Реферат: Реферат бобало Юрій Ярославович

Національний університет
“Львівська політехніка”Створення та впровадження у серійне виробництво комплексу засобів для вимірювання параметрів іонізуючих випромінювань

РЕФЕРАТ

Бобало Юрій Ярославович


Професор, к.т.н., заслужений працівник освіти України, ректор Національного університету

“Львівська Політехніка”

Дудикевич Валерій Богданович

Професор, д.т.н., заслужений винахідник України, завідувач кафедри захисту інформації, керівник ЗРННЦЗІ Національного університету “Львівська Політехніка”

Хорошко Володимир Олексійович

Професор, д.т.н., директор Інституту захисту інформації Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій


Максимович Володимир Миколайович

Д.т.н., професор, завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій Національного

університету “Львівська політехніка”

Смук Ростислав Теодорович

Заслужений винахідник України, генеральний директор приватного підприємства “НВПП “Спаринг-Віст Центр”


Сторонський Юрій Богданович

К.т.н., директор-генеральний конструктор приватного підприємства “НВПП “Спаринг-Віст Центр”


Бісик Андрій Михайлович

Директор з виробництва приватного підприємства “НВПП “Спаринг-Віст Центр”


^ РЕФЕРАТ

роботи “Створення та впровадження у серійне виробництво комплексу засобів для вимірювання параметрів іонізуючих випромінювань”,

що висувається на здобуття

^ Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік


Метою роботи є вирішення актуальної науково-технічної проблеми створення сучасних мобільних засобів вимірювання параметрів іонізуючих випромінювань на основі розвитку теорії аналізу і синтезу пристроїв для опрацювання вихідних сигналів дозиметричних детекторів і розроблення на цій базі нових методів та засобів побудови дозиметричних пристроїв з покращеними метрологічними характеристиками, впровадження їх у серійне виробництво, а також створення методів і засобів їх проектування, дослідження, налагодження і тестування.

Наукова новизна проведених досліджень:

запропоновано нові методи і засоби опрацювання вихідних сигналів дозиметричних детекторів, які, зокрема, базуються на створеній теорії синтезу і аналізу число-імпульсних функціональних перетворювачів, що дозволило істотно покращити метрологічні характеристики пристроїв для вимірювання параметрів радіаційного випромінювання;

отримали подальший розвиток методи і засоби відновлення вихідних імпульсних потоків дозиметричних детекторів (ДД), що ґрунтуються на компенсації втрат імпульсів від мертвого часу ДД безпосередньо в процесі вимірювання, які дозволяють істотно розширити динамічний діапазон дозиметричних пристроїв (ДП) і дають можливість отримувати інформацію про динаміку випромінення протягом часу вимірювання, що сприяє істотному покращенню метрологічних характеристик пошукових ДП;

удосконалено програмні засоби для опрацювання вихідних сигналів дозиметричних детекторів, що дозволило мінімізувати час вимірювання при забезпеченні заданої точності і діапазону перетворення в умовах невизначеної динаміки зміни вимірюваної величини;

запропоновано нові методи та засоби побудови генераторів пуассонівських імпульсних послідовностей, що дозволило створити моделі джерел радіаційного випромінювання, моделі дозиметричних детекторів з урахуванням їх мертвого часу, моделі дозиметричних пристроїв в цілому. Створені моделі дозволяють автоматизувати процеси розроблення і дослідження характеристик дозиметричних пристроїв.
Вихідні сигнали ДД можна розглядати як число-імпульсні коди (ЧІК), що можуть опрацьовуватись в реальному часі число-імпульсними функціональними перетворювачами (ЧІФП). Авторами вперше створена теорія синтезу і аналізу ЧІФП з імпульсними зворотними зв’язками, що базується на модифікованій системі диференціальних рівнянь Шеннона, відповідно з якою будь-яка негіпертрансцендентна функція може бути відтворена з допомогою скінченного числа інтеграторів і суматорів з використанням імпульсних зворотних зв’язків.

Введення в структури ЧІФП імпульсних зворотних зв’язків забезпечує комплексне покращення метрологічних характеристик перетворювачів ЧІК – похибки перетворення, діапазону перетворення і швидкодії. Доведено також, що синтезовані на основі нової теорії ЧІФП переважають традиційні перетворювачі ЧІК, зокрема табличні, за своїми технологічними характеристиками, що визначаються кількістю елементів різних типів необхідних для забезпечення основних метрологічних характеристик.

