Реферат: Орієнтовна тематика науково-дослідних робіт історичні науки


Орієнтовна тематика науково-дослідних робіт


ІСТОРИЧНІ НАУКИ

"Національно-політичний рух студентської та учнівської молоді в Україні (90-ті роки XIX ст. - лютий 1917 p.)"


"Зміни у соціальному складі сільського населення України (1989- 2001 pp.)"


„Культурно-освітня діяльність сільськогосподарської кооперації України у добу НЕПу"


„Регіональні особливості політики коренізації (українізації) в УСРР"


„Військово-обо­ронна діяльність Українського товариства Червоного Хреста у 1918 -1939 роках"


"Увічнення та збереження історії козацтва в пам'ятках культури України (1945- 2005 pp.)"


"Місцеві військові форму­вання Збройних сил Німеччини на території Рейхскомісаріату "Україна" (1941- 1944 роки)"


"Продовольча програма 1982 року: плани та реалії"


"Діяльність громадських і політичних об'єднань УСРР у контексті соціальної політики більшовицького режиму в 1920-х- на початку 30-х pp. XX ст."


"Прикраси населення України доби пізньої бронзи" (археологія).


"Розкол в українському православ'ї у 1921 - 1930 pp."


"Суспільно-політична та культурно-просвітницька діяльність німецьких і менонітських колоністів Півдня України (1905 - 1914 pp.)"


"Земельні відносини в менонітських колоніях Півдня України та їх суспільні наслідки (60 - 90-ті роки XIX століття)"


"Історія жіночої освіти України (1901 - 1910 pp.)"


"Національні меншини Правобережної України у 20-ті роки XX століття: суспі­льно-політичний та культурний розвиток"


"Політичні репресії проти наукової інте­лігенції в радянській Україні в 1920- 1930-х роках

(ідеологічні аспекти пробле­ми)"


"Розвиток сільського господарства, промисловості і торгівлі Подільської губернії в ринкових умовах 1861 - 1914 pp."


"Український жіночий рух на Волині (1921 - 1939 pp.)"


"Фахово-господарська та культурно-освітня ді­яльність товариства "Сільський господар" (1899- 1944)"


"Формування системи державних повинностей сільського населення Української СРР (1928 - 1933 pp.)"


"Діяльність німецької військової адміністрації в Україні у 1918 році"


"Церковне землеволодіння на Правобережній Україні кінця XVIII - першої половини XIX століття"


"Діяльність інституту мирових посередників у проведенні селянсь­кої реформи 1861 року на Правобережній Україні (1861 - 1914)"


"Репресії радянських органів державної безпеки щодо Української греко-католицької церкви в 1944 - 1949 pp."


"Селянська реформа 1861 p.: суть та вплив на аграрні від­носини у Волинській губернії"


"Історіографія історії польської національної меншини УРСР 1920-н. 1930-х років" (історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни).


"Політика Франції, Ве­ликої Британії, США щодо національної державності України в 1917- 1920 pp. у вітчизняній та українській зарубіжній історіографіях" (історіо­графія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни).


«Чехи на України 60-ті рр. XIX - 30-ті рр. XX століття»


«Функціонування спеціальних дитячих установ УРСР у 1943-1950 рр.»


«Національні меншини Рівненщини в умовах здійснення політики коренізації (20-ті - початок 30-х років XX століття)»


«Розвиток демократичних тенденцій на Гетьманщині та в Запорізькій Січі (друга половина XVII - початок XVIII ст.)»


«Боярство Галицько-Волинської держави (ХІІ-ХІУ ст.)»


«Аграрна політика німецьких окупаційних властей на території військової зони України (1941 - 1943 рр.)»


«Взаємостосу­нки запорізьких і донських козаків кінця XV початку XVIII ст.: історіографія проблеми» (- історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни).

«Проблема «ліквідації» університетів України в радянській журнальній публіцистиці 1920-х- початку 1930-х років» (- історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни).


«Виникнення та еволюція української козацької старшини Гетьманщини (1648 - 1782 рр.). Історіографія проблеми» (- історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни).


