Реферат: Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030303 видавнича справа та редагування Затверджено
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут журналістики


Кафедра видавничої справи та редагування


Укладач – д. філол. наук, проф. Серажим К. С.


ТЕКСТОЗНАВСТВО:

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТЕКСТУ


Робоча навчальна програма

для студентів спеціальності 6.030303 – видавнича справа та редагування


Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол №

від “­__­” _________200__р.


Зав. кафедри

_____________ доц. Теремко В.І.


Директор інституту

______________ проф. Різун В.В.


Київ

2011


Робоча навчальна програма з дисципліни “Текстознавство: методи аналізу тексту»”


Укладач: д. філол. н., проф. Серажим К.С.


Викладач: д. філол. н., проф. Серажим К.С.


Погоджено

з науково-методичною комісією

“___” _______________ 200 __ р.


_____________________

^ Підпис голови НМК факультету/інституту


Дисципліна “Текстознавство: Методи аналізу тексту” є необхідною у редакторській підготовці бакалаврів. Викладається на 4 курсі І семестру в обсязі 72 години, з них лекцій – 18 год., практичних – 16 год., самостійна робота – 38 год. Курс має 2 кредити. Форма підсумкового контролю – залік у кінці І семестру.

Мета курсу полягає в отриманні студентами необхідних теоретичних знань про текст, засвоєнні методологічних принципів аналізу текстів, а також у виробленні практичних навичок редакторської роботи з текстом.

^ Завдання курсу – допомогти студентам опанувати сучсними методиками аналізу тексту та використовувати їх у професійній діяльності.

Предметом навчальної дисципліни є редакторська праця, спрямована на аналіз різноаспектного наповнення текстів.

^ Вимоги до знань та вмінь. Опанувавши дисципліну, студент повинен знати:

суть і механізми породження тексту та особливості його функціонування у ЗМК, зокрема:

становлення наукових основ вивчення тексту;

породження й існування тексту: автор, редактор, реципієнт;

співвідношення понять “текст” і “дискурс” та різницю між ними;

аспекти співвідношення різних рівнів тексту;

елементи тексту;

вміти: використовувати у редакційно-видавничій діяльності принципи та методи створення та аналізу текстів, зокрема:

вміти творити власні тексти й аналізувати їх за смисловими та структурними критеріями;

аналізувати й розуміти текст як предмет дослідження різних наукових дисциплін (лінгвістики, семантики, прагматики, теорії комунікацій);

володіти технікою аналізу тексту з погляду автора, редактора, реципієнта;

сприймати і розуміти текст як посередник між автором та реципієнтом у комунікативному акті.

^ Місце навчальної дисципліни в стуктурно-логічній схемі: у продовження курсів «Книжкові видання», «Текстознавство».

Система поточного, модульного та підсумкового контролю

Навчальний курс “Види аналізу тексту” викладається за модульно-рейтинговою системою. Загалом він складається із 9 лекційних тем та 8 практичних занять, що згруповані у два змістові модулі. Наприкінці кожного модуля підбиваються підсумки його вивчення (результати беруться до уваги на заліку). Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Поточний контроль знань:

усна відповідь на практичному занятті – 2 бали;

доповнення на занятті – 1 бал;

вправи з редагування текстів на занятті – 3 бали;

творчі письмові роботи – 4 бали.

Модульний контроль знань:

Після засвоєння кожного модуля в аудиторії проводиться модульна контрольна робота. Студенти письмово відповідають на 2-3 питання модульної теми – 6 балів.

^ Підсумковий контроль знань – залік. Підсумкова рейтингова оцінка студента з дисципліни дорівнює сумі всіх балів, які було здобуто на кожному з етапів контролю.

Підсумкова оцінка в балах розраховується за накопичувальною системою. Максимальна їх кількість – 100, проте для допуску до заліку (він оцінюється у 20 балів) студенту слід набрати 40 балів. Таким чином, кожен студент має можливість накопичити максимальну кількість балів у межах кожного модуля, використовуючи різні способи набуття знань. Система оцінювання таких способів набуття знань подається у таблицях 1 і 2.


