Реферат: Севастопольська міська державна адміністрація

СЕВАСТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА

АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНА

Рішенням ____ сесії V скликання

Севастопольської міської Ради

від «____»_________ 200_ р. № _______

Голова міської Ради

______________________ В.В. Саратов


"____ ”_______________200___г.
^ УЗГОДЖЕНО: УЗГОДЖЕНО:

(експертний висновок додається)


Міністерство економіки Представництво

України Держкомпідприємництва

у м. Севастополі

___________________________ ______________________________ ___________________________ ______________________________

___________________________ ______________________________

«____» ___________ 2008 р. «____» __________2008 р.


м. Севастополь – 2008 р.


З М І С Т


стор.


Введення……………………………………………………………....... 3

І. Паспорт Регіональної програми розвитку малого

підприємництва в м. Севастополі на 2009 -2010 роки..................... 3


ІІ. Аналіз стану розвитку малого підприємництва………………... ........ 9


ІІІ. Заходи Програми:………………………………………………….. ..... 19

1. Впорядкування нормативно-правового регулювання

підприємницької діяльності…………………………………….. .......19

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна політика підтримки

малого підприємництва………………………………………….........19

3. Ресурсна та інформаційна підтримка………………………...............20

4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва…........ ....20

5. Підвищення кваліфікації кадрів в сфері підприємництва….......... ...20


ІV. Організація та контроль виконання Програми...................................... 20


V. Заходи щодо реалізації Регіональної Програми розвитку малого

підприємництва в м. Севастополі на 2009-2010 роки………..................22


ВВЕДЕННЯ


Програма визначає комплекс заходів, розробка і реалізація яких здійснюється на регіональному рівні.

Основні положення і заходи Програми є комплексом узгоджених по виконавцях, термінах і ресурсах конкретних дій, направлених на створення сприятливих економічних, правових, організаційних, фінансових, матеріально-технічних, інформаційних, кадрових і соціальних умов для прискорення процесу розвитку малого підприємництва в регіоні, становлення його як одного з провідних секторів економіки, формування партнерських відносин між владою і бізнесом.

Подальший розвиток малого підприємництва, як одного з найбільш дієвих засобів рішення таких соціально-економічних завдань, як структурна перебудова економіки, перехід її до інноваційної моделі розвитку, прискорення розвитку внутрішнього ринку товарів, робіт і послуг, зростання інвестиційної активності, обмеження монополізму і розвиток конкуренції, створення нових робочих місць і забезпечення самозайнятості населення, збільшення бюджетних надходжень, є одним з головних чинників успішного здійснення ринкових реформ, економічної стабілізації, зростання виробництва і споживання, зниження соціальної напруженості і підвищення добробуту людей.


^ Загальна характеристика м. Севастополя


Площа території – 1,079 тис.кв.км, з них суша – 0,843 тис.кв.км, (у т.ч. міська територія – 12%, сільськогосподарська зона – 38%, ліси та гори –50%), морська акваторія – 0,236 кв. км.

^ Кількість населення – 379,3 тис.осіб, у тому числі яке проживає постійно - 377,4 тис.осіб. Кількість працездатного населення - 187,4 тис.осіб або 49,7% до постійно проживаючих.

^ Специфіка регіону – судноремонт, суднобудування, приладобудування, обслуговування Військово-Морських сил України та Чорноморського Флоту Російської Федерації, рибне та портове господарство, виноградарство та виноробство, рекреація і туризм.

^ Відсоток безробітних (6884) до усього працездатного населення (%) – 3,7%, що нижче середнього рівня безробіття в Україні (6,2%) на 2,5%.


1. Паспорт Регіональної програми розвитку малого

підприємництва в м. Севастополі на 2009 -2010 роки:Назва програми: Регіональна програма розвитку малого підприємництва в м.Севастополі на 2009-2010 роки.

Підстави розробки:

- Закон України від 19.10.2000 №2063-ІІІ «Про державну підтримку малого підприємництва»;

- Закон України від 21.12.2000 №2157-ІІІ «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні»;

- Закон України від 23.03.2000 №1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;

- Закон України від 18.03.2004 №1621-ІV «Про державні цільові програми»;

- Указ Президента України від 12.05.2005 № 779/2005 «Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва»;

- Указ Президента України від 15.07.2000 № 906/2000 «Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності»;

- відповідні акти Кабінету Міністрів України, інші програмні, законодавчі та нормативно-правові документи щодо регулювання та розвитку підприємництва, а також Методичні рекомендації щодо формування і реалізації програм розвитку малого підприємництва, затверджені головою Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.


Розробник програми: Севастопольська міська державна адміністрація.
Мета програми: забезпечення сталого розвитку малого підприємництва та підвищення його ролі у соціально-економічному житті регіону шляхом налагодження ефективного діалогу влади та бізнесу із залученням державних фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого, науково-технічного та інвестиційного потенціалу суб’єктів господарської діяльності.
Пріоритети програми: Пріоритетними напрямами підтримки та розвитку малого підприємництва м. Севастополя визначені:

- підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики;

- удосконалення системи державної реєстрації суб’єктів господарювання та дозвільної системи;

- удосконалення фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки;

- впровадження ринкових підходів до ресурсного забезпечення суб’єктів підприємництва;

- розвиток інфраструктури підтримки підприємництва та удосконалення інформаційного забезпечення;

- розвиток системи освітніх послуг для малого та середнього підприємництва;

- збільшення надходжень до бюджету від суб’єктів підприємництва та покращення соціальної ситуації в місті;

- консолідація зусиль органів влади та об’єднань підприємців з питань підтримки малого бізнесу.


