Реферат: Шарий Андрій Михайлович. Народився 18 січня 1977 року. Педагогічну діяльність як спе­ці­аліст розпочав у 1999 році в Кувечицькій загальноосвітній школіМіністерство освіти і науки України

Кувечицька ЗОШ І-ІІ ступенів

Чернігівської районної ради Чернігівської області


ОПИС

досвіду роботи над проблемою

„Застосування інформаційних

технологій у навчально-виховному процесі з метою формування

стійкого інтересу до природничих наук”


Вчитель фізики, директор школи

Шарий Андрій Михайлович


Кувечичі 2008 рік

Відомості про автора


Шарий Андрій Михайлович. Народився 18 січня 1977 року. Педагогічну діяльність як спе­ці­аліст розпочав у 1999 році в Кувечицькій загальноосвітній школі.

З 1 по 9 клас навчався у Кувечицькій неповній середній школі, 10, 11 класи відвідував у Дов­жицькій середній школі, після закінчення якої вступив на навчання до Чернігівського дер­жав­ного педагогічного інституту. У 1999 році закінчив Чернігівський державний педагогічний уні­верситет, отримав диплом магістра з відзнакою.


Основні етапи педагогічної діяльності:

І) 1998-1999 рр. Дослідження впливу гурткової роботи з електроніки на формування стійкого інтересу до вивчення електродинаміки в курсі фізики середньої школи. Дане дослідження було прове­де­не під час навчання в педуніверситеті в процесі написання магістерської роботи.

ІІ) З 1999-го року робота вчителем фізики у Кувечицькій ЗОШ І-ІІ ст.

ІІІ) З 2004 року робота в журі фінальних етапів Всеукраїнських турнірів юних фізиків та юних винахідників і раціоналізаторів, Всеукраїнської олімпіади юних фізиків.

Формування проблеми пошуків


Протягом всіх етапів педагогічної діяльності вирішувалася одна глобальна проблема: „Формування стійкого інтересу в учнів до природничих наук”, яка час від часу трансформувалася та набувала нових відтінків шляхом використання для цього різних засобів. наприклад, нестандартного демонстраційного експерименту, елементів турнірної роботи, сучасних технологій і таке інше. Останні роки найбільш деталізовано розв’язується проблема „Застосування інформаційних технологій у навчально-виховному процесі з метою формування стійкого інтересу до природничих наук.” Актуальність обраної проблеми продиктована особливостями сучасного стану фізичної науки а також необхідністю виводити методику викладання шкільних дисциплін на новий рівень з огляду на кардинально нові можливості сучасної техніки та інформаційних ресурсів.

Природничі науки загалом і фізика зокрема останнім часом переживають доволі складні часи: зменшується кількість годин на викладання з загальноосвітніх школах, зникають відповідні спеціальності у багатьох ВНЗ, зменшується соціальне та економічне замовлення на відповідних фахівців. Але чи потрібно аргументувати важливість цих наук? Цілком зрозуміло, що без фахівців технологічного чи інженерного профілів неможливе будь-яке сучасне підприємство, особливо, науковоємне, якими багата, поки що, промисловість України. Як вчитель фізики я розумію важливість даних професій та важливість відповідної підготовки учнів ще з шкільного віку.

Окремо слід відзначити важливість формування наукового цілісного світогляду в учнів, не маючи якого вони не зуміють „побудувати” власну картину світу і суспільства, стануть залежними від чужої, часто неправильної, а просто комусь вигідної моделі чи теорії. Саме науковість світогляду забезпечить дорослій вже людині інформаційну незалежність та можливість приймати правильні рішення.

Отже, необхідно активно зацікавлювати учнів вивченням природничих наук, показати їм всю їх красу і потужність. Зрозуміло, зробити це в рамках шкільної програми набором традиційних дидактичних прийомів неможливо. Таким чином, необхідне залучення цілого „арсеналу” новітніх методик і педагогічних освітніх технологій з метою забезпечення викладання природничих дисциплін на якісно вищому рівні з свідомим розумінням учнями значимості для них же самих отримуваних знань.

