Реферат: Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітейМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Програми та рекомендації

до розподілу програмного матеріалу

загальноосвітніх навчальних закладів

для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей

зі зниженим слухом


Українська мова


Київ

2009


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист Міністерства освіти і науки України №1/11-7406 від 08.09.2009)


Відповідальний за випуск:


^ Програми підготували: Жук В. В., Литовченко С. В., Литвинова В. В., Борщевська Л. В. та ін.


© Міністерство освіти

і науки України, 2009


ВСТУП

Навчальні програми для 5-10 класів шкіл для дітей зі зниженим слухом розроблено відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової та основної ланок загальної середньої освіти та типового навчального плану спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь) для дітей зі зниженим слухом з українською мовою навчання.

Програми для 5-10 класів шкіл для дітей зі зниженим слухом –адаптовані програми загальноосвітніх шкіл. Тематика з усіх навчальних предметів (усі змістові лінії, розділи, підрозділи, теми) відповідає вимогам цензової освіти.

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів в цілому збережені, але адаптовані до можливостей дітей та тієї специфіки сприйняття матеріалу і репрезентації знань, яка зумовлена постійно діючим чинником порушення слухової функції та його вторинними наслідками.

Розподіл навчального часу здійснено у відповідності до Типового навчального плану середньої ланки освіти дітей зі зниженим слухом.

Навчальними планами спеціальних шкіл зазначених видів передбачені збільшені терміни навчання та відмінна від звичайних загальноосвітніх шкіл кількість годин на вивчення предметів, що зумовлено як специфікою основного порушення, так і особливостями пізнавальної діяльності та мовленнєвого розвитку дітей з порушеннями слуху.

Збільшення годин на вивчення кожної з тем, що вивчаються, не може бути пропорційним розподілу часу у загальноосвітній школі, оскільки специфіка пізнавального, мовленнєвого розвитку, навчальної діяльності, особливості попередньої підготовки зумовлюють складність вивчення окремих розділів та тем, для дітей зі зниженим слухом. Саме тому виникла необхідність у додатковому тематичному розподілі навчального часу для спеціальних загальноосвітніх шкіл для дітей зі зниженим слухом, який було здійснено з врахуванням як вимог цензової освіти, так і специфіки засвоєння навчального матеріалу дітьми зазначеної категорії на основі програм загальноосвітніх шкіл та Типового навчального плану шкіл для дітей зі зниженим слухом.

Програми представлена в табличній формі, що містить три колонки: кількість годин, зміст навчального матеріалу та державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. У другій колонці визначено зміст навчального матеріалу, який підлягає вивченню у відповідному класі. Навчальні досягнення учнів орієнтують на результати навчання, які є об’єктом контролю й оцінювання.

У навчальних програмах реалізуються корекційно-розвивальні завдання, які конкретизуються спрямованістю специфічних принципів спеціального навчання дітей зі зниженим слухом.

Необхідно зауважити, що представлений розподіл навчального часу є орієнтовним, а не обов’язковим для виконання. Він може бути використаний як допомога вчителеві під час роботи з планування навчального процесу. Вчитель може змінювати кількість годин на вивчення будь-якої теми як до початку навчального року, під час календарного планування, так і в ході роботи над навчальним матеріалом в межах, передбачених Типовим навчальним планом.

Послідовність вивчення тем зумовлена логікою викладення матеріалу. Допускається зміна послідовності викладення окремих тем (переносити на інший тиждень, чверть, півріччя, не виходячи за межі навчального року) в межах, передбачених Типовим навчальним планом.

^ Напрямки, зміст та очікувані результати корекційно-розвивальної роботи у школі

ІІ ступеня для дітей зі зниженим слухом

В основі корекційно-розвивальної складової навчального процесу лежить вчення про пластичність вищої нервової діяльності та її значні компенсаторні можливості. Цією складовою передбачено застосування у навчальному процесі системи педагогічних засобів, спрямованих на поліпшення та виправлення розвитку тих сторін особистості дитини зі зниженим слухом, на які безпосередньо або опосередковано впливає порушення слуху. Корекційно-розвивальна робота покликана виконувати важливі завдання спеціальної освіти:

попередження негативних особливостей розвитку,

подолання негативних особливостей розвитку того чи іншого процесу.

