Реферат: Тарифи на відкриття карткового рахунку та оформлення платіжних карток, операцій та розрахунків за платіжними картками в ат «бм банк»

Тарифи на відкриття карткового рахунку та оформлення платіжних карток, операцій та розрахунків за платіжними картками в АТ «БМ Банк»
Пакет «Зарплатна картка для бюджетних організацій»
Послуга
^ Тип картки. Розмір тарифу
Maestro,

Visa Electron

MC Standard,

Visa Classic

MC Gold,

Visa Gold


Комісії, що сплачуються організацією:
Умови відкриття та оформлення платіжних карток
Плата за зарахування коштів на карткові рахунки співробітників (від суми зарахування)

для бюджетних підприємств


0,15%
Плата за друк назви організації на платіжній картці співробітника (за кожну картку)

10 грн.
Плата за зарахування коштів на карткові рахунки співробітників у післяопераційний час (сплачує підприємство)

50 грн.
Відкриття карткового рахунку та видача картки (одноразово)

^ Плату не передбачено

Оформлення платіжної картки (щорічно)


Плату не передбачено


50 грн.100 грн.

Оформлення додаткової платіжної картки (щорічно) для бюджетних організацій

20 грн.

40 грн.

80 грн.
Комісії, що сплачуються співробітниками організації:
Умови відкриття та оформлення платіжних карток
Переоформлення картки в період її дії за ініціативою співробітника (в т.ч. через втрату, крадіжку тощо)

20 грн.

40 грн.

80 грн.
Розблокування картки по причині три разового введення невірного ПІН-коду

^ Плату не передбачено
Переоформлення ПІН-конверту за ініціативою співробітника

10 грн.
Доплата за термінове1 оформлення/ переоформлення картки та/або ПІН-конверту

^ Плату не передбачено

50 грн.

50 грн.
Постановка (блокування) картки в стоп-список (stop-list):

Електронному, процесингового центру

Міжнародному електронному, платіжної системи Visa

Міжнародному паперовому2, платіжної системи Visa


5 грн.
25 грн.
80 USD / гривневий еквівалент/
Незнижуваний залишок

^ Не передбачено
Операції та розрахунки за платіжними картками 3Надання щомісячної виписки по картковому рахунку в Банку

^ Плату не передбачено

Надання позачергової виписки по картковому рахунку в Банку

(починаючи з другої за місяць)

10 грн.

Надання щомісячної виписки по електронній пошті

2,50 грн.

Надання довідки про наявність та стан карткового рахунку (за кожну довідку)

15 грн.

Перегляд залишку по картковому рахунку через банкомат/інформаційний кіоск АТ «БМ Банк» (за кожну операцію)

^ Плату не передбачено

Надання міні-виписки через банкомат/інформаційний кіоск АТ «БМ Банк»

(за кожну операцію)

^ Плату не передбачено

Переказ коштів з карткового рахунку на інший картковий рахунок (в грн.) через банкомат/інформаційний кіоск АТ «БМ Банк» (за кожну операцію)

^ Плату не передбачено

Оплата ПК в торгово-сервісній мережі на території України*


Плату не передбачено

Оплата ПК в торгово-сервісній мережі за кордоном


^ Плату не передбачено

Зняття готівки в банкоматах/касах АТ «БМ Банк»

Плату не передбачено

Зняття готівки в банкоматах мережі «АТМОСФЕРА»4

3 грн.

Зняття готівки в банкоматах/касах 5 інших банків на території України

1,5% + 4 грн.

Зняття готівки за кордоном:

в банкоматах інших банків

у касах 5 інших банків


1,5% мін. 3 USD

1,5% + 3 USD

Поповнення карткового рахунку (не організацією – роботодавцем)

готівкою, через касу АТ «БМ Банк»

безготівковим переказом


Плату не передбачено

Плату не передбачено

Переказ коштів з карткового рахунку за дорученням клієнта на:**

поточний рахунок, відкритий в АТ «БМ Банк»

поточний рахунок, відкритий в АТ «БМ Банк» з метою перерахування в той самий день

власний депозитний або картковий рахунок, відкритий в АТ «БМ Банк»

^ Плату не передбачено


Плату не передбачено

Плату не передбачено
Отримання коштів через касу АТ «БМ Банк» після закриття рахунку

^ Плату не передбачено

Комісія за проведення розслідування (по кожній безпідставно оскарженій транзакції)

50 грн.

Комісія за відмову в авторизації при проведенні операції на суму, що перевищує залишок коштів на картковому рахунку (за винятком еквайрингової мережі АТ «БМ Банк»)

0.35$ / гривневий еквівалент/


Плата за вилучення картки банкоматом іншого банку (за виключенням техн. збоїв)6

15 USD / гривневий еквівалент/

Запит документу, що підтверджує операцію з платіжною карткою при оплаті за прокат автомобіля, авіабілетів, послуг готелю тощо (за запит)6

30 USD / гривневий еквівалент//

Нарахування відсотків на залишок коштів на рахунку, річних, з щомісячною виплатою

1% в грн.

Параметр «Кредитна лінія на картковому рахунку», умови використання овердрафту

Розмір кредитної лінії

^ До 75% від суми заробітної плати, але не менше 50%

Процентна ставка за користування сумою відкритої кредитної лінії 7, річних

^ Не більше облікової ставки НБУ

Процентна ставка за користування овердрафтом/простроченою сумою кредитної лінії 7, річних

50% річнихВартість послуги сплачується у день надання послуги. Не передбачені даними тарифами послуги Банку, надані клієнту, тарифікуються згідно чинних тарифів Банку на такі послуги.   Термін дії карток: Visa Electron/Maestro, MC Standard/Visa Classic– 3 роки; MC Gold/Visa Gold – 2 роки.

* - З картрахунку Клієнта списується 99,5% від оголошеної вартості товарів та послуг;

** - Виплата готівкових коштів з карткового рахунку (лише при втраті, крадіжці або пошкодженні ПК, з обов’язковим наданням заяви про переоформлення платіжної картки ) або перерахування грошових коштів відбувається лише за умови відкриття в АТ «БМ Банк» поточного рахунку.

1–  Видача Банком картки / ПІН-конверту  здійснюється протягом двох банківських днів;

2 –  Комісія стягується на підставі письмової заяви клієнта на блокування картки. Існує 6 регіонів для постановки картки до стоп-листа. Вартість послуги вказана за 1 регіон  за 1 місяць;

3-   ^ При проведенні операції за межами України у відмінній від долару США або євро валюті, здійснюється перерахунок суми операції у долар США (або євро) за встановленим платіжною системою Visa/MasterCard   курсом. Подальший перерахунок суми операції у валюту рахунку здійснюється за комерційним курсом , що встановлюється Банком. При проведенні операції на території України у валюті, відмінній від валюти рахунку, перерахунок суми операції у валюту рахунку здійснюється за комерційним курсом, що встановлюється Банком. Комісія за конвертацію – 1%;

4 – Актуальний перелік банків-учасників на сайті мережі АТМОСФЕРА: www.atmosphere.net.ua;

5 -  У касах банків утримується додаткова комісія банка-еквайра, за винятком операцій, здійснених в касах «Банку Москви» (Росія);

6-  Списується Банком з рахунку не пізніше 5-го робочого дня  з дати списання платіжною системою Visa або MasterCard  такої суми з коррахунку Банку;

7 - Сплачується щомісяця на умовах, передбачених Кредитним договором та/або Договором про відкриття та обслуговування карткового рахунку фізичної особи та/або Договором приєднання.
еще рефераты
Еще работы по разное