На основі нової теорії розробленo перетворювачі, які дозволили: здійснювати масштабування вихідного імпульсного потоку ДД з метою отримання результату вимірювання в заданих одиницях, компенсувати мертвий час ДД, компенсувати енергетичні характеристики ДД, оптимізувати час вимірювання інтенсивності дози, оптимізувати алгоритми роботи ДП з блоками детектування низької чутливості, забезпечити створення багатофункціональних ДП.

В дозиметрії - випромінювання широке використання знаходять напівпровідникові детектори, зокрема, детектори на основі телуриду кадмію. Обов’язковою умовою їх використання при вимірюванні потужності експозиційної дози (ПЕД) є корекція енергетичної характеристики. Розроблений пристрій, в основі якого є цифровий керований інтегратор, забезпечує можливість оперативної корекції енергетичної характеристики напівпровідникових детекторів із заданою точністю.

В роботі вирішено теоретичну задачу вибору параметрів ДД і засобів опрацювання їх вихідних сигналів при розширенні діапазону вимірювання ПЕД з використанням детекторів різної чутливості. Запропоновано методику, що ґрунтується на окремому визначенні двох складових загальної похибки (для обох каналів): систематичної похибки від наявності мертвого часу ДД і випадкової похибки, зумовленої імовірнісним характером пуассонівського імпульсного потоку.

Функціональні вузли з використанням нових принципів організації ЧІФП застосовано в радіометрі-дозиметрі гамма-бета-випромінювань РКС-01 „СТОРА” при вимірюванні ПЕД фотонного іонізуючого випромінювання для масштабування вимірюваної величини і компенсації мертвого часу ДД. В основі застосованого способу вимірювання є використання ЧІФП з додатним імпульсним зворотним зв’язком і принцип організації універсального цифрового інтенсиметра.

В теоретичних роботах авторів розвинуто метод перетворення вихідної інформації детекторів, суть якого полягає в тому, що протягом кожного поточного інтервалу мертвого часу відтворюються імпульси на основі імовірнісних властивостей процесу, реалізованих в поточний момент часу. Таким чином, відслідковується функція інтенсивності дози в реальному масштабі часу. Перетворення дає на виході системи детектування потік імпульсів, статистично еквівалентний потоку імпульсів, які були б отримані від ідеального детектора.

Метод відновлення імпульсного потоку полягає в тому, що після кожного вихідного імпульсу детектора формуються інтервали мертвого часу тривалістю , по закінченні яких створюються цикли компенсуючих інтервалів, так само тривалістю . За умови, що моменти закінчення компенсуючих часових інтервалів збігаються в часі з інтервалами мертвого часу, формуються компенсуючі імпульси. Цикл компенсуючих часових інтервалів закінчується, якщо не відбулось чергового збігу їх закінчення з інтервалом мертвого часу. Компенсуючі імпульси додаються до послідовності вихідних імпульсів детектора.

Розглянутий спосіб відновлення вихідного імпульсного потоку ДД, у поєднанні з нормуванням їх мертвого часу, є достатньо універсальним. Найбільша ефективність його використання, у порівнянні з відомими способами, виявляється при його застосуванні для вимірювання інтенсивності дози в умовах її нестаціонарності.

Структурні елементи, що забезпечують відновлення вихідного імпульсного потоку ДД використано при створенні дозиметра-радіометра гамма-бета-випромінень пошукового МКС-07 „ПОШУК”. Це забезпечило розширення діапазону вимірювання інтенсивності дози приладу в десятки разів порівняно з аналогами, в яких використовуються традиційні методи вимірювання.

Застосування алгоритмічних методів для опрацювання вихідних сигналів ДД дозволило: визначати параметри іонізуючих випромінень з урахуванням параметрів ДД; автоматично вибирати час вимірювання з метою забезпечення заданої точності; розширити діапазон вимірювання інтенсивності дози; реалізувати спеціальні алгоритми опрацювання вихідних сигналів ДД для пошукових ДП, що дозволяють зменшити час поновлення результатів вимірювання; поєднати алгоритмічні і апаратні методи, зокрема, визначення параметрів іонізуючих випромінень після відновлення імпульсних потоків на виході ДД апаратними засобами.

Були розроблені: метод залежної лічби, що забезпечує задану відносну похибку вимірювання інтенсивності дози; алгоритм роботи ДП з блоками детектування низької чутливості, з допомогою якого оптимізується час поновлення результатів вимірювання в умовах невизначеної динаміки вимірюваної величини; алгоритми роботи мікропроцесорних ДП з розширеним динамічним діапазоном.