«Замкові комп­лекси XII - XVII ст. Рівненської області на сучасному етапі: стан, проблеми збереження і використання» (- музеєзнавство. Пам'яткознавство).


«Політична цензура в Україні в 1920 - 1930-х рр»


«Російське самодержавство та суспільно-культурне життя в Україні на початку XX століття (1900- 1917рр)»


«Соціальна політика Радянської держави та її реалізація у 1943 - середині 1960 років» «Повсякденне життя населення в 1945- 1953 рр»


«Освіта в роки німецької окупації у генеральному окрузі «Дистрикт Галичина» 1941 - 1944 рр »


«Історико-краєзнавчІ дослідження І пам'яткоохоронна робота на Волині у 1920 -1930-х роках»


«Антибільшовицький рух селян в правобережній частині УСРР у 1920- 1924р


«Остарбайтери з України вербування, примусова праця, репатріація (Історико-соціальний аналіз на місцевих матеріалах )»

«Медико-санітарні наслідки Великої Вітчизняної війни для населення України та їх ліквідація в період відбудови (1943-1950 рр)»


«Сільські жінки України в період підготовки та проведення суціль­ної колективізації (1928- середина 1933рр)»


«Міграційні процеси та їх вплив на соціально-економічний розвиток в 1939- 1959рр»


«Ґенеза українського гетьманства в контексті вітчизняної Історїї (XVI - перша половина XVII ст)»


«Сільське господарство в роки Великої Вітчизняної війни (1941 -1945 рр)»


«Діяльність бундівських організацій у Правобережній Україні на початку XX ст»


«Боротьба підпільників І партизан південно-західної України І Молдаві'І проти румунського окупаційного режиму (1941 -1944 рр)»


«Рух за впровадження української мови в начальних закладах України в кінці XIX - на початку XX століття»


«Розвиток демократичних тенденцій на Гетьманщині та в Запорізькій Січі (друга половина XVII - початок XVIII ст.)»


«Участь інтелігенції у реалізації українського національного проекту в 50- 70-х pp. XIXст.»

«Сільське господарство Лівобережної України наприкінці XIX- на початку XX ст.»


«Подільське село в період НЕПу. Соціально-економічний і громадсько-політичний розвиток (1921 -1928 pp.)»


«Ліквідація багатопартійності в Україні (1920-1925pp.): історіографія проблеми» (історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни).


«Армія Української Народної Республіки в умовах боротьби за українську державність (вересень 1919-листопад 1920рр.)»


«Побут та дозвілля сільського населення України (1920- 1930рр.)»

«Агітаційно-пропагандистська діяльність органів німецької окупаційної влади на території Рейхскомісаріату "Україна" (1941- 1944 роки).


«Дипломатичні взаємини Української Народної Республіки з країнами Антанти за доби Директориії (листопад 1918- 1921рр.)»


«Історія розвитку прикладної механіки в Україні в XIX- першій чверті XX століття»


«Народна обрядовість в незалежній Україні».


"Полі­тична діяльність профспілок України в період її незалежності (1991 - 2000 pp.)"


"Проф­спілки України в системі ідеологізації суспільства (1956- 1964 pp.)"


"Побут і дозвілля міського населення України в повоєнний період (1945- 1955 pp.)"


"Репресії проти військовослужбовців та працівників органів ДПУ- НКВС України в 20- 50 роки XX ст."


"Освітня діяльність української інтелігенції в контексті загальноєвропейських процесів націотворення у 1921 -1934 pp."


"Черняхівська культура Західного Поділля" (археологія).


"Військово-політична діяльність похідних груп ОУН на території' України в роки Другої світової війни"


«Охоро­на, регенерація та використання архітектурного потенціалу в контексті розвитку істо­ричного регіону (на прикладі Рівненської області)» (-теорія архітектури, рес­таврація пам'яток архітектури).

«Архітектура комплексів громадсько житлової забудови міст кінця XVIII - початку XX ст (на прикладі міста…..)» (- теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури)


«Архітектурно композиційні прийоми громадських будівель міста ……XIII - XVIII ст » (- теорія архітектури, реставрація памяток архітектури)


«Архітектура монастирів ………………….. в Україні та їх місце в роз­витку української архітектури ХУІІ-ХХст» (- теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури)


ГЕОЛОГІЯ

«Техногенна діяльність людини як геологічний фактор».

