-комунального господарства:

– внесено пропозиції щодо подальшого розвитку механізму удосконалення нормативно-законодавчої бази з регулювання відносин у сфері ЖКГ, яка створює можливості появи в галузі недержавних структур – малих підприємств, кооперативів, спільних підприємств;

– доведено, що ефективне функціонування ЖКГ регіону може бути забезпечено в тому випадку, якщо в його основу покладено конструктивну взаємодію основних учасників цього процесу, яку можливо забезпечити лише на основі соціального партнерства і соціальної відповідальності бізнесу;

у напрямі забезпечення соціальної ефективності реформи житлово-комунального господарства:

– запропоновано концепцію системного моніторингу цінової та тарифної політики на підприємствах ЖКГ регіону, яка складається з підготовчого етапу, проведення експертної оцінки цінової та тарифної політики, проведення експертного аналізу, розробки методики розрахунку нижньої межі тарифів;

– обґрунтовано методичні підходи до проведення моніторингу реформи муніципального водопостачання;

– запропоновано концептуальні засади механізму ціноутворення у сфері житлово-комунального господарства, які визначають пріоритетні напрями та завдання щодо вдосконалення ціноутворення у сфері надання житлово-комунальних послуг;

– з метою узгодження інтересів виробників житлово-комунальних послуг та їх споживачів розроблено концепцію ефективного впровадження тарифно-цінового механізму надання житлово-комунальних послуг населенню на основі включення в тариф інвестиційної складової при скороченні рівня державних дотацій;

– розроблено пропозиції щодо вдосконалення системи соціального захисту населення при наданні житлово-комунальних послуг на основі надання єдиної соціальної універсальної допомоги;

у напрямі підготовки й перепідготовки кадрів у сфері ЖКГ та розвитку муніципального маркетингу:

– створено цілісну вертикаль підготовки сучасних практикуючих менеджерів у сфері житлово-комунального господарства, викладацьких та наукових кадрів;

– удосконалено системний процес підвищення професійної підготовки кадрів у сфері ЖКГ;

– запропоновано інноваційний освітній проект підготовки кадрів для сфери житлово-комунального господарства;

– розроблено механізм функціонування інформаційної системи житлово-комунального господарства;

– внесено пропозиції щодо створення системи муніципального консалтингу на ринкових засадах, що забезпечить сприяння автономії і незалежності місцевого самоврядування, що діє на користь населення.

5. ^ Пропозиції і рекомендації щодо впровадження нової парадигми реформування житлово-комунального господарства в Україні.

Отримані в процесі виконання роботи наукові та практичні результати збагачують теоретичні засади процесу реформування житлово-комунального господарства, а також отримали прикладне застосування, що безумовно підвищує цінність дослідження.

^ Основні результати:

У сфері науки:

– розроблено принципово нову соціально-інтеграційну парадигму реформування ЖКГ, визначено її імперативи (необхідність суттєвої корекції програми державної соціальної політики; орієнтація розвитку соціально-економічної системи на інновації, інвестиції, інфраструктуру та інститути) і детермінанти (інноваційний тип відтворення соціалізованого капіталу ЖКГ; інтеграція елементів інфраструктури, основних і допоміжних організацій, окремих секторів ринку житлово-комунальних послуг в цілісну підсистему соціально-економічної системи України). Цінність нової парадигми полягає у отриманні синергетичного ефекту від інтеграційної взаємодії елементів ЖКГ з іншими складовими національної системи України, а також в забезпеченні нормальних умов для розширеного відтворення і модернізації соціалізованого капіталу, що функціонує в цій сфері.

