Реферат: Тема Менеджмент як наука


Питання до заліку з менеджменту

Тема 1. Менеджмент як наука.

Розкрийте поняттяменеджменту.

Історичні передумови виникнення менеджменту.

Потреба управління сучасною організацією.

Горизонтальний і вертикальний поділ праці в організації.

Революція поглядів на сутність менеджменту.

Предмет менеджменту і методи його пізнання.

Менеджмент як наука, як процес практичної діяльності, як мистецтво.

Функції менеджменту.

Цикл менеджменту.

Закони, закономірності та принципи управління.

Управлінський персонал та його структура.

Сфери менеджменту; маркетинг, виробництво, фінанси, кадри, наукові дослідження та розробки, інвестиції.

Рівні менеджменту: вищий, середній, нижчий.

Ролі менеджера в організації. Якості, що потрібні менеджерам.

Тема 2. Еволюція управлінської думки

Виникнення і розвиток науки управління.

Класична теорія менеджменту.

Школа наукового управління (Ф.Тейлор, Ф. та Л.Гілберт, Г.Ганнт, Г.Форд).

Неокласична теорія менеджменту.

Школа Людських відносин (М.П.Фоллет, Е.Мейо).

Біхевіористська школа (К.Анджиріс, Р.Лайкерт. Д.Мак-Грегор, Ф.Герберг, А.Маслоу).

Кількісна теорія менеджменту. (Р.Акоф. Д.Вудворд, Д.Томпорн, Н.Лоуренс, Д.Лорш, Дж.Гелбрейт)

Інтегрований підхід до управління.

Системний підхід до управління.

Ситуаційний підхід до управління.

Сучасні напрями розвитку науки управління.

Розвиток науки управління в Україні.

Функції менеджменту

Тема 3. Планування в організації

Стратегічні, тактичні й оперативні плани.

Короткострокові та довгострокові плани.

Бізнес - планування.

Ситуаційні чинники планування.

Життєвий цикл організації.

Визначення місії організації.

Поняття, класифікація і постановка цілей організації.

Зовнішній аналіз: сприятливі можливості та загрози.

Внутрішня діагностика: сильні та слабкі сторони організації.

Оцінка стратегічних альтернатив, та вибір альтернативи.

Тактика, політика, процедура, правила.

Управління реалізацією стратегічного плану.

Метод бюджету.

Оцінка узгодженості стратегії та структури організації.

Тема 4. Організація в системі управління

Організація праці індивідів.

Повноваження, їх види, взаємини, принципи передачі.

Декламування повноважень.

Повноваження і відповідальність.

Діапазон управління.

Основні концепції повноважень.

Складові процесу організаційного проектування.

Механізм координації.

Вертикальна і горизонтальна координація.

Поняття організаційної структури.

Параметри організаційної структури.

Типи організаційних структур управління.

Механістичні структури управління: лінійна, функціональна, лінійно - функціональна, дивізіональна.

Органічні структури управління: матрична, проектна, програмно - цільова, бригадна.

Чинники вибору організаційної структури управління.

Методи вибору організаційної структури.

Сутність організаційних змін.

Типи організаційних змін.

Модель процесу організаційних змін.

Цілі управління організаційними змінами.

Проведення організаційних змін.

Причини опору організаційним змінам.

Способи подолання опору організаційним змінам.

Тема 5. Основи теорії мотивації.

Поняття, місце та функції мотивації в управлінні.

Класифікація мотивів трудової діяльності.

Процес мотивації. Взаємозв'язок потреб, спонук, цілей, дій у моделі процесу мотивації.

Еволюція мотиваційних теорій.

Теорія ієрархії потреб А.Маслоу.

"Мотиватори" і "фрустратори" в теорії Ф.Геруберга.

Теорія потреб Д.Мак Клеланда.

Процесні теорії мотивації.

Сутність процесного підходу до мотивації.

Категорії сприйняття, очікування, ставлення.

Теорія очікування В.Врума.

Теорія справедливості С.Адамса.

Мотиваційна модель Портера - Лоулера.

Винагорода як інструмент мотивації.

Система винагороди працівників.

Зовнішня та внутрішня винагорода.