«Поповнювані і непоповнювані ресурси України, перспективи їх розвитку».

«Енергетичні ресурси України і перспективи їх розвитку».

«Геологічна метрика Землі».

«Космічні методи геологічних досліджень».

«Геологічний опис місць літніх подорожей».


Геологічні пам’ятки Рівненської області, як тематика для науково-дослідних робіт:

палеонтологічний тип геосайтів: Берестовецькі туронські відклади з викопною фауною; викопна фауна Дермано-Мостівського регіонального ландшафтного парку; викопна флора Мізоцького кряжу;

стратиграфічний тип геосайтів: венд-базальти рівненського комплексу; девонські пісковики; верхня крейда Здолбунівщини; льодовикова формація дніпровського зледеніння північних районів області;

мінералогічний тип геосайтів: мінерали базальтових кар’єрів; мінерали гранітних кар’єрів; (у Рафалівському, Веретенському базальтових кар’єрах, в Клесівському районі в с. Селище та ін.)

геобіохімічний тип геосайтів: торфовища с.Моквин;

вулканічний тип геосайтів: ведський вулканізм Костопільського та Володимирецького районів;

геоморфологічний тип геосайтів: кора вивітрювання базальтів; карст Здолбунівщини; еолові форми Полісся;

гідрогеологічний тип геосайтів: джерела витоків річок, джерела з прісною і мінеральною водою; (Хотинське джерело)

геоархеологічний тип геосайтів: палеолітичні стоянки області, з збереженими крем’яними майстернями; (Бармаки)

геоекологічний (живописний) тип геосайтів: Соколині гори у Березнівському районі, урочище „Кам’яний брід” в Рокитнівського районі, оз. Біле у Володимирецькому районі.


^ ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

«Суспільно-географічні аспекти розвитку сільської місцевості Рівненської області» ( економічна та соціальна географія).


«Техногенез та еколого-геоморфологічні проблеми Львівської області» (-геоморфологія і палеографія).


«Лісостепові Полісся правобережної України: структура, класифікація та раціональне використання» (- конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів).


«Аналіз ландшафтів із за­стосуванням екологічної концепції ніші (на прикладі ландшафтів рівнинної частини те­риторії України)» (- фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів


«Суспільно-географічні аспекти Інтегра­ції України в пан'європейську транспортно-лопстичну систему» (- економічна та соціальна географія)


«Формування територіально-рекреаційних систем лікувального типу (на прикладі курорту ……)» (- конс­труктивна географія І раціональне використання природних ресурсів)


«Висотна диференціація ландшафтів Поділля» (- фі­зична географія, геофізика та геохімія ландшафтів)


«Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської об­ласті та нормування їх якості» (- гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія)


«Західно-Подільське горбогір'я як географічний еко-тон» (- конструктивна геофафія І раціональне використання природних ре­сурсів)


«Еколого-географічна оцінка стану меліорованих зе­мель регіону (на прикладі Рівненської області)» (- конструктивна геогра­фія І раціональне використання природних ресурсів)


«Комплексний географічний аналіз лісових ландшафтів як основи розвитку природоохоронних територій в Рівненській області» (конструктивна географія і раціона­льне використання природних ресурсів).


«Територіальна організація соціальної сфери Черкаської області та основні напрямки й вдосконалення» (- економічна та соціальна географія)


«Суспільно-географічні засади функціонування ринку праці та зайнятості населення (на прикладі Івано-Франківської області)» (- економічна та соціальна географія)


«Культу­рна спадщина та й вплив на розвиток регіонів України (суспільно-географічне дослі­дження)» (- економічна та соціальна географія)


«Територіальні особливості соціокультурного розвитку сучасного міста» (- економічна та соціальна географія)


«Моделювання стану малих басейнових геосистем урбанізованих ландшафтів (на прикладі….)» (- конструктивна географія І раціональне ви­користання природних ресурсів)


«Еколого-географічні особливості оптимізаци землекористування в межах Рівненської області» (- конструктивна географія І раціональне вико­ристання природних ресурсів)


«Суспільнотеофафічний аналіз геополітичного положення України у сучасній Європі» (економічна та соціальна географія).