Тож з’ясуємо спочатку механізм виникнення мотивації на навчальну діяльність та виникнення інтересу.


Мотивація та інтерес


Одні мотиви, спонукаючи до дії, одночасно надають їй особистісний зміст: такі мотиви називають зміс­то­у­т­ворюючими. Інші, які існують поряд, виконують роль заохочуючих факторів (як позитивних, так і негативних) – по­збавлені змістоутворюючої функції; їх називають мотивами-стимулами, вони частіше, ніж внутрішні, зу­стрі­ча­ю­ть­ся в навчальній діяльності, і полягають у використанні авторитету вчителя для заохочення учнів до навчання. Мо­тиви обох типів ніколи не існують окремо один від одного, що зумовлює мінливість, а інколи й не­пе­ред­ба­чу­ва­ність переживань підлітка і, відповідно, спонтанність вибору улюбленої діяльності.

Щоб учень по-справжньому включився в роботу, потрібно щоб задачі, які ставляться перед ним в ході нав­чаль­ної діяльності, були не тільки зрозумілі, а й внутрішньо зрозумілі, тобто щоб вони набули значимості для са­мо­го індивіда і знайшли таким чином відгук і опорну точку в його переживанні.

Класифікація мотивів учіння, запропонована М. В. Матюхіною

І. Мотиви, закладені в са­мій учбовій діяльності:

а) мотиви, пов'язані зі змістом учіння: до навчання спонукає стремління взнати нові факти, ово­лодіти знаннями, способами дій, проникнути в сутність явищ;

б) мотиви, пов'язані з самим процесом учіння: спо­нукає до навчання стремління проявляти інтелектуальну активність, міркувати, долати перешкоди в процесі роз­в'язування задач, тобто дитину захоплює процес розв'язування, а не тільки отримувані результати.

Мотиви, пов'язані з тим, що лежить поза основною діяльністю:

1) широкі соціальні мотиви:

а) мотиви боргу і відповідальності перед суспільством, класом, батьками, друзями;

б) мотиви самовизначення (розуміння значення знань для майбутнього, бажання підготуватися до май­бутньої роботи) і самовдосконалення (отримати розвиток в результаті навчання);

2) вузько особистісні мотиви:

а) устремління отримати схвалення, гарні оцінки (мотивація благополуччя);

б) бажання бути першим учнем, зайняти достойне місце серед товаришів (престижна мотивація);

3) негативні мотиви: устремління уникнути неприємностей з боку вчителів, батьків, однокласників (мо­ти­ва­ція уникання неприємностей).

Для оптимального розвитку особистості потрібно забезпечити умови переходу зовнішньої мотивації у внут­рішню. Один з ефективних шляхів здійснення такого переходу - гурткова робота. Як і інші види позакласної ро­боти вона позитивно впливає на зменшення формалізму у підході до навчання, сприяє активному засвоєнню знань з чітким розумінням мети отримання їх, дозволяє кожному знайти оптимальний для себе шлях пізнання.

Говорячи про мотивацію учіння не можна не згадати про інтерес - це тенденція особистості, що полягає в спря­мованості або зосередженні її думок на певному предметі. Інтерес проявляється в спрямованості уваги, думок, га­док; потреба ж проявляється в бажаннях, потягах, волі. Потреба викликає бажання володіти предметом, а інтерес – озна­йомитися з ним.

Наслідки інтересу, дають унікальну можливість раціонально і продуктивно організувати навчальний про­цес на уроках, адже такими наслідками є:

Почуття:

1) бажання вивчити, оволодіти знанням;

2) особиста участь, відповідальність;

3) інтерес-збудження сам по собі;

4) напруженість, активність, енергійність;

5) впевненість у собі, вдоволення собою;

6) задумливість, натхнення;

Думки:

1) ясне, швидке логічне мислення;

2) про нові предмети;

3) про бажання вивчити, отримати нові знання;

4) про можливі досягнення;

5) про захоплюючі і приємні речі;

Дії:

1) вивчення, здобуття знань, участь в чомусь, досягнення чогось;

2) дуже вдале виконання дій;

3) якась важлива дія; Інтерес - мотив, який діє в силу своєї усвідомленої значимості і емоційної при­ваб­ли­вос­ті.