^ У сфері освіти:

– запропоновано реалізацію системного процесу підвищення професійної підготовки кадрів у сфері ЖКГ шляхом послідовного переходу на якісно новий рівень на основі комбінації основ ринкового господарювання й оптимального державного впливу з боку органів влади;

– запропоновано і практично впроваджено в діяльності Донецького державного університету управління Міністерства освіти і науки України інноваційний освітній проект підготовки кадрів для сфери житлово-комунального господарства, сутність якого полягає в реалізації шести завдань, а саме: дослідження кадрового забезпечення будівництва і житлово-комунального господарства; складання переліку освітніх програм на вимоги ринку праці; реалізація освітніх програм навчальними закладами; створення регіональних програм „Кадри будівництва” і „Кадри житлово-комунального господарства” та їх реалізація; пропозиції до розробки Загальнодержавної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для будівництва та ЖКГ; моніторинг реалізації проекту і на цій основі впровадження системних змін;

– в Черкаському державному технологічному університеті відбувається реалізація проекту програми МBA щодо підготовки фахівців у сфері житлово-комунального господарства для керівників вищого рівня та діючих обслуговуючих структур;

^ У практичній сфері:

– внесено пропозиції до чинної Програми реформування ЖКГ системних змін, які дадуть змогу реалізувати структурні реформи та побудувати нову економічну модель створення, експлуатації й розвитку житлового фонду України і забезпечити його надійне та якісне обслуговування з урахуванням інтересів споживачів;

– в діяльності Донецької обласної державної адміністрації внесено рекомендації щодо посилення соціальної спрямованості реформ при підготовці нової редакції Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Донецької області на 2005-2011 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 15.09.2005 р. №4/30-682;

– удосконалено організаційну структуру управління ЖКГ в Донецькій області;

– проведено функціональне обстеження, аналіз тарифної і цінової політики діючих підприємств житлово-комунального господарства м. Шахтарськ на основі розроблених методичних підходів щодо організації і проведення моніторингу цінової і тарифної політики на підприємствах житлово-комунального господарства;

– удосконалено систему житлово-комунального обслуговування населення, підприємств і організацій Ясинуватського району Донецької області шляхом впровадження нового механізму функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, які стосуються, перш за все, органів місцевого самоврядування;

– скориговано житлово-комунальну політику Луганської обласної державної адміністрації у відповідності зі внесеними пропозиціями щодо коректування Програми реформування і розвитку підприємств житлово-комунального господарства Луганської області;

– внесено пропозиції Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики Верховної Ради України при обговоренні змін та доповнень в Закони України стосовно житлово-комунального господарства; Секретаріату Президента України при підготовці Указу Президента України „Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг”;

– пропозиції Донецької обласної ради та Донецької обласної державної адміністрації щодо реформування законодавчої бази житлово-комунального господарства України, які стосуються 47 законодавчих актів, подано у відповідні профільні комітети Верховної Ради України;

– впроваджено заходи щодо стимулювання створення та функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, удосконалення інституту управителів будинків та створення умов щодо вибору на конкурсних засадах підрядних організацій з обслуговування житла Управлінням житлово-комунального господарства в Черкаській області;

– створено та ідентифіковано модель подачі та розподілу води для ряду міст Донецької області;

– подано до розгляду Міністерством освіти і науки України проект системного процесу підвищення професійної підготовки кадрів у сфері ЖКГ шляхом послідовного переходу на якісно новий рівень на основі комбінації основ ринкового господарювання й оптимального державного впливу з боку органів влади;

– використання програмно-цільового підходу до підготовки кадрів, що передбачає розробку комплексних програм із залученням профільних структур місцевого та регіонального управління у діяльності Донецького державного університету управління, Черкаського державного технологічного університету, Харківської академії міського господарства;

– в Черкаській області впроваджено систему інформування населення з метою забезпечення широкого доступу громадськості до вирішення проблем реформування ЖКГ, а також підвищення поінформованості населення з питань надання житлово-комунальних послуг.


^ Масштаби реалізації

Авторами розроблена нова для вітчизняної науки та практики соціально-інтеграційна парадигма реформування житлово-комунального господарства за рахунок використання принципово нових соціально орієнтованих ефективних підходів та внесення системних змін у реформування житлово-комунального господарства як багатофункціонального елементу соціально-економічної системи України, визначення імперативів, детермінант та ресурсів провадження реформ, обґрунтуванні принципів розробки стратегій та інструментів для мезорівня організації вказаного процесу у відповідності до умов сучасної України. Результати роботи впроваджено у багатьох організаціях як державного, так і приватного сектору економіки.