Від їх розв’язання залежить успішність перебігу компенсаторних процесів та, значною мірою якість навчання та рівень особистісного розвитку дітей.

Корекційна робота пронизує всю діяльність шкіл для дітей зі зниженим слухом, здійснюється у процесі формування у дітей загальноосвітніх умінь і навичок. Вона ґрунтується на максимальному використанні збережених можливостей дитини. Важливе значення також має корекційно-розвивальний вплив, який відбувається у позаурочний час, на різного роду позакласних заходах, у побуті. В цьому відношенні неоціненний внесок у корекційну роботу можуть вносити батьки дитини, якщо правильно будуються зв’язки школи із родинами учнів.

У змісті корекційно-розвивальної роботи втілюються основні принципи спеціальної дидактики шкіл для дітей зі зниженим слухом: принципу корекційної спрямованосі навчання, єдності процесу навчання основам наук і словесного мовлення, розвитку слухового сприймання, інтенсифікації мовленнєвого спілкування. Зміст корекційно-розвивальної роботи визначається як специфікою основного сенсорного порушення (порушення слухової функції), так і наявністю вторинних порушень у пізнавальній, мовленнєвій та особистісній сферах.

Корекційно-розвивальна робота охоплює наступні напрямки:

І. Мовленнєвий.

ІІ. Пізнавальний.

ІІІ. Сенсорний.

ІV. Особистісний.

Зміст кожного напрямку та очікувані результати корекційно-розвивальної роботи, яка проводиться на всіх уроках і в позаурочний час, представлено у табл. 1. Особливості цієї роботи з кожної навчальної галузі конкретизуються у пояснювальних записках до навчальних предметів (див. пояснювальні записки).

Напрямки корекційно-розвивальної роботи виділені умовно, їх змістове наповнення тісно перегукується, а результати кожного з напрямків не можна розглядати ізольовано, відірвано від інших напрямків, оскільки вони є взаємопов’язаними, взаємозумовленими. Так, наприклад, формування мотиваційного компоненту мовленнєвої діяльності однаковою мірою відноситься як до мовленнєвого, так і до особистісного компонентів, опанування засобами активного пізнання довкілля впливає як на сенсорний, пізнавальний розвиток, так і складає передумови для удосконалення мовлення. Поділ на 4 напрямки було здійснено з метою структурування та систематизації матеріалу, полегшення його сприйняття.

Вони носять рекомендаційний характер, є орієнтирами у роботі вчителя і не підлягають спеціальній перевірці та оцінюванню. В учнів одного класу результати такої роботи можуть суттєво відрізнятися в силу як об’єктивних (стан слуху, час втрати слуху, час, коли розпочате спеціальне навчання тощо), так і суб’єктивних причин (мотивація до навчання, вроджені здібності, вольові якості, працездатність, цілеспрямованість, ступінь допомоги з боку батьків тощо).

Табл. 1. ^ Корекційно-розвивальна складова основної ланки освіти дітей зі зниженим слухом

напрямок

зміст корекційно-розвивальної роботи

очікувані результати корекційно-розвивальної роботи

мовленнєвий

заохочення, стимулювання та створення сприятливих умов для мовленнєвого спілкування на уроках і у позаурочний час


створення сприятливого мовленнєвого середовища та залучення найближчого оточення дитини до активізації її мовленнєвого розвитку


удосконалення навичок слухо-зоро-вібраційного сприймання зверненого мовлення


формування наочно-образного підґрунтя для удосконалення мовлення та єдності між мовленнєвими одиницями та їх образними відповідниками


удосконалення навичок співвідносити вербальні мовленнєві одиниці з жестовими позначеннями


формування навичок враховувати ситуацію спілкування, емоційне забарвлення мовлення співрозмовника для розуміння сказаного


формування навичок врахування контексту для усвідомлення змісту написаного


використання різних джерел інформації для тлумачення незрозумілих слів


формування правильної звуковимови


закріплення навичок правильного голосоутворення


удосконалення навичок правильного темпоритмічного та інтонаційного оформлення мовлення