Робота з інтересом приносить значно більше користі, адже завдяки наявності бажання щось робити, ак­тив­нос­ті, енергійності, натхненню отримується задоволення від процесу діяльності; швидке логічне мислення та дуже вда­ле виконання дій забезпечують високу продуктивність праці і результативність навчання. Впевненість у собі і вдо­воленість собою створюють спокійний врівноважений психологічний стан, зменшують відволікання на дру­го­ряд­ні побічні подразники.

Інтерес призводить до відчуття захопленості, зачарованості, допитливості. У індивіда, який відчуває ін­те­рес, виникає бажання досліджувати, втручатися, розширити досвід шляхом отримання нової інформації і підійти впри­тул до об'єкта, що викликав інтерес.

Інтерес керує діяльністю дитини з самого початку її життя. Представлення дитині свободи для ігор та фан­тазії, переходу від реального світу до уявного чинить вирішальний вплив на розвиток здатності дитини до пе­ре­жи­вання інтересу. Тільки інтерес може утримати увагу досить довго для того, щоб дитина змогла сприйняти всю склад­ність і єдність об'єкта, не дозволяючи відволікатись на силу-силену побічних подразників. Без такого фокусуючого інтересу на певних об'єктах увага дитини може лише хаотично блукати.

Зацікавлення (сприяння виникненню інтересів) дає можливість отримати від навчального процесу на­ба­га­то більшу віддачу, ніж, наприклад, примус або погрози, проте шлях зацікавлення методично складніший і потребує від учителя нестандартних та індивідуалізованих підходів. Незважаючи на складність зацікавлення, цей шлях є най­більш прийнятним, бо лише він може збудити стійке бажання вчитися саме для отримання нових знань, а не для самого процесу чи з страху перед покаранням або, підкоряючись чийомусь авторитету.

Отже інтерес є найважливішим дієвим внутрішнім мотивом навчальної діяльності, який є достатньо по­туж­ним, щоб утримати увагу учня тривалий час на навчальному матеріалі і забезпечити свідоме прагнення до но­вих знань, і було б доцільно розглянути причини та способи збудження інтересу.

Причинами інтересу на свідомому рівні може бути новизна об'єкта або його зміни. Але інтерес може бути ви­­кликаний і уявними об'єктами - образами - цілями, що мають властивість викликати інтерес і змінюються в про­це­сі діяльності індивіда. Досягнення об'єкта-цілі, який хоч приблизно відповідає образу-цілі, звичайно призводить до переключення на інші образи-цілі. Викликати інтерес може також успіх у практичній діяльності, особливо, коли він досягнутий особистими зусиллями і викликає суспільне схвалення. Взагалі, домінувати у формуванні інтересу мо­жуть різні дії і почуття - в залежності від темпераменту і стилю виховання дитини.

Більш узагальнено і структуровано причини інтересу виокремив К. Ізард:

Почуття:

1) особистої участі, відповідальності;

2) досяжності і близькості мети;

3) пізнання, отримані від нового знання;

4) допитливості;

5) почуття активності, енергії;

6) особистої необхідності і корисності іншим;

7) насолоди;

Думки:

1) привабливі ясністю, ефективністю, логічністю;

2) пов'язані з бажанням отримати нові знання;

3) про певну особу;

4) про форму діяльності;

5) про життя в майбутньому;

6) про особисті досягнення і вигоди;

7) про приємних людей і форми діяльності;

8) про те, що ти потрібен;

9) про навчальний предмет і пов'язані з ним питання;

Дії і відношення:

1) реалізовані з певною іншою особою;

2) приємна дія;

3) успішна дія;

4) нова, творча дія, відкриття;

5) цікаві речі;

6) складна задача;

7) робота з ентузіазмом.