^ Розрахунок максимальної кількості балів за два змістові модулі, що дають допуск до іспиту

Таблиця 1


^ Характер роботи


Кількість балів

Кількість занять, на яких повинен бути присутній студент

Розрахунок максимальної кількості балів, що є допуском до іспиту

Усна відповідь на практичному занятті

2

7

14

Доповнення на практичному занятті

1

6

6

Вправа на практичному занятті (робота з текстом)

3

8

24

Творче домашнє завдання

(письмово)

4

6

24

Письмове виконання проміжної модульної контрольної роботи

6

2

12

Сума
80


^ Розрахунок мінімальної кількості балів за два змістові модулі, що дають допуск до іспиту

Таблиця 2


^ Характер роботи


Кількість балів

Кількість занять, на яких повинен бути присутній студент

Розрахунок мінімальної кількості балів, що є допуском до іспиту

Усна відповідь на практичному занятті

2

3

6

Доповнення на практичному занятті

1

2

2

Вправа на практичному занятті (робота з текстом)

3

4

12

Комплексне домашнє завдання (письмова)

4

2

8

Письмове виконання проміжної модульної контрольної роботи

6

2

12

Сума
40^ Розподіл балів за змістовим модулем
Модуль 1

Модуль 2


Разом

Змістовий

модуль 1

Змістовий модуль 2

Підсумковий модуль (залік)

Оцінка в балах

40

40

20

100


^ При цьому кількість балів відповідає оцінці:

1-34 - “незадовільно” з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 - “незадовільно” з можливістю повторного складання;

60-64 - “задовільно” (“достатньо”);

65-74 - “задовільно”;

75-84 - “добре”;

85-89 - “добре” (“дуже добре”);

90-100 - “відмінно”.

^ Шкала відповідності


За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90-100

5

відміннозараховано

85-89


4


добре

75-84

65-74


3


задовільно

60-64

35-59


2


незадовільно


не зараховано

1-34^ НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУНазва ТЕМИ

ГОДИНИ

лекц.

практ.

сам.
Змістовий модуль 1


1.
^ Науково-методологічні основи аналізу тексту
2
6

2.
Текст як об’єкт лінгвістичного аналізу
2

2

4

3.

Методи соціолінгвістичних досліджень тексту. Контент-аналіз.

2

2

4

4.

Дискурс-аналіз: теорія і метод

2

2

4

5.

Інтент-аналіз

2

2

4

6.

Пропагандистський аналіз.

2
4

9.
^ Модульна контрольна робота № 12


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

10.

Психологічний аналіз тексту

2
4

11.
^ Мотиваційний аналіз тексту.2
12

Етнометодологічний аналіз тексту

2

2

4

13.
^ Концептуальний аналіз тексту
2
4

15.
Модульна контрольна робота № 22
18

16

42
Всього
76


Змістовий модуль 1.


Лекція 1. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ТЕКСТУ (2 год.)

Природа і сутність поняття «текст».

Текст як предмет дослідження різних гуманітарних наук.

Основні методологічні принципи аналізу тексту.

Самостійна робота (6 год.)

Підібрати визначення тексту в різних галузях гуманітарних наук (у вигляді таблиці).

Розкрити суть різних аспектів дослідження тексту (теоретична і практична частини)

Спробувати дати визначення тексту в редакційно-видавничому процесі.

Література [3,4,6,8]


Лекція 2. ТЕКСТ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ (2 год.)

Основні категорії і властивості тексту.

Текст в системі мовних рівнів.

Жанрово-стильова будова тексту.

Екстралінгвістичні параметри тексту.

Самостійна робота (4 год.)

Підготувати таблицю «Лінгвістичні класифікації текстів».

Доповідь «Історія зародження лінгвістичного аналізу тексту».

Література [3,4,7,10,12]


Практичне заняття 1. ТЕКСТ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ(2 год.)

Структурна організація тексту.

Семантичний рівень тексту.

Комунікаційна організація тексту.

Мовні засоби актуалізації змісту тексту.

Алгоритм комплексного лінгвістичного аналізу тексту.

Завдання.

Зробити цілісний лінгвістичний аналіз художнього тексту.

Зробити цілісний лінгвістичний аналіз нехудожнього тексту.

Зробити частковий лексичний аналіз перекладеного тексту.

Зробити частковий лінгвістичний аналіз журналістського тексту (на кожен рівень окремий текст).

Література [3,4,7,10,12]


ЛЕКЦІЯ 3. МЕТОДИ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕКСТУ. КОНТЕНТ-АНАЛІЗ (2 год.)

Методи соціолінгвістики як синтез лінгвістичних і соціологічних процедур.

Сутність методики контент-аналізу.

Історія розвитку контент-аналізу.

Напрямки і види контент-аналізу.

Самостійна робота (4 год.)

Підготувати доповідь «Можливості соціолінгвістичних методів дослідження тексту в редакційно-видавничому процесі».

Література [2,3,4,22]


Практичне заняття 2. МЕТОДИ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕКСТУ. КОНТЕНТ-АНАЛІЗ (2 год.)

Зміст методики контент-аналізу.

