Реферат: Програма розвитку фізичної культури та спорту в області на 2007-2011 роки Необхідність розроблення програми розвитку фізичної культури
ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури та спорту

в області на 2007-2011 роки


Необхідність розроблення програми розвитку фізичної культури

та спорту в області на 2007-2011 роки


В сучасних умовах ситуацію зі станом здоров’я населення на Херсонщині можна визнати критичною. Існує тенденція погіршення показників інвалідності, у тому числі працездатних громадян. У 2005 році на групу інвалідності вийшло 4953 особи, з яких 4233 - працездатного віку. Первинна інвалідність складає 43,6 особи на 10 тис. населення (у 2004 році – 42,3 особи).

Рівень захворюваності на туберкульоз в області найвищий в Україні – 174 особи на 100 тис. населення. Слід також відмітити зростання кількості інсультів. Так, кількість даного захворювання у 2005 році відмічалась у 9,5 із 10 тис. осіб проти 8,7 випадків на 10 тис. осіб у 2004 році.

Низький рівень оздоровчої рухової активності населення стримує підвищення життєздатності систем і функцій організму людини – фундаменту профілактики захворювань. Загострення екологічного становища, вади соціального захисту, проблеми медицини та низький рівень фізичної культури населення зумовлюють напружену демографічну ситуацію. У 2005 році за рахунок підвищення загальної смертності природне скорочення населення області зросло на 11,6 % (померло на 8234 чоловіки більше ніж народилося) Показник народжуваності знизився на 2,1 % в той час, коли смертність зросла на 3,6 %.

Особливе занепокоєння викликає погіршення здоров’я дітей та підлітків. Як і раніше, значна їх кількість має суттєві відхилення у фізичному розвитку та стані здоров’я. Різко прогресують у підростаючого покоління ревматичні хвороби, захворювання серця, гіпертонія, неврози, артрити, сколіози ожиріння тощо. Ситуація загострюється через зростаючу популярність у молодіжному середовищі таких привабливих видів нефізичної діяльності, як ігрові автомати, комп’ютерні ігри тощо. У зв’язку з відсутністю традицій здорового та активного дозвілля гострими проблемами є широке розповсюдження тютюнопаління, зловживання алкоголем, вживання наркотичних засобів, психотропних речовин і, як наслідок, зростання антигромадських проявів та загострення криміногенної ситуації, особливо у молодіжному середовищі.

У 2005 році на інвалідність вийшла 461 дитина і на даний час таких дітей в області налічується 3430.

Світовий досвід свідчить, що рухова активність людини протягом усього життя сприяє профілактиці захворювань та зміцненню здоров’я. За інтегральним показником здоров’я населення, яким є середня очікувана тривалість життя людини, область посідає одне з останніх місць в Україні.

Існуюча система спорту вищих досягнень та підготовки резерву для національних збірних команд також не позбавлена проблем. Найбільш актуальним є питання недостатнього фінансування підготовки та участі членів збірних команд області та України у всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Мають місце випадки переходу висококваліфікованих фахівців та спортсменів до фізкультурно-спортивних організацій інших областей або в інші сфери діяльності. Через фінансові проблеми, слабку матеріально-технічну базу та вади кадрового забезпечення знижується якість навчально-тренувальної роботи в дитячо-юнацьких спортивних школах, недостатньою є змагальна практика юних спортсменів.

Серед стримуючих чинників розвитку фізичної культури та спорту в області особливе місце посідають:

- відсутність спортивних баз та спеціального інвентарю, які відповідають сучасним світовим стандартам;

- недостатність впровадження в тренувальний та змагальний процеси новітніх наукових технологій;

- низький рівень соціальної захищеності спортсменів та тренерів;

- низький попит глядачів на змагання обласного та всеукраїнського рівнів, які проводяться в регіоні.

Зазначені проблеми розвитку галузі та зумовлені ними негативні соціальні наслідки не знаходять адекватного відображення у суспільній свідомості. Звідси випливає гостра проблема у зміні програмних підходів та визначенні пріоритетних напрямків розвитку фізичної культури і спорту, які б забезпечували ефективне функціонування галузі у сучасних мовах.

