Реферат: Вступ


Міністерство України у справах сімї молоді та спорту

Донецький державний інститут Здоровя фізичного виховання і спорту

Кафедра теорії і методики фізичного виховання олімпійського спорту та освіти


методичні вказівки

до виконання курсової роботи

з дисципліни

“Теоретико-організаційні Основи менеджменту у сфері спорту”

для студентів IV курсу спеціальності

“Спортивний менеджмент”

усіх форм навчання


Узгоджено

на засіданні кафедри

Пр. № від


^ Донецьк – 2008


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Теоретико-організаційні основи менеджменту у сфері спорту” для студентів IV курсу спеціальності “Спортивний менеджмент” усіх форм навчання.


Укладачі

к.е.н., доцент Черніна І.В.

викладач Ткаченко О.І.


Зав. кафедри

д.пед.н., проф. Демінський О.Ц.
Вступ
Особливості сьогоденного розвитку української економіки, поширення та утворення тісних взаємозв’язків з країнами ЄС, майбутнє проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році потребує висококваліфікованих управлінських кадрів для сфери фізичної культури і спорту. Фахівці з даної спеціальності повинні мати поглибленні теоретичні знання, вміти їх використовувати у своїй практичній діяльності, робити правильні висновки при дослідженні проблеми, знаходити оптимальні шляхи їх вирішення у сфері управління фізичною культурою і спортом як на рівні держави, так і на рівні підприємства.

Вивчення студентами дисципліни “Теоретико-організаційні основи менеджменту у сфері спорту” буде сприяти формуванню у майбутніх спеціалістів професійних навичок, дасть змогу здобути відповідну кваліфікацію у цьому напрямку. Одним із важливих елементів навчального процесу є виконання курсової роботи з дисципліни “Теоретико-організаційні основи менеджменту у сфері спорту”.

Особливість виконання курсової роботи з даної дисципліни полягає у тому що вона передує виконанню студентами спеціалістами дипломної роботи, і тому покликана сприяти не тільки поглибленому вивченню дисципліни з якої виконується, а також здобути теоретичні, методичні знання і практичні навички з виконання дипломної роботи.

^ Загальні положення

Відповідно до навчального плану студенти спеціалісти спеціальності «Спортивний менеджмент» усіх форм навчання виконують курсову роботу з дисципліни «Теоретико-організаційні основи менеджменту у сфері спорту».

Виконання курсової роботи є одним з головних елементів навчального процесу. Курсова робота повинна бути написана на підставі поглибленого дослідження нормативних документів, вивчення спеціальної літератури щодо об’єкта дослідження як вітчизняного, так і іноземного походження, економічного аналізу первинного статистичного матеріалу підприємства, спортивної федерації, регіону, країни, інш. інформації.

Процес виконання курсової роботи складається з ряду послідовних етапів, зокрема:

Вибір і затвердження теми курсової роботи.

Теоретичне дослідження проблеми.

Складання плану курсової роботи.

Збір статистичних та фактичних матеріалів і проведення дослідження.

Обробка та аналіз статистичних матеріалів та дослідницьких даних.

Написання тексту і оформлення курсової роботи.

Представлення курсової роботи на кафедру для перевірки.

Захист курсової роботи відповідно до встановленого графіку.

Загальний обсяг курсової роботи не повинен бути менше як 25-40 сторінок друкованого тексту, формат аркушу 210х297), при цьому, теоретичні питання не повинні займати більш ніж 30% загального обсягу тексту.

Курсова робота є однією із форм науково-дослідницької роботи студентів, а тому повинна включати елементи самостійних досліджень, економічного аналізу, обґрунтування розрахунків показників об’єкта дослідження, наявність обґрунтованих висновків та пропозицій.

За кожним студентом закріплюється науковий керівник, плануються консультації. Разом з науковим керівником студент обґрунтовує вибір теми та обговорює план роботи.

Робота подається на кафедру для перевірки науковому керівникові. До захисту курсова робота допускається після перевірки науковим керівником, який оцінює відповідність виконаної роботи обраній темі, самостійність виконання роботи, точність аналізу і розрахунків, повноту розкриття теми. Якщо робота відповідає вимогам, студенту надається право її захисту.


^ Вибір та затвердження теми курсової роботи

Відповідно до вимог навчальної програми дисципліни кафедра розробляє тематику курсових робіт (дод.1), яка охоплює основні питання курсу.

Обрану тему необхідно конкретизувати, тобто чітко з’ясувати коло питань, які мають бути дослідженні. Студент має можливість поставити перед собою мету подальшого розглядання цих питань при написанні дипломної роботи.