Завдання програми:

- формування сприятливих нормативно-правових умов для започаткування та ефективного провадження підприємницької діяльності;

- запровадження фінансово-кредитних механізмів підтримки малого підприємництва;

- удосконалення ресурсної підтримки суб’єктів малого підприємництва;

- подальший розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, підвищення якості та розширення спектру їх послуг;

- розширення можливостей інформаційного забезпечення підприємців;

- забезпечення зайнятості населення шляхом створення нових (економічно доцільних) робочих місць, самозайнятості;

- підвищення рівня підприємницької активності сільського населення;

- розвиток системи підготовки висококваліфікованих кадрів для сфери підприємництва;

- підвищення підприємницької культури населення.


Основні принципи програми:

- принцип об’єктивності (Програму розроблено на основі даних органів державної статистики, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування);

- принцип гласності (доступність для громадськості);

- принцип самостійності (полягає в тому, що місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, в межах своїх повноважень, відповідають за розробку, затвердження та виконання Програми. Розробка Програми забезпечує координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування);

- принцип рівності (дотримання прав та врахування інтересів органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та суб’єктів підприємницької діяльності).


Терміни реалізації програми: 2009-2010 роки.
Обсяг фінансування: Загальний обсяг фінансування Регіональної програми розвитку малого підприємництва в м.Севастополі на 2009-2010 роки планується у розмірі 5040 тис.грн., у тому числі за рахунок:


місцевого бюджету - 990 тис.грн.:

на 2009 рік – 490 тис.грн.

на 2010 рік - 500 тис.грн.

інших джерел - 4050 тис.грн.:

на 2009 рік – 1450 тис.грн.

на 2010 рік – 2600 тис.грн.


Очікувані результати: Підвищення ролі малого підприємництва у соціально-економічному розвитку м. Севастополя сприятиме:


- зростанню кількості суб’єктів малого підприємництва;

- зростанню податкових надходжень від суб’єктів малого підприємництва до бюджетів усіх рівнів;

- створенню нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва;

- збільшенню обсягів реалізації продукції малими підприємствами у загальному обсязі реалізації продукції регіону.


Таблиця 1
п/п

Очікувані кінцеві результати

від реалізації Програми

^ Вихідні дані

на початок дії Програми

(очікується

у 2008 році)

Очікувані результати

2009

2010

1

2

3

4

5

1

Кількість малих підприємств - одиниць3076

3130

3190

2

Кількість малих підприємств на 10 тисяч осіб населення (одиниць)

81

82,6

84,2

3

Кількість фізичних осіб-підприємців -

тисяч одиниць

24

25

26

4

Кількість фермерських господарств - одиниць

33

34

36

5

Загальна площа сільгоспугідь фермерських господарств (з урахуванням орендованих земель) - га

173,5

179,0

190,0

6

Середньорічна кількість зайнятих працівників на малих підприємствах (тис. осіб) - усього

17,3

17,7

18,5

7

Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств - млн. грн.

891,7

936,0

1050,0

8

Частка малого підприємництва у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) регіону - %

9,1

9,2

9,4

9

Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого підприємництва - млн. грн..

290,5

365,0

456,0

10

Частка податкових надходжень від діяльності малого підприємництва у загальному обсязі податкових надходжень - %


24,5


25,0


26,0

11

Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва - одиниць:

103

101 *

108
- бізнес-центри

4

5

5
- бізнес-інкубатори

-

1

1
- лізингові центри

-

1

1
- фонди підтримки підприємництва

1

1

1
- небанківські фінансові кредитні установи

16

10 *

12
- інвестиційні фонди

7

4 *

5
- технопарки

-

1

1
- інформаційно-консультативні установи

60

63

65

12

Громадські об’єднання підприємців - одиниць

15

15

16

13

Кількість безробітних, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації -

тисяч осіб


700

750

780

14

Кількість створених нових робочих місць - одиниць

8350

8400

8450

* - з урахуванням фінансової кризи

^ Специфіка та пріоритетні напрями розвитку м.Севастополя


Специфіка Севастопольського регіону полягає, перш за все, у тому, що впродовж тривалого часу промисловість створювалася, а основні виробничі структури орієнтувалися на забезпечення потреб військово-промислового комплексу. Згортання оборонних замовлень і відсутність достатніх коштів на реалізацію програм конверсії привело до істотного (в порівнянні з радянським періодом) падіння об'ємів виробництва і вивільнення трудових ресурсів, з яких багато хто не зміг знайти роботу в альтернативних секторах економіки.

Іншою негативною складовою специфіки регіону є обмеженість території в порівнянні з областями України та практично повна відсутність природних ресурсів (за винятком флюсів, щебеня і будівельного каменя), власної сировини для переробки продукції (окрім винограду і фруктів), що стримує можливості розвитку різноманітних видів бізнесу, у т.ч. малого підприємництва.

Істотну проблему складає те, що значна частина земель міста, які могли б бути використані для ведення господарської діяльності і, особливо, для розвитку курортно-туристичної індустрії, зайняті військовими формуваннями