Реферат: «Модернізація управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня»Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Тернопільський національний економічний університет


Цикл наукових праць

на здобуття щорічної премії Президента України

для молодих вчених


МОДЕРНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ

ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ БАЗОВОГО РІВНЯ


МОНАСТИРСЬКИЙ Григорій Леонардович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри державного і муніципального управління Тернопільського національного економічного університету


РЕФЕРАТ


2012

До циклу наукових праць «Модернізація управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня» включено 1 монографію (Монастирський Г.Л. Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня: монографія / Г.Л. Монастирський. — Тернопіль: «Економічна думка» ТНЕУ, 2010. — 464 с.), 38 статей у фахових виданнях та 8 наукових публікацій у зарубіжних виданнях, що опубліковані претендентом у 2005-2010 рр.

^ Актуальність дослідження, представленого у циклі наукових праць. Економічний розвиток будь-якої держави, як складної соціально-економічної системи, визначається рівнем економічного розвитку її складових — регіонів, субрегіональних утворень та, насамкінець, первинних адміністративно-територіальних одиниць — територіальних спільнот базового рівня (ТСБР). Саме на цьому рівні безпосередньо відбуваються вихідні економічні та соціальні процеси (функціонування суб’єктів господарювання, що створюють реальний національний продукт; реалізація економічного потенціалу людини; перебіг життєвого циклу домогосподарств), що агрегуючись формують соціально-економічну ситуацію в територіальних системах вищого ієрархічного порядку.

Гармонійність розвитку національної економіки та її структурних елементів вимагає формування узгодженого управлінського впливу з боку суб’єктів економічних відносин (органів державної влади центрального та місцевого рівнів, регіональних та первинних органів місцевого самоврядування, адміністративно-управлінського апарату суб’єктів господарювання, політичних еліт та громадських рухів), який був би адекватним новим тенденціям розвитку людської цивілізації. Забезпечення виходу України на рівень передових держав Заходу передбачає руйнування консервативних підходів до управління її економічним розвитком на основі імплементації сучасних існуючих в світі чи розроблення кардинально нових управлінських технологій. У політичній, суспільній, а часто й науковій сферах панує спрощений підхід до розуміння природи та управління економічними процесами на рівні ТСБР. Це пов’язано як з об’єктивною консервативністю засадничих положень економічного розвитку ТСБР та управління ним, що простежується на основі ретроспективного історико-економічного аналізу функціонування локальних територіальних спільнот, так і стереотипом «простоти економіки ТСБР», управління якою не потребує спеціальних навичок, та домінуванням суб’єктивних містечкових інтересів. Без модернізації управління економічним розвитком ТСБР досягти економічного прогресу національної економіки надзвичайно складно. Успішність цього процесу вимагає формування комплексної теоретико-методологічної бази та практичних рекомендацій щодо подолання архаїчності управління локальними економічними системами.