Об’єкт контент-аналізу.

Процедури контент-аналізу.

Застосування контент-аналізу у редакційно-видавничому процесі.

Завдання.

Проаналізувати інтенсивність вживання лексем «президент», «селяни», «уряд», «українці» у всеукраїнських періодичних виданнях (3 видання, 2010–2011 рік).

Обрати вид книжкового видання (наукова, науково-популярна, навчальна, художня література), три видавництва. Визначити співвідношення перекладних і оригінальних українських текстів (2010-2011 рр.).

Проаналізувати особливості висвітлення «мистецької» тематики у всеукраїнських виданнях (3 видання, 2011 р.) за такими параметрами:

«географія» інформації;

галузь мистецтва;

гендерна специфіка.

Дати оцінну характеристику назв художніх творів сучасної української прози («позитивні»-«негативні»-«нейтральні») (3 видавництва, 2010-2011 рр.)

Дати оцінну характеристику заголовків статей (3 видання, тиждень).

Література [2,3,4,22]


Лекція 4. ДИСКУРС-АНАЛІЗ: ТЕОРІЯ І МЕТОД (2 год.)

Філософсько-методологічні основи дискурс-аналізу.

Історія зародження та розвитку дискурс-аналізу.

Складові дискурс-аналізу.

Самостійна робота (4 год.)

Дібрати і проаналізувати різні визначення дискурсу.

Підготувати доповідь «Дискурсологія в Україні: проблеми і перспективи»

Література [5,11,19,25]


Практичне заняття 3. ДИСКУРС-АНАЛІЗ: ТЕОРІЯ І МЕТОД (2 год.)

«Дискурс» – «текст» – «твір».

Трикомпонентність дискурс-аналізу: дискурс, текст, контекст.

Методологія дискурс-аналізу.

Завдання.

Використовуючи методику дискурс-аналізу, проаналізувати вплив авторства і жанру на інтерпретацію прозового твору Ліни Костенко «Записки українського самашедшого»

Із дискурс-аналітичної точки зору проаналізувати функціонування понять «двомовність», «біженець», «еміграція».

Виконати дискурс-аналіз науково-популярного тексту.

Література [5,11,19,25]


Лекція 5. ІНТЕНТ-АНАЛІЗ (2 год.)

Поняття і сутність інтент-аналізу.

Предмет і об’єкт інтент-аналізу.

Призначення інтент-аналізу

Самостійна робота (4 год.)

Підготувати презентацію «Соціолінгвістичні методи: контент-аналіз, інтент-аналіз, дискурс-аналіз»

Література [2,3,4,22]


Практичне заняття 4. ІНТЕНТ-АНАЛІЗ (2 год.)

Поняття «інтенція».

Виявлення підтексту в процедурі інтент-аналізу.

Алгоритм інтент-аналізу.

Завдання.

Здійснити інтент-аналіз текстів державотворчої проблематики з виявом переважаючої авторської інтенції (2010-2011 рр.)

Базові параметри:

Вказування загроз з акцентом на їх джерело (хто винен?).

Наявність стратегії виходу із загрозливої ситуації. яка склалася (що робити?).

Виконати інтент-аналіз трьох діалогів регулярної телевізійної програми (на вибір)

що відмінне в діалогах;

як вони організовуються;

як вибудовується діалог залежно від того, хто є співрозмовником ведучого.

специфіка діалогічних інтенцій співрозмовників, їх вплив на організацію бесіди:

аналіз питань-ініціативи ведучого:

опрацювання теми;

уведення нової теми;

пояснення сказаного співрозмовником;

коментування;

перебивання;

аналіз відповідей співрозмовника

розгорнута/проста відповідь;

уникання відповідей;

заперечення;

перебивання;

розуміння, одностайність, злагода.

Література [2,3,4,22]


Лекція 6. ПРОПАГАНДИСТСЬКИЙ АНАЛІЗ (2 год.)

Сутність поняття «пропаганда».

Моделі пропагандистського комунікаційного впливу.

Структура пропагандистського тексту.

Техніка пропагандистського аналізу.

Самостійна робота (4 год.)

Доповідь «Пропаганда в медіа: здоровий спосіб життя».

Література [5,13,15]


Практичне заняття 5. Модульна контрольна робота 1 (2 год.)

Зразок модульної контрольної роботи

Варіант 1.

Процедури контент-аналізу.

Алгоритм комплексного лінгвістичного аналізу тексту.

Алгоритм інтент-аналізу.

Варіант 2.

Методологія дискурс-аналізу.

Сутність методики контент-аналізу.