Алгоритмічні методи були застосовані при створенні: радіометра-дозиметра гамма-бета-випромінювань РКС-01 „СТОРА-ТУ”; дозиметра-радіометра універсального МКС-У; дозиметра-радіометра МКС-05 „ТЕРРА”; дозиметра-радіометра гамма- та бета-випромінювань пошукового МКС-07 „ПОШУК”; дозиметра гамма-випромінювання індивідуального ДКГ-21; блока детектування гамма-випромінювання БДБГ-09; дозиметра-сигналізатора пошукового ДКС-02ПН „КАДМІЙ”.

Потік квантів чи частинок іонізуючого випромінення в часі підпорядковується пуассонівському закону розподілу. Отже, імітаційні моделі джерел випромінення (ДВ) і вихідних сигналів ДД можуть бути створені на основі генераторів пуассонівських імпульсних послідовностей (ГПІП). ГПІП можуть бути реалізовані як апаратними так і програмними засобами. Перші використовуються для створення пристроїв, що забезпечують налагодження ДП і перевірку їх характеристик, другі – для забезпечення імітаційного моделювання ДП в процесі їх проектування.

Запропоновано нові структури ГПІП, в основі яких є генератор псевдовипадкових чисел (ГПЧ). Розглянуто варіанти побудови ГПЧ на основі генераторів М-послідовностей, конгруентних генераторів і на основі стандартних функцій алгоритмічних мов програмування. Створено імітаційні моделі ДВ і ДД. Розроблено групу тестів, що дозволило довести відповідність статистичних характеристик отриманих імітаційних сигналів заданим законам розподілу.

При побудові генераторів М-послідовностей, для вибору оптимальних рішень, були розглянуті різні типи матричних рівнянь і твірних поліномів, що визначають їх структури і забезпечують імітацію імпульсних потоків із заданими параметрами. Були також знайдені оптимальні значення параметрів конгруентних рівнянь і запропоновані нові структури відповідних ГПЧ, що були використані, зокрема, при створенні імітаційних моделей ДД з мертвим часом непродовжуючого типу.

З допомогою моделей ДВ і ДД були досліджені характеристики дозиметричних пристроїв в процесі їх проектування і налагодження, що дозволило частково відмовитись на цих етапах від використання фізичних джерел випромінення. Були знайдені і формалізовані кількісні значення статистичних характеристик імпульсних потоків на виході детекторів з урахуванням їх внутрішніх параметрів.

Практична значимість роботи:

Результатом роботи, участь в якій приймали провідні фахівці Національного університету “Львівська політехніка”, приватного підприємства “Науково-виробниче приватне підприємство “Спаринг-Віст Центр” (ПП „НВПП „Спаринг-Віст Центр”) і Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, є розроблення нового покоління приладів для вимірювання параметрів іонізуючих випромінювань і освоєння їх у серійному виробництві.

Робота спрямована, насамперед, на забезпечення сучасними вітчизняними засобами вимірювальної техніки системи радіаційного контролю в Україні.

З використанням нових підходів у проектуванні вимірювальних пристроїв розроблено та впроваджено у серійне виробництво на підприємстві „НВПП „Спаринг-Віст Центр” вісім типів приладів для вимірювання параметрів іонізуючих випромінювань, які за призначенням поділяються на прилади: радіаційної розвідки; пошукові; індивідуального дозиметричного контролю; неперервного радіаційного моніторингу.

Продукція описана в шести підручниках та посібниках, включена в каталог підприємства „Укрспецекспорт”, експонувалась на міжнародних виставках в США, Індії, Йорданії, зокрема на всесвітній виставці озброєнь „IDEX-2003” в Абу-Дабі. Географія експорту складає понад 60 країн світу.
^ Було виготовлено та поставлено замовникам 25723 прилади
Основними замовниками приладів в Україні є: Міністерство оборони України (два типи приладів поставлено на озброєння); МНС України (чотири типи приладів внесено в табель оснащення); СБУ (два типи приладів поставлено на озброєння); Державна прикордонна служба України (три типи приладів поставлено на озброєння); Державна митна служба України; АЕС; нафтогазова промисловість; гірничо-видобувна промисловість; металургійні та механічні заводи; хімічна промисловість; лісове господарство; аграрне господарство; медицина; залізничний транспорт; екологічні організації; навчальні заклади.