конструювання мовленнєвих одиниць знайомих синтаксичних конструкцій


розширення словникового запасу учнів


формування граматичного ладу мовлення

діти звертаються із запитаннями, проханнями, пропозиціями, висловлюють власні думки, розповідають про пережите, розказують про те, що дізналися, дають відповіді на запитання в словесній формі (залежно від мовленнєвих можливостей та підготовки дітей повністю словесними засобами, із залученням дактильного мовлення, жестової мови)


діти використовують словесне мовлення для спілкування з близькими, чуючи ми однолітками (відповідно до мовленнєвих можливостей дитини)


діти використовують комплекс зорових, слухових та вібраційних відчуттів для розуміння зверненого мовлення;

діти орієнтуються на видимі артикуляційні образи, доступні звукові сигнали (окремі звуки, їх комплекси, ритм, інтонації тощо), вібрації та „домислюють” ті елементи, які малодоступні або недоступні для їхнього сприйняття


учні володіють засобами активного пізнання довкілля та набуті у такий спосіб знання використовують для усвідомлення значень мовленнєвих одиниць та у власній мовленнєвій практиці;

діти для усвідомлення значень мовленнєвих одиниць пригадують та уявляють їх образні відповідники у предметному або узагальненому вигляді:

правильно добирають мовленнєві одиниці для називання знайомих предметів та явищ


діти співвідносять слова, словосполучення речення з їх відповідниками у жестовій мові та навпаки – жестові позначення з відповідними словесними


діти звертають увагу на місце, учасників, емоційні прояви співрозмовника, прогнозують можливу тематику спілкування, і використовують цю інформацію як допоміжну для усвідомлення змісту сказаного


учні звертають увагу на контекст для усвідомлення значення нових слів та словосполучень


учні запитують вчителя, однокласників, звертаються до словника, підручника для роз’яснення незнайомих слів


учні правильно вимовляють звуки української мови, контролюють власну звуковимову, виправлять помилки у промовлянні з допомогою вчителя або самостійно


діти дотримуються нормальної сили, висоти голосу, під час говоріння (за можливостями дитини)


діти розмовляють у нормальному темпі, правильно наголошують знайомі слова, дотримуються інтонації у реченнях різних типів (за можливостями дитини)


діти під час звертань до вчителя, однокласників, відповідей на запитання вчителя тощо самостійно або з дозованою допомогою вчителя будують висловлювання знайомих конструкцій, використовуючи знайомі слова


учні використовують у мовлення слова, які вивчають на уроках, знають значення термінів, передбачених програмами з різних предметів


діти знаходять аграматизми у власному усному та писемному мовлення з допомогою вчителя або шляхом самоперевірки та виправляють їх;

діти узгоджують слова у реченнях під час усного та писемного викладення думок (самостійно, з допомогою вчителя залежно від слухових можливостей та мовленнєвої підготовки)

пізнавальний

формування пізнавальної активності


розвиток всіх видів пам’яті


розвиток уваги


розвиток уяви


уточнення уявлень


корекційний розвиток розумових дій та операцій (порівняння, узагальнення, конкретизації, аналізу, синтезу), логічних форм мислення (понять, суджень, умовиводів);

формування вміння розкривати причинно-наслідкові зв’язки на доступному кожному учневі рівні;

розвиток словесно-логічного мислення на мовленнєвому матеріалі, який вивчається

діти виявляють активність, спрямовану на пізнання довкілля, володіють засобами активного пізнання


дитина утримує в оперативній пам’яті той матеріал, який необхідний для здійснення всіх наступних операцій розумової та практичної діяльності;

використовує прийоми, які допомагають запам’ятовувати та утримувати у пам’яті той матеріал, який вивчається (повторення, використання опорних малюнків, піктографічних зображень, слів тощо), тому числі прийоми усвідомленого запам’ятовування (виділення основного, проведення аналогій, складання плану і вміння ним скористатися під час репрезентації знань тощо)


зосереджує увагу на достатньо тривалий час при виконанні навчальних завдань;

уважно сприймає пояснення вчителя; зосереджує увагу на суттєвих елементах


учні відтворюють в уяві той матеріал, який сприймають та вивчають, конструюють образи уяви на основі власного досвіду та тієї інформації, які отримують на уроках та у позаурочний час з різних джерел