^ Значимість одержаних результатів у порівнянні з кращими вітчизняними та світовими аналогами. Питанням дослідження розвитку ТСБР як економічних, соціальних, територіально-просторових, екологічних систем присвячені праці таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як Т. Авдеєва, Е. Азарх, М. Аітов, У. Айзард, М. Баранський, В. Бєлєнький, В. Борденюк, О. Бугуцький, Ж. Будвіль, А. Вебер, А. Воронін, З. Герасименко, Е. Горяченко, П. Гудзь, В. Давидович, С. Злупко, Р. Камаєв, С. Ковальов, В. Коломийчук, П. Колосовський, М. Коста, Л. Кранц, С. Крапчан, Д. Крисанов, В. Кристалер, Г. Лаппо, В. Лаунхардт, Х. Ласуен, А. Льош, Є. Марков, Л. Молдаван, М.-К. Морел, І. Мучнік, Л. Нікіфоров, Є. Перцик, Ф. Перру, В. Покшишевський, П. Пот’є, І. Прокопа, Т. Райнер, В. Рибалка, Р. Ривкіна, М. Спектор, М. Стронгіна, В. Тапіліна, Й. Тюнен, В. Федосєєв, Л. Хахуліна, Т. Хегерстранд, Б. Хорєв, Л. Шевчук, Л. Шепотько, С. Шульц, О. Троцьковський. Вагомий внесок у дослідження різних аспектів управління економічним і соціальним розвитком ТСБР здійснили Б. Адамов, Б. Андресюк, Л. Бакер, О. Батанов, Р. Беннет, Е. Блейклі, Б. Блуестон, О. Бобровська, С. Богачов, М. Бутко, Р. Вальчак, В. Василенко, Е. Войцеховський, Б. Генан, Г. Гілберт, О. Дацій, Б. Деанте, М. Долішній, С. Дорогунцов, К. Жук, В. Зотов, О. Єгоров, В. Іванов, І. Каліннікова, О. Кириленко, Т. Клементевіч, В. Коломийчук, М. Корнієнко, В. Кравченко, О. Кузнецова, Ф. Кьєлбергседс, В. Лексін, О. Лук’янченко, З. Макашева, А. Мельник, М. Мельникова, А. Міщук, Г. Мюрдаль, Я. Олійник, А. Степаненко, І. Ткачук, З. Франковський, Дж. Фрідман, Б. Харісон, А. Чемерис, М. Чумаченко, Ю. Шаров, О. Швецов, О. Шпачук, Д. Штраль.

Проте, у науковій літературі практично відсутні дослідження в напрямку формування інноваційної моделі управління економічним розвитком ТСБР як складних систем в умовах системних трансформаційних змін в Україні з урахуванням економічного зрізу завдань адміністративної та адміністративно-територіальної реформ (формування життєздатної ТСБР, імплементації економічного інструментарію управління, виокремлення муніципальної складової державної регіональної економічної політики). Недостатньо уваги приділяється питанням конструювання комплексу управлінських технологій, здатних забезпечити динамічний економічний розвиток ТСБР в процесі зростання конкурентної боротьби на локальних, регіональних, національних та світових ринках. Поза сферою наукового пошуку опинилася проблема побудови системи управління економічним розвитком ТСБР на основі нової парадигми, адекватної існуючим світовим та національним тенденціям розвитку економіки.

У представленому циклі наукових праць вперше у вітчизняній науці на основі виявлення та концептуалізації новітніх проявів економічного розвитку ТСБР та управління цим процесом запропоновано нове бачення й вирішення актуальної та важливої наукової проблеми — формування теоретичних та методологічних засад модернізації управління економічним розвитком ТСБР в умовах трансформаційних змін в Україні, а також обґрунтовано необхідність реалізації комплексу заходів в межах розробленої інноваційної концепції ієрархічності управління цим розвитком на засадах модернізаційної парадигми.

^ Мета і завдання дослідження. Мета циклу наукових праць — теоретико-методологічне обґрунтування концепції модернізації управління економічним розвитком ТСБР та розроблення на цій основі наукових рекомендацій щодо її практичної реалізації.

Реалізація мети циклу наукових праць зумовила постановку й розв’язання таких завдань:

дослідити економічну природу ТСБР для обґрунтування гіпотези дослідження її як економічної системи;

узагальнити теоретичні засади економічного розвитку ТСБР як об’єкта управлінського впливу для обґрунтування концепції ієрархічності управління ним;

обґрунтувати теоретико-методологічну базу та логіку дослідження проблеми модернізації управління економічним розвитком ТСБР для формування нової парадигми управління цим розвитком;

окреслити тенденції та чинники економічного розвитку ТСБР в умовах трансформаційних змін в Україні для визначення реального економічного потенціалу місцевих економічних систем й адекватної вихідної бази застосування модернізаційних впливів з урахуванням явища муніципалізації;

дослідити інституційні умови управління економічним розвитком ТСБР в Україні для ідентифікації бар’єрів його модернізації;

