Реферат: Формат опису модуля


ФОРМАТ ОПИСУ МОДУЛЯ


Назва модуля: Організація комп'ютерних мереж

Код модуля: ПЗ_6041_С01

Тип модуля: обов’язковий

Семестр: ІV

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5)

аудиторні години – 48 (лекції – 32, лаб. роб. – 16)

Лектор: к.ф.-м.н., доц. Яковина Віталій Степанович

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати загальні принципи побудови, архітектуру і стандартизацію комп'ютерних мереж, принципи і методи доступу до середовища передачі даних, характеристики ліній зв'язку, загальні принципи передачі даних в комп'ютерних мережах, протоколи і алгоритми локальних мереж, структуру і функціонування стеку протоколів ТСР/ІР,

уміти налаштовувати параметри стеку ТСР/ІР в середовищі Windows XP; проектувати і управляти великими комп'ютерними мережами; ефективно обирати і використовувати технології абонентського доступу до Інтернет.

Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

пререквізит: Архітектура комп'ютерів

кореквізити: Основи веб-програмування

Зміст модуля:

Основи мереж передачі даних, технології фізичного рівня, локальні мережі, мережі ТСР/ІР, елементи технологій глобальних мереж

Рекомендована література:

Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 958 с.

Фейт С. TCP/IP: Архитектура, протоколы, реализация (включая IP версии 6 и IP Security). – М.: Лори, 2000. – 425 c.

Новиков Ю.В., Кондратенко С.В. Локальные сети: архитектура, алгоритмы, проектирование. – М.: ЭКОМ, 2000. – 312 c.

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

Методи і критерії оцінювання:

Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування

Підсумковий контроль (70 %, екзамен): тестування (70%)

Мова навчання: українська, англійська
еще рефераты
Еще работы по разное