діти використовують нові знання для уточнення уявлень про відоме та формування уявлень про те, що сприймається і вивчається вперше;

використовують раніше сформовані уявлення для усвідомлення того, що сприймається


діти встановлюють послідовність подій (з допомогою вчителя, колективно або самостійно);

усвідомлюють логіку послідовності подій та явищ (з допомогою вчителя, колективно або самостійно);;

встановлюють причинно-наслідкові зв’язки на доступному матеріалі (з допомогою вчителя, колективно або самостійно);

аналізують матеріал на доступному рівні (з допомогою вчителя, колективно або самостійно);

порівнюють окремі ознаки (самостійно) та цілісні явища та системи на доступному матеріалі (з допомогою вчителя);

роблять узагальнення на доступному матеріалі (самостійно або з допомогою вчителя);

висловлюють власні судження на доступному матеріалі, роблять умовиводи (з допомогою вчителя або самостійно)

сенсорний

розвиток зорового сприймання як компенсаторного механізму, що забезпечує свідоме сприймання і усвідомлення різної інформації, зокрема зверненого мовлення (словесного в усній та писемній формі, дактильного, жестового)


розвиток кінестетичних відчуттів через вправляння у правильному артикулюванні, подолання артикуляційних труднощів, використання специфічних комунікативних засобів


розвиток тактильних відчуттів через сприймання вібрацій, зосередження уваги на їх особливостях (силі, напрямку, тривалості, ритмі тощо),

формування компенсаторних навичок отримання інформації через смак, запах, доступний звук, зір, тактильні враження

учні свідомо сприймають та правильно інтерпретують знайомі артикуляційні образи;

використовуючи компенсаторні зорові механізми, діти застосовують специфічні комунікативні засоби (жестову мову, дактилювання) у міжособистісному спілкуванні, під час репрезентації знань, якщо мають трудності у словесному оформленні думок;

уважно сприймають та аналізують предметно-образну інформацію


діти контролюють власну вимову через кінестетичні відчуття під час промовляння (залежно від індивідуальних можливостей дітей), помічають помилки самостійно або з допомогою вчителя і по-можливості виправляють їх;


учні зосереджують увагу на вібраційних сигналах, використовують отриману інформацію ля усвідомлення предметно-образної реальності та змісту зверненого мовлення;

володіють прийомами вивчення особливостей оточуючих предметів: обмацування, постукування, уважне розглядання та ін. та використовують їх

особистісний

розвиток цілеспрямованості діяльності


розвиток самоконтролю


розвиток вольової сфери


формування впевненості у собі, усвідомлення своєї неповторності, своєрідності, особистісної цінності,


діти виявляють цілеспрямованість в отриманні знань (виявляється тією чи іншою мірою, індивідуально)


учні володіють і користуються навичками плануючого, операційного, заключного самоконтролю


діти виявляють наполегливість і вольові якості для досягнення як найближчої, так і віддаленої у часі стратегічної мети (виявляється тією чи іншою мірою, індивідуально)


діти усвідомлюють себе як представників своєрідної, яскравої і талановитої спільноти людей з порушеннями слуху, водночас відчувають себе повноцінними, рівноправними громадянами в соціальному середовищі чуючих, усвідомлюють, що спільноти людей з порушенням слуху та людей із збереженим слухом не є відокремленими, замкненими, а, навпаки, складають спільне єдине громадянське демократичне суспільство із загальними для всіх моральними цінностями, народними традиціями, інтересами і проблемами соціального і особистісного характеру;

усвідомлюють своє місце і роль у побудові толерантного суспільства без будь-яких кордонів, спричинених нерозумінням, недооцінкою, несприйняттям між людьми з різним станом слуху;

розуміють шляхи такого зближення, які полягають в опануванні різними комунікативними засобами (словесною мовою, жестовою мовою), взаємному „пристосуванні” до потреб кожного (людей із збереженим слухом до потреб і особливостей людей з порушеним слухом, а людей з порушеннями слуху до умов життя „чуючого соціуму”)^ Українська мова


Напрямки корекційно-розвивальної роботи на уроках мовного циклу

Корекційно-розвивальна робота на уроках мовного циклу у школах для дітей зі зниженим слухом носить наскрізний характер, включена у процес навчання в якості додаткових змістових елементів та специфічних методичних прийомів викладення програмного матеріалу.