обґрунтувати методичні підходи до оцінки ефективності управління економічним розвитком ТСБР як основи для пошуку резервів її підвищення;

обґрунтувати концепцію технологічного підходу до управління економічним розвитком ТСБР з метою формування комплексу інноваційних управлінських технологій, впровадження яких сприятиме удосконаленню цього процесу;

ідентифікувати передумови та визначити пріоритетні напрямки імплементації інноваційних технологій менеджменту в управлінні економічним розвитком ТСБР в Україні;

удосконалити методику оцінки інвестиційної привабливості ТСБР з метою окреслення напрямків реалізації їх конкурентних переваг;

дати оцінку процесам формування та управління власністю в ТСБР з метою обґрунтування технологічної моделі управління нею як економічної основи для максимальної реалізації потенціалу місцевої економіки;

обґрунтувати методологічні засади забезпечення економічної безпеки економіки ТСБР, яка могла б розглядатися як основа побудови антикризової концепції її економічного розвитку;

окреслити концептуальні засади формування місцевої економічної політики на муніципальному, регіональному та національному рівнях;

визначити напрямки узгодження стратегічних векторів економічного розвитку ТСБР, регіону та держави для забезпечення синергії національної, регіональних та муніципальних економічних стратегій;

обґрунтувати можливість використання інтеграційних процесів як технології забезпечення економічного розвитку ТСБР в умовах ресурсної обмеженості для формування комплексу економічних інструментів реалізації адміністративно-територіальної реформи;

розробити рекомендації щодо модернізації економічних інструментів соціального розвитку ТСБР.

^ Об’єктом дослідження є процес економічного розвитку ТСБР в Україні.

Предметом дослідження є механізм модернізації управління економічним розвитком ТСБР в умовах трансформаційних змін в Україні.

^ Наукова новизна одержаних результатів роботи, представлених у циклі наукових праць. У циклі наукових праць здійснено постановку і системне вирішення проблеми формування концепції та розроблення методології модернізації управління економічним розвитком ТСБР в умовах трансформаційних змін в Україні. Основні положення циклу наукових праць, які мають наукову новизну і виносяться на захист, полягають у такому:

вперше:

– висунуто й обґрунтовано гіпотезу дослідження ТСБР як економічної системи, у складі якої виокремлено підприємницьку, фінансову, інфраструктурну, ресурсо-майнову, трансформаційно-продуктову, зовнішньоекономічну підсистеми, які взаємодіючи між собою визначають її стійкість, що дозволило: відійти від виключно економіко-географічного й політико-управлінського підходів до дослідження ТСБР; вмонтувати рівень ТСБР як невід’ємну складову в регіональну та національну економічні системи; розглянути ТСБР як суб’єкта конкурентних економічних відносин на регіональному, національному та світовому ринках;

– обґрунтовано теоретичні засади концепції ієрархічності управління економічним розвитком ТСБР, що на відміну від традиційного підходу до економічного розвитку цих спільнот як об’єкта впливу виключно з боку органів місцевого самоврядування, визначає, що ТСБР є об’єктом управлінського впливу з боку суб’єктів різного ієрархічного рівня та функціональної природи, зокрема, в системі управління економічним розвитком ТСБР виокремлено глобальний, макроекономічний, мезоекономічний, локальний та мікро- рівні;

– сформовано методологічні засади забезпечення економічної безпеки економіки ТСБР, що є системою стабільного функціонування місцевої економічної системи як самостійного корпоративного суб’єкта економічних відносин в умовах впливу зовнішнього середовища та загострення конкуренції з іншими ТСБР. Окреслено індикатори, які дозволяють визначити рівень економічної безпеки ТСБР. Такий підхід дає змогу відійти від розуміння економічної безпеки як ознаки виключно макроекономічного та регіонального рівнів національної економіки;