«Теоретико-методологічні основи геоінформаційного картографування лісового господарства України» (географічна картографія).


«Суспільно-географічні аспекти соціальної безпеки регіонів України» (- економічна та соціальна географія).


«Ландшафтно-екологічні основи інтеграції даних в земельні інформаційні системи» (фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів).


«Географічні особливості формування національної структури населення в етноконтактних зонах» (економічна та соціальна географія).


«Природно-ресурсний потенціал Рівненської області. Оцінка, управління, прогноз на основі геоінформаційних систем» (конструктивна географія і раціона­льне використання природних ресурсів).


"Еколого-географічний аналіз промислових регіонів України (на прикладі області)" (конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів).


"Суспільно-географічні засади розвитку малих і середніх міст Рівненської області" (економічна та соціальна географія).


"Параметризація трансформації регіональних кліматичних полів України в умовах глобального потепління" (метеорологія, кліматологія, агрометеорологія).


"Географічне дослідження топонімічної системи України" (конструктивна географія і раціональне ви­користання природних ресурсів).


^ Географія (гідрологія)

Походження лімнонімів адміністративного району, області (чи природного району, області).

Історія дослідження озер Волинського Полісся (географічний або краєзнавчий аспект).

Роль академіка П. Тутковського у вивченні озер Волинського Полісся.

Морфолого-морфометрична характеристика озер адміністративного району (чи природного району).

Оцінка гідрологічного режиму озера Нобель.

Оцінка температурного режиму озера Басівкутське.

Озеро Світязь – Український Байкал (комплексно-географічна характеристика).

Озеро Біле – перлина Українського Полісся ( комплексно-географічна характеристика ).

Геоекологічні проблеми озер Волинського Полісся.

Сучасні природно-територіальні комплекси Шацького поозер’я.

Озеро Світязь – об’єкт туризму і рекреації.

Сучасні природно-територіальні комплекси Білоозерського масиву (Рівненський заповідник).

Рекреаційні ресурси озер Волинського Полісся.

Еколого-географічні проблеми зникаючих озер Волинського Полісся.

Гідрологічні (озерні) заказники Волинського Полісся.

Іхтіологічні заказники Волинського Полісся.

Озеро Нечимне – унікальна пам’ятка природи Українського Полісся.

Ресурси озерних сапропелів Волинського Полісся.

Антропогенні зміни озерних систем Волинського Полісся.

Аналіз фітокомплексів Почаївського (оз. Вел. Почаївське) ландшафтного заказника.

Аналіз факторів стоку Озерського ( оз. Озерське) державного заказника.

Перспективи розширення природоохоронної мережі озерних комплексів Волинського Полісся.

Гідроекологічна оцінка оз. Луко (Володимирецький район).

Гідрохімічний аналіз озера Острівське (Зарічненський район).

Туристсько-екскурсійні маршрути вивчення озер рідного краю.

Геоекологічний проект збереження природної рівноваги озерного комплексу вашої місцевості.

^ ЮРИДИЧНІ НАУКИ

«Конституційні засади поділу державної влади в Україні та Чеській Республіці» (- конституційне право)


«Норма цивільного процесуального права поняття межі дії та реалізація в цивільному судочинстві» (- цивільне право І цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право)


«Правові засади державного регулювання підприємницької діяльності в Україні» (- господарське право, господарсько-процесуальне право)


«Правове регулю­вання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими І важкими умова­ми праці» (- трудове право, право соціального забезпечення)

«Правове регулювання Іпотеки землі в Україні» (- земельне право, аграрне право екологічне право, природоресурсне право)


«Забезпечення прав І свобод громадян при здійсненні митних процедур (організаційно-правові аспекти)» (- адміністративне право І процес, фінансове право, Інформаційне право)


«Правові та організаційні засади діяльності підрозділів податкової мі­ліції щодо протидії фіктивному підприємництву» (- адміністративне право І процес, фінансове право, Інформаційне право)


«Адміністративно-правові засади діяльності міського голови» (-адмінютративне право І процес, фінансове право Інформаційне право)


