Реферат: Реферат

РЕФЕРАТ
циклу наукових праць на здобуття Премії Президента України
для молодих вчених на тему:
"Економічний розвиток транскордонних регіонів України: реалії та перспективи"
Автори: к.е.н., н.с. Матвєєв Є.Е., к.е.н., н.с. Пастернак О.І., к.е.н, н.с. Тимечко І.Р.


Мета циклу наукових праць – обґрунтування теоретичних положень та розробка методичних рекомендацій щодо організаційного, інформаційного та маркетингового забезпечення економічного розвитку транскордонних регіонів України

Даний цикл наукових праць присвячений обґрунтуванню теоретико-методологічних підходів, які послідовно розкривають зміст всього дослідження та покладені в основу розроблених авторами методичних рекомендацій щодо організаційного, інформаційного та маркетингового забезпечення економічного розвитку транскордонних регіонів України. У працях відображено основні напрями активізації економічного розвитку транскордонних регіонів, а саме:

Інформаційне забезпечення економічного розвитку транскордонних регіонів України.

Маркетингове забезпечення економічного розвитку транскордонних регіонів України.

Організаційне забезпечення прикордонної торгівлі як складової економічного розвитку транскордонного регіону.

Об’єднання наукових праць претендентів на здобуття премії Президента України для молодих вчених в єдиний цикл було обумовлено спільним напрямом досліджень – економічним розвитком транскордонних регіонів України.

Такий напрям дав можливість отримати наукові результати, які підсилюють робочі гіпотези авторів про вплив транскордонного співробітництва та прикордонної торгівлі на економічний розвиток транскордонних регіонів. Підтвердження гіпотез дозволило сформулювати науково-методологічні підходи, які були покладені в основу розробки методичних рекомендацій щодо удосконалення організаційного, інформаційного та маркетингового забезпечення економічного розвитку транскордонних регіонів України.

Саме у такому поєднанні організаційного, інформаційного та маркетингового забезпечення економічного розвитку транскордонних регіонів представлені основні результати, отримані членами авторського колективу.

Цикл наукових праць включає три напрями наукових досліджень.


Перший напрям циклу наукових праць присвячений інформаційному забезпеченню економічного розвитку транскордонного регіону.

У роботі визначено роль інформаційного забезпечення у економічному розвитку транскордонного регіону, яка полягає у стимулюванні інформаційного обміну між учасниками транскордонної взаємодії з метою підвищення економічного розвитку транскордонного регіону шляхом посилення та поглиблення добросусідських відносин між територіальними общинами або властями у транскордонному регіоні.

Встановлено, що функції інформаційного забезпечення економічного розвитку транскордонного регіону полягають у: стимулюванні розвитку інформаційної інфраструктури транскордонних територій, яке передбачає створення правових, економічних, технічних умов для проведення ефективного інформаційного обміну між суб’єктами та учасниками транскордонної економічної взаємодії; інформуванні бізнесових кіл та населення щодо питань транскордонного співробітництва та забезпеченні зворотного зв’язку з ними. Функції інформаційного забезпечення транскордонного співробітництва в економічній сфері, тобто в сфері ринкової взаємодії, полягають у: створенні умов для обміну цільовою ринковою інформацією; формуванні та поширенні фонової ринкової інформації.

Удосконалено класифікацію проблем інформаційного забезпечення економічного розвитку транскордонних регіонів за причинно-наслідковою ознакою з поділом на три групи: безпосередньо проблеми інформаційного забезпечення (невизначеність та інформаційна асиметрія); проблеми, які є наслідком безпосередніх проблем інформаційного забезпечення (ефект "лимонів" - витіснення з ринку високоякісних товарів низькоякісними; витіснення дрібних учасників з ринку і витіснення нових учасників з ринку; витіснення нерезидентів з ринку); проблеми, пов'язані з реалізацією заходів щодо зменшення невизначеності та асиметрії (організація ринку, посередники, стандартизація та сертифікація, горизонтальна і вертикальна інтеграції), що дало можливість визначити причинно-наслідкові зв'язки між зазначеними проблемами.