– обґрунтовано необхідність формування місцевої економічної політики як системи економічної візії й локальних заходів регулятивного характеру, що здійснюються органами місцевого самоврядування стосовно забезпечення економічного розвитку ТСБР, та державної муніципальної політики як комплексу стратегічних орієнтирів і тактичних заходів органів державної влади щодо забезпечення гармонійного економічного розвитку ТСБР. В існуючих підходах до інституціоналізації управління економічним розвитком державна муніципальна політика не виокремлюється, її об’єкти зосереджуються в рамках державної регіональної політики;

удосконалено:

– теоретичні засади економічного розвитку ТСБР, зокрема, на відміну від існуючих підходів, обґрунтовано, що економічний розвиток ТСБР є багатовимірним, що обумовлено поліфакторністю його формування й особливою природою як чинника та поштовху інших типів розвитку. Виокремлено низку зрізів економічного розвитку ТСБР (соціально-економічний, політико-економічний, еколого-економічний, науково-економічний, техніко-економічний, культурно-економічний, зовнішньоекономічний, інформаційно-економічний, ресурсно-економічний, інфраструктурно-економічний, структурно-секторальний, стратегічно-економічний, управлінсько-економічний, результативно-економічний, інтеграційно-економічний). Це дало змогу структурувати його сприятливі та несприятливі тенденції;

– методичний підхід до оцінки інвестиційної привабливості ТСБР, особливістю якого є врахування двох складових — конкурентоздатності (відображення ефективності функціонування економіки ТСБР у короткотерміновому періоді) та конкурентного потенціалу (здатності ефективного функціонування та розвитку економіки ТСБР у перспективі) на основі застосування технологій муніципального маркетингу та формування системи індикаторів основних детермінант конкурентних переваг, що дозволило врахувати комплекс чинників, які визначають динаміку та спрямованість економічного розвитку ТСБР;

– механізм узгодження стратегічних векторів економічного розвитку ТСБР, регіонів та держави на основі ієрархічності національної та регіональних стратегій економічного розвитку, що базується на таких положеннях: стратегія економічного розвитку держави та її регіонів реалізується безпосередньо на рівні ТСБР; без підтримки органів місцевого самоврядування базового рівня та відповідних територіальних громад державна та регіональні економічні стратегії є лише наміром; деталізація регіональних стратегічних орієнтирів відбувається в стратегіях розвитку ТСБР, що повинні підпорядковувати напрямок свого економічного розвитку регіональним цілям з урахуванням селективного підходу; у разі відсутності стратегій економічного розвитку ТСБР або хоча б певних меж й вектору їх стратегічного вибору, регіональна стратегія залишається гіпотетичною;

– методологічні засади реалізації механізму структурної трансформації економіки ТСБР, зокрема обґрунтовано концептуальний підхід до модернізації її інституційної структури як пріоритетного напрямку місцевої економічної політики, що розглядається як комплексний процес, який інтегрує такі проблемні блоки: розвиток муніципального підприємництва, удосконалення використання комунальної власності, корпоратизацію, міжмуніципальну інтеграцію;

– теоретичне та методологічне підґрунтя вирішення проблеми корекції кон’юнктурних циклів економічного розвитку ТСБР на базі антикризової концепції, що передбачає застосування комплексу технологій антикризового управління та технологій стратегічного аналізу. Це дозволить забезпечити адекватність всіх програмних інструментів місцевої економічної політики кон’юнктурі муніципальної, регіональної та національної економік, що, в свою чергу, дасть змогу закласти в основу стратегії економічного розвитку ТСБР антикризові запобіжники. На відміну від існуючих підходів до стратегічного планування, які орієнтуються переважно на оптимістичний сценарій розвитку, зазначений підхід уможливить врахування економічних ризиків та потенційних чинників кризи;

дістали подальшого розвитку:

– секторальний підхід до структуризації муніципальної економічної системи як корпорації з позиції її двоїстості, по-перше, як елементу національної економіки, що інтегрує муніципальний, державний, приватний, корпоративний та суспільно-добровільний сектори економіки ТСБР, по-друге, як сукупності комунальних організацій в межах ТСБР, що визначається розглядом органів місцевого самоврядування як, насамперед, економічних інститутів та суб’єктів економічних відносин, особливим характером послуг, які надаються членам територіальної громади, необхідністю забезпечення раціонального використання місцевих ресурсів. Це дає змогу виявити комплекс резервів економічного зростання ТСБР в умовах дефіциту ресурсів;

– модернізаційна теорія, зокрема вперше її засади поширені на рівень управління економічним розвитком ТСБР з напрацюванням відповідних концептуальних положень з позиції її розуміння як постійного удосконалення технологій управління економічним розвитком ТСБР відповідно до вимог сучасності, що формує нову парадигму цього розвитку як визначального компоненту розвитку національної економіки;

– структурування архітектоніки загальноцивілізаційного економічного розвитку, зокрема обґрунтовано явище муніципалізації як посилення організаційної і правової автономії та ресурсного зміцнення ТСБР, що забезпечує національну ідентифікацію країн в умовах глобалізації та регіоналізації, виступає антикризовим засобом, противагою тотальної глобалізації та передумовою збереження ідентичності й самобутності національно-державних суб’єктів, носієм їх внутрішньої здатності до саморозвитку та самовідтворення. Муніципалізація, на відміну від домінуючих глобалізаційних підходів, визначає об’єктивну обмеженість глобалізму;

– методологічні засади оцінки ефективності управління економічним розвитком ТСБР як інтегральної характеристики, що поєднує глобальний, національний, локальний, муніципальний та мікроекономічний зрізи на основі адаптації методики рейтингової оцінки кредитоспроможності ТСБР до критеріїв ефективності. Це розвиває традиційний підхід, за яким ефективність управління економічним розвитком ТСБР розглядається з позиції ефективності управлінської діяльності виключно органів місцевого самоврядування;

– структуризація спеціального економічного інструментарію управління економічним розвитком ТСБР на основі застосування технологічного підходу, за яким кожен елемент системи економічних інструментів реалізується через сукупність управлінських технологій. Це дозволяє сформувати науково-методологічні основи управління економічним розвитком ТСБР, забезпечити програмованість управління економічними процесами на локальному рівні, врахувати світовий досвід управління економічним розвитком муніципальних утворень, впровадити засади управління економічним розвитком ТСБР на принципах менеджменту та модернізаційної парадигми;

– обґрунтування інтеграційних процесів як технології забезпечення економічного розвитку ТСБР з врахуванням його ресурсної обмеженості й вихідної умови модернізації управління цим розвитком з позиції внутрішньосистемної (корпоратизація, формування суспільно-добровільного сектору) та міжмуніципальної інтеграції (проектне та адміністративне об’єднання ТСБР).

^ Практична значимість одержаних результатів. Практична цінність циклу наукових праць полягає в тому, що розроблені в ній теоретичні положення та методологічні підходи до модернізації управління економічним розвитком ТСБР можуть бути використані в процесі реалізації Програми економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Модернізація України — наш стратегічний вибір», формування та реалізації державної регіональної та муніципальної політик України в контексті підтримки розвитку місцевого самоврядування на первинному рівні та проведення адміністративно-територіальної реформи, в законотворчій діяльності Верховної Ради України, в економіко-аналітичній та прогностичній роботі підрозділів обласних та районних державних адміністрацій, апаратів обласних і районних рад, в управлінській діяльності органів місцевого самоврядування базового рівня.