^ Результати проведених досліджень опубліковані в наукових працях, серед яких 3 монографії, 80 статей, 9 тез науково-технічних конференцій, 17 авторських свідоцтв і патентів. Отримано 6 патентів на промислові зразки.

В роботі використані результати досліджень, що відображені в дисертаційних роботах, захищених членами авторського колективу і під їх керівництвом:

Дудыкевич В.Б. Число-импульсные измерительные преобразователи (диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук), Львов, 1991 г.;

Максимович В.М. Теорія аналізу та синтезу число-імпульсних функціональних перетворювачів (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук), Львів, 2007 р. (науковий консультант – Дудикевич В.Б.);;

Лопачак О.М. Засоби опрацювання сигналів дозиметричних детекторів (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук), Львів, 2003 р. (науковий керівник – Максимович В.М.);

Гарасимчук О.І. Генератори імпульсних послідовностей з пуассонівським законом розподілу (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук), Львів, 2007 р. (науковий керівник – Максимович В.М.);

Сторонський Ю.Б. Методи і засоби опрацювання сигналів дозиметричних детекторів з покращеними метрологічними характеристиками (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук), Львів, 2009 р. (науковий керівник – Максимович В.М.);

^ Науково-технічні результати роботи

У ході виконання роботи розроблені засоби для вимірювання параметрів іонізуючих випромінювань, які серійно виготовляються приватним підприємством “Науково-виробниче приватне підприємство “Спаринг-Віст Центр”. До цих засобів відносяться:

- радіометр-дозиметр гамма-бета-випромінювань РКС-01 „СТОРА-ТУ”;

дозиметр –радіометр універсальний МКС-У;

дозиметр-радіометр МКС-05 „ТЕРРА”;

дозиметр-радіометр гамма- та бета-випромінювань пошуковий МКС-07 „ПОШУК”;

дозиметр гамма-випромінювання індивідуальний ДКГ-21;

блок детектування гамма-випромінювання БДБГ-09;

дозиметр-сигналізатор пошуковий ДКС-02ПН „КАДМІЙ”;

інформаційне табло ІТ-09Т.Радіометр-дозиметр гамма-бета-випромінювань РКС-01 „СТОРА-ТУ” (серійно виготовляється з 1996 р.)

Прилад аналогів українського виробництва не має. Найближчим зарубіжним аналогом є дозиметр ДРГ-01Т1 виробництва Російської Федерації, який на відміну від РКС-01 „СТОРА-ТУ” не має можливості вимірювання щільності потоку бета-частинок, має в 25 разів менший час безперервної роботи від нових елементів живлення, має вужчий температурний діапазон, має гірші масо-габаритні характеристики, не передбачений для роботи з телескопічною штангою. Вартість приладу РКС-01 „СТОРА-ТУ” в 2,3 рази нижча за вартість приладу ДРГ-01Т1 з урахуванням доставки в Україну та ПДВ. Прилад РКС-01 „СТОРА-ТУ” використовують санепідемстанції, екологічні інспекції, радіоізотопні лабораторії, металургійні та будівельні організації та інші промислові підприємства. Виготовлено та поставлено замовникам приладів РКС-01 „СТОРА-ТУ” в кількості 6429 шт. Економічний ефект у порівнянні з аналогом складає 23,4 тис. грн. на один виріб, або 150,2 млн. грн. на поставлену партію.


Дозиметр - радіометр універсальний МКС-У(серійно виготовляється з 2001 р.)

Дозиметр-радіометр універсальний МКС-У за своїми технічними та функціональними характеристиками аналогів в Україні не має. Прилад SSM-1 австрійського виробництва є найближчим зарубіжним аналогом. Прилад МКС-У має розширений в 50 разів в сторону малих значень діапазон потужності еквівалентної дози. На відміну від МКС-У, прилад SSM-1 не вимірює, а лише оцінює поверхневе забруднення бета-радіонуклідами, має вужчий температурний діапазон та дещо більші габаритні розміри та масу пульта. Прилад МКС-У має більш досконалу систему живлення - акумуляторна батарея, вбудований в пульт зарядний пристрій, можливість зарядки батареї від сонячних променів, автомобільної мережі та промислової мережі. Вартість приладу МКС-У, з урахуванням доставки приладу SSM-1 в Україну та ПДВ, втричі нижча. Прилад поставлено на озброєння Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби України, СБУ і внесено в табель оснащення підрозділів МНС України. Виготовлено та поставлено замовникам приладів МКС-У в кількості 860 шт. Економічний ефект у порівнянні з аналогом складає 78,5 тис. грн. на один виріб, або 67,5 млн. грн. на поставлену партію.Дозиметр-радіометр МКС-05 „ТЕРРА” (серійно виготовляється з 2002 р.)