^ 3. Теоретичне дослідження проблеми

Після того як визначено тему курсової роботи, студент самостійно повинен підібрати літературні джерела (книги, монографії, статті, законодавчі та нормативні документи, відомчі матеріали, тощо) з теми та вивчити їх.

Під час виконання курсової роботи студент повинен обов’язково проаналізувати відповідні законодавчі і нормативні матеріали з теми дослідження (укази, закони, постанови, інструктивні листи, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність підприємств в Україні). Проаналізувати ступінь розкриття даної теми в економічній та управлінській літературі вітчизняного та іноземного походження.

У ході виконання курсової роботи необхідно якомога повніше використовувати матеріали статистичних довідників, первинний статистичний та фактичний матеріал (у межах питань що досліджуються). Глибоке вивчення літературних, офіційних, відомчих та статистичних джерел дає можливість з’ясувати сучасний стан найважливіших питань теми та рівень їх розробки, визначити найбільш доцільний план курсової роботи, чітко визначити напрями та методику дослідження, обсяг та характеристику інформації, необхідної для виконання курсової роботи.

Під час вивчення літератури студентом складається бібліографія, частина матеріалу конспектується, тощо.


^ Складання плану курсової роботи

Після аналізу літературних джерел студент самостійно складає план курсової роботи і погоджує його з науковим керівником.

План повинен включати вступ, 2-3 розділи, які складаються з 2-3 підрозділів (параграфів). Питання плану не повинні повторювати назву теми, а повинні розкривати її основні аспекти. Чітке формулювання плану забезпечує якісне написання роботи. План курсової роботи повинен відображати такі питання, як:

актуальність та значення проблеми у сучасних умовах;

теоретичний розгляд проблеми теми, яка досліджується;

розгляд стану даної проблеми на підприємстві або в організації;

виявлення проблем;

шляхи удосконалення проблеми, що досліджується;

короткі висновки та рекомендації з досліджених питань;

перелік літератури;

додатки.


^ Написання курсової роботи

Після аналізу теоретичних основ обраних питань і фактичних матеріалів за темою дослідження, студент систематизує, узагальнює їх відповідно до змісту роботи.

У вступі до курсової роботи обов’язково визначається актуальність, практичне значення даної теми, мета і завдання самостійного дослідження, об’єт дослідження.

^ У першому розділі (главі) розглядається теоретичний матеріал з даної теми. При цьому передбачається з’ясування змісту основних понять та категорій з теми, виявлення основних факторів, що впливають на їх розвиток, виявлення тенденцій функціонування даних категорій на сучасному етапі розвитку. У ході дослідження розглядаються різні підходи до вирішення проблем з обраної теми, висловлюється та обґрунтовується власна думка.

Глибоке вивчення предмету дослідження в теоретичному плані дасть змогу студенту правильно проаналізувати практику здійснення даного явища на підприємстві (у федерації, регіоні, на рівні країни), розглянути показники господарської діяльності на тому чи іншому рівні.

^ У другому розділі (главі) на основі аналізу конкурентного підприємства (федерації, регіону, країни), статистичних та фактичних даних оцінюється стан розвитку і функціонування предмету дослідження, позитивні досягнення і недоліки, виявляються проблеми, причини що обумовлюють їх.

Щодо статистичних облікових показників підприємств (та інш. структур), то необхідно з’ясувати джерела отриманих даних (форму звітності чи книгу обліку; період, за який аналізуються показники). Для проведення динамічного аналізу показники повинні бути порівняльними (кількісні одиниці, тощо).

Доцільно проаналізувати діяльність, використовуючи дані за два, три роки. Для порівняння доцільно вивчити досвід інших підприємств, що діють у сфері спорту, які працюють в аналогічних умовах.

Крім того, слід визначити і з’ясувати способи збирання показників, які мають бути отримані в процесі спеціальних досліджень. Такими способами можуть бути: анкетне опитування, безпосереднє опитування, тощо. Доцільно чітко класифікувати процеси, що вивчаються.

При цьому можуть бути використані методи обробки та аналізу вторинної та первинної інформації, групування, розрахунки відносних та середніх величин, індексів, показників варіації, розробка таблиць і графіків, побудова рядів динаміки, визначення залежності показників між собою, порівняння, ланцюгова підстановка, кореляційний аналіз та інші.

При аналізі показників діяльності перш за все мають бути наведені показники, які збираються із даних статистичного чи бухгалтерського обліку; далі – показники, які збираються шляхом прямого обстеження підприємства на завершальному етапі – показники, які отримують шляхом спеціальних досліджень. Необхідно перевірити взаємозв’язок показників у різних формах збирання.

