Реферат: Тема Підприємство як суб’єкт господарювання. Теми рефератів з питання


Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання.

Теми рефератів з питання

«Теорії і моделі підприємств»

Види діяльності сучасного підприємства ( на прикладі конкретного підприємства).

Напрями діяльності сучасного підприємства ( на прикладі конкретного підприємства).

Порівняльний економічний аналіз альтернативних теорій фірм.

Еволюція наукових теорій діяльності підприємств.

Принципи управління підприємством.

Алгоритм економічної моделі підприємства ( на прикладі конкретного підприємства).

Основні правові документи підприємства ( на прикладі конкретного підприємства).

Змістовна сутність статуту підприємства ( на прикладі конкретного підприємства).

Соціальна направленість змісту колективного договору підприємства

( на прикладі конкретного підприємства).

Господарський кодекс України як основний економічний закон підприємства.


Теми рефератів з питання

«Види підприємств, їх організаційно-правові форми»

Фактори, що впливають на вибір організаційно-правової форми підприємства.

Класифікація видів підприємств (фірм) згідно з Господарським кодексом України.

Сутність організаційно-правових форм підприємств, заснованих на приватній формі власності.

Характеристика видів підприємств залежно від способу утворення і формування статутного капіталу.

Види підприємств залежно від їхніх розмірів.

Види підприємств залежно від ступеня підпорядкування територіальних одиниць.

Сутність організаційно-правових форм підприємств колективної форми власності.

Сутність організаційно-правових форм підприємств державної форми власності.

Установчі документи господарчого товариства та їх зміст.

Установчі документи акціонерного товариства та їх зміст.

Установчі документи державного підприємства та їх зміст.

Сутність підприємств, заснованих при участі іноземного капіталу.

Сутність організаційно-правових форм організацій, що не займаються підприємницькою діяльністю.

Добровільні об’єднання, принципи їх об’єднання.

Інституціональні об’єднання, принципи їх об’єднання.

Види об'єднань підприємств у світовій економіці. Приклади діяльності.Тема 2. Підприємство і ринок. Маркетингова концепція управління підприємством.

Теми рефератів


1. Проблеми розвитку ринкових відносин в Україні.

2. Формування та розвиток ринкової інфраструктури в умовах прискорення інформатизації суспільних відносин.

3. Оцінка адекватності заходів державного регулювання ринку промислової продукції тенденціям розвитку економіки.

4. Шляхи удосконалення методики аналізу продукції підприємства.

5. Підходи до кількісного обґрунтування маркетингової стратегії підпри - ємства.


Тема 3. Планування діяльності підприємства.

Бізнес-план.

Теми рефератів з Питання

«Прогнозування та планування діяльності підприємства»


1. Сфери застосування довгострокових, середньострокових та

короткострокових прогнозів.

2. Основний зміст та можливі типові розділи тактичних планів

підприємства.

3. Класифікація, призначення та показники тактичних планів.

4. Сутність різних систем оперативного планування діяльності виробничих підрозділів підприємства.

5. Критерії ефективності тактичного й оперативного планування в умовах ринкової системи ведення господарства.

6. Сутність методів експертних оцінок.

7. Порядок розробки державних планів-прогнозів економічного й

соціального розвитку.


^ Теми рефератів з питання «ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА»

1. Показники обсягу виробничої програми підприємства.

2. Обґрунтування виробничої програми підприємства виробничими потужностями (на конкретному прикладі).

3. Шляхи підвищення використання виробничої потужності підприємства.


Теми рефератів З питання

^ «ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА»


1. Проблемні аспекти бізнес-планування в Україні.

2. Роль бізнес-планування у діяльності вітчизняних підприємств малого бізнесу.

3. Методичні підходи до розробки бізнес-планів технічного переозброєння підприємства.

4. Кількісні методи оптимізації бізнес-процесів на підприємстві.

5. Шляхи підвищення рівня інформатизації бізнес-планування на підприємстві.


Тема 4. Персонал підприємства.

Організація та стимулювання праці.

Теми рефератів


1. Аналіз ефективності використання персоналу підприємства.

2. Оцінка кадрової політики на підприємстві.

3.Статистична оцінка й прогноз закономірностей формування трудового потенціалу.