Дозиметр-радіометр МКС-05 „ТЕРРА” за своїми технічними та функціональними характеристиками аналогів в Україні не має. Прилад МКС-AT6130 виробництва підприємства „Атомтех” (Білорусь) є найближчим зарубіжним аналогом. За основними метрологічними параметрами прилади майже не відрізняються, за винятком: МКС-AT6130 має на 5 % більшу похибку вимірювань потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання, на 5 % гіршу енергетичну залежність, в чотири рази менший час неперервної роботи, дещо більші габаритні розміри та масу. Ціна приладу МКС-05 „ТЕРРА”, з урахуванням доставки приладу МКС-AT6130 в Україну та ПДВ, в 3 рази нижча. Прилад поставлено на озброєння Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби України, СБУ і внесено в табель оснащення підрозділів МНС України. Виготовлено та поставлено замовникам приладів МКС-05 „ТЕРРА” 13 264 шт. Економічний ефект у порівнянні з аналогом складає 5,4 тис. грн. на один виріб, або 71,6 млн. грн. на поставлену партію.


Дозиметр-радіометр гамма-бета-випромінювання пошуковий МКС-07 „ПОШУК” (серійно виготовляється з 1999 р.)

Вітчизняним аналогом до приладу МКС-07 „ПОШУК” є прилад ДКС-96 виробництва підприємства „Тетра” (м. Жовті Води). Суттєвою різницею між приладами є те, що прилад МКС-07 „ПОШУК” реалізує відразу дві задачі – пошукову та інспекційну. Для цього потрібно тільки один штатний блок детектування гамма-випромінювання. У приладі ДКС-96 для вирішення цих задач необхідно застосовувати два типи гамма-блоків. Похибка вимірювання еквівалентної дози у приладу ДКС-96 вища на 5 %, а діапазон вимірювання густини потоку альфа-частинок вужчий на порядок. Поступається ДКС-96 також за діапазоном вимірювання густини потоку бета-частинок та похибкою вимірювання, часом неперервної роботи та масо-габаритними характеристиками своїх складових частин. Ще одним недоліком приладу ДКС-96 є необхідність ручного перемикання піддіапазонів вимірювань. Ціна приладу МКС-07 «ПОШУК» в 1,5 рази нижча за ціну приладу ДКС-96. Прилад МКС-07 «ПОШУК» поставлено на озброєння Державної прикордонної служби України, а також він став базовим приладом Державної екологічної інспекції. Виготовлено та поставлено замовникам приладів МКС-07 „ПОШУК” 997 шт. Економічний ефект у порівнянні з аналогом складає 28,4 тис. грн. на один виріб, або 28,3 млн. грн. на поставлену партію.

Прилад МКС-АТ1117М виробництва підприємства „Атомтех” (Білорусь) є найближчим зарубіжним аналогом приладу МКС-07 „ПОШУК”. Прилад МКС-АТ1117М поступається більшими похибками вимірювань та більшою енергетичною залежністю вимірювань по гамма-випромінюванню, в 4 рази меншим часом неперервної роботи та більшими масо-габаритними параметрами пульта. За ціною прилад МКС-07 „ПОШУК”, з урахуванням доставки приладу МКС-AT1117М в Україну та ПДВ, в 2,3 рази дешевший за аналог. Економічний ефект у порівнянні з аналогом складає 53,1 тис. грн. на один виріб, або 53,0 млн. грн. на поставлену партію 997 шт.


5 Дозиметр гамма–випромінювання індивідуальний ДКГ-21 „EcotestCARD”(серійно виготовляється з 2007 р.)