Техніка пропагандистського аналізу


Змістовий модуль 2.


Лекція 7. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ (2 год.)

Науково-методологічна основа психологічного аналізу.

Авторство тексту і образ автора.

Схема психологічного аналізу.

Мотиваційний аналіз тексту.

Самостійна робота (4 год.)

Доповідь «Застосування психологічного аналізу тексту в редакційній діяльності».

Література [5,13,15]


Практичне заняття 6. МОТИВАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ (2 год.)

Поняття «мотивація».

Сутність та призначення мотиваційного аналізу тексту.

Мотиваційний аналіз рекламних текстів.

Мотиваційний аналіз політичних текстів.

Завдання.

Здійснити мотиваційний аналіз політичного тексту

Виконати мотиваційний аналіз рекламного тексту.

Література [5,13,15]


Лекція 8. ЕТНОМЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ(2 год.)

Сутність етнометодологічного методу аналізу тексту.

Категорії і прийоми етнометодологічного аналізу.

Конверсаційний аналіз як форма етнометодології.

Самостійна робота (4 год.)

Доповідь «Історія становлення етнометодологічного методу»

Література [9,18,21]


Практичне заняття 7. ЕТНОМЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ (2 год.)

Особливості методики.

Принципи застосування.

Етнометодологічний аналіз інтерв’ю

Завдання.

Виконати етнометодологічний аналіз інтерв’ю (на вибір)

Базові параметри:

уникнення прямої відповіді;

уникнення називання (евфемізми);

посилання на спільний досвід;

натяки.

Причини:

ситуація публічності;

відсутність досвіду обговорення подібних тем;

етичні норми;

відсутність відповідної лексики;

культурні табу;

стереотипи.

На основі застосування принципів етнометодогічного аналізу визначити «проблемні/заборонені» теми (політичні, культурні, соціальні).

Література [9,18,21]


Лекція 9. КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ (2 год.)

Поняття «концепт».

Природа концептуального аналізу.

Мета і задачі концептуального аналізу.

Фрейм-аналіз.

Самостійна робота (4 год.)

1. Доповідь «Перспективи застосування фрейм-аналізу в мас-медіа»

2. Аналіз фреймів як методологія редакційно-видавничого простору.

Література [3,4,6,16,17,24]


Практичне заняття 8. Модульна контрольна робота 2 (2 год.)

Зразок модульної контрольної роботи

Варіант 1.

Мотиваційний аналіз тексту.

Сутність етнометодологічного методу аналізу тексту.

Фрейм-аналіз

Варіант 2.

Мета і задачі концептуального аналізу.

Етнометодологічний аналіз інтерв’ю.

Мотиваційний аналіз рекламних текстів.Питання до заліку


Природа і сутність поняття «текст».

Текст як предмет дослідження різних гуманітарних наук.

Основні методологічні принципи аналізу тексту.

Основні категорії і властивості тексту.

Текст в системі мовних рівнів.

Жанрово-стильова будова тексту.

Екстралінгвістичні параметри тексту.

Історія зародження лінгвістичного аналізу тексту

Текст як об’єкт лінгвістичного аналізу

Структурна організація тексту.

Семантичний рівень тексту.

Комунікаційна організація тексту.

Мовні засоби актуалізації змісту тексту.

Алгоритм комплексного лінгвістичного аналізу тексту.

Методи соціолінгвістики як синтез лінгвістичних і соціологічних процедур.

Сутність методики контент-аналізу.

Історія розвитку контент-аналізу.

Напрямки і види контент-аналізу.

Можливості соціолінгвістичних методів дослідження тексту у редакційно-видавничому процесі

Методи соціолінгвістичних досліджень тексту

Зміст методики контент-аналізу.

Об’єкт контент-аналізу.

Процедури контент-аналізу.

Застосування контент-аналізу у редакційно-видавничому процесі.

Філософсько-методологічні основи дискурс-аналізу.

Історія зародження та розвитку дискурс-аналізу.

Складові дискурс-аналізу.

Дискурс-аналіз: теорія і метод

«Дискурс» – «текст» – «твір».

Трикомпонентність дискурс-аналізу: дискурс, текст, контекст.

Методологія дискурс-аналізу.

Поняття і сутність інтент-аналізу.

Предмет і об’єкт інтент-аналізу.

Призначення інтент-аналізу

Соціолінгвістичні методи: контент-аналіз, інтент-аналіз, дискурс-аналіз

Поняття «інтенція».

Виявлення підтексту в процедурі інтент-аналізу.

Алгоритм інтент-аналізу.

Сутність поняття «пропаганда».