Для зменшення негативних наслідків неналежного інформаційного забезпечення (невизначеності та інформаційної асиметрії) – ефекту "лимонів", витіснення дрібних учасників з ринку та витіснення нових учасників з ринку, витіснення нерезидентів з ринку – у роботі пропонується підвищувати рівень організації ринку. Дієвим фактором підвищення організованості ринку є впровадження відкритих систем інформаційного забезпечення економічного розвитку транскордонного регіону, що сприятиме формуванню віртуальних організаційних структур, для яких характерні переваги як зовнішньої (ринкової), так і внутрішньої (внутрішньофірмової) взаємодії і які дають можливість економити час та кошти на пошуку партнерів та укладанні угод.

Підготовлено методичні рекомендації щодо розробки системи інформаційного забезпечення економічного розвитку транскордонного регіону, що містять пропозиції щодо розробки інтегрованих систем інформаційного забезпечення економічного розвитку транскордонного регіону, які в організаційному розрізі повинні складатися з інформаційних систем регіональних органів влади, органу транскордонного співробітництва (за наявності) та недержавних підприємств та організацій, в технічному розрізі – із систем збереження та управління інформацією, а також систем підтримки прийняття рішень. Запропоновані структурно-функціональні схеми інформаційних систем дозволяють встановити організаційні етапи розвитку інформаційної системи економічного розвитку транскордонного регіону: етап початковий – самостійне управління регіональною інформацією (транскордонна інформація - інформація про суміжні прикордонні території, за винятком регіональної інформації, - відсутня); етап 1 – самостійне управління регіональною та транскордонною інформацією; етап 2 – організація обміну транскордонною інформацією; етап 3 – спільне управління транскордонною інформацією. Впровадження запропонованих заходів дозволить підвищити рівень поінформованості учасників транскордонної взаємодії та узгодженості господарських процесів, що сприятиме економічному розвитку транскордонних регіонів.

Встановлено, що ефекти підвищення поінформованості підприємств, які здійснюють транскордонну економічну діяльність, залежать від характеристик конкретного ринку: зниження ціни при обмеженому попиті; зростання цін при обмеженій пропозиції; розширення ринку (або виникнення нового ринку) у випадку наявності можливостей забезпечити зростаючий попит за рахунок зменшення сумарних витрат (ціна + трансакційні витрати зі сторони покупця, в т.ч. витрати на пошук інформації); сегментації ринку за якісними характеристиками при появі можливостей обміну неціновою інформацією щодо товарів.

Використання моделей зміни ситуації внаслідок зменшення інформаційних витрат на різних типах ринків дало можливість стверджувати, що: продавці зацікавлені у зменшенні інформаційних витрат на ринках з постійною пропозицією та ринках з постійною ціною попиту; покупці зацікавлені у зменшенні інформаційних витрат на ринках з постійною ціною пропозиції та на ринках постійного попиту.


Другий напрям циклу наукових праць присвячений маркетинговому забезпеченню економічного розвитку транскордонного регіону. У процесі управління розвитком транскордонних регіонів та в умовах динамічного розвитку процесів глобалізації, регіоналізації та конкуренції маркетинг регіону є однією із нових ефективних управлінських технологій, яка дозволяє аналізувати ринкові можливості та визначати конкурентні переваги транскордонного регіону, а також впливати на ринок, забезпечуючи економічне зростання. Розробка спільної стратегії просування транскордонного регіону дозволяє отримати суміжним територіям по обидва боки кордону значні конкурентні переваги та полегшити вихід на нові світові ринки, підвищити свій імідж.

В процесі дослідження обґрунтовано визначення терміну "маркетинг транскордонного регіону", під яким пропонується розуміти діяльність, яка реалізується певними суб‘єктами від імені конкретного транскордонного регіону, з метою виявлення потреб цільових регіональних та транскордонних ринків («покупців») як всередині регіону в його обох частинах (місцеві жителі, підприємці), так і за його межами (туристи, інвестори), а також ринкових можливостей і конкурентних переваг регіону та донесення інформації про регіон з метою його просування, підвищення конкурентоспроможності та якості життя мешканців. Визначено функції маркетингу транскордонного регіону, зокрема аналітичну, інформативну та соціальну.