Дозиметр гамма-випромінювання індивідуальний ДКГ-21 „ЕкотестКард” за своїм призначенням, технічними та функціональними характеристиками аналогів в Україні не має. Індивідуальний дозиметр МКС-AT3509 виробництва підприємства „Атомтех” (Білорусь) є найближчим зарубіжним аналогом. За основними метрологічними параметрами прилади майже не відрізняються. За експлуатаційними характеристиками: МКС- AT3509 має в 4 рази менший час неперервної роботи, більші габаритні розміри та масу, вужчий температурний діапазон роботи. Ціна приладу ДКГ-21 „ЕкотестКард”, з урахуванням доставки приладу МКС-AT3509 в Україну та ПДВ, в 2,2 рази нижча. Прилад в складі автоматизованої системи індивідуального дозиметричного контролю АСІДК-21 включено в табель оснащення підрозділів МНС України. Було виготовлено та поставлено замовникам приладів ДКГ-21 „ЕкотестКард” 3268 шт. Економічний ефект у порівнянні з аналогом складає 5,9 тис. грн. на один виріб, або 19,1 млн. грн. на поставлену партію.


6 Блок детектування гама-випромінювання БДБГ-09 (серійно виготовляється з 2005 р.)

Вітчизняним аналогом до блока детектування БДБГ-09 є блок детектування БДМГ-04-00 виробництва підприємства „Позитрон” (м. Жовті Води). За основними метрологічними параметрами блоки детектування майже не відрізняються, за винятком дещо гіршої енергетичної залежності у блока
БДМГ-04-00. Блок детектування БДМГ-04-00 поступається також за масо-габаритними характеристиками. Ціна блока детектування БДБГ-09 нижча за ціну блока детектування БДМГ-04-00 в 2,5 рази. Основне використання блоків БДБГ-09 в системах радконтролю на АЕС та в складі інформаційних табло. Було виготовлено та поставлено замовникам блоків детектування БДБГ-09 у кількості 578 шт. Економічний ефект у порівнянні з аналогом складає 21,4 тис. грн. на один виріб, або 12,4 млн. грн. на поставлену партію.

Блок детектування МКС-АТ2343 виробництва підприємства „Атомтех” (Білорусь) є найближчим зарубіжним аналогом блока детектування гамма-випромінювання БДБГ-09. Блок БДМГ-АТ2343 поступається гіршою енергетичною залежністю, більшим струмом споживання, вужчим температурним діапазоном та суттєво більшими габаритними розмірами і масою. Ціна блока детектування БДБГ-09 нижча за ціну блока детектування БДМГ-АТ2343, з урахуванням доставки приладу БДМГ-AT2343 в Україну та ПДВ, в 2,4 рази. Економічний ефект у порівнянні з аналогом складає 23,1 тис. грн. на один виріб, або 13,3 млн. грн. на поставлену партію 578 шт.


7 Дозиметр-сигналізатор пошуковий ДКС-02ПН „КАДМІЙ” (серійно виготовляється з 2007 р.)

Дозиметр-сигналізатор пошуковий ДКС-02ПН „КАДМІЙ” за своїми призначенням, технічними та функціональними характеристиками аналогів в Україні не має. Індикатор-сигналізатор ИСП-РМ1703ГН виробництва фірми „Полімастер” (Білорусь) є найближчим зарубіжним аналогом. Прилад ИСП-РМ1703ГН поступається перед приладом ДКС-02ПН „КАДМІЙ” вужчим діапазоном вимірювання потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання та більшою основною похибкою вимірювання, нижчою чутливістю детекторів до гамма- та нейтронного випромінювань, вужчим температурним діапазоном роботи дисплею. Ціна приладу ДКС-02ПН „КАДМІЙ” нижча за ціну білоруського аналогу, з урахуванням доставки приладу ИСП-РМ1703ГН в Україну та ПДВ, в 1,3 рази. Прилад використовується на державному кордоні для контролю за несанкціонованим переміщенням радіоактивних та ядерних матеріалів, пошуку джерел радіоактивного випромінювання. Вироблено та поставлено замовникам приладів 254 шт. Економічний ефект у порівнянні з аналогом складає 16,4 тис. грн. на один виріб, або 4,2 млн. грн. на поставлену партію.


8 Інформаційне табло ІТ-09Т (серійно виготовляється з 2007 р.).