Моделі пропагандистського комунікаційного впливу.

Структура пропагандистського тексту.

Техніка пропагандистського аналізу.

Науково-методологічна основа психологічного аналізу.

Авторство тексту і образ автора.

Схема психологічного аналізу.

Мотиваційний аналіз тексту.

Застосування психологічного аналізу тексту в редакційній діяльності

Поняття «мотивація».

Сутність та призначення мотиваційного аналізу тексту.

Мотиваційний аналіз рекламних текстів.

Мотиваційний аналіз політичних текстів.

Сутність етнометодологічного методу аналізу тексту.

Категорії і прийоми етнометодологічного аналізу.

Конверсаційний аналіз як форма етнометодології.

Історія становлення етнометодологічного методу

Особливості методики етнометодологічного аналізу тексту..

Принципи застосування етнометодологічного аналізу тексту.

Етнометодологічний аналіз інтерв’ю

Поняття «концепт».

Природа концептуального аналізу.

Мета і задачі концептуального аналізу.

Фрейм-аналіз

Перспективи застосування фрейм-аналізу в мас-медіа

Аналіз фреймів як методологія редакційно-видавничого простору.


Література

Основна

Іванченко Р.Г. Адекватність розуміння і ясність тексту. - К., 1991.

Іванов В.Ф. Контент-аналіз: Методологія і методика дослідження ЗМК: Навч. посібник / Наук. ред. А.З. Москаленко. - К.,1994. - 112 с.

Різун В. В., Мамалиґа А. І., Феллер М. Д. Нариси про текст: Теоретичні питання комунікації і тексту. – К.: Київ. ун-т, 1998.

Серажим К.С. Текстологія: елементи тексту й апарат видання / За ред. В.В. Різуна. - К.: РВЦ “Київський університет”, 1998. -72 с.

Серажим К.С. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність. - К., 2002.

Текстознавство : Підручник / К.С.Серажим. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 527 с.


Додаткова

Бабенко Л. Г. Лингвистический анализ текста. Теория и практика: учебник; практикум / Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарин. – М. : Флинта: Наука, 2005. – 496 с.

Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин. – М. : КомКнига, 2006. – 144 с.

Гарфинкель, Г. Что такое этнометодология? (PDF) / Пер. с англ. А. М. Корбута // Социологическое обозрение. — 2003. Т. 3. — № 4. — С. 3—25.

Єщенко Т.А. Лінгвістичний аналіз тексту : навч. посіб. / Т.А. Єщенко. − К. : Академія, 2009. – 264 с.

Йоргенсен М.В., Филлипс Л.Дж - Дискурс-анализ. Теория и метод. – X.: Гуманитарный Центр, 2008. – 352с.

Ковалик І. І. Методика лінгвістичного аналізу тексту: навч. посіб. / І. І. Ковалик, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ. – К. : Вища школа, 1984. – 120 с.

Кондратенко Н.В. Український політичний дискурс: Текстуалізація реальності: Монографія. – Одеса: Чорномор’я, 2007. – 156 с.

Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту / М. Крупа. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. – 416 с.

Почепцов Г.Г. Информационные войны. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2000. – 576 с.

Прихода Я. Європа як концепт // Наукові записки Інституту журналістики. – 2002. – Т. 7. – С. 152–159.

Прихода Я. Лексема Європа як культурний концепт // Вісник Львівського університету. Сер. журналістика. – 2002. – Вип. 22. – С. 439–447.

Сакс, Х. Социологическое описание (PDF) // Социологическое обозрение. — 2006. Т. 5. — № 1. — С. 43—53.

Ставицкая Л. Дискурс «помаранчевої» пристрасти // Киевский журнал Критика. – 2005. – № 3 – С. 3-16. – Режим доступа: http://www.textology.ru/public/pomaranch.html.

Тураева З.А. Лингвистика текста (текст: структура и семантика). – М.:Просвещение, 1986. – 126 с.

Уотсон, Р. Этнометодологический анализ текстов и чтения // Социологический журнал. — 2006. — № 1-2.

Ушакова Т.Н., Павлова Н.Д., Алексеев К.И., Латынов В.В., Цепцов В.А. Слово в действии. Интент-анализ политического дискурса. – Спб., 2000.

Яворська Г.М. Прескриптивна лінгвістика як дискурс: Мова. Культура. Влада. – К., 2000. – 286 с.

Филлмор Ч. Фреймы и семантика понимания // НЗЛ. Вып. 23: Когнитивные аспекты языка. – М.: Про- гресс, 1988. – С. 52-92.

http://discourseanalysis.org/


еще рефераты
Еще работы по разное