Розроблено класифікацію інструментів маркетингу транскордонного регіону за ознаками функцій, стратегічних напрямів, засобів поширення, видів маркетингу та способів впливу, що сприятиме обґрунтуванню розробки комплексу маркетингу для досягнення поставлених цілей маркетингових планів та стратегій розвитку транскордонного регіону. Обґрунтовано основні напрямки використання інструментів маркетингу територій у транскордонних кластерах, що сприятиме підтримці їх розвитку.

Дослідження іноземного досвіду використання маркетингових механізмів для забезпечення економічного розвитку транскордонних регіонів дозволило виявити успішні приклади реалізації спільних маркетингових стратегій та нові перспективні інструменти, які доцільно використати у транскордонних проектах за участю України.

Здійснено аналіз інструментів, які використовуються на даний час транскордонними регіонами за участю України, та досліджено реалізацію основних функцій маркетингу транскордонного регіону, що дозволило окреслити напрями пропозицій щодо перспектив маркетингового забезпечення економічного розвитку транскордонних регіонів України.

З метою вирішення проблеми забезпеченості суб’єктів транскордонного співробітництва-представників транскордонного регіону (єврорегіонів, регіональних органів влади) інформаційно-аналітичними ресурсами для реалізації маркетингової політики, а також оперативної інформаційної взаємодії між ними обґрунтовано теоретико-методичні засади створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення "Маркетинг регіону", які містять конкретні формулювання щодо призначення та цілей, функцій, суб’єктів, принципів функціонування, структури системи, позитивів та проблем її впровадження.

Представлено графічні моделі впливу реалізації маркетингу на економічний розвиток транскордонного регіону для потенційних цільових ринків. При розробці даних моделей використано підхід Ф.Котлера щодо чотирьох цільових ринків регіону: експортного, туристичного, бізнесу, населення (персоналу).

Для проведення контролю виконання маркетингових планів, коригування маркетингової стратегії розвитку транскордонного регіону розроблено систему індикаторів моніторингу маркетингового забезпечення економічного розвитку транскордонного регіону, яка містить показники із розподілом за типом на індикатори продукту та результату для кожного з чотирьох напрямів (стратегій) маркетингу регіону.


Третій напрям присвячений розробці теоретичних та методичних положень організації та розвитку прикордонної торгівлі як складової економічного розвитку транскордонних регіонів України. Визначено зміст та розкрито сутність явища «прикордонна торгівля» та її місце в життєдіяльності мешканців транскордонного регіону. Поглиблення знань щодо явища «прикордонна торгівля», які полягають у визначенні закономірностей, чинників, класифікації видів та складових явища «прикордонна торгівля» дало можливість сформулювати підходи до організаційно-економічного забезпечення розвитку прикордонної торгівлі.

Удосконалено термінологічний апарат щодо визначення «прикордонна торгівля», її суб’єктів та локалізації, зокрема прикордонна торгівля – зовнішня торгівля, яка здійснюється юридичними чи фізичними особами, що проживають (зареєстровані) на прикордонній території країни з метою задоволення власних потреб чи потреб населення прикордонних територій через транскордонні ринки на основі міждержавних угод чи відповідних документів, що дає підстави більш обґрунтовано підійти до розв’язання проблеми неформальності прикордонної торгівлі.

Здійснено мотиваційний аналіз учасників прикордонної торгівлі, на основі якого розроблено модель мотивації поведінки суб’єктів прикордонної торгівлі в умовах регіональної асиметрії в транскордонному просторі. Запропоновано підхід до класифікації суб’єктів прикордонної торгівлі за мотивацією здійснення останньої та сформовано три групи:

1) фізичні особи, що здійснюють купівлю товарів/послуг на суміжній прикордонній території для задоволення власних потреб.

2) фізичні особи та суб’єкти економічної діяльності, що здійснюють купівлю-продаж товарів/послуг, які відсутні на місцевому ринку.

3) суб’єкти економічної діяльності, що здійснюють купівлю-продаж товарів/послуг з метою заробітку.

Відмінності у рівнях та співвідношенні цін на товари споживчого і виробничого призначення в транскордонному регіоні є рушійною силою для виникнення й розвитку прикордонної торгівлі. Економічний ефект цієї моделі пов'язаний із розширенням ринку збуту для одних та отриманням дешевших товарів і послуг – для інших. І те, й інше лежить в основі отримуваних по обидва боки кордону доходів та здійснюваних заощаджень.