Програма розвитку фізичної культури та спорту в області на 2007- 2011 роки розроблена відповідно до Закону України „Про фізичну культуру і спорт” і розрахована на 2007 – 2011 роки.


^ Основними завданнями програми є:


- забезпечення позитивного впливу на стійкий розвиток суспільства, сприяння духовному і фізичному розвитку молоді, виховання у неї почуття громадянської свідомості, утвердження загальнолюдських цінностей;

- створення умов для оптимальної рухової активності кожної особистості, досягнення нею достатньої фізичної та функціональної підготовленості, сприяння духовному і соціальному благополуччю, підвищенню рівня здоров’я, здійсненню профілактики різних захворювань і фізичної реабілітації;

- виховання у населення області відповідних мотиваційних та поведінкових характеристик, активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя;

- розвиток спорту вищих досягнень для задоволення видовищних та розважально-емоційних запитів населення, ствердження національної ідентифікації та гордості співгромадян, посилення авторитету Херсонщини у всеукраїнському та світовому спортивному русі.


^ Напрямки реалізації завдань програми:


- активізація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних закладах області, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку громадян;

- забезпечення розвитку олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень;

- впровадження нових ефективних форм, методів і засобів фізкультурно-спортивної діяльності з урахуванням місцевих особливостей, традицій, економічних факторів, умов праці та вільного часу населення;

- створення широкої системи фізкультурно-спортивних закладів різних типів та форм власності, забезпечення їх належного функціонування у правовому полі;

- збереження та розвиток мережі спортивних споруд з урахуванням запитів різних соціальних, професійних, демографічних груп, їх фізкультурно-спортивних інтересів, рівня спортивної підготовленості;

- формування багатоканальної системи фінансування галузі фізичної культури і спорту – бюджетні кошти, благодійні та спонсорські внески, кошти, отримані від населення за надані послуги, надходження від здійснення фінансово-економічної діяльності тощо;

- удосконалення системи морального і матеріального заохочення працівників галузі, підвищення престижу праці у сфері фізичної культури і спорту, стимулювання досягнення високих спортивних результатів;

- оптимізація процесу визначення потреби у фахівцях галузі з урахуванням місцевих запитів, здійснення підбору кадрів, виходячи з їх фахового рівня, досвіду роботи, уміння працювати в нових економічних умовах;

- створення умов для широкого використання можливостей фізичної реабілітації, розширення профілактичних, лікувально-адаптаційних і реабілітаційно-відновлювальних заходів, спрямованих на зростання функціональної підготовленості спортсменів високої кваліфікації;

- забезпечення фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів, розвиток спорту інвалідів та спорту ветеранів.


^ Очікувані результати реалізації програми:


- підвищення рівня охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою до 20 % від загальної чисельності населення області;

- забезпечення доступності, якості, різноманітності та ефективності форм оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних, спортивних послуг для різних соціальних груп населення, особливо інвалідів та дітей – сиріт;

- утвердження у громадській думці та суспільній практиці пріоритетності та високої ефективності оздоровчої рухової активності з метою профілактики захворювань та асоціальної поведінки;

- зменшення чисельності дітей, учнівської та студентської молоді, яка має відхилення у фізичному розвитку;

- зупинення розповсюдження наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, підвищення рівня соціальної стабільності в області;

- поліпшення результатів виступів спортсменів області – членів збірних команд України на всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

- створення належних умов для розвитку пріоритетних видів спорту в області;

- підвищення престижу професій галузі фізичної культури та спорту, вдосконалення освітньо-кваліфікаційного рівня фахівців галузі;

- зменшення бюджетних витрат, пов’язаних з тимчасовою непрацездатністю, лікуванням та перебуванням громадян у стаціонарних закладах охорони здоров’я;

- створення цивілізованих умов для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів та осіб з уродженими вадами фізичного і розумового розвитку.