Взаємодія внутрішньої та зовнішньої винагороди.

Оцінка діяльності працівників, її сутність та функції в управлінні.

Система оцінки діяльності.

Види та методи оцінки діяльності.

Тема 6. Система 1 процес контролю.

Поняття і процес контролю.

Місце контролю в системі управління та його роль у попередженні виникнення кризових ситуацій.

Види управлінського контролю.

Порівняльна характеристика видів контролю.

Етапи і модель процесу контролю.

Установлення стандартів; вимірювання дій, порівняння фактичного виконання зі стандартами; оцінка і реакція.

Модель - контур зворотного зв'язку.

Інструменти контролю.

Побудова ефективної системи контролю.

Основні характеристики ефективної системи контролю.

Причини неефективного контролю.

Причини .опору контролю і способи їхнього подолання.

Процес управління та його ефективність

Тема 7. Процес прийняття управлінських рішень

Поняття управлінського рішення.

Місце і функції процесу прийняття рішень в управлінні.

Класифікація управлінських рішень.

Основні підходи до прийняття управлінського рішення: інтуїтивні рішення; рішення, що засновані на судженнях; раціональні рішення.

Раціональна технологія прийняття рішення.

Основні елементи й етапи прийняття управлінського рішення.

Модель процесу прийняття рішення.

Чинники, що впливають на процес прийняття управлінського рішення.

Науковий підхід до обґрунтування управлінського рішення.

Етапи наукового методу прийняття управлінських рішень.

Суть і значення моделювання в прийнятті управлінських рішень.

Основні типи моделей: фізична, аналогова, математична.

Процес побудови моделей. Застосування моделей в практиці управління.

Методи прийняття рішень.

Платіжна матриця.

Дерево рішень.

Інші інструменти прийняття рішень,

Тема 8. Комунікації в управлінні

Поняття комунікації та її роль у системі управління.

Процес комунікації, його місце і функції в управлінні.

Елементи та етапи процесу комунікації.

Модель процесу комунікації.

Зворотній зв'язок і "шум" у комунікаційному процесі.

Типи комунікацій.

Міжособистісні й організаційні комунікації.

Методи комунікації.

Управління комунікаційними процесами.

Вимоги до ефективної комунікації (5с).

Перешкоди до ефективної комунікації.

Способи подолання перешкод ефективної комунікації.

Стратегії підвищення ефективності комунікації.

Тема 9. Ефективність управлінської діяльності

Поняття організаційної ефективності, її критерії та оцінка.

Сутність ефективності управління.

Критерії ефективності управлінської діяльності.

Оцінка ефективності управління.

Показники ефективності управлінської діяльності.

Способи підвищення ефективності управлінської діяльності,РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР


Завдання №1

Розкажіть про предмет об’єкт і суб’єкт менеджменту.

Що Ви знаєте про адміністративну школ управління хто був її представником. Опишіть.

Практичне завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 4 його заступників, є 8 штабних (функціональних) служб і 12 виробничих підрозділів. Побудуйте:

лінійну структуру управління;


Завдання №2

Які Ви знаєте методи менеджменту.

Які існують методи і моделі прийняття управлінських рішень?

Практичне завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 4 його заступників, є 8 штабних (функціональних) служб і 12 виробничих підрозділів. Побудуйте:

функціональну структуру управління;


Завдання №3


Закони, закономірності та принципи управління.

Охарактеризуйте на конкретних прикладах застосування наукового підходу до обґрунтування управлінського рішення.

Практичне завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 2 його заступників, є 4 штабних (функціональних) служб і 8 виробничих підрозділів. Побудуйте:

лінійно – штабну структуру управління;


Завдання №4

Які Ви знаете сфери та рівні менеджменту.

Які основні елементи та етапи процесу прийняття управлінського рішення.

Практичне завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 4 його заступників, є 8 штабних (функціональних) служб і 12 виробничих підрозділів. Побудуйте:

лінійно - функціональну структуру управління.Завдання №5

Класична теорія менеджменту,

Обґрунтуйте класифікацію управлінських рішень за різними ознаками.

Практичне завдання: Складіть план-структуру бізнес-плану.Завдання №6

Неокласична теорія менеджменту.

