Реферат: Них цілей шляхом раціонального використання матеріальних І трудових ресурсів із застосуван­ням принципів, функцій та методів економічного механізму ме­неджменту


Менеджмент — це самостійний вид професійно здійснюва­ної діяльності, спрямованої на досягнення в ході будь-якої гос­подарської діяльності комерційного підприємства, що діє в рин­кових умовах, певних намічених цілей шляхом раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів із застосуван­ням принципів, функцій та методів економічного механізму ме­неджменту. Інакше кажучи, менеджмент — це управління в умо­вах ринкової економіки.

Таким чином, банківський менеджмент — це управління банком в умовах ринку, що означає:

• орієнтацію банку на попит і потреби ринку, на запити клієнтів і організацію таких банківських продуктів і послуг, які користуються попитом і можуть дати банкові заплано­ваний Прибуток;

• постійне прагнення до підвищення ефективності банків­ської діяльності з метою зменшення витрат і одержання оптимальних результатів;

• коригування цілей, завдань і програм банку залежно від ко­н'юнктури ринку;

• необхідність використання сучасної інформаційної бази (комп'ютерних мереж та зв'язків з валютною і фондовою біржами, іншими кредитно-фінансовими інститутами) з метою здійснення багатоваріантних розрахунків для при­йняття обґрунтованих і оптимальних рішень;

• раціональний добір персоналу і його ефективне викорис­тання.

Термін "менеджмент" за своєю суттю є синонімом терміна «управління», проте не повною мірою. Термін "управління" набагато ширший, оскільки використовується стосовно різних видів людської діяльності (керування автомобілем); до різних сфер діяльності (керування в неживій природі, у біологічних системах, керування державою); до органів управління (підрозділи в державних і громадських організаціях, підприємствах, об’єднаннях). Термін "менеджмент" — до управління соціально-економічними процесами на рівні підприємства, фірми або банку, що діють у ринкових умовах. Термін "менеджмент" американського походження і не перекладається іншою мовою дослівно.

Розглядаючи суть поняття "банківський менеджмент", важливо уточнити деякі положення, що входять до його складу.

Банківський менеджмент як самостійний вид фахової діяльності передбачає, що менеджер незалежний від власності на капітал банку, в якому він працює. Він може володіти акціями банку, а може і не мати їх, працюючи по найму на посаді менеджера. Праця менеджера — це продуктивна праця, що виникає в умовах комбінування високотехнологічного банківського процесу з високим рівнем спеціалізації працівників і забезпечує зв'язок та єдність усього процесу банківської діяльності на рівні банку в цілому, філії або відділення.

Підвищені вимоги до управління обумовлені збільшенням розмірів банків, складністю банківських технологій, необхідністю професійного володіння управлінськими навичками. В сучас­них умовах усі рішення з фінансових, організаційних та еконо­мічних питань готуються і приймаються професіоналами у сфері організації управління, котрі здійснюють також нагляд і конт­роль за виконанням прийнятих рішень.

Під банківською діяльністю у визначенні банківського менеджменту мається на увазі діяльність банку з метою одержання прибутку. Змістом банківської діяльності є забезпечення банківського процесу всіма необхідними ресурсами й організа­ція технологічного циклу в цілому, як-от: розробка і вдоскона­лення банківських технологій, забезпечення необхідного рівня банківських продуктів і послуг, виконання усіх видів банківських операцій, матеріально-технічне оснащення для здійснення банківської діяльності, забезпечення персоналом, підтримання ліквідності та прибутковості банку.

Банківська сфера потребує такого стилю роботи, в основі якого лежить постійний пошук нових можливостей, уміння за­лучати й використовувати для вирішення поставлених завдань ресурси з найрізноманітніших джерел, домагаючись підвищен­ня ефективності й одержання максимально можливого резуль­тату при мінімальних затратах.

Визначення цілей діяльності банку на найближчу і по­дальшу перспективи — це основне у менеджменті. Управління шляхом постановки цілей здійснюєть­ся з урахуванням оцінки потенційних можливостей банку і забезпечення їх відповідними ресурсами.

Розрізняють цілі загальні і специфічні. Загальні, або страте­гічні цілі відбивають концепцію розвитку банку в цілому, специ­фічні розробляються в рамках загальних цілей з основних видів банківської діяльності.

Раціональне використання матеріальних і трудових ресурсів передбачає досягнення цілей при мінімумі затрат і максимумі ефективності, яке здійснюється у процесі управління, за умови, що група співробітників спрямовує свої зусилля на досягнення загальних цілей на підставі відповідної мотивації їхньої праці.