^ Реалізація програми здійснюється за такими напрямками:


1. Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота:

- фізичне виховання та фізкультурно-спортивна робота у навчально-виховній сфері;

- фізкультурно-оздоровча робота у виробничій та соціально-побутовій сферах;

- спортивна діяльність.

2. Фізичне виховання та спортивна діяльність населення із специфічними професійними та фізичними характеристиками:

- фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та спортивна діяльність серед інвалідів;

- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність серед сільського населення.

3. Система забезпечення розвитку галузі:

- кадрове;

- матеріально-технічне;

- фінансове;

- інформаційне;

- організаційне.


І. Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота


1. Фізичне виховання та фізкультурно-спортивна робота у

навчально-виховній сфері


Фізичне виховання у навчально-виховній сфері як складова частина загальної системи освіти має закласти основи розвитку фізичного і морального здоров’я, комплексного підходу до формування розумових і фізичних здібностей особистості, вдосконалення фізичної та психологічної підготовки до активного життя та професійної діяльності.

Для дітей шкільного віку і студентської молоді стратегічної важливості набуває створення умов для їх рухової активності не менше 8-10 годин на тиждень. Саме такий обсяг фізичного навантаження забезпечує оздоровчий ефект, сприяє зменшенню асоціальних проявів, а також дозволяє сформувати навички для подальших систематичних занять загальнодоступним спортом і виявити здібності для залучення до спорту вищих досягнень.

Основними напрямками фізичного виховання в навчальних закладах є:

- широка пропаганда та використання у навчальному процесі традицій національної культури – рухливих ігор, народних танців, українських видів єдиноборств тощо;

- зміна критеріїв оцінки учнів та студентів з фізичного виховання – відхід від оцінювання за рівнем фізичної підготовленості і надання переваги фіксуванню особистого прогресу відповідних показників, всебічне стимулювання набуття спеціальних знань та рухових здібностей для самостійних занять спортом, підтримка постійно інтересу до них, формування глибокого розуміння суті фізичного виховання, спорту для всіх і спорту вищих досягнень;

- забезпечення послідовності фізичного виховання у закладах початкової, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти;

- зміцнення матеріально-технічної бази та забезпечення навчальних закладів необхідним спортивним інвентарем та обладнанням;

- розгорнення та активізація роботи в навчальних закладах спортивних клубів як їх структурних підрозділів або громадських організацій, що повинні бути первиною ланкою спортивного руху в навчально-виховній сфері;

- переорієнтація роботи вчителів та викладачів фізичного виховання на організацію у кожному навчальному закладі різноманітних фізкультурно-спортивних заходів у режимі дня.


ЗАХОДИ


1.1. Створити належні умови для забезпечення фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах в обсязі не менше 5 – 6 годин рухової активності на тиждень, у тому числі відповідні умови для дітей інвалідів.

^ Управління обласної державної адміністрації: освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою)

2007-2011 роки


1.2. Забезпечити підготовку та складання державних тестів і нормативів фізичної підготовленості дітей дошкільного віку, учнів та студентів.

Управління обласної державної адміністрації: освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою)

2007-2011 роки


1.3. Забезпечити проведення багатоступеневих спортивно-масових заходів в усіх навчальних закладах („Тато, мама, я – спортивна сім’я”, „Козацький гарт” тощо).

Управління обласної державної адміністрації: освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою)

2007-2011 роки


1.4. Проводити обласні комплексні спортивні змагання: спартакіади дошкільних навчальних закладів, учнів загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних училищ, студентів вищих навчальних закладів.

Управління обласної державної адміністрації: освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту

Щороку


1.5. Створити в усіх навчальних закладах області фізкультурно-спортивні клуби та легалізувати в установленому порядку діяльність існуючих.

Управління обласної державної адміністрації: освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою)

2007-2011 роки


1.6. Забезпечувати залучення до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах дітей – сиріт, дітей – інвалідів, дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, а також дітей, які проживають в екологічно несприятливих умовах.

^ Управління обласної державної адміністрації: освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою)

Постійно


1.7. Забезпечити зміцнення спортивної матеріально-технічної бази навчальних закладів, придбання необхідного інвентарю та обладнання, методичної літератури.