Результати дослідження знайшли впровадження в роботі Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування (довідка про впровадження № 04-15/16-1510 від 12.03.2008 р.), Тернопільської обласної державної адміністрації (довідки про впровадження № 02-3534/4-10 від 08.11.2005 р., № 02-1213/27-19 від 24.03.2008 р., № 02-2767/32-26 від 3.06.2010 р., № 01-313/32-10 від 18.01.2012 р.), Тернопільської обласної ради (довідки про впровадження № 09-254 від 13.02.2009 р., № 01-313/32-10 від 18.012012 р.), Севастопольської міської ради (довідка про впровадження № 03-15/1047 від 20.03.2007 р.), Головного управління державної служби України в Тернопільській області (акт про впровадження № 257 від 16.05.2006 р.), головного управління економіки Тернопільської обласної державної адміністрації (акт про впровадження № 01/2-867 від 08.10.2008 р.), Козівської районної державної адміністрації Тернопільської області (довідка про впровадження № 02-527/01-17 від 8.05.2008 р.), Дрогобицької районної ради Львівської області (довідки про впровадження № 447 від 19.06.2007 р., № 318 від 15.05.2009 р.), Тернопільської районної ради (довідка про впровадження № 01-138/12 від 12.11.2009 р.), Чортківської районної ради Тернопільської області (довідка про впровадження № 04-080/4-3 від 17.03.2010 р.), Козівської районної ради Тернопільської області (довідка про впровадження № 01-108/01-23 від 3.06.2010 р.), Тернопільської міської ради (довідки про впровадження № 2675/05 від 12.11.2009 р., № 311/01 від 17.01.2012 р.), Асоціації міст України та громад (довідка про впровадження № 3-38 від 14.03.2008 р.); при розробленні та викладанні дисциплін «Муніципальний менеджмент», «Організація місцевого самоврядування», «Місцеве господарювання», «Антикризове управління» в Тернопільському національному економічному університеті (акт впровадження № 126-06/1973 від 16.09.2010 р.), авторського циклу лекцій з проблем місцевого самоврядування та муніципального менеджменту в Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (довідка № 156 від 21.09.2010 р.). Зокрема:

– Комітетом Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування розглянуто та враховано при розробці нової редакції Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері забезпечення розвитку місцевого самоврядування в Україні щодо закріплення права територіальних громад сіл, селищ і міст на територіальне чи функціональне об’єднання з метою формування життєздатного первинного суб’єкта місцевого самоврядування, передбачення реалізації повноважень щодо здійснення технологій антикризового управління територією, диференціювання повноважень виконавчих органів місцевих рад з врахуванням їх потенційної ресурсної спроможності (довідка про впровадження № 04-15/16-1510 від 12.03.2008 р.);

– Тернопільською обласною державною адміністрацією в процесі розроблення та доопрацювання Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року, в підготовці підсумкових документів діяльності Регіонального комітету з економічних реформ використано пропозиції щодо впровадження сучасних технологій управління економічним розвитком територій, проведення адміністративно-територіальної реформи, забезпечення конкурентоспроможності ТСБР (довідка про впровадження № 01-313/32-10 від 18.01.2012 р.);

– Тернопільською обласною радою при підготовці нормативних документів, аналітичних матеріалів, забезпеченні діяльності координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради використано пропозиції щодо наукового супроводу реформи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, впровадження інструментів менеджменту в управління розвитком адміністративно-територіальних одиниць регіонального та базового рівнів, удосконалення системи управління розвитком сільської соціальної інфраструктури (довідка про впровадження № 04-96 від 18.01.2012 р.).

– Тернопільською міською радою упродовж 2005-2012 років було розглянуто та взято до використання в процесі розробки проекту Статуту територіальної громади міста Тернополя, Стратегічного плану економічного розвитку міста Тернополя пропозиції щодо методологічних та практичних аспектів стратегічного планування, перспектив впровадження проектного менеджменту, формування системи управління ризиками та кризами на рівні міста, визначення пріоритетних напрямків муніципальної економічної політики (довідка про впровадження № 311/01 від 17.01.2012 р.).

Результати наукових досліджень, представлені в циклі наукових праць, презентувалися претендентом в 2005-2012 роках в передачах Тернопільського обласного державного телебачення та обласного радіо.

^ Апробація результатів дослідження. Основні положення, викладені в циклі наукових праць, пройшли апробацію на 36 міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, 14 громадських слуханнях, громадських обговореннях, семінар-нарадах, круглих столах, що проводилися центральними й місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування в 2005-2011 рр.