Для того, щоб збудити інтерес, не потрібно вказувати мету, а потім намагатися мотиваційно виправдати дії в напрямку даної мети, а навпаки, треба створити мотив, а потім відкрити можливість досягнення мети. Цікавий нав­чальний предмет - це і є предмет, який став "сферою цілей" учня у зв'язку з певним спонукаючим мотивом.

Для утворення інтересу суттєве значення мають як початковий етап - виникнення ситуативного інтересу, так і подальший їх розвиток. З одного боку, особливості об'єкта, їх яскравість, сила впливають на виникнення ува­ги. З другого боку, такі особливості індивіда, як вразливість, чутливість, рухливість нервових процесів, також впли­вають на активність відображення. В подальшому інтерес підтримується як наявністю певних здібностей, так і сти­мулюванням, позитивним відношенням, похвалою. Спонукання, які не підсилюються емоціями не будуть мо­ти­ву­вати учіння чи підтримувати певний вид поведінки. Проте, емоції можуть не тільки підсилювати спонукання, а й по­слабляти або й придушувати стан збудження.

З усіх сучасних досягнень одним з потужних засобів формування інтересу взагалі цілком може стати персональний комп’ютер, оскільки він володіє ознаками новизни, нетривіальності, розкриває нові можливості реалізації талантів та обдарувань дитини а також є практично невичерпним джерелом найактуальнішої інформації.


Комп’ютер і дитина


Здається, ще зовсім недавно, але впевненим кроком увійшли в наше життя персональні комп'ютери (далі ПК). Ще зовсім недавно їх вважали за елітну річ, доступну не кожному. Але минає час, техніка стрімко вдосконалюється, і вже кожна десята родина має персональний комп'ютер. Для дорослих членів сім’ї він став незамінним помічником, потрібним для праці, а для дітей - переважно джерелом розваг.

Швидке вдосконалення технічних даних комп'ютерів постійно розширює його можливості. Якщо раніше коло використання персонального комп'ютера було дещо обмеженим, то сьогодні важко знайти галузь або рід професійної діяльності людини, в якій би не використовували комп'ютерних технологій. Сучасні ПК- це можливість створення величезних за обсягом банків даних (зокрема, в Інтернеті), швидкий пошук та роздрукування інформації, набір і тиражування текстів, бланків тощо; здійснення розрахунків у банківській та бухгалтерській справах; психічна й медична індивідуальна діагностика, оброблення й виведення на екран дисплея або друкування її результатів; моделювання одягу, дизайн меблів, планування квартир та офісів; створення малюнкових кадрів у мультиплікації, рекламних роликів, фотороботів у криміналістиці; програмне управління машинами, кораблями й космічними супутниками. І цей перелік можна вести далі.

Тепер набувають навички і здобувають знання користувача персонального комп'ютера діти практично в кожній школі і навіть у дитячих садках, які оснащені комп'ютерними класами. Уже з перших класів школярі починають опановувати в школах комп'ютерну абетку, а дехто з них «спілкується» з цікавою й розумною машиною й удома переважно, щоб розважитися.

Та чи не шкідливе для здоров'я дітей таке раннє залучення їх до роботи та ігор на ПК? Сучасні комп’ютери вже давно перестали впливати на здоров’я користувача електромагнітними полями, підвищеною температурою навколишнього повітря, низькою якістю зображення та іншими суто технічними недоліками. Проте на перший план виходять зовсім інші впливи — психологічного ґатунку. Саме тому особливу увагу дорослим слід звертати на режим користування ПК дітьми молодшого шкільного й дошкільного віку, яким за цікавою захоплюючою грою важко контролювати час.