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою)

2007-2011 роки


1.8. Забезпечувати у літній період на базах дитячо-юнацьких спортивних закладів (ДЮСШ, СДЮШОР) роботу спортивно-оздоровчих таборів.

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою)

Щороку

1.9. Забезпечити проведення в установленому порядку атестації викладачів з фізичного виховання та тренерів – викладачів з видів спорту.

Управління обласної державної адміністрації: освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою)

2007-2011 роки


^ 2. Фізкультурно-оздоровча робота у виробничій та

соціально-побутовій сферах


Пріоритетного значення набуває розвиток масовості та доступності фізичної культури і спорту за місцем роботи та проживання населення. Головними завданнями вдосконалення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у виробничій та соціально-побутовій сферах є створення сприятливих умов для задоволення потреб широких верств населення у зміцненні здоров’я, післятрудовому відновленні, організації змістовного дозвілля та активного відпочинку.

Основними чинниками, які сприяють залученню людей до оздоровчої рухової діяльності, є розташування місць для занять фізичною культурою і спортом поблизу житла, спеціальні знання та досвід занять фізичними вправами, широта спектру оздоровчих, рекреаційних і реабілітаційних послуг засобами фізичної культури, гарантованість їх високої якості та безпечності для здоров’я, бажання отримати емоційне задоволення, моральне та матеріальне стимулювання людей з високим рівнем функціональних можливостей організму.

Основними напрямками, що забезпечать збереження результатів та подальший розвиток у цій сфері, є:

- налагодження системи моніторингу рівня фізичного здоров’я людини та надання консультативної допомоги для самостійних занять оздоровчою руховою активністю;

- спонукання та створення необхідних умов для широкого залучення до занять фізичною культурою і спортом соціально незахищених верств населення;

- вдосконалення механізму взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування в галузі фізичної культури та спорту з профспілковими органами усіх рівнів щодо спільної діяльності з розвитку відповідної сфери;

- вироблення нових підходів до впровадження сучасних форм організації дозвілля у місцях масового відпочинку населення засобами фізичної культури і спорту;

- створення умов для збереження та поповнення галузі кваліфікованими фахівцями, забезпечення їх відповідного соціального статусу;

- активізація пропаганди і реклами відповідних цінностей, формування та розвиток індивідуальної культури здоров’я, здорового способу життя, оздоровчої рухової активності.


ЗАХОДИ


2.1. Забезпечити рівень охоплення населення всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності до 20 % від загальної чисельності області.

Управління обласної державної адміністрації: освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою) спільно з обласними організаціями фізкультурно-спортивних товариств і федераціями з видів спорт, обласним відділенням Національного Олімпійського комітету України

2007-2011 роки


2.2. Створити умови для 3-4-годинної оздоровчої рухової активності дорослого населення на тиждень (оптимально – 30 хвилин занять різноманітними вправами щодня).

Управління обласної державної адміністрації: освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою) спільно з обласними організаціями фізкультурно-спортивних товариств і федераціями з видів спорту

2007-2011 роки


2.3. Забезпечити впровадження механізмів морального та матеріального стимулювання людей з високим рівнем фізичної підготовленості, заохочення ініціативи громадян щодо активного відпочинку, створення ними спортивних об’єднань.

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою) спільно з обласними організаціями фізкультурно-спортивних товариств і федераціями з видів спорту, обласним відділенням Національного Олімпійського комітету України

2007-2011 роки


2.4. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій усіх типів та форм власності з кількістю працівників більше 500 осіб ввести до штатного розпису посади фахівців з фізичної культури та спорту, забезпечити відрахування коштів первинним профспілковим організаціям на фізкультурно-оздоровчу роботу згідно зі статтею 44 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою), обласні організації фізкультурно-спортивних товариств

2007-2011 роки


2.5. Активізувати роботу колективів фізичної культури та спортивних клубів у виробничій сфері, що діють у структурі профспілкових комітетів підприємств, установ і організацій та фінансуються ними на основі колективних договорів.