4. Організаційно-економічне регулювання використання та розвитку інтелектуального потенціалу.

5. Система мотивації праці на сучасних підприємствах.

6. Перспективи вдосконалення тарифної системи оплати праці.

7. Сучасні тенденції у вживанні форм і систем оплати праці на малих і приватних підприємствах.

8. Ефективність системи преміювання робітників.

9. Контрактна система оплати праці.

10. Державне регулювання оплати праці.

11. Договірне регулювання оплати праці.

12. Ефективність преміювання робітників.

13. Можливість використання в Україні зарубіжного досвіду участі працівників у прибутках (доходах) і власності підприємств.


Тема 5. Капітал підприємства.

Теми рефератів з Питання

«Основний капітал»


Сучасні проблеми амортизаційної політики держави й підприємств різних форм власності.

Необхідність і значення періодичної переоцінки основних фондів.

Видова структура основних фондів, фактори й тенденції її динаміки на виробничих підприємствах.

Тенденції розширеного відтворення основних фондів на підприємствах України.

Зарубіжний досвід обґрунтування методів амортизаційних відрахувань.Теми рефератів з питання

^ «ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ»


1. Концептуальні основи планування оборотних коштів (засобів) промислового підприємства.

2. Показники планування оборотних коштів підприємства.

3. Підвищення ефективності планування оборотних коштів підприємства в умовах ринкової економіки.

4. Нормування оборотних коштів.


Теми рефератів з питання

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ»


Аналіз використання нематеріальних активів на підприємстві.

Оцінка впливу конкурентоспроможності на ефективність використання інтелектуальної власності.

Нематеріальні ресурси підприємства, їх формування й резерви підвищення.

Соціально-економічні проблеми формування та використання інтелектуального капіталу.Тема 6. Інвестиційна діяльність підприємства.

Теми рефератів


Інвестиційна стратегія компанії.

Роль інвестицій Криму для розвитку економіки України.

Дійсна ціна капіталу для інвестиційних проектів.

Значення іноземних та вітчизняних інвестицій для виробничих підприємств Криму.Тема 7. Інноваційна діяльність підприємства.

Теми рефератів з питання

«Інноваційна діяльність підприємства»


1. Характеристика нового продукту, зміст роботи по розробці і

впровадженню нової продукції.

2. Етапи процесу розробки і впровадження нової продукції.

3. Державна підтримка інноваційної діяльності.

4. Зарубіжний досвід державного регулювання інноваційної діяльності.

5. Державна інноваційна політика України, її завдання.

Теми рефератів з питання

^ «ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»


1. Види ефекту і підходи до його визначення.

2. Основні показники економічної ефективності інновацій.

3. Соціальні результати інноваційної діяльності.

4. Зарубіжний досвід оцінки ефективності інвестування інноваційних

проектів.

5.Недоліки статичних методів оцінки інвестицій.


Тема 8. Витрати виробництва і реалізації продукції. Ціноутворення.

Теми рефератів з питання

^ «ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА»


1. Витрати виробництва, їх економічна сутність і класифікація.

2. Методика складання кошторису витрат на виробництво продукції.

3. Шляхи зниження собівартості продукції.

4. Застосування різних методів ціноутворення для досягнення

конкурентних переваг.

5. Ринкові методи ціноутворення.

Теми рефератів з питання

«цінова політика підприємства»Маркетинг, як основа формування товарної продукції підприємства.

Ціни на продукцію: сутнісна характеристика.

Ціни на продукцію: види.

Ціни на продукцію: методи встановлення.

Ціни на продукцію: методи регулювання.

Вдосконалення ціноутворення: вітчизняна практика.

Вдосконалення ціноутворення: зарубіжна практика.

Методи ціноутворення в ринковій економіці.Тема 9. Фінансова діяльність підприємства. Основні фінансові результати.

Теми рефератів


1. Економічна сутність і види прибутку підприємства, його розрахунок і використання.

2. Складання фінансового плану підприємства.

3. Загальноприйнята практика використання прибутку підприємства.

4. Динаміка рівня прибутковості підприємств різних видів економічної діяльності в Україні.

5. Державна політика оподаткування прибутковості підприємств.

6. Підвищення прибутковості підприємства під впливом дії окремих чинників.