Банківський менеджмент має свій власний економічний ме­ханізм. Механізм банківського менеджменту складається з трьох ланок:

• внутрішньобанківське управління;

• управління операціями;

• управління персоналом.

Використання механізму банківського менеджменту спря­моване на вирішення конкретних проблем взаємодії в реалізації соціально-економічних, технологічних, соціально-психологіч­них завдань, що виникають у процесі банківської діяльності. Ме­ханізм менеджменту об'єктивно обумовлений здійсненням банківської діяльності в ринкових умовах, коли результати управлінської і господарської діяльності одержують оцінку на ринку в процесі обміну.

Ланки механізму банківського менеджменту подані в табли­цях 1.1, 1.2,1.3.

Таблиця 1.1

Принципова схема внутрішньобанківського управління

Принципи

Функції

Економічні методи

1 . Централізація в управлінні

1. Маркетинг

1. Комерційний розрахунок

2. Децентралізація в управлінні

2. Планування

2. Внутрішньобанківський розрахунок

3. Поєднання центра­лізації і децентра­лізації

3. Організація

3. Ціни й механізм ціноутворення

4. Орієнтація на дов­гострокові цілі розвитку

4. Контроль і облік

4. Фінансова політика та її найважливіші інструменти

5. Демократизація управлінняТаблиця 1.2

Принципова схема управління операціями

Проведення нау­ково-дослідної роботи

Забезпечення розвитку

Забезпечення збуту

Організаційна структура

1. Розробка науково-тех­нічної політи­ки банку

1. Розробка і забез­печення політи­ки з найважли­віших напрямків діяльності

1. Розробка збутової політики банку

1. Функціо­нальна

2. Розробка і впровадження нових продук­тів і послуг

2. Розвиток банків­ських техноло­гій

2. Вибір кана­лів і методів збуту проду­ктів банку

2. Лінійно-функціо­нальна

3. Організація науково-тех­нічної діяль­ності

3. Забезпечення матеріально-те­хнічними ресур­сами

3. Організація збуту

3. Проблем­но- цільове управління
4. Підвищення яко­сті і конкуренто­спроможності
4. Матрична структура
5. Підвищення продуктивності праці
5. Програм­но-цільове управління


Таблиця2.3

Принципова схема управління персоналом

Розробка і проведення кадрової політики

Оплата і стимулювання праці

Групове управління, взаємовідносини в колективі

Соціальне -пси­хологічні аспекти управління

1. Принципи добору і роз­становки персоналу

1. Форми оплати праці

1. Залучення працівників ДО управління

1. Мотивація праці і творчої ініціативи

2. Умови наймання і звільнення

2. Шляхи підвищення продуктив­ності праці

2. Розмежуван­ня персоналу відділів та їх­ніх функцій

2. Організацій­на культура банку

3. Навчання і підвищення кваліфікації

3. Заохочуваль­ні системи оплати праці

3. Взаємовідно­сини в колек­тиві

3. Вплив управління персоналом на діяльність банку

4. Оцінка персоналу і його діяль­ності
4. Взаємозв'я­зок із проф­спілками
Кінцева мета банківського менеджменту — забезпечення прибутковості в діяльності банку шляхом раціональної орга­нізації виробничого процесу, включаючи управління банком і розвиток техніко-технологічної бази, а також ефективне вико­ристання кадрового потенціалу при одночасному підвищенні кваліфікації, творчої активності та лояльності кожного праців­ника.

Менеджмент покликаний створювати умови для успішного функціонування банку, виходячи з того, що прибуток — це не причина існування банку, а результат його діяльності, який у кінцевому підсумку визначає ринок. Прибуток створює гарантії для подальшого функціонування банку, оскільки лише прибу­ток і його накопичення у вигляді різноманітних фондів дає змо­гу обмежувати і переборювати ризики, пов'язані з функціону­ванням банку.

Ситуація на ринку постійно змінюється, відбуваються зміни становища конкурентів на ринку, умов і форм фінансування, стану кон'юнктури в галузі або в країні загалом, умов міжнарод­них економічних відносин. Звідси постійна наявність ризику. Метою банківського менеджменту в таких умовах є постійне по­долання ризику не тільки тепер, але і в майбутньому. Для цього необхідна наявність певних резервних коштів і надання мене­джерам певного ступеня свободи і самостійності для швидкого реагування й адаптації до умов, що змінюються.
еще рефераты
Еще работы по разное