^ Обласні організації фізкультурно-спортивних товариств

2007-2011 роки


2.6. Сприяти розвитку мережі фізкультурно-оздоровчих клубів, центрів, інших структур відповідного спрямування - юридичних осіб, які провадять господарську діяльність (прибуткову чи неприбуткову), та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, здійснюючи контроль за дотриманням ними у своїй роботі норм чинного законодавства (легалізація в установленому порядку, ліцензування тощо).

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації спільно з Державною податковою адміністрацією в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою)

2007-2011 роки


2.7. Забезпечити створення у містах Генічеську, Каховці, Скадовську, Нова Каховка та Херсоні центрів фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”.

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, Генічеський, Каховський, Новокаховський, Скадовський та Херсонський міськвиконкоми (за згодою)

^ Перше півріччя 2007 року


2.8. Забезпечити підготовку і стимулювання волонтерів для надання допомоги в організації та проведенні спортивно-масових заходів.

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою)

2007-2011 роки


2.9. Систематично організовувати одноденні широкомасштабні фізкультурно-спортивні акції із залученням видатних спортсменів сучасності, ветеранів спорту, попередньо забезпечивши їх анонсування у засобах масової інформації.

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою) спільно з обласними організаціями фізкультурно-спортивних товариств і федераціями з видів спорту, обласним відділенням Національного Олімпійського комітету України

2007-2011 роки


2.10. Забезпечити збереження мережі дитячо-підліткових фізкультурно-спортивних клубів, їх утримання та належне функціонування.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою), обласні організації фізкультурно-спортивних товариств

2007-2011 роки


2.11. Надавати всебічну допомогу обласним організаціям фізкультурно-спортивних товариств „Динамо”, „Колос”, „Спартак”, „Україна” у проведенні галузевих і міжгалузевих спартакіад, фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів для працівників за місцем їх роботи, дітей і молоді.

^ Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою)

2007-2011 роки


2.12. Вжити заходів щодо створення на базі обласного центру здоров’я та спортивної медицини науково-практичний комплекс з проблем фізичної реабілітації, залучивши до його роботи науковий потенціал Херсонського державного університету.

^ Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, Херсонський державний університет (за згодою)

До 2009 року


2.13. Запровадити на базі лікувально-профілактичних закладів області діяльність груп здоров’я для осіб різних вікових категорій.

Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою)

2007-2011 роки


2.14. Створити умови для підвищення рівня фізичної підготовки молоді для проходження служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях та проводити щороку обласну спартакіаду допризовної молоді.

Управління обласної державної адміністрації: освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту, обласний військовий комісаріат (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми(за згодою)

2007-2011 роки


2.15. Запровадити ефективні форми проведення виробничої гімнастики у режимі робочого дня, активного відпочинку та післятрудового відновлення, профілактичних занять фізкультурно-спортивної спрямованості.

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, обласні організації фізкультурно-спортивних товариств, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою)

2007-2011 роки


^ 3. Спортивна діяльність


Перспективи трансформаційних процесів у спорті вищих досягнень обумовлюються сучасними тенденціями його розвитку, необхідністю збереження та адаптування до нових умов колишніх ефективних форм роботи. Удосконалення механізмів розвитку спорту вищих досягнень передбачає здійснення відповідних змін у всіх його компонентах: дитячий спорт, спортивний резерв, олімпійський, неолімпійський і професійний спорт, спорт інвалідів.


Орієнтирами перспектив розвитку спорту вищих досягнень є:

- збереження та забезпечення ефективного функціонування усіх ланок системи підготовки спортсменів високої кваліфікації (дитячо-юнацькі спортивні школи, спеціалізовані дитячо-юнацькі школи олімпійського резерву, вище училище фізичної культури, школа вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, факультет фізичного виховання і спорту Херсонського державного університету);

- формування ефективної системи взаємовигідної співпраці спортивних закладів усіх типів і форм власності з питань підготовки та передачі вихованців для подальшого спортивного вдосконалення;

- планомірна і комплексна робота щодо розвитку відповідної матеріально-технічної бази, підготовки та підвищення кваліфікації тренерських кадрів, формування раціональної системи обласних змагань та участі спортсменів області у всеукраїнських і міжнародних змаганнях;

- підвищення ефективності відбору претендентів та формування складів збірних команд області з видів спорту.