7. Поняття і показники рентабельності виробництва та методи їх розрахунку.

8. Основні підходи до використання обліково-звітної інформації для оцінки фінансово-економічного стану підприємства.

9. Оцінка та шляхи забезпечення фінансової стійкості підприємства.

10. Загальна характеристика фінансової звітності підприємства.


Тема 10. Оцінка конкурентоспроможності підприємства.

Теми рефератів з питання

^ «СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ»


Фактори підвищення якості і конкурентоспроможності продукції.

Стандартизація продукції в Україні.

Державний нагляд за якістю продукції в Україні.

Методологія визначення оптимальної якості продукції.

Стратегія формування глобальних конкурентних переваг.

Стратегія формування інноваційно-технологічних переваг.

Аналіз конкурентних сил галузі (за моделлю М. Портера).

Захист національного ринку від іноземної конкуренції.

Проблеми формування інноваційно-технологічних переваг вітчизняних підприємств.Теми рефератів з питання

«Інтегральна ефективність діяльності підприємства та його конкурентоспроможність»Види ефективності виробництва та їх розрахунок.

Система показників ефективності виробництва.

Оцінка конкурентоспроможності продукції.

Оцінка конкурентоспроможності підприємства.

Фактори підвищення ефективності виробництва.Тема 11. Антикризова діяльність підприємства. Економічна безпека підприємства.
^ Теми рефератів з питання
«ТРАНСФОРМАЦІЯ І РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ

ПІДПРИЄМСТВА»


Необхідність і сутність реструктуризації підприємств в умовах структурної перебудови економіки країни й регіону.

Фактори, що обумовлюють необхідність реструктуризації й трансформації підприємств у постприватизаційний період.

Зміст, принципи й етапи проведення реінжинірингу бізнес-процесів.

Організаційно-економічне обґрунтування санації підприємств.

Бізнес-плани фінансового оздоровлення господарюючих суб'єктів у Криму.

Теми рефератів з питання

^ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА»


1. Проблемні аспекти визначення інтегрального показника рівня

економічної безпеки підприємства.

2. Управління ризиками як засіб підвищення економічної безпеки.

3. Підходи до обґрунтування пріоритетних форм та інструментів санаційної процедури.

4. Роль інституту банкрутства у ринковій економіці.

5. Підстави та наслідки ліквідації підприємства малого бізнесу.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. В. Березін, Л. М, Березіна, Н. В, Бутенко. – К. : Знання, 2009. – 390 с.

Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / М. Ю. Куденко, С. М. Осипенко, М. В. Черкащина, Л. Г. Шкодіна. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2009. – 218с.

Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Б. Г. Шелегеда, Н. В. Касянова, А. Я. Берсуцький, І. В. Савченко та ін.; за ред. Б. Г. Шелегеди. – Донецьк : ДонУЕП, 2006. – 394с.

Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. у структурно-логічних схемах / Н. О. Власова, В. В. Гармаш, С. М. Шинкар, Л. І. Безгінова, С. М. Сукачова. – Харків : Харк. держ. університет харчув. та торгівлі, 2008. – 279с.

Економіка підприємства [Текст] : підруч. / за заг. ред. С. Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2001. – 528с.

Економіка підприємства [Текст] / за ред. О. В. Посилкіної. – Х. : Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2006. – 488с.

Економіка підприємства [Текст] : підруч. / за заг. ред. проф. Н. М. Ушакової. – К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2005. – 569с.

Економіка підприємства [Текст] : підруч. / за ред. А. В. Шегди. – К. : Знання, 2006. – 614с.

Економіка промислового підприємства [Текст] : підруч. / за ред. Тюриної Н. М. – Львів : «Новий світ - 2000», 2008. – 312с.

Экономика предприятия [Текст] : учеб. пособие / под общ. ред. проф. Л. Г. Мельника. – 2-е изд., испр. – Сумы : ИТД «Университ. книга», 2003. – 638с.

Збірник задач з економіки підприємства: Навч. посібник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. П. Наливайченко. – Сімферополь: КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», 2010. - 384 с.: іл.- укр.


Економіка підприємства: Навч. посібник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. П. Наливайченко. - Сімферополь: КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», 2011. –

351 с.: іл.- укр.
еще рефераты
Еще работы по разное