Реферат: Базисна умова поставки "Incoterms-2000", яка передбачає обов’язки імпортера (покупця) здійснити експортні формальності, це


Базисна умова поставки "Incoterms-2000", яка передбачає обов’язки імпортера (покупця) здійснити експортні формальності, це:+ ЕХW – франко-підприємство

Безумовна пропозиція платнику здійсни­ти платіж вказаної грошової суми готів­кою чи шляхом перерахування грошей на ра­хунок власника цього документа, виписано­го на користь певної особи.+ Іменний чек.

В трамповому судноплавстві суда: + не закріплюються за визначеними напрямками;

Вартість замовлення за відношенням до вартості контракту: + нище приблизно на 10 %

^ Вартість оферти за відношенням до вартості контракту:+ вище, приблизно на 10 відсотків

Вибір принципу лібералізації забезпечується за рахунок застосування:+ режиму найбільшого сприяння

^ Вибрати варіант терміну базисної умови поставки, коли вартість контракту буде найбільшою+ DDU – поставка без сплати мита

Вид акредитива, відповідно до якого заздалегідь бронюються засоби в повній сумі на окремому рахунку.+ Покритий.

^ Вид зовнішньоекономічної діяльності, що не передбачає інвестування:+ експорт;

Вид міжнародного бізнесу, що не передбачає інвестування:+ ліцензування

^ Визначення і обгрунтування суб’єктом міжнародного бізнесу цілей розвитку зовнішньоекономічних зв’язків:+ стратегія міжнародного менеджменту;

Вплив тарифа на економіку країни, який показує збільшення обсягу доходів бюджету та втрати споживача, характеризується:+ ефектом доходів

^ Вплив транспортних витрат на міжнародний менеджмент проявляється в:+ зниженні обсягів торгівлі та рівня спеціалізації країн;

Грошовий документ встановленої форми, який представляє безумовне розпоряджен­ня, наказ чекодавця банку про виплату власнику чека вказаної суми грошей.+ Чек.

Дисконт, що надається за "готівкові" розрахунки (інкасо, акредитив, відкритий рахунок, банківський переказ) за міжнародними договорами купівлі-продажу:+ сконто

Для якої умови оплати за зовнішньотор­говельною операцією є характерним знахо­дження товаророзпорядчих документів у банк імпортера і передача їх імпортерові в момент оплати?+ Інкасо Д/Р.

^ До документів з підготовки імпортної угоди належать:+ замовлення, запит

До документів з підготовки експортної угоди належать:+ оферта, підтвердження заказу, рахунок-проформа;

^ До митних документів належить: + рахунок-фактура (invoise)

До основних зовнішньоекономічних операцій належать:+ зовнішньоторговельні;

До основних реквізитів маркірування товару належать:+ номер контракту, назва країни походження, розміри вантажного місця, вага брутто-нетто

^ До особливостей морського транспорту слід віднести:+ сезонність перевезень;

До особливостей розвитку міжнародного менеджменту в сучасних умовах не відносять:+ спрощення структури світового ринку;

^ До підакцизних товарів при імпорті в Україну не належать:+ комп’ютерна техніка

До суб’єктів міжнародного менеджменту відносять:+ всі відповіді вірні.

^ До сучасних напрямів розміщення міжнародного виробництва відносять:+ всі відповіді вірні

До тарифних засобів регулювання зовнішньоекономічної діяльності належать:+ митне оподаткування;

^ До тарифних засобів регулювання зовнішньоекономічної діяльності належать:+ митне оподаткування

Договір морського страхування може бути укладений на умові:+ без відповідальності за ушкодження, крім випадків катастрофи.

^ Договір морського страхування повинен мати: + письмову форму;

Додаткові рейси здійснюються: + за особливим розкладом та за маршрутом регулярних рейсів;

^ Документ, який містить перелік усіх видів та сортів товарів, що належать до певної партії з зазначенням для кожного місця, кількості та роду товару є:+ специфікація

Документом, який видається судновласником вантажовідправнику, що свідчить про прийняття вантажу до перевезення морським шляхом, є:+ коносамент;

^ Закон попиту і пропозиції означає, що при збільшенні пропозиції:+ попит зменшується, ціни зменшуються;

Згода імпортера (платника) оплатити у встановлений термін переказний вексель (тратту) або виставлений на оплату рахунок.+ Акцепт.