Інформаційне табло ІТ-09Т аналогів, що серійно виготовляються в Україні, не має. Найближчим аналогом інформаційного табло ІТ-09Т є інформаційне табло зі світлодіодними індикаторами РИТ-1 „КАТРИН” виробництва Болгарії. На відміну від РИТ-1 „КАТРИН”, ІТ-09Т відображає потужність дози гамма-випромінювання, час і температуру повітря одночасно, тоді як РИТ-1 „КАТРИН” відображає ці показники почергово. ІТ-09Т має значно ширший діапазон відображення потужності дози гамма-випромінення, удвічі ширший енергетичний діапазон реєстрованого гамма-випромінення, можливість довільного програмування трьох порогових рівнів сигналізації у всьому робочому діапазоні вимірювання. Ціна інформаційного табло ІТ-09Т в 1,2 рази нижча за ціну аналога. Основними замовниками ІТ-09Т є МНС України, штаби цивільного захисту промислових об’єктів. Виготовлено та поставлено замовникам 73 вироби. Економічний ефект у порівнянні з аналогом складає 11,2 тис. грн. на один виріб, або 0,82 млн. грн. на поставлену партію.


Загальний економічний ефект, отриманий від поставки вказаних партій приладів в Україні, становить, щонайменше, 379,7 млн. грн., а валютний ефект від зовнішньоекономічної діяльності складає 925 тис. дол. США. Розрахунки економічної ефективності наведено в Додатку Б (том 2, частина 2).


Розвиток роботи, з часу попереднього представлення, полягає в наступному.

Отримали подальший розвиток методи і засоби відновлення вихідних імпульсних потоків ДД, що ґрунтуються на компенсації втрат імпульсів від мертвого часу ДД безпосередньо в процесі вимірювання, які дозволяють розширити динамічний діапазон ДП і дають можливість отримувати інформацію про динаміку випромінення протягом часу вимірювання, що сприяє істотному покращенню метрологічних характеристик пошукових ДП. Удосконалено програмні і апаратні методи і засоби опрацювання вихідних сигналів ДД.

Опрацьовано питання проектування дозиметричної апаратури і завдання забезпечення її надійності.

Опубліковано: 1 монографія, 12 статей, 1 патент України. Додатково використані матеріали 2 монографій і 16 статей.

За останні два роки було виготовлено та поставлено замовникам 6980 приладів. При цьому вперше освоєні ринки багатьох країн, зокрема, Великобританії, Іспанії, Аргентини, Бразилії, Південної Кореї, Єгипту, Туреччини, Тайваню.

Розроблено та освоєно виробництво двох нових типів приладів.

Загальна кількість наукових праць членів творчого колективу становить 995. Під їх керівництвом було захищено 8 докторських і 38 кандидатських дисертацій.


Висновки

На основі виконаних теоретичних досліджень вирішено важливу загальнодержавну проблему забезпечення системи радіаційного контролю України комплексом сучасних вітчизняних засобів.

Створення теорії синтезу і аналізу число-імпульсних функціональних перетворювачів, удосконалення методів відновлення вихідних імпульсних потоків дозиметричних детекторів статистично еквівалентних потокам квантів чи частинок радіаційного випромінення, удосконалення програмних засобів для опрацювання вихідних сигналів дозиметричних детекторів, розроблення нових методів та засобів побудови генераторів пуассонівських імпульсних послідовностей, дозволило, спроектувати і освоїти в серійному виробництві комплекс засобів для вимірювання параметрів іонізуючих випромінювань, які за своїми технічними, експлуатаційними і економічними характеристиками, в багатьох випадках, переважують вітчизняні і зарубіжні аналоги. Розроблені дозиметричні прилади займають чільне місце на вітчизняному ринку вимірювальних пристроїв і експортуються більш ніж у 60 країн світу.


Професор, к.т.н., заслужений працівник

освіти України, ректор Національного

університету “Львівська Політехніка” _________ Бобало Ю.Я.


Професор, д.т.н., заслужений винахідник

України, завідувач кафедри захисту

інформації, керівник ЗРННЦЗІ Національного

університету “Львівська Політехніка” _________ Дудикевич В.Б.


Професор, д.т.н., директор Інституту захисту

інформації Державного університету

інформаційно-комунікаційних технологій _________ Хорошко В.О.


Д.т.н., професор, завідувач кафедри безпеки

інформаційних технологій Національного

університету “Львівська політехніка” _________ Максимович В.М.


Заслужений винахідник України,

генеральний директор приватного

підприємства “НВПП “Спаринг-Віст Центр” _________ Смук Р.Т


К.т.н., директор-генеральний конструктор

приватного підприємства

“НВПП “Спаринг-Віст Центр” _________ Сторонський Ю.Б.


Директор з виробництва

приватного підприємства

“НВПП “Спаринг-Віст Центр” _________ Бісик А.М.
еще рефераты
Еще работы по разное