Питання про користь чи шкоду комп'ютерних технологій сьогодні залишається відкритим. Психологи-дослідники вважають, що комп'ютерна гра дає дитині більше можливості для активного емоційного розряджання, ніж пасивне вбирання емоційних вражень біля екрана телевізора. Між тим науковці довели, що у великих дозах комп'ютерні ігри призводять до накопичення хронічного стресу з усіма негативними для організму дитини наслідками. То як же впливають комп'ютерні ігри («іграшки») на психічний розвиток і особистість дитини? Чи можуть вони сприяти її емоційному розвитку, спричинювати відхилення в її поведінці, агресивність і жорстокість?

Сам факт «спілкування» дитини з комп'ютером на будь-якому рівні її компетентності сприяє розвитку її пізнавальної сфери. У дитини, яка щойно побачила перед собою справжній ПК, обов'язково виникає інтерес до нього, бажання натиснути на клавіші й подивитися, що при цьому відбудеться. Дитина, яка вже має певні навички оперування машиною, постійно намагається поглиблювати свої знання й удосконалювати свої вміння. Навіть граючи за комп'ютером, дитина не є пасивним спостерігачем, як під час перегляду телевізійних програм, а активно взаємодіє з певним світом, хоча й віртуальним. При цьому вона навчається не тільки швидко натискувати на клавіші, а й будувати в уяві образно-концептуальні моделі, без яких неможливо досягти успіху в сучасних комп'ютерних іграх, що потребують розкриття певних закономірностей для переходу від однієї ігрової ситуації до іншої. Отже, на будь-якому рівні підготовки користувача комп'ютера розвиваються пізнавальні інтереси та здібності дитини. Тому «іграшки» виконують не лише розважальну, а й пізнавальну та розвивальну функції.

Існує чимало комерційних комп'ютерних ігор пізнавальної та розвивальної спрямованості, наприклад такі, як «Поле чудес», «Щасливчик», Тетрис», «Філлер», «Барбі» тощо. Вони розширюють світогляд і загальну обізнаність, розвивають логічне мислення дитини, окомір, швидкість реакцій, формують у дитини навички планувати розумові дії тощо. Поряд з названими існує також чимало «іграшок» (типу «DOOM»), переважно західного виробництва, які класифікуються на «літалки», «стрілялки», «хиталки», «бойовики» і т. ін. Вони також сприяють розвитку окремих здібностей гравця, але водночас негативно впливають на психіку дитини. Наприклад, російська гра «Ворона» (або «Як Іван-дурень скарб шукав») на перший погляд здається дуже невинною й суто розважальною. Але для того, щоб досягти кінцевої мети примітивного сюжету, автогерой має зіграти з котом у «наперсток», побитися з Омельком, який може перемогти, оперуючи цеберкою й щукою, потім наздогнати й надавати штурханів хижці на курячих ніжках і таке ін. Тож, як бачимо, не така вже безпечна ця гра.

Психологічні дослідження, зокрема вітчизняних науковців, свідчать, що комерційні комп'ютерні ігри західного виробництва, які домінують сьогодні на ринку, культивують у зростаючої особистості агресивно-індивідуалістичну мораль. Виступаючи в ролі головного персонажа, керуючи автогероєм або розміщеною на нижній панелі дисплея зброєю, дитина має змогу безперешкодно й безкарно розправлятися з віртуальними жертвами. Найчастіше в таких іграх саме число «вбитих» і «поранених» є кількісним показником рівня досягнень гравця: чим більше число жертв, тим більше очок нарахує машина, отже, тим більше дитина буде задоволена собою. Все це дуже швидко позначається на її свідомості, відтак у неї формуються хибні настанови: «Я проти всіх!», «Чим більше я «вб'ю», тим ліпше!»