Її результати носять рекомендаційний характер і не підлягають спеціальній перевірці та оцінюванню. Натомість результативність корекційно-розвивальної роботи суттєво впливає на ефективність навчального процесу, загальний, пізнавальний, мовленнєвий, особистісний розвиток учнів, можливість їх соціалізації та інтеграції у полікультурне та полімовне середовище в цілому.

У змісті корекційно-розвивальної роботи втілюються основні принципи спеціальної дидактики шкіл для дітей зі зниженим слухом: принципу корекційної спрямованості навчання, єдності процесу навчання основам наук і словесного мовлення, розвитку слухового сприймання, інтенсифікації мовленнєвого спілкування. Зміст корекційно-розвивальної роботи визначається як специфікою основного сенсорного порушення (порушення слухової функції), так і наявністю вторинних порушень у пізнавальній, мовленнєвій та особистісній сферах.

Корекційно-розвивальна робота на уроках мовного циклу охоплює наступні напрямки:

І. Мовленнєвий.

ІІ. Пізнавальний.

ІІІ. Сенсорний.

ІV. Особистісний.

Мовленнєвий напрямок присвячений попередженню та подоланню мовленнєвого недорозвинення у всіх його проявах від мотиваційного до продуктивного, діяльнісного.

Цей напрямок включає такі змістові складові:

Формування мотиваційного компоненту мовленнєвої діяльності.

Створення наочно-образного підґрунтя для розвитку мовлення.

Формування навичок сприймання мовлення.

Формування навичок продукування мовлення та корекція різних сторін мовлення.

Формування мотиваційного компоненту мовленнєвої діяльності відбувається у процесі комунікації засобами словесного мовлення у природних умовах на уроках і у позаурочний час. Для його здійснення необхідна єдність вимог педагогічного колективу щодо практичного використання словесного мовлення учнями та залучення батьків до постійного вербального спілкування з їхніми дітьми. Заохочення до опанування словесного мовлення рекомендоване також через добір цікавого мовного та мовленнєвого матеріалу для вправ, художніх та інших текстів для читання та подальшого аналізу і вивчення. Бажання оволодіти мовними засобами у дітей зі зниженим слухом стимулюється також спілкуванням з чуючими однолітками, під час якого збагачується мовлення, знімаються страхи перед чуючими, руйнуються бар’єри між людьми, що виникають за ознакою стану слухової функції. Саме тому доцільно організовувати спільні заходи, в яких задіяні як діти з порушеннями слуху, так і без них, проводити екскурсії тощо. Ефективним також є перегляд кінофільмів з наступним обговоренням їх змісту. Корисне також обговорення цікавих подій з власного досвіду дітей, з життя людей нашої країни та інших країн. Варто підтримувати та заохочувати дітей до говоріння, написання нотаток, листів, записок тощо.

Створення наочно-образного підґрунтя для розвитку мовлення означає пізнання довкілля, усвідомлення логічних зв’язків та причинно-наслідкових залежностей, взаємин між людьми, встановлення єдностей між мовленнєвими одиницями та тією реальністю, яку вони позначають.

Формування навичок сприймання мовлення являє собою сукупність навичок слухо-зоро-вібраційного сприймання усного мовлення з орієнтацією на видимі артикуляційні образи, доступні звукові сигнали, вібраційні відчуття, домислювання, врахування контексту та ситуації спілкування для усвідомлення змісту сказаного та усвідомленого читання з орієнтацією на знайомі слова, словосполучення та синтаксичні конструкції, вмінь усвідомлювати зміст, використовуючи ілюстрації, контекст, дізнаватися значення незнайомих слів (запитати у вчителя, подивитися у словнику тощо).

Формування навичок продукування мовлення та корекція різних сторін мовлення має такі складові:

Формування фонетичної сторони мовлення, вправляння у правильному промовлянні, попередження та корекція недоліків

А) голосоутворення;

Б) звуковимови,

В) темпу промовляння,

Г) ритму та мелодики,

Д) інтонаційного оформлення.