^ Загальна кількість публікацій. Основні положення, що синтезовано представлені в циклі наукових праць, опубліковано в одноосібній монографії обсягом 27,8 д.а., чотирьох колективних монографіях, в яких особисто авторові належить 29,54 д.а., чотирьох навчальних посібниках, в яких авторові особисто належить 29,35 д.а., а також у 41 статті у фахових наукових виданнях (39 статей опубліковано автором одноосібно), 9 наукових працях в зарубіжних виданнях Білорусі, Німеччини, Польщі та Росії, 11 статтях в інших наукових виданнях, 42 тезах у збірниках матеріалів наукових заходів. У загальному обсязі наукових праць за темою роботи авторові належить 128,8 д.а.

За даними системи google-академія (http://scholar.google.com.ua/) роботи автора процитовано в 51 науковій праці.

^ Економічний та соціальний ефект, що мають та будуть мати результати роботи. Економічний ефект результатів дослідження полягає в зростанні рівня фінансово-економічного забезпечення ТСБР на основі реалізації їх інвестиційної привабливості в процесі практичної реалізації запропонованих рекомендацій. Соціальний ефект результатів роботи пов’язаний з декількома моментами: запровадженням новітніх управлінських технологій в процес управління економічним і соціальним розвитком ТСБР, які б дозволили підвищити результативність управлінської діяльності територіальної громади як основного суб’єкта місцевого самоврядування; формуванням фахових знань у студентів вищих навчальних закладів та оволодінням інноваційними підходами службовцями органів місцевого самоврядування; імплементацією принципів корпоративної культури в процес муніципального управління в Україні.

^ Обґрунтування об’єднання наукових праць в єдиний цикл. Представлені наукові праці об’єднані в єдиний цикл з урахуванням: спільності їх мети, завдань, предмету та об’єкту дослідження; спрямованості наукового пошуку та виконаних досліджень на вирішення важливої наукової проблеми забезпечення економічного розвитку ТСБР в умовах системних трансформацій в національній економіці України; комплексного характеру етапів дослідницького процесу; системної узгодженості та функціональної єдності одержаних результатів дослідження (кожна складова циклу наукових праць орієнтована на загальний результат); методологічної єдності в науковому пошуку. Цикл наукових праць забезпечує постановку та обґрунтування авторської гіпотези дослідження ТСБР як економічної системи, що є об’єктом управлінського впливу з боку суб’єктів різного ієрархічного рівня.

^ Додаткова інформація, що характеризує працю та претендента. У поданій роботі відображено основні наукові та практичні результати докторської дисертації «Модернізація технологій управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня в умовах трансформаційних змін в Україні», що успішно захищена претендентом 8 грудня 2011 року на засіданні спецради Д 58.082.01 Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Претендент є членом робочої групи законодавчої ініціативи та інституційного забезпечення реформ Регіонального комітету з економічних реформ в Тернопільській області, членом робочої групи щодо підготовки проекту статуту територіальної громади міста Тернополя, членом Комітету з управління впровадженням Стратегічного плану економічного розвитку міста Тернополя.

Претендент пройшов стажування з: впровадження практичних технологій муніципальних інвестицій та кредитів в Асоціації міст України та громад (2006 р.); менеджменту в органах державної влади і органах місцевого самоврядування» в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України (2010 р); вивчення досвіду й механізму функціонування системи місцевого самоврядування, місцевого господарювання та муніципального менеджменту у Вроцлавському економічному університеті, Республіка Польща (2011 р.).

Участь в роботі зазначених органів та стажуваннях послужила практичною базою для проведення дослідження, представленого в циклі наукових праць.


Претендент на здобуття щорічної

премії Президента України для молодих

вчених, к.е.н., доцент, доцент кафедри державного і

муніципального управління Тернопільського

національного економічного університету Г.Л. Монастирський

еще рефераты
Еще работы по разное