Обґрунтовано необхідність формування організаційного забезпечення розвитку прикордонної торгівлі та сформовано пропозиції щодо його розробки. Організація прикордонної торгівлі робить формальною останню, що дасть можливість отримати вигоду як жителям транскордонних регіонів, так і прикордонним регіонам й державі.

Дослідження зарубіжного досвіду розвитку прикордонної торгівлі та оцінка моделей її організації уможливили виробити (за винятком можливості перенесення моделі будь-якої окремо взятої країни) основні підходи щодо організації прикордонної торгівлі в Україні.

Розроблено методичні рекомендації з питань організації прикордонної торгівлі, що містять пропозиції щодо формалізації прикордонної торгівлі з урахуванням досвіду її організації суміжними країнами; формування нормативно-правового (адміністративного) забезпечення розвитку прикордонної торгівлі; створення взаємоузгодженої транскордонної ринкової інфраструктури, що являтиме собою інфраструктурне забезпечення організації прикордонної торгівлі.


Наукова та практична значимість циклу наукових праць:

Наукова значимість циклу праць полягає в науковому обґрунтуванні теоретико-методологічних основ організаційного, інформаційного та маркетингового забезпечення економічного розвитку транскордонних регіонів України.

Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці методичних рекомендацій щодо маркетингового, інформаційного та організаційного забезпечення економічного розвитку транскордонних регіонів України.

Викладені у циклі наукових праць науково-теоретичні положення та практичні рекомендації можуть бути використані суб’єктами транскордонного співробітництва (територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органи виконавчої влади України, що взаємодіють з територіальними громадами та відповідними органами влади інших держав) та учасниками транскордонного співробітництва (юридичними та фізичними особами, громадськими організаціями, що беруть участь у транскордонному співробітництві) з метою активізації економічного розвитку транскордонних регіонів та відповідних прикордонних областей України.

Загальна кількість публікацій авторів циклу наукових праць - 116 од., в т.ч. за темою циклу наукових праць - 34 од., з яких монографії – 2, статті – 32.


Автори циклу наукових працькандидат економічних наук, науковий співробітник відділу проблем ринкової інфраструктури та транскордонного співробітництва ІРД НАН України
Матвєєв Є.Е.

кандидат економічних наук, науковий співробітник відділу проблем ринкової інфраструктури та транскордонного співробітництва ІРД НАН України
Пастернак О.І.

кандидат економічних наук, науковий співробітник відділу проблем ринкової інфраструктури та транскордонного співробітництва ІРД НАН України
Тимечко І.Р.Список публікацій
за циклом наукових праць на здобуття премії Президента України
для молодих вчених на тему:
"Економічний розвиток транскордонних регіонів України: реалії та перспективи"
Монографії

Матвєєв Є.Е. Конкурентність на транскордонних ринках / Бєлєнький П.Ю., Мікула Н.А., Матвєєв Є.Е. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2005. – 214 с.

Пастернак О.І. Економічний розвиток регіону: маркетингове забезпечення: монографія / О.І.Пастернак; НАН України. Ін-т регіональних досліджень; [відп. ред. П.Ю.Бєлєнький]. – Львів, 2009. – 200 с.

Статті

Матвєєв Є.Е. Інформаційне забезпечення транскордонної ринкової взаємодії / Матвєєв Є.Е. // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна політика: досвід Європейського Союзу та його адаптація до умов України: Зб. наук. пр.: Випуск 5 (XLIII): В 3 ч. / ІРД НАН України; Редколегія: відповідальний редактор академік НАН України Долішній М.І. – Львів, 2003. – Ч. 1. – С. 212 218.

Матвєєв Є.Е. Роль та завдання інформаційного забезпечення транскордонного співробітництва / Матвєєв Є.Е. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб. науч. тр. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – С. 622 624.

Матвєєв Є.Е. Інформаційне забезпечення господарської діяльності: сучасний стан в Україні / Матвєєв Є.Е. // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект.: Зб. наук. пр. / Донецький національний університет; Голова редколегії: д.е.н., проф. Макогон Ю.В. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – С. 860 863.