Декотрі дослідники вважають, що гра в «іграшки» агресивної спрямованості дає дитині змогу звільнитися від негативних емоцій, які звично стримуються, і виховати в собі огиду до насильства та жорстокості. Проте нерідко діти під час сюжетно-рольових рухомих ігор з однолітками або в серйозних життєвих ситуаціях імітують насилля, приклади якого вони бачили по телебаченню чи «відпрацьовували» самі під час комп'ютерної гри. При тому імітація, наслідування (удавання) й зараження не тільки можуть формувати механізм агресивної поведінки й закріплювати агресивні реагування, а й пояснювати їх. Як правило, агресивні реакції найбільш виражені в підлітків, але закладаються й закріплюються вони в ранньому дитинстві. Вже молодші школярі схильні до наслідування так званих асоціальних героїв з кіно- й телепередач, відео- й телефільмів, комп'ютерних автогероїв, чия агресія, як правило, винагороджується й постає у виграшному світлі.

Діти схильні не лише ототожнювати себе з окремими жертвами або агресорами, а й переносити ці ролі в реальні ситуації. Крім того, дитина може стати нечутливою до грубощів і жорстокості після перегляду багатьох сцен насильства. І, нарешті, діти, особливо молодші, можуть на підставі побаченого почати вважати насильство припустимою моделлю поведінки і навіть способом розв'язання своїх проблем. До того ж такі комерційні «іграшки», «фільми жахів» та «бойовики», впливають на свідомість сучасних батьків (і не лише молодих), розвиваючи агресію в їхніх вчинках.


Комп’ютер може бути корисним


Розробка та впровадження у навчання ком­п’ю­терних технологій є природним результатом розвитку суспільства, у якому сьогодні відбувається інформатизація практично усіх видів діяльності людини. В Україні інформатизація стала державною політикою, починаючи з Указу Президента України № 186/93 від 31.05.93р. “Про державну політику інформатизації України ”, Постанови Кабінету міністрів України “Питання інформатизації” № 605 від 31.08.94 р. та “Концепції державної політики інформатизації України”.

Таким чином, на порядку денному питання вже не про те, варто чи ні використовувати ПК у школі, а про те, як правильно навчити дитину користуватися цим дивом техніки з користю для себе і без шкоди здоров’ю. При вивченні природничих дисциплін використання комп’ютера має кілька напрямків, з якими ознайомимося детальніше.

^ Комп’ютер — джерело знань

З програмного забезпечення, яке варто використовувати, щоб реалізувати зазначену функцію, слід в першу чергу відмітити програми-енциклопедії та довідники. Наприклад, „Енциклопедія Кирила і Мефодія” містить понад 85000 статей, серед яких можна знайти і визначення фізичних величин, і довідникові дані, і побачити фото рідкісних природних явищ. Інший потужний інформаційний ресурс — енциклопедія з астрономії “RedShift-3”. Ця програма містить понад 1500 фото на космічну тематику, вбудовану енциклопедію спеціалізовану на астрономічній тематиці, з успіхом може бути використана не тільки при вивченні астрономії у старших класах, а й на уроках природознавства у 5 класі та початковій школі. При підключенні до мережі Інтернет інформаційні можливості практично необмежено зростають: можна знайти будь-яку інформацію, навіть, найсучасніші відкриття у галузі фізики, фундаментальні закони і найновіші гіпотези. Крім того відкривається можливість необмеженого в просторі спілкування хоч з ровесниками з інших країн, хоч з провідними професорами кращих університетів світу. Окрема галузь інтернет-технологій — дистанційне навчання в кращих навчальних закладах світу.

^ Комп’ютер — аудіовізуальний засіб навчання

На сьогодні накопичено чималу кількість аудіо- та відеозаписів найрізноманітніших процесів та явищ що відбуваються у навколишньому світі. Не завжди є можливість показати в живій природі учням, скажімо, розряд блискавки, вибух водневої бомби, проліт надзвукового військового літака. Демонстрування відеозапису чи фотографії дещо розв’язує цю ситуацію. Звичайно, найкраще для таких демонстрацій використовувати мультимедійний проектор, але і за його відсутності демонстрування можливе синхонно на всіх моніторах кабінету за допомогою використання локальної мережі та відповідного програмного забезпечення “NetOpSchool” чи йому подібного. Цифрові аудіо- та відео записи мають ряд суттєвих переваг перед традиційними на касетах чи платівках: їх якість не псується з часом, вони можуть бути дуже швидко і без втрати якості скопійовані чи перетворені в інший формат. Для уроків фізики створено спеціальні добірки аудіовізуальної наочності, наприклад, диск „Програмне забезпечення курсу фізики та астрономії”, випущений МОНУ у 2007 році.