Розкрийте сутність та основне призначення управлінських рішень.

Практичне завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 2 його заступників, є 4 штабних (функціональних) служб і 16 виробничих підрозділів. Побудуйте:

лінійну структуру управління;Завдання №7

Кількісна теорія менеджменту.

Які Ви знаєте види управлінського контролю?

Практичне завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 2 його заступників, є 4 штабних (функціональних) служб і 16 виробничих підрозділів. Побудуйте:

лінійну структуру управління;Завдання №8

1Які Ви знаете нтегровані підходи до управління

Що Ви розуміете під ефективною системою контролю.

Практичне завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 2 його заступників, є 4 штабних (функціональних) служб і 16 виробничих підрозділів. Побудуйте:

лінійно – штабну структуру управління;Завдання №9

Поняття і місце планування в системі організації.

Охарактеризуйте модель процесу контролю.

Практичне завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 2 його заступників, є 4 штабних (функціональних) служб і 16 виробничих підрозділів. Побудуйте:

лінійно - функціональну структуру управління.


Завдання №10

Система планів в організації.

У чому полягає сутність і особливості контролювання?Практичне завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 3 його заступників, є 5 штабних (функціональних) служб і 10 виробничих підрозділів. Побудуйте:

лінійну структуру управління;Завдання №11

Реалізація стратегічного плану.

Які Ви знаєте сучасні підходи до винагороди?

Практичне завдання: Складіть план-структуру бізнес-плану.Завдання №12

Бізнес-планування.

Розкрийте поняття винагороди як інструменту мотивації.

Практичне завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 3 його заступників, є 5 штабних (функціональних) служб і 10 виробничих підрозділів. Побудуйте:

функціональну структуру управління;Завдання №13

Сутність і класифікація організацій та її місце в системі управління.

Охарактеризуйте і зіставте змістові та процесійні теорії мотивації.

Практичне завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 3 його заступників, є 5 штабних (функціональних) служб і 10 виробничих підрозділів. Побудуйте:

лінійно – штабну структуру управління;Завдання №14

Механізм координації. Вертикальна та горизонтальна координація,

У чому полягає сутність механізму мотивації працівників на засадах врахування потреб?

Практичне завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 3 його заступників, є 5 штабних (функціональних) служб і 10 виробничих підрозділів. Побудуйте:

лінійно - функціональну структуру управління.


Завдання №16

Поняття, параметри і типи організаційної структури.

Сформулюйте поняття та елементи процесу мотивації.

Практичне завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 4 його заступників, є 6 штабних (функціональних) служб і 12 виробничих підрозділів. Побудуйте:

лінійну структуру управління;


Завдання №17

Організаційні зміни та управління ними.

Які виникають організаційні зміни та управління ними?

Практичне завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 4 його заступників, є 6 штабних (функціональних) служб і 12 виробничих підрозділів. Побудуйте:

функціональну структуру управління;


Завдання №18

Поняття та елементи процесу мотивації.

. Сформулюйте поняття, параметри і типи організаційної структури.

Практичне завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 4 його заступників, є 6 штабних (функціональних) служб і 12 виробничих підрозділів. Побудуйте:

лінійно – штабну структуру управління;Завдання №19

Сутність змістовного підходу до мотивації.

Що Ви розумієте під механізмом координації? Охарактеризуйте поняття - вертикальна та горизонтальна координація.

Практичне завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 4 його заступників, є 6 штабних (функціональних) служб і 12 виробничих підрозділів. Побудуйте:

лінійно - функціональну структуру управління.Завдання №20

Сутність процесуального підходу до мотивації:

Які Ви знаєте складові процесу організаційного планування?

Практичне завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 3 його заступників, є 7 штабних (функціональних) служб і 10 виробничих підрозділів. Побудуйте:

лінійну структуру управління;Завдання №21

Винагорода як інструмент мотивації

Охарактеризуйте зміст категорій, на яких ґрунтується реалізація функції організування.

Функції менеджменту

Практичне завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 3 його заступників, є 7 штабних (функціональних) служб і 10 виробничих підрозділів. Побудуйте:

лінійно – штабну структуру управління;Завдання №22

Поняття й процес контролю.