Матвєєв Є.Е. Вплив інформаційної інфраструктури на розвиток економіки регіонів України / Матвєєв Є.Е. // Стратегія регіонального розвитку: методологія формування, муніципальна специфіка, механізм реалізації: Зб. наук. пр.: В 2 ч. – Чернівці: Рута, 2004. – Ч. 1. – С. 33 40.

Матвєєв Є.Е. Удосконалення організації інформаційного забезпечення транскордонних ринків / Матвєєв Є.Е. // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект: Зб. наук. пр. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – С. 772 777.

Матвєєв Є.Е. Конкурентоспроможність і регіональне управління / Матвєєв Є.Е. // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Конкурентний потенціал і європейська інтеграція (регіональні аспекти): Зб. наук. пр.: Вип. 1 (57) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; Редкол.: відп. ред. акад. НАН України М.І. Долішній – Львів, 2006. – С. 134 140.

Матвєєв Є.Е. Інформаційна функція регіональних наукових центрів в стимулюванні міжнародних зв’язків в інноваційній сфері / Матвєєв Є.Е. // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект: Зб. наук. пр. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – С. 1166 1169.

Матвєєв Є.Е. Розвиток інформаційної інфраструктури в регіонах України / Матвєєв Є.Е. // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект: Зб. наук. пр. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – С. 1060 1065.

Матвєєв Є.Е. Неформалізоване інституційне середовище прикордонних територій / Матвєєв Є.Е. // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект: Зб. наук. пр. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – С. 228 231.

Матвєєв Є.Е. Методичні підходи до обґрунтування доцільності розвитку нових форм транскордонного співробітництва / Матвєєв Є.Е. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональний розвиток та транскордонне співробітництво: [зб.наук.пр.] / НАН України. Ін т регіональних досліджень; редкол.: Є.І.Бойко (відп. ред.). – Львів, 2010. – Вип.6 (86). – 414 с. – С.37-51.

Дейнека О.І. Маркетинг у транскордонних кластерах / О.І.Дейнека // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект: Збірник наук. праць. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – Т.1. – С.221-227.

Дейнека О.І. Використання маркетингу регіонів в транскордонному співробітництві / Н.А.Мікула, О.І.Дейнека // Вплив маркетингу на підвищення ефективності транскордонного економічного співробітництва з країнами-членами ЄС: Спец. випуск Наукового вісника. Серія економіка: Вип. 23. - Збірник статей міжнародної науково-практичної конференції, 2007. – С. 34 – 36.

Дейнека О.І. Індикатори моніторингу маркетингового забезпечення економічного розвитку регіону (на прикладі Львівської області) / О.І.Дейнека // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональний аспект: Сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2008. – С. 1192-1197.

Дейнека О.І. Інформативна та аналітична функції маркетингу регіону / О.І.Дейнека // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сборник научных трудов. – Донецк: ДонНУ, 2007. – Ч.3 –– С.1286 – 1294.

Дейнека О.І. Маркетинг регіону: основні визначення, підходи та проблеми / О.І.Дейнека // Вісник Львівського Національного університету. Серія економічна. Вип.37 (1) – Львів, 2007. – С.372 – 376.

Дейнека О.І. Шляхи вдосконалення використання маркетингових інструментів підвищення конкурентоспроможності регіону / О.І.Дейнека // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2007. - №1(13). – С.61 – 65.

Дейнека О.І. Система інформаційно-аналітичного забезпечення "Маркетинг регіону" – основне джерело інформації про регіон / О.І.Дейнека // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Міжрегіональне співробітництво: стан та перспективи: Зб. наук. пр.: Вип. 4 (66) / НАН України. Інститут регіональних досліджень / Редкол.: відп. ред. Бойко Є.І. – Львів, 2007. –– С.129 – 139.

Дейнека О.І. Інструменти маркетингу регіону (класифікація та використання в Україні) / О.І.Дейнека // Регіональна економіка. – 2007. - №4 (46). – С. 34 – 41.