Науково-методичні основи соціально-інтеграційної парадигми реформування житлово-комунального господарства та національно-орієнтовану методологію проактивного управління ЖКГ було використано для внесення системних змін у існуючу концепцію розвитку житлово-комунальної сфери:

^ Розвиток системи управління житлово-комунальним господарством. Підготовлено і впроваджено проект реорганізації управління ЖКГ на місцевому рівні, розроблено і уведено в дію ефективний організаційно-економічний механізм ресурсозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства, запропоновано і реалізовано тарифно-ціновий механізм надання ЖКП населенню на основі моделі узгодження інтересів виробників і споживачів житлово-комунальних послуг.

^ Освітянські та наукові проекти. Створена загальнодержавна та професійна система підготовки кадрів для житлово-комунального господарства, удосконалено системний процес підвищення ефективності професійної підготовки кадрів у сфері ЖКГ, впроваджено заходи щодо підвищення роботи з кадрами підприємств і організацій житлово-комунального господарства, розроблено і практично втілено систему інформатизації населення щодо процесу реформування і розвитку ЖКГ. На основі запропонованих заходів в Донецькій та Черкаській областях реалізується проект програми МBA щодо підготовки фахівців у сфері житлово-комунального господарства для керівників вищого рівня та діючих обслуговуючих структур, у Донецькому державному університеті управління була апробована розроблена програма підвищення кваліфікації за напрямом „Реформування системи управління житлово-комунальних господарством”, за якою пройшли навчання 189 чоловік. При Донецькому державному університеті управління розроблена учбова програм дисциплін, підібраний професорсько-викладацький склад, створена необхідна матеріально-технічна база підготовки топ-менеджерів для житлово-комунального господарства, сформовано потужні навчально-методичний, аналітично-довідковий центри інформаційного консультування кадрів ЖКГ.

^ Виробничі проекти. Теоретичні положення і методичні підходи до реалізації механізмів соціально-інтеграційної парадигми та внесення системних змін у реформування і розвиток підприємств житлово-комунального господарства було використано в роботі Донецької обласної державної адміністрації при підготовці нової редакції Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Донецької області, Шахтарського міськвиконкому при проведенні функціонального обстеження, аналізі тарифної і цінової політики діючих підприємств житлово-комунального господарства м. Шахтарськ, Ясинуватської райдержадміністрації при розробці рекомендацій щодо організації житлово-комунального обслуговування населення, підприємств і організацій Ясинуватського району Донецької, Луганської обласної державної адміністрації при корегуванні Програми реформування і розвитку підприємств житлово-комунального господарства Луганської області, Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики Верховної Ради України при обговоренні змін та доповнень в Закони України стосовно житлово-комунального господарства, Секретаріату Президента України при підготовці Указу Президента України „Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг”. Організаційно-економічний механізм ресурсозбереження впроваджено на комунальних підприємствах Донецької області: КП „Донецькміськтепломережа”, КП „Маріупольтепломережа”, КП „Макіївтепломережа” та інших, практично втілено пропозиції по впровадженню нових технологій, устаткування, машин і механізмів на підприємствах ЖКГ.

Створені методи широко використовувалися при навчанні кадрів ЖКГ, представників органів державного управління і місцевого самоврядування України, підприємців, представників наукових і освітніх установ.

Розроблені наукові засади широко використовувалися для підготовки фахівців в області ЖКГ в магістерських курсах багатьох вищих навчальних закладів.

Під керівництвом членів авторського колективу підготовлено 2-х докторів і 10 кандидатів наук та більш ніж 2000 спеціалістів і магістрів у сфері житлово-комунального господарства України та інших країн. Пройшли підготовку через тренінгові курси більш ніж 1000 фахівців.