Для підвищення якості курсової роботи студент повинен здійснювати обробку первинної інформації за допомогою обчислювальної техніки. Цінним в роботі постає використання можливостей INTERNET для збору і аналізу сучасної інформації, щодо сфери спорту.

^ У третьому розділі (главі) на основі аналізу студент повинен зробити висновки і дати рекомендації для подальшого поліпшення роботи підприємства, установи, федерації, регіону, країни тощо. Висновки і рекомендації повинні враховувати перспективи їх використання у господарчій практиці. Висновки можуть констатувати про позитивний і негативний характер розвитку підприємства (установи, федерації, регіону, країни). Головне, вони повинні бути логічно, узагальнено та економічно обґрунтовані.

Надаючи пропозиції чи рекомендації щодо економічних, організаційних та управлінських питань діяльності підприємства у сфері спорту, студент має з’ясувати їх ефективність. Якщо йдеться про впровадження нової технології, форм організації, системи управління, необхідно мати на увазі не тільки їх позитивний ефект, але й підрахувати і порівняти витрати, що пов’язані з їх впровадженням (матеріальні, трудові, фінансові). Без такої оцінки неможливо з’ясувати ступінь реального впровадження та окупність рекомендацій, які пропонуються автором курсової роботи.


^ Оформлення курсової роботи

Основні вимоги до оформлення курсової роботи це чіткість побудови, логічна послідовність викладання матеріалу, його аргументованість, точність формулювань, обґрунтованість висновків та пропозицій.

Курсова робота повинна бути оформлена відповідним чином. Текст курсової роботи друкується на комп’ютері 14-м шрифтом через 1,5 інтервали з одного боку аркушу формату А4 (210х297 мм), 64 знака в рядку і 28-30 рядків на сторінці. Розмір лівого поля становить 30мм, правого – 10мм, верхнього – 20мм, нижнього – 20мм. Заголовки розділів (глав) пишуться великими літерами і розміщуються симетрично до тексту. Заголовки підрозділів пишуться малими літерами з абзацу.

Сторінки роботи нумеруються у верхньому правому куті. Першою сторінкою є титульний аркуш, який має бути оформлений згідно з додатком 3. Другою – зміст курсової роботи.

Таблиці, ілюстрації (схеми, графіки, діаграми, креслення, тощо) розміщуються по тексту роботи, а якщо мають великий розмір наводяться як додатки. Усі ілюстрації, схеми, графіки, діаграми нумеруються арабськими цифрами. спочатку ставиться номер розділу (глави), а потім порядковий номер схеми. Далі розміщується назва схеми.

Цифровий матеріал, як правило слід оформляти у таблиці, які розміщуються по тексту. Посилання на таблицю позначаються словом “табл.”. При використанні формул, значення символів і коефіцієнтів наводяться безпосередньо під формулою. Номер і назва таблиці надається над таблицею.

Список літератури наводиться наприкінці роботи після висновків і має містити не менш 20-25 найважливіших джерел. Література надається згідно алфавіту. В тексті курсової роботи повинні бути посилання на конкретні джерела.

Якщо курсова робота має додатки, то вони оформляються як її продовження після списку літератури. Кожний додаток починається з нової сторінки, при цьому в правому верхньому куті пишуть слово “Додаток”, а поряд з ним номер арабською цифрою без знака “№”.

Курсова робота повинна бути підписана студентом на останній сторінці з визначенням дати.


^ Захист курсової роботи

Виконану курсову роботу подають на кафедру, де вона реєструється і передається науковому керівникові для перевірки.

Науковий керівник дає у письмовій формі рецензію, де відмічаються позитивні і негативні моменти, рішення про допущення чи недопущення роботи до захисту. Якщо курсова робота має серйозні недоліки, то її повертають (згідно з рецензією) на переробку. При повторному поданні на кафедру курсової роботи до неї додається попередня рецензія згідно з якою перероблену (дороблену) курсову роботу при підготовці до захисту курсової роботи студент повинен уважно ознайомитися зі змістом рецензії, підготувати відповіді на окремі зауваження.

Захист курсової роботи проходить згідно з графіком. Студент інформує про цілі дослідження, стан питання, недоліки що мають місце, наводить пропозиції, відповідає на запитання викладача.

Оцінка курсової роботи залежить від застосованої методики дослідження, якості виконання, дослідження, уміння студента пов’язувати теоретичні знання з практикою зовнішньоекономічної діяльності, використання сучасних обчислювальних і інформаційних методів і технологій, правильності відповідей на запитання при захисті, а також оформлення роботи.