ЗАХОДИ


3.1. Забезпечити охоплення 20 % дітей у віці 6-18 років заняттями у дитячо-юнацьких спортивних школах, особливо у сільській місцевості.

Управління обласної державної адміністрації: освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту, райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласні організації фізкультурно-спортивних товариств, федерації з видів спорту, обласне відділення Національного Олімпійського комітету України

2007-2011 роки


3.2. Проводити обласні комплексні спортивні заходи за програмою спартакіад школярів, юнацьких, молодіжних, спортивних ігор та забезпечувати участь збірних команд області у відповідних всеукраїнських змаганнях.

Управління обласної державної адміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою) спільно з обласними організаціями фізкультурно-спортивних товариств, федераціями з видів спорту, обласним відділенням Національного Олімпійського комітету України

Щороку


3.3. Забезпечити збереження мережі та ефективність функціонування спортивних шкіл усіх типів і форм власності, Вищого училища фізичної культури, школи вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, зміцнення їх матеріально-технічної бази.

Управління обласної державної адміністрації: освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою), обласні організації фізкультурно-спортивних товариств, обласне відділення Національного Олімпійського комітету України

2007-2011 роки


3.4. Вжити заходів щодо збільшення чисельності дівчат у дитячо-юнацьких спортивних школах.

Управління обласної державної адміністрації: освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою), обласні організації фізкультурно-спортивних товариств, обласне відділення Національного Олімпійського комітету України

2007-2011 роки


3.5. Здійснювати заходи прямої та опосередкованої підтримки спортсменів високого класу всіма зацікавленими організаціями (державними, приватними, громадськими), впровадити систему преміювання спортсменів і тренерів за високі спортивні досягнення, поліпшення їх житлово-побутових умов.

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою), обласні організації фізкультурно-спортивних товариств, федерації з видів спорту, обласне відділення Національного Олімпійського комітету України

2007-2011 роки


3.6. Сприяти соціальній адаптації видатних спортсменів після завершення спортивної кар’єри, розвитку ветеранського руху в спорті.

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою), обласні організації фізкультурно-спортивних товариств, федерації з видів спорту, обласне відділення Національного Олімпійського комітету України

2007-2011 роки


3.7. Здійснювати заходи щодо створення спортсменам області – членам національних збірних команд України та їх тренерам належних умов для підготовки до Олімпійських ігор, чемпіонатів та першостей світу і Європи.

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою), обласні організації фізкультурно-спортивних товариств, федерації з видів спорту, обласне відділення Національного Олімпійського комітету України

2007-2011 роки


3.8. Вжити заходів щодо збільшення кількості та розміру обласних стипендій майстрам спорту міжнародного класу, переможцям і призерам чемпіонатів та першостей світу, Європи, України.

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації

2007-2011 роки


3.9. Рекомендувати районним державним адміністраціям, міськвиконкомам запровадити призначення стипендій кращим представникам району, міста за досягнення особливо високих спортивних результатів.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою)

До 2009 року


3.10. Сприяти розвитку мережі спортивних клубів, встановити контроль за їх легалізацією та ліцензуванням.

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою)

2007-2011 роки


3.11. Щороку за підсумками спортивного сезону визначати рейтинг кращих спортсменів та тренерів, фізкультурно-спортивних організацій та закладів області, з відзначенням їх в урочистій обстановці.

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації спільно з обласними організаціями фізкультурно-спортивних товариств, обласним відділенням Національного Олімпійського комітету України

2007-2011 роки


3.12. Забезпечувати проведення на території області престижних всеукраїнських та міжнародних змагань з активним залученням приватного капіталу.

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою) спільно з обласними організаціями фізкультурно-спортивних товариств, федераціями з видів спорту, обласним відділенням Національного Олімпійського комітету України

2007-2011 роки


3.13. Розширити змагальну практику спортсменів різних вікових груп, враховуючи участь у комерційних турнірах як етапах підготовки до основних стартів.