Формування та корекція синтаксичної сторони мовлення:

А) вправляння у впізнаванні знайомих синтаксичних конструкцій,

Б) побудова речень за заданими синтаксичними конструкціями,

В) узгодження слів у синтаксичних конструкціях різної складності,

Г) усвідомлення типовості синтаксичних конструкцій в українській мові,

Д) усвідомлення варіативності синтаксичних конструкцій,

Є) усвідомлення універсальності та варіативності мовленнєвих одиниць, що зумовлює їх використання у різних синтаксичних конструкціях.

Формування лексико-семантичної сторони мовлення передбачає:

А) розширення словникового запасу,

Б) поглиблення словесних значень,

В) поетапне формування понять на доступному дітям рівні,

Г) порівняння слів та висловлювань за значеннями,

Д) групування слів за значенням та ситуативним використанням.

Формування та корекція граматичної сторони мовлення передбачає:

А) попередження та подолання аграматизмів у писемному та усному мовленні,

Б) практичне засвоєння формальних ознак та смислу мовних категорій числа, роду, особи, відмінку, часу та їх правильне використання (з допомогою вчителя або самостійно залежно від можливостей дітей) у мовленнєвій практиці,

В) тренування у практичному застосуванні правил правопису,

Г) контроль за дотриманням правил орфоепії під час говоріння.

Табл. 1.^ Мовленнєвий напрямок корекційно-розвивальної робот
^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програму з української мови для шкіл для дітей зі зниженим слухом з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України “Про загальну середню освіту” і Державного стандарту базової освіти. Передбачений перехід від навчання за спеціальними програмами до навчання за програмами загальноосвітніх шкіл.

У ній враховано державний статус української мови, її суспільні функції, значення знання словесної мови для соціалізації дітей з порушеннями слуху, формування особистості, готової до активної діяльності у різних сферах життя, що має яскраво виражені інтегративні функції, для опанування інших навчальних предметів та отримання знань з різних джерел інформації.

Основна мета навчання української мови полягає у формуванні освіченої, національно свідомої особистості, яка володіє вміннями й навичками доцільно користуватися мовними засобами в усіх видах мовленнєвої діяльності (сприймання і розуміння зверненого мовлення, читання, говоріння, письмо), має належний рівень комунікативної компетенції.

Зазначена мета передбачає здійснення навчальної, корекційно-розвивальної і виховної функцій навчального предмета.

У програмах втілюються інтелектуально-комунікативний та особистісно-орієнтований підходи до навчання української мови.

Відповідно до поставленої мети основними загальними завданнями навчання української мови в основній ланці освіти дітей зі зниженим слухом є:

вироблення у школярів компетенцій комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях;

ознайомлення з мовною системою як основою для формування мовленнєвих умінь і навичок — орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилістичних;

залучення учнів через мову до культурних надбань українського народу і людства в цілому.

До основних специфічних завдань курсу відносимо:

виховання свідомого прагнення до вивчення української мови як універсального комунікативного засобу;

подолання артикуляційних труднощів;

закріплення правильної звуковимови та навичок правильного голосоутворення;

розвиток навичок сприймання і розуміння зверненого мовлення як в усній, так і у писемній формі;

збагачення словникового складу;

засвоєння різних типів синтаксичних конструкцій як основи для побудови власних висловлювань та передумови розуміння зверненого мовлення;

попередження та подолання аграматизмів в усному та писемному мовленні.

Програми містять п’ять змістових ліній: мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна або стратегічна та корекційно-розвивальна.

Корекційно-розвивальна лінія виокремлена у самостійний блок і являє собою наскрізну складову навчально-виховного процесу у спеціальній школі для дітей зі зниженим слухом, яка втілюється на всіх уроках і в позаурочний час, забезпечуючи у такий спосіб попередження і подолання вторинних наслідків порушення слуху у мовленнєвій, пізнавальній та особистісній сферах.

Зміст мовленнєвої змістової лінії викладається за принципом структурної систематичності, який передбачає поступове ускладнення і поглиблення мовленнєвознавчих понять та формування вмінь у всіх видах мовленнєвої діяльності.