Розкрийте зміст бізнес-планування.

Практичне завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 3 його заступників, є 7 штабних (функціональних) служб і 10 виробничих підрозділів. Побудуйте:

функціональну структуру управління;

Завдання №23

Види управлінського контролю.

Які Ви знаєте складові процесу організаційного планування?

Яким чином реалізується стратегічний план?

Практичне завдання: Складіть план-структуру бізнес-плану.


Завдання №24

Модель процесу контролю.

Рівні менеджменту: вищий, середній, нижчий.

Практичне завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 3 його заступників, є 7 штабних (функціональних) служб і 10 виробничих підрозділів. Побудуйте:

функціональну структуру управління;Завдання №25


Порівняйте процеси стратегічного й оперативного планування. Що у них спільного, а що відмінного?

Які ролі виконує менеджер в організації

Практичні завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 2 його заступників, є 4 штабних (функціональних) служб і 8 робничих підрозділів. Побудуйте:

лінійно – штабну структуру управління;Завдання №26

Поняття управлінського рішення.

Яка існує система планів в організації

Практичне завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 2 його заступників, є 4 штабних (функціональних) служб і 8 робничих підрозділів. Побудуйте:

функціональну структуру управління;Завдання №27

Класифікація управлінських рішень.

Охарактеризуйте сутність, роль і завдання планування як виду управлінської діяльності.

Практичне завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 2 його заступників, є 4 штабних (функціональних) служб і 8 робничих підрозділів. Побудуйте:

лінійну структуру управління;Завдання №28

Основні елементи та етапи процесу прийняття управлінського рішення.

Які ролі виконує менеджер в організації

Практичне завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 3 його заступників, є 9 штабних (функціональних) служб і 18 виробничих підрозділів. Побудуйте:

лінійно - функціональну структуру управління.

Завдання №29

Методи і моделі прийняття рішень.

Які Ви знаєте рівні менеджменту?

Практичне завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 3 його заступників, є 9 штабних (функціональних) служб і 18 виробничих підрозділів. Побудуйте:

лінійно – штабну структуру управління;Завдання №30

Поняття та процес комунікації.

Які Ви знаєте сфери менеджменту?

Практичне завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 3 його заступників, є 9 штабних (функціональних) служб і 18 виробничих підрозділів. Побудуйте:

функціональну структуру управління;Завдання №31

Типи та моделі комунікації.

Які Ви знаєте рівні менеджменту?

Практичне завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 3 його заступників, є 9 штабних (функціональних) служб і 18 виробничих підрозділів. Побудуйте:

лінійну структуру управління;Завдання №32

Які Ви знаєте перешкоди на шляху до ефективної комунікації та шляхи їх подолання.

Які Ви знаєте закони, закономірності та принципи управління?

Практичне завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 5 його заступників, є 10 штабних (функціональних) служб і 15 виробничих підрозділів. Побудуйте:

лінійно - функціональну структуру управління.


Завдання №33

Поняття організаційної ефективності та її критерії,

Розкрийте сутність предмету і методів менеджменту.

Практичне завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 5 його заступників, є 10 штабних (функціональних) служб і 15 виробничих підрозділів. Побудуйте:

лінійно – штабну структуру управління;Завдання №34

Підходи до визначення ефективності управління.

Які якості необхідні менеджеру?

Практичне завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 5 його заступників, є 10 штабних (функціональних) служб і 15 виробничих підрозділів. Побудуйте:

функціональну структуру управління;Завдання №35

Ключові елементи системи оцінки ефективності управлінської діяльності.

В чому полягає необхідність і сутність управління?

Практичне завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 5 його заступників, є 10 штабних (функціональних) служб і 15 виробничих підрозділів. Побудуйте:

лінійну структуру управління;Завдання №36


Побудова ефективної системи контролю

Класична теорія менеджменту.
Практичне завдання: За умов, коли на підприємстві працює директор і 2 його заступників, є 4 штабних (функціональних) служб і 8 робничих підрозділів. Побудуйте:

лінійно - функціональну структуру управління.
еще рефераты
Еще работы по разное