«Адміністративно-правовий статус працівника Державної виконавчої служ­би України» (- адміністративне право І процес, фінансове право Інформаційне право)


«Виправні роботи як вид адміністративного стягнення за законодавством України теорія, досвід та практика застосування» (- адміністративне право І процес фінансове право Інформаційне право)


«Провадження в справах про державну реєстрацію фізичних осіб-підприємців» (- адміністративне право І процес, фінансове право Інформа­ційне право)


«Кримінальна відпо­відальність за злочини у сфері приватизації» (- кримінальне право та криміно­логія, кримінально-виконавче право)


«Поняття та система злочинів проти моральності в кримінальному праві України» (- кримінальне право та кримінолопя, кримінально-виконавче право)


«Кримінологічні засади протидії наркоманії в Україні» (- кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право)


«Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення операцій з металобру­хтом (аналіз складу злочину)» (- кримінальне право та кримінологія, криміна­льно-виконавче право)


«Запобігання корисливим злочинам в аграрному секторі економіки України» (- кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право)


«Доказування у господарському процесі» (- господарське право господарська процесуальне право)


«Правове регулювання охорони праці в умовах ринкової економіки» (- трудове право, право соціального забезпечення)


«Теоретичні аспекти удосконалення Інституту трудових спорів в Україні» (трудове право, право соціального забезпечення)


«Становлення та розвиток міської поліції у Російській імперії у другій половині XVIII - на початку XX ст.» (12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень).

«Функції держави у сфері місцевого самоврядування в Україні» (-конституційне право).


«Тлумачення актів цивільного законодавства України» (- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).


«Захист особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи (право на життя, здоров'я, свободу та особисту недоторканність)» (- цивільне право і ци­вільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).


«Підстави та наслідки недійсності підприємницьких договорів (на матеріалах практики господарських судів)» (- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).


«Організаційно-правові основи застосування антидемпінгових мит в Україні» (-адміністративне право і процес; фінансове право; інфо­рмаційне право).


«Державний конт­роль за використанням та охороною земель сільськогосподарського призначення» (- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне пра­во).


«Державний контроль у сфері захисту населен­ня від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій в Україні» (-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).


«Незаконний збут, розповсюдження комп'ютерної інформації з обмеженим доступом» (-кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право).


«Кримінально-процесуальні строки при застосуванні заходів про­цесуального примусу» (- кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза).


«Формування правової культури студентської молоді в умовах сучасного українського суспільства» (- теорія та Історія держави І права, Історія полі­тичних І правових учень)


«Правове становище населення на українських землях у XIV- XVI ст де­термінація реліпйною політикою держави» (- теорія та Історія держави І права, Історія політичних І правових учень)


«Реформуван­ня правової системи як засіб підвищення її ефективності» (- теорія та Істо­рія держави І права, Історія політичних І правових учень)


«Право людини на пдний рівень споживання та юридичний механізм його забезпечення в Україні (загальнотеоретичне дослідження)» (- теорія та Історія держави І права, Історія політичних І правових учень)


«Інститут суду присяжних в Україні (Історико-правовий аспект)» (- теорія та Історія держави І права, Історія політичних І правових учень)


«Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні» (- консти­туційне право)


«Мирова угода у цивільному судочинстві» (- цивільне право І цивіль­ний процес, сімейне право, міжнародне приватне право)


«Договір про професій­ну підготовку у вищому навчальному закладі» (- цивільне право І цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право)


«Юридична природа прав учасників господарських това­риств» (- цивільне право І цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право)


«Набувальна давність у цивільному праві» (- цивільне право І цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право)


«Захист прав суб'єктів господарювання від порушень органами державної влади» (-господарське право, господарсько-процесуальне право)


«Земельна реформа в Україні та Румуни порівняльний аналіз законодавства» (-земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсне пра­во)


«АтестацІйнІ провадження» (- адміністративне право І процес, фінансове право, Інформаційне право)


«Адмініс­тративно-правове регулювання комунального управління» (- адміністративне право І процес, фінансове право, Інформаційне право)


«Адміністративна відповідальність за правопорушення що посяга­ють на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його за­безпечення» (- адміністративне право І процес, фінансове право, Інфор­маційне право)


«Гарантії суб'єктів провадження у справах про адміністративні проступки» (- адміністративне право І процес, фінансове право, Інформа­ційне право)


«Використання позитивного досвіду поліції зарубіжних країн в діяльності міліції по забезпеченню прав та свобод людини (організаційно-правовий аспект)» (- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).