Зміст мовної змістової лінії подається за лінійним принципом, що доповнюється реалізацією системи внутрішньопредметних зв’язків, які зумовлюють систематичне і різнобічне збагачення мовлення учнів лексико-фразеологічними, граматичними, стилістичними засобами, удосконалення мовних і мовленнєвих умінь.

Мовна і мовленнєва змістові лінії є такими, що визначають безпосередній предмет навчання, його структуру, супроводжуються вимогами до навчальних досягнень учнів, кількістю годин, що виділяються на їх засвоєння. Вони містять критерії, за якими визначається рівень навчальних досягнень учнів з предмета.

^ Соціокультурна і діяльнісна є засобами досягнення основної освітньої мети.

Вимоги до соціокультурної і діяльнісної змістових ліній мають загальний характер, що підпорядковується освітнім завданням попередніх двох змістових ліній, тому їх виконання контролюється опосередковано, через вимоги до засвоєння мовного і мовленнєвого компонентів змісту програми. Водночас володіння цими загальними вміннями й навичками є важливою умовою формування спеціальних компетенцій (мовної, мовленнєвої, комунікативної), умовою та показником загального особистісного розвитку учня.

Інтелектуально-комунікативний підхід, який покладено в основу навчання рідної мови, передбачає пріоритетним розвиток умінь і навичок мовленнєвої діяльності через усвідомлення мовних закономірностей та вироблення „чуття мови” через якнайширшу мовленнєву практику на всіх уроках і у позаурочний час. Робота над мовною теорією, формування знань та вмінь з мови підпорядковується інтересам розвитку мовлення. Тому зміст програмового матеріалу у кожному класі розпочинається мовленнєвою змістовою лінією.

Мовленнєва змістова лінія забезпечує цілеспрямоване формування і вдосконалення вмінь та навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності — сприйманні і розумінні мовлення, читанні, говорінні, письмі (мовленнєва компетенція). Реалізація її змісту здійснюється як на спеціальних уроках з розвитку мовлення, так і на уроках засвоєння основ науки про мову, що дає змогу зробити процес розвитку мовленнєво-комунікативних умінь і навичок більш ефективним.

Мовна змістова лінія втілюється у розширенні системних знань про мову і формуванні на їх основі відповідних умінь як засобу пізнання, спілкування, самовираження людини (мовна компетенція).

Діяльнісна змістова лінія присвячена вдосконаленню загальнопізнавальних, організаційних, контрольно-оцінних, творчих умінь, ціннісних орієнтацій, в опануванні стратегій, що визначають оптимальність мовленнєвої діяльності, спрямованої на розв’язання навчальних завдань і життєвих проблем (стратегічна компетенція). Реалізація цієї змістової лінії відбувається у процесі роботи над опрацюванням навчального матеріалу мовної, мовленнєвої і соціокультурної змістових ліній, а також використання засвоєного інтелектуально-операційного та ціннісного змісту інших навчальних предметів. Окремо години на реалізацію діяльнісної змістової лінії не виділяються.

Соціокультурна змістова лінія є засобом опанування національних і загальнолюдських культурних і духовних цінностей, що визначають стосунки між поколіннями, статями, націями, сприяють естетичному і морально-етичному розвиткові особистості, органічному входженню її в соціум (соціокультурна компетенція). Реалізується ця змістова лінія на основі текстів відповідної тематики, що використовуються як дидактичний матеріал мовної і мовленнєвої змістових ліній, а також за допомогою системи спеціальних та інтелектуально й емоційно орієнтованих завдань, які передбачають опрацювання цих текстів і, зокрема, вивчення деяких із них напам’ять. Окремо години на реалізацію цієї змістової лінії не виділяються.

Особливістю змісту пропонованої програми є систематичне використання у процесі опрацювання мовної змістової лінії внутрішньопредметних зв’язків: 1) з лексикою, фразеологією, прислів’ями і крилатими висловами; 2) з граматикою (морфологією і синтаксисом); 3) з культурою мовлення і стилістикою; 4) із складним синтаксичним цілим, тобто текстом. Реалізація саме цих зв’язків визначає спрямування мовленнєвого розвитку школярів.