^ Згода прийняти без змін всі умови пропозиції називається:+ акцептом;

Кількість оригінальних екземплярів коносаменту: + 3;

Коносамент – це:+ документ на розпорядження товаром в лінійному судноплавстві;

^ Коносамент виписується: + один раз для перевезення певної партії вантажу;

Корпоративна культура, яка передбачає, що керівництво та персонал є орієнтованими на досягнення максимальної ефективності:+ ринкова

МЕРКОСУР це- …+ інтеграційне угрупування країн Латинської Америки

^ Метод планування міжнародного менеджменту, що передбачає визначення планових орієнтирів і на їх основі розробку поточних завдань планування:+ метод дерева цілей;

Метою аналізу кон'юнктури ринку для експортера є вивчення:+ попиту на продукці, що планується продавати

^ Метою аналізу кон'юнктури ринку для імпортера є вивчення:+ пропозиція продукції, що планується закупати

Міжнародний менеджмент - це:+ система управління зовнішньоекономічними зв’язками суб’єктів світового господарства;

^ Міжнародною угодою, метою якої є лібералізація торговельних відносин та підтримка "режиму найбільшого сприяння" є:+ ГАТТ/ВТО

Назвати вид зовнішньоторговельної діяльності, що передбачає інвестування.+ спільне підприємство;

^ Найбільш оптимальним варіантом участі партнерів у статутному фонді при управлінні міжнародним спільним підприємством є:+ паритетне партнерство

Наслідком перевірки та підпису контрагентами в одному з нижчих кутів кожної сторінки контракту є:+ парафування;

НАФТА це - …+ північно-американська угода вільної торгівлі.

Наявність "подвійного оподаткування" фіксується, коли:+ вводиться експортне мито в країні продавця на товари, які обкладаються імпортним митом в країні покупця

^ Негативним фактором впливу тарифу, є:+ тариф призводить до посилення податкового тягаря на споживачів

Негативним фактором у розвитку іноземної підприємницької діяльності для країни, що отримує інвестиції є:+ репатріація прибутку;

Негативним фактором у розвитку іноземної підприємницької діяльності для країни-рецепієнта ( що отримує інвестиції) є:+ репатріація прибутку

^ Незалежність від оточуючого середовища характерна для: + трубопровідного транспорту.

Об’єктом морського страхування може бути майновий інтерес, пов’язаний з:+ усім перерахованим.

^ Однією з особливостей транспортних послуг є:+ завдяки переміщенню товарів, транспорт забезпечує подовження процесу виробництва і обігу;

ОПЕК це - …+ організація країн-експортерів нафти.

Ордерний коносамент: + передбачає необхідність доставити товар за вказівкою позначеної сторони.

^ Основні принципи функціонування міжнародного менеджменту можна поділити на:+ наукові, системні, взаємовигідні;

Особа, якій адресується наказ про випла­ту векселя.+ Трасат.

^ Питання форми, порядку укладання і виконання зовнішньо-торговельних контрактів регулюється наступними законодавчими актами:+ Конвенцією ООН за Договорами міжнародної купівлі – продажу;

Підхід до вивчення міжнародного менеджменту, який передбачає вивчення взаємозв’язків структурних елементів системи, а також виявлення та аналіз загальних особливостей розвитку міжнародного менеджменту як цілісного системного утворення:+ системно-інтегративний

^ Підхід до відбору персоналу для роботи у міжнародній компанії, який передбачає оцінку виключно кваліфікації робітника без урахування його культури та оточення:+ геоцентризм;

Підхід, який передбачає вивчення взаємозв’язків між структурними елементами системи – це:+ системно-інтегративний.

^ Політико-правове середовище включає в себе:+ рівень політичної стабільності, модель управління економікою, рівень політичного ризику;

Попереднє резервування коштів імпортером на банківському рахунку для здійснення зовнішньоторговельної операції:+ Акредитив.