«Жертва шахрайства: віктимологічне дослідження» (- кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).


«Кримінально-правова характеристика незаконної порубки лісу за кримінальним законодавством України» (кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право).


«Кримінальна відповідальність за незаконні дії з відомостями, що ста­новлять комерційну або банківську таємницю» (- кримінальне право та кри­мінологія; кримінально-виконавче право).


«Пра­вове регулювання державних закупівель товарів, робіт та послуг Європейського Со­юзу (Зближення законодавства України з правом ЄС)» (- міжнародне пра­во).


«Проблеми забезпечення конституційних гарантій захисту прав і свобод людини в Україні» (- конституційне право).


«Позбавлення права приватної власності» (- цивільне пра­во і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).


«Конституційні делікти в Україні: проблеми теорії та практики» (- конституцій­не право).


«Конституційно-правова регламентація об'єктного складу місцевого самоврядування в Україні» (- конституційне право).


«Конституційне право людини і громадянина на невтручання в їх особисте і сімейне життя та йога забезпечення органами внутрішніх справ України» (- конституційне право).


«Забезпечення конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні» (- конституційне право).


«Правовідносини подружжя в міжнародному приватному праві» (- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).


«Господарська компетенція місцевих державних адміністрацій» (- господарське право, господарсько-процесуапьне право).


«Становлення, сучасний стан та перспективи розвитку законодавства про дисципліну праці в Україні» (- трудове право; право соціального забезпечення).


«Правові засади регулювання соціальних допомог в Україні» (- трудове право; право соціального забезпечення).


«Організаційно-правові питання оптово­го ринку сільськогосподарської продукції» (- земельне право; аграрне право; еко­логічне право; природоресурсне право).


«Адміністративно-правові засади встановлення і застосування адміністративного арешту, виправних та громадських робіт» (- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).


«Адміністративно-правове забезпечення права громадян на освіту» (-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).


«Кри­мінальні покарання майнового характеру за законодавством України» (криміна­льне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).


«Крайня необхідність як обставина, що виключає злочинність діяння» (- кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).


«Кримінальна відповідальність за фінансування тероризму» (- кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).


«Розслідування злочинів про порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів (криміналістичні та процесуальні аспекти)» (кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза).


«Судочинство у справах при визнання фізичної особи безвісно вдсутньою та оголошення її поме­рлою» (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).


«Правове регулювання договірних вщносин генеральних підрядників та субпідрядників у капіталь­ному будівництві» (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне при­ватне право).


«Система принципів трудового права України» (трудове право; право соціального забезпечення).


«Правове регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади» (адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).


«Кримінально-правова характеристика передачі або збирання відомостей, що становлять конфі­денційну інформацію, яка є власністю держави» (кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).


«Примусове лікування від наркоманії: кримінально-правовий та кри­мінологічний аспекти» (кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче пра­во).


«Особли­вості методики розслідування порушень авторського права щодо незаконного відтворення та роз­повсюдження комп'ютерних профам» (кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза).


«Організація і розвиток сучасної судової системи України» (судоустрій, прокуратура та адвокатура).


"Функції сучасної держави" (теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень).


«Цивільно-правове регулювання поруки» (цивільне право і цивільний про­цес; сімейне право; міжнародне приватне право).


«Індивідуалізація суб'єктів підприємницької діяльності» (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).


«Право спільної су­місної власності фізичних осіб» (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).


«Кримінальна субкультура в механізмі злочинності неповнолітніх» (кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).


«Пе­решкоджання здійсненню виборчого права: проблеми кримінальної відповідальності» (кримінальне право та кримінологія; кримінально-зиконавче право).


«Законодавство про оплату праці в Україні другої половини XIX- ХХст.ст. (історико-правове дослідження)» (теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень).


«Право користування чужим майном» (цивільне право і цивіль­ний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).