Здійснення практично на кожному уроці внутрішньопредметного зв’язку із лексикою і фразеологією, прислів’ями, приказками і крилатими висловами забезпечує можливість послідовно збагачувати мовлення учнів цими такими необхідними засобами.

Добір навчального змісту і організація навчання української мови здійснюється на основі застосування і поєднання основоположних загальних та специфічних дидактичних і методичних принципів.

Втілення загальних дидактичних і методичних принципів має свою специфіку на уроках української мови у школі для дітей зі зниженим слухом.

Зокрема, принцип взаємозв’язку навчання, виховання і розвитку передбачає наявність у змісті та в процесі навчання української мови таких елементів, які забезпечують гармонійну реалізацію визначених цим принципом основних загальноосвітніх функцій навчального предмета. Так, окрім навчальної функції, що є провідною, добором системи текстів, тематично визначених соціокультурною змістовою, а також системою передбачених програмою усних і письмових висловлювань має здійснюватися цілеспрямоване патріотичне, морально-етичне, екологічне, естетичне виховання учнів. При цьому розвивальний вплив під час сприймання чужого мовлення і створення власних висловлювань буде тим вищий, чим послідовніше актуалізуватиметься зміст діяльнісної змістової лінії програми і чим активнішою буде участь учнів у цьому процесі.

Своєрідність реалізації цього принципу у процесі навчання мови дітей зі зниженим слухом полягає у тому, що засвоєння знань з цього предмета відбувається на тлі специфічного мовлення дітей, зумовленого слуховою депривацією. Загальновідомо, що мовленнєвий розвиток є одним з провідних показників загального розвитку та важливим чинником, що уможливлює виховний вплив на дитину. Таким чином, подолання негативних особливостей розвитку словесного мовлення, яке відбувається у процесі навчання мови, опосередковано позитивно впливає і на загальний розвиток дитини, має виховний вплив на особистість дитини.

^ Принцип демократизації і гуманізації навчання мови полягає у здійсненні методики партнерського співробітництва вчителя й учня задля досягнення визначеної програмою і прийнятої обома суб’єктами навчання освітньої мети. Це означає, що вчитель відмовляється від диктату у взаєминах з дітьми і будує стосунки з ними на основі толерантності, взаємної довіри, теплоти, сердечності, високо поціновує й заохочує щирі прояви інтелектуальної й емотивної діяльності учня, що знаходять відображення у таких категоріях, як самостійність, патріотизм, потяг до істини, до прекрасного, душевність, людяність, добротворча спрямованість, вірність заповітам предків, любов до природи тощо, і які виявляються не лише на словах, а й підкріплюються відповідними вчинками. Дотримання цього принципу утверджує якісні світоглядні, морально-етичні, духовні зрушення в освітній культурі українського суспільства.

У навчанні дітей зі зниженим слухом цей принцип втілюється через переорієнтацію з медичної на соціальну модель сприймання людини з порушенням слуху, яка націлює на самореалізацію дитини як повноцінного громадянина та її всіляку підтримку з боку людей зі збереженим слухом. Таке бачення націлює на врахування тих особливостей, що спричиняє порушення слуху і їх сприйняття як своєрідності, особливості, а не „дефективності”, „інвалідності”. Зокрема демократизація і гуманізація навчального процесу у спецшколі для дітей зі зниженим слухом втілюється у застосуванні специфічних комунікативних засобів (дактильного та жестового мовлення) як допоміжних на уроках української мови.

^ Принцип особистісної орієнтації навчання передбачає забезпечення вчителем оптимальних умов для різнобічного мовленнєвого розвитку кожного учня, урахування його індивідуальних особливостей, пізнавальних потреб, інтересів, прагнень, заохочення до самостійності у вивченні української мови, самопізнанні та саморозвитку. З цією метою вчитель заохочує і надає допомогу учням у визначенні індивідуальної навчальної мети, плануванні й організації роботи над її досягненням у міру їх готовності до самостійної пізнавальної діяльності. Найбільш сприятливими для реалізації цього принципу є такі сфокусовані на учневі методи і форми роботи, як дискусія, рол
еще рефераты
Еще работы по разное