При виборі форм та методів роботи на зовнішньому ринку здійснюються наступні заходи:+ вивчення торгово-політичних умов роботи, митний режим, наявність вільних економічних зон, транспортні умови країни контрагенту;

^ При створенні міжнародного спільного підприємства важливе значення має наступний показник:+ розмір реально внесеної іноземної інвестиції

Принцип державної політики, що направлений на підтримку, національних виробників готової продукції, який обмежує свободу торгівлі, називається:+ протекціонізмом;

Пропозиція, яка надіслана одному можливому покупцю із зазначенням терміну дії називається:+ тверда оферта;

^ Пропозиція, яка надіслана одному можливому покупцю із зазначенням терміну дії називається:+ тверда оферта

Простий вид організації міжнародного менеджменту передбачає:+ немає вірної відповіді.

^ Рахунок-фактура (invoise) є:+ комерційним документом, що містить вартістну характеристику товару

Рейси, які здійснюються на основі контракту між перевізником та замовником:+ чартерні;

Рєекспорт це:+ ввезення раніше вивезеного товару, що не зазнав обробки чи переробки;

^ Система особистих та колективних цінностей, що підтримуються усіма членами організації:+ корпоративна культура;

Стаття контракту, яка містить перелік обставин "сили, яку неможна передбачити та подолати", що можуть виникнути в процесі виконання угоди купівлі – продажу, є:+ форс – мажорні обставини

^ Створення спільних підприємств є проявом:+ інтернаціоналізації суспільного виробництва;

Ступінь, у якому культури країн світу заохочують використання керівником своєї влади:+ довжина ієрархічної драбини;

^ Суб'єкт, який випускає в обіг гроші, цінні папери, документи.+ Емітент.

Сукупність процесів, показників та умов певного економічного механізму, що характеризується балансом державного регулювання і конкуренції, незалежно від рішень споживачів, корпорацій чи підприємств, називається:+ кон'юнктурою

^ Сукупність ресурсів країни, що можуть використовуватися для розвитку її зовнішньоекономічних зв’язків – це:+ експортний потенціал;

Тарифна ескалація це - …+ збільшення тарифної ставки залежно від ступеня обробки товару

^ У міжнародній статистиці з метою можливості співставлення за базисом поставки CIF розраховуються:+ вартість імпорту

У разі зміни законодавства України іноземний інвестор має право користуватись законами, які мали чинність на момент створення суб'єкту господарювання на протязі:+ 10 років

Угода між банком-емітентом та клієнтом-покупцем, за якою банк бере на себе зобов'язання здійснити платіж бенефіціару на підставі доручення свого клієнта, називається:+ розрахунок за акредитивом

^ Угода між банком-ремітентом та клієнтом-продавцем, за якою банк бере на себе зобов'язання отримати платіж, називається:+ розрахунок за інкасо

Умови страхування без відповідальності за ушкодження, крім випадків катастрофи, передбачають відшкодування збитків:+ від повної загибелі всього або частини вантажу.

^ Уніфіковані правила міжнародної торгівлі "Incoterms" розробляються:+ Міжнародною торговою палатою

Фактори, які є специфічними для експортного сектору - розвиваються, а фактори, які є специфічними для сектора, що конкурує з імпортом – регресують, - є твердженням теорії:+ специфічних факторів виробництва

^ Фірмовий чек виписується:+ Фірмою на одержувача.

Франко вздовж борту судна" є суттєвим змістом базисної умови поставки:+ FAS

Хто виставляє акредитив?+ Покупець.

Цінний папір, який оформлюється у су­ворій відповідності до вимог закону і міс­тить безумовне абстрактне грошове зо­бов'язання.+ Вексель.

Чек може бути виписаний тільки:+ У національній або іноземній валюті.

Чек, що може передаватися іншій юри­дичній особі для отримання коштів за ним, без здійснення індосаменту:+ Чек на пред'явника.

Яка умова оплати є найбільш сприятли­вою для експортера?+ 100% аванс.

Який термін дії чека у межах країни:+ 8 днів.

Якого виду акредитива самий ненадійний для експортера?+ Відзивний.
еще рефераты
Еще работы по разное