«Особисті немайнові права дитини за цивільним законодавством України» (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).


«Право­відносини, що виникають у зв'язку з порушенням прав споживачів внаслідок недоліків това­рів, робіт (послуг)» (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнаро­дне приватне право).


«Релігійні організації як суб'єкти цивільного права» (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).


«Принципи земельного права України» (земельне право; агра­рне право; екологічне право; природоресурсне право).


«Відповідальність за незаконну лікувальну діяльність за КК України (аналіз складу злочину, питання кваліфікації)» (кримінальне право та криміноло­гія; кримінально-виконавче право).


«Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх вигото­влення» (кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).


«Мотивація девіантних форм поведінки особи, що призводить до сексуальних злочинів» (кримінальне право та кримінологія; кримінапьно-виконавче право).


«Правове регулювання працевлаштування в Україні» (трудове право; право соціального забезпечення).


«Земельно-правові засади городництва громадян» (земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право).


"Правове регулювання реклами (цивілістичний аспект)" (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).


"Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством України" (цивільне право і цивіль­ний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).


"Правовий режим комерційної таємниці" (господарське право, госпо­дарсько-процесуальне право).


"Правове регулювання працевлаштування молоді в Україні" (трудо­ве право; право соціального забезпечення).


"Припинення права приватної власності на земельну ділянку за законодавством України" (земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право).


"Правове забезпечення поводження з небезпечними відходами" (земельне пра­во; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право).


"Заходи адміністративного примусу у боротьбі з корупцією в Україні" (адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).


"Цивільно-правове регулювання відносин по наданню медичної допомоги" (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).


"Адміністративно-правове забезпечення реалізації права громадян на вільний вибір місця проживання" (адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне пра­во).


„Постійні комісії представницьких органів місцевого самоврядування" (конституційне право).


„Правове регулю­вання випробування при прийнятті на роботу за законодавством України" (трудове право; право соціального забезпечення).


„Правове стано­вище спеціалістів сільського господарства" (земельне право; аграрне право; екологічне пра­во; природоресурсне право).


„Адміністративна відповідальність неповнолітніх, батьків або осіб, які їх замінюють" (теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).


«Кримінальна відповідальність за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей: соціальна обумовленість і склад злочину» (кримінальне право та кримінологія, кримі­нально-виконавче право).


„Космічне право: поняття та зміст" (теорія та іс­торія держави і права; історія політичних і правових учень).


"Діяльність Конституційного Суду України щодо тлумачення Конституції: теоре­тичний аспект" (теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень).


"Правовий ста­тус міського голови в Україні" (- конституційне право).


"Нормотворчість представницьких органів місцевого самоврядування в Україні" (конститу­ційне право).


"Розвиток еко­номічних прав людини і громадянина в Україні" (- конституційне право).


"Кон­ституційне право людини і фомадянина на приватну власність та забезпечення його органами внутрішніх справ" (- конституційне право).


"Договірне регулювання відносин подружжя" (- цивільне право і цивільний процес; сі­мейне право; міжнародне приватне право).


"Договір переробки давальницької сировини" (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).


"Цивільно-правове регулювання доменних імен" (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжна­родне приватне право).


"Договір довічного утримання" (цивільне право і цивільний процес; сі­мейне право; міжнародне приватне право).


"Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України" (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне пра­во).


"Правова природа представництва у цивільному процесі" (цивільне право і цивільний процес; сімейне пра­во; міжнародне приватне право).


"Права на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий аспект)"

(цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).


"Правове регулювання відносин за кредитним договором" (цивільне право і ци-еіпьний процес; сімейне право: міжнародне приватне право).


"Цивільно-правова відповідальність за порушення грошових зобов'язань" (цивільне право і цивільний про­цес; сімейне право; міжнародне приватне право).


"Пра­вовий статус підприємства як суб'єкта господарювання" (господарське право; господар­сько-процесуальне право).


"Пра­вове регулювання організації і діяльності повних товариств" (господарське право; гос­подарсько-процесуальне право).


"Протидія незаконній міграції в Європу через терито­рію України (організаційно-правовий аспект)" (теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).


'Управлінські відносини в си
еще рефераты
Еще работы по разное