Захищенні курсові роботи здаються на кафедру науковим керівником з його підписом.

Додаток 1

^ ЗРАЗКОВА ТЕМАТИКА

курсових робіт з дисципліни

«Теоретико-організаційні основи менеджменту у сфері спорту» для студентів спеціальності «Спортивний менеджмент»

2008-2009 н.р.

1. Миссия и цели менеджмента в сфере физической культуре и спорта.

2. Общая характеристика функциональных разновидностей менеджмента в физической культуре и спорте.

3. Проектный менеджмент в сфере физической культуры и спорта.

4. Функции менеджмента в сфере физической культуры и спорта.

5. Особенности продукта в сфере физической культуре и спорте.

6. Бюджет физкультурно-спортивной организации.

7. Критерии и показатели оценки эффективности деятельности физкультурно-спортивной организации.

8. Спонсорство как источник материального обеспечения физической культуры и спорта.

9. Ценообразование на физкультурно-оздоровительные услуги.

10. Понятие и особенности предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и спорта

11. Менеджмент зарубежных спортивно-оздоровительных клубов и профессионального спорта.

12. Функциональные обязанности работников физкультурно-спортивной организации.

13. Менеджер: задачи, роли, функции, основные черты.

14. Основные социально-экономические функции физической культуры и спорта и их характеристика.

15. Характеристика требований к свойствам и качествам современного руководителя (менеджера).

16. Принципы управления физической культурой и спортом.

17. Государственные органы управления физической культурой и спортом общей и специальной компетенции, их характеристика.

18. Понятие и типология физкультурных и спортивных организаций. Организационно-правовые формы.

19. Современная организационная структура управления физической культурой и спортом в Украине.

20. Принципы государственной политики в области физической культуры и спорта.

21. Современная система нормативно-правовых актов по управлению физической культурой и спортом

22. Власть и авторитет. Источники власти в организации. Власть и лидерство.

23. Информационное обеспечение менеджмента в сфере физической культуры и спорта.

24. Меры государственной поддержки развития физической культуры и спорта в Украине.

25. Понятие и виды общественных объединений физкультурно-спортивной направленности.

26. Порядок создания общественных физкультурно-спортивных объединений.

27. Принципы прогнозирования и планирования деятельности физкультурных и спортивных организаций.

28. Конфликт. Типы конфликтов. Уровни конфликтов. Разрешение конфликтов в организации

29. Понятие, структура и содержание организационной культуры. Управление организационной культурой. Лидерство.

30. 3начение контроля и проверки исполнения в деятельности органов управления. Принципы контроля и проверки.

31. Технология подготовки и принятия управленческого решения.

32. Организационные методы управления и их характеристика.

33. Социально-психологические методы, методы правового регулирования в деятельности физкультурных организаций.

34. Менеджмент на спортивном сооружении, в физкультурно-спортивном комплексе (спортивно-оздоровительном центре).

35. Содержание финансово-хозяйственной деятельности физкультурных организаций.

36. Сущность, виды и формы внешнеэкономических связей в сфере физической культуры и спорта.

37. Принципы и методы регулирования внешнеэкономических связей.

38. Особенности внешней торговли социально-культурными услугами в сфере физической культуры и спорта.

39. Особенности отдельных видов внешней торговли товарами в сфере физической культуры и спорта.

40. Современная система спортивных школ и организация их деятельности.

41. Сущность и особенности предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и спорта.

42. Субъекты предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и спорта.

43. Сущность, содержание и цели маркетинговой деятельности в сфере физической культуры и спорта.

44. Функции маркетинга в сфере физической культуры и спорта.

45. 3адачи и структура маркетинговых исследований в сфере физической культуры и спорта.

46. Изучение и анализ маркетинговой среды и условий рынка в сфере физической культуры и спорта.

47. Реклама в системе современного менеджмента.

48. Общая характеристика бюджетных и внебюджетных источников финансирования сферы физической культуры и спорта.

Додаток 2

^ МИНИСТЕРСТВО УКРАИНЫ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, МОЛОДЁЖИ И СПОРТА


ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЗДОРОВЬЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА


Факультет олимпийского и профессионального спорта


Кафедра теории физического воспитания, олимпийского спорта и образования


ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ


КУРСОВАЯ РАБОТА


ВЫПОЛНИЛ:

студент 45 группы

ФИО


ПРОВЕРИЛ:

к.э.н..доц. Чернина И.В.


Донецк 2008
еще рефераты
Еще работы по разное