Управління обласної державної адміністрації: освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою), обласні організації фізкультурно-спортивних товариств

2007-2011 роки


3.14. Проводити медико-біологічне обстеження спортсменів високого класу та осіб, що займаються фізичною культурою і спортом, на аматорському рівні.

Управління обласної державної адміністрації: охорони здоров’я, у справах сім’ї, молоді та спорту, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою)

2007-2011 роки


3.15. Забезпечувати медичний супровід спортивних змагань, що проводяться на території області.

Управління обласної державної адміністрації: охорони здоров’я, у справах сім’ї, молоді та спорту, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою), обласні організації фізкультурно-спортивних товариств

2007-2011 роки


3.16. Забезпечити обов’язкове диспансерне обстеження спортсменів області - членів збірних команд України на базі обласного центру здоров’я та спортивної медицини.

Управління обласної державної адміністрації: охорони здоров’я, у справах сім’ї, молоді та спорту, обласні організації фізкультурно-спортивних товариств

2007-2011 роки


3.17. Сприяти роботі обласного фонду підтримки пріоритетних видів спорту

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, обласні організації фізкультурно-спортивних товариств, федерації з видів спорту, обласне відділення Національного Олімпійського комітету України

2007-2011 роки


3.18. Проводити обласні спортивні ігри ветеранів спорту.

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, обласні організації фізкультурно-спортивних товариств, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою)

2007-2011 роки”


ІІ. Фізичне виховання та спортивна діяльність населення із специфічними професійними та фізичними характеристиками


^ 1. Фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та спортивна

діяльність серед інвалідів


Фізична культура і спорт серед інвалідів є складовою фізкультурного руху в Україні, що об’єднує соціальну групу населення з різними формами фізичних, психічних та розумових вад, і є одним із важливих напрямків соціальної політики держави, забезпечуючи реалізацію прав громадян, які мають певний ступінь зниження функціональних можливостей, на зайняття фізкультурно-оздоровчою та спортивною діяльністю, досягнення вищих спортивних результатів та їх відповідну оцінку суспільством і державою.

Основними напрямками розвитку фізичної культури і спорту серед інвалідів є:

- фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота у навчально-виховній сфері, спрямовані на закладення основ фізичного і морального становлення особи, реабілітацію втрачених функцій організму, сприйняття фізичного виховання як обов’язкової дисципліни у навчальних закладах для дітей з фізичними, психічними, розумовими вадами, будинках інвалідів та інших спеціалізованих закладах для інвалідів;

- впровадження у виробничу, соціально-побутову інші сфери життєдіяльності групових, індивідуальних форм фізкультурно-оздоровчої, реабілітаційної та спортивної роботи з урахуванням стану здоров’я, нозології і фізичної підготовленості особи;

- пристосування до потреб інвалідів та впровадження у практику різних форм фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи;

- створення цілісної системи підготовки у спорті вищих досягнень серед інвалідів;

- розширення мережі спеціалізованих фізкультурно-спортивних установ для інвалідів різних типів, забезпечення їх належного функціонування.


ЗАХОДИ


1.1. Сприяти вирішенню питання щодо надання на пільгових умовах спортивних споруд, незалежно від форм власності, для проведення фізкультурно-оздоровчих, реабілітаційних занять інвалідів та обладнання цих об’єктів спеціальними приладами для проведення відповідної роботи.

Управління справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою)

2007-2011 роки


1.2. Вирішити питання щодо введення до штатних розписів спеціалізованих навчальних закладів, інших відповідних установ для інвалідів посад інструкторів з фізичного виховання і спорту.

Управління обласної державної адміністрації: освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту, Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою)

До 2010 року


1.3. Створювати на базах спеціалізованих навчальних закладів для інвалідів відділення з фізичної підготовки відповідних нозологій.

Управління обласної державної адміністрації: освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту, охорон
еще рефераты
Еще работы по разное