За результатами роботи опубліковано в Україні та закордоном 23 монографії, 16 навчальних посібників, більше 160 наукових статей.


^ Техніко-економічні показники та їх порівняння з кращими вітчизняними і світовими аналогами

Розроблені на базі теоретичних положень засоби пройшли апробацію та впроваджені у виробничу експлуатацію на багатьох вітчизняних підприємствах, закладах науки і освіти, міністерствах та відомствах. Створені колективом авторів нові науково-теоретичні основи та методи реформування житлово-комунального господарства забезпечують формування нової ідеології господарювання шляхом посилення соціальної спрямованості реформ, залучення населення до проблем реформування ЖКГ, підвищення рівня соціальної відповідальності, зміни свідомості населення, виховання психології власника, підвищення культури енерго- та ресурсоспоживання у житловому фонді і дозволяють забезпечити високий рівень соціальної та економічної ефективності здійснених перетворень.

Принципово новий соціально-інтеграційний підхід до реформування ЖКГ за якісними характеристиками суттєво перевищує існуючі підходи за повнотою охоплення задач, які вирішуються, за ефективністю рішень, які можуть бути отримані, за точністю результатів.

З урахуванням вищезазначеного розроблено Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2010-2014 роки з конкретними організаційно-технічними заходами щодо приведення житлового фонду до нормального стану, реконструкції об’єктів комунального призначення, заміни мереж, з урахуванням досягнень науки і техніки в цій важливій галузі. Розраховано, що для реалізації розробленої програми необхідно 10,215 млрд грн.

Основні очікувані результати впровадження програми тільки по теплопостачанню і водопостачанню Донецької області наступні:

1. Покращення технічного стану об’єктів водопостачання та теплопостачання, як результат покращення якості надаваних послуг з водопостачання, теплопостачання та гарячого водопостачання.

2. Зниження витрат природного газу на 286 млн м3 щорічно, що складає 25,6 % від загального базового періоду, що склався.

3. Зниження витрат рідкого палива на 1,2 тисяч тон щорічно, що складає 22,6 % від загального базового періоду, що склався.

4. Зниження витрат вугілля на 12 тисяч тон, що складає 34 % від загального базового періоду, що склався.

5. Зниження витрат електроенергії на 45,2 % щорічно від загального базового періоду, що склався.

6. Зниження викидів парникових газів (СО2 еквівалент) на 1,8 млн тон щорічно, що складає 28,0% від загального базового періоду, що склався.

7. Річний економічний ефект складає 490 млн грн.

8. Середній строк окупності організаційно-технічних заходів з водопостачання і теплопостачання по Донецькій області складає 4,85 року.

Враховуючи, що Донецька область складає 10 % основних фондів комунальних об’єктів водопостачання і теплопостачання та обсягів послуг, можна в середньому розрахувати і по Україні.


^ Автори проекту


Ректор Донецького державного університету управління, д.е.н., професор

Поважний О.С.

Завідувач кафедри „Менеджмент невиробничої сфери” Донецького державного університету управління, д.е.н., професор

Дорофієнко В.В.

Професор кафедри „Менеджмент невиробничої сфери” Донецького державного університету управління, к.е.н., професор

Осипенко І.М.

Заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, д.е.н., професор

^ Адамов Б.І.

Директор інституту економіки, менеджменту і права в будівництві Донбаської національної академії будівництва і архітектури, д.держ.упр., професор

Долгальова О. В.

Завідувач Відділом проблем розвитку соціальної сфери Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, д.е.н., професор

Куценко В.І.

Ректор Черкаського державного технологічного університету, д.т.н., професор

Лега Ю.Г.

Проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків Черкаського державного технологічного університету, д.е.н., професор

Качала Т.М.

Професор кафедри обліку та аудиту Харківської національної академії міського господарства, к.е.н., доцент

Чечетова Н. Ф.

Ст. викладач кафедри менеджменту Черкаського державного технологічного університету, к.е.н.
Ткаченко Ю.В.
еще рефераты
Еще работы по разное