^ Комп’ютер — віртуальна лабораторія

За відсутності необхідного обладнання або в силу небезпечності досліду лабораторну роботу можна провести віртуально. Комп’ютер може моделювати властивості, взаємодії і поведінку реальних тіл і природних явищ. Таким чином вся лабораторна робота чи фронтальний дослід проводяться на екрані монітора. Хоча такий експеримент не можна вважати повноцінною заміною традиційного, проте він кращий, чим цілковита відсутність будь-якого експерименту. Ефективний такий експеримент також тоді, коли протягом малого відрізку часу треба провести серію подібних експериментів і дослідити певні залежності, тоді віртуальний експеримент є дуже доцільним. Програмне забезпечення, яке може бути для цього використане — „Віртуальна фізична лабораторія”, „Відкрита фізика” та їм подібні.

^ Комп’ютер — універсальний вимірювальний інструмент

Далеко не кожен кабінет фізики може похвалитися наявністю якісного секундоміра, звукового генератора, осцилографа, спектроаналізатора та ще багатьох потрібних, але дуже дорогих приладів. При наявності ПК багато з цих приладів можуть легко замінити їх віртуальні, але працездатні копії. Комп’ютер легко справляється з вимірюванням і обробкою електричних, теплових, світлових і звукових фізичних величин, варто тільки встановити відповідне програмне забезпечення та досить недорогі датчики для певного типу вимірів.

^ Комп’ютер — надпотужний калькулятор

Фізика часто потребує значної кількості обчислень, які забирають багато часу. В умовах значного насичення новими темами навчальних програм це не дає можливості грунтовно розібратися у суті явищ, оскільки на це не вистачає часу. Обчислення ж проводяться за стандартними формулами, що дозволяє використовувати програмний продукт, який вже став стандартним — офісну програму Microsoft Excell. Це потужні електронні таблиці, які дозволяють автоматизувати процеси обчислення за формулами. Особливо ефективними є такі таблиці для опрацювання результатів лабораторних робіт. Їх використання дає можливість провести значно більшу кількість дослідів за урок та більш ґрунтовно зрозуміти суть експерименту та зробити правильні висновки. Для учнів старших класів корисним буде оволодіння середовищем програмування Math Cad, яке дозволяє виконувати математичне моделювання практично будь-якого природного явища та розв’язувати рівняння та їх системи всіх рівнів складності з практично необмеженою кількістю невідомих, будувати графіки довільних функцій

^ Комп’ютер — мініатюрна типографія

Сучасний урок неможливо уявити без друкованої наочності, роздаткового матеріалу, бланків для спрощення оформлення складних лабораторних робіт, додаткових індивідуальних завдань. Володіння програмами Microsoft Word та будь-яким графічним редактором дає можливість самостійно готувати необхідні матеріали та тиражувати їх на всіх учнів класу. Робота з друкованими формами крім економії часу дає ще одну перевагу — учні звикають до роботи з бланками, вчаться сприймати різнопланові тестові завдання, що є дуже важливим у період масового запровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти, різних поштових інтерактивних конкурсів тощо.

Замість епілогу

В усіх зазначених вище якостях комп’ютер повинен щоденно трудитися не тільки у кабінеті фізики, а й вдома в учителя та учня, і тоді він дійсно стане другом і помічником, а не ворогом здоров’ю чи конкурентом у живому спілкуванні. Легко бачити, що раціональне використання ПК значно полегшує роботу вчителя, відкриває перед ним та учнями нові, ще не осягнуті можливості. Головне — гармонія у спілкуванні з комп’ютером. Так, саме у спілкуванні, а не використанні, оскільки сучасний комп’ютер — майже жива істота.

еще рефераты
Еще работы по разное