Дейнека О.І. Конкурентоспроможність регіону: маркетинговий підхід // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Конкурентний потенціал і європейська інтеграція (регіональні аспекти): Зб. наук. пр.: Вип. 1 (57) / НАН України. Інститут регіональних досліджень / Редкол.: відп. ред. академік НАН України М.І. Долішній – Львів, 2006. –– С.97 – 105.

Тимечко І.Р. Прикордонна торгівля як явище соціально-економічного розвитку / І.Р.Тимечко, Н.А. Мікула// Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Міжрегіональне співробітництво: стан та перспективи:Зб. наук. пр./ Інститут регіональних досліджень НАН України, відп. ред. Бойко Є.Е. – Вип. 4 (66). – Львів, 2007. - С.98–113

Тимечко І.Р. Вплив прикордонної торгівлі на розвиток малого підприємництва./ І.Р.Тимечко// Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів:Зб. наук. пр./ Інститут регіональних досліджень НАН України, відп. ред. Бойко Є.Е.–  Львів, 2008.  – Вип. 3(71).- С.338-344

Тимечко І.Р. Транскордонні аспекти формування конкурентоспроможності прикордонних територій./І.Р.Тимечко, Н.А. Мікула// Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сборник научных трудов. –Донецк:ДонНУ, 2009. – Вип.3 (71).- С.31-35.

Тимечко І.Р. Регіональні дослідження впливу прикордонної торгівлі на життєдіяльність мешканців прикордоння./І.Р.Тимечко, Н.А. Мікула, О.Є.Музичук// Регіональна економіка – 2009. – №3. - С.175

Тимечко І.Р. Активізація прикордонної торгівлі як новий напрям соціально-економічного розвитку регіону./ І.Р.Тимечко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Суспільно- політичні та соціально-економічні процеси в регіонах: Зб. наук. пр./ Інститут регіональних досліджень НАН України, відп. ред. Бойко Є.Е.–  Львів, 2009. – С.400-409

Тимечко І.Р. Самоорганізація домогосподарств в умовах активізації прикордонної торгівлі./ І.Р.Тимечко, Н.А. Мікула // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сборник научных трудов. – Донецк:ДонНУ, 2010. С.43-45.

Тимечко І.Р. Мотиваційні чинники активності суб’єктів прикордонної торгівлі / І.Р.Тимечко / Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Зб. науково-технічних пр. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.1. – С.245-250.

Тимечко І.Р. Особливості транскордонних економічних відносин / І.Р.Тимечко // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій: Зб. наук. праць. – Суми, 2009. С.75-78.

Тимечко І.Р. Організація прикордонної торгівлі – інноваційний підхід до розвитку прикордонного регіону. / І.Р.Тимечко / Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції:[зб. наук. праць]. – Рівне:НУВГП, 2009. – С.79-92

Тимечко І.Р. Мотиваційний аналіз суб’єктів прикордонної торгівлі / І.Р.Тимечко // Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія»: [зб. наук. праць]. – Луцьк, 2009. – С.234-243.

Тимечко І.Р. Вплив прикордонної торгівлі на транскордонні міграційні потоки./ І.Р.Тимечко// Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Міграційні процеси в умовах полі етнічного середовища регіону. [зб.наук.пр.]/ НАН України. ІРД; відп. Ред.. Є.І. Бойко. – Львів, 2009. – Вип. 6 (80).С.544

Тимечко І.Р. Формалізація прикордонної торгівлі в Україні / І.Р.Тимечко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональний розвиток та транскордонне співробітництво: [зб.наук.пр.]/НАН України. Інститут регіональних досліджень; редкол.: Є.І.Бойко (відп.ред.).-Львів, 2010. – Вип.6 (86). С.189-199 (0,6 д.а.)

Тимечко І.Р. Організація прикордонної торгівлі в системі забезпечення розвитку кластерів в Україні ./ І.Р.Тимечко / Clusters, Bi and Global Economy (international aspect) / Drohobych-Jaslo, 2010. С.64-80.Автори циклу наукових працьк.е.н., н.с.
Матвєєв Є.Е.

к.е.н., н.с.
Пастернак О.І.

к.е.н., н.с.
Тимечко І.Р.


Учений секретар ІРД НАН України к.е.н.
Жовтанецький В.І.


еще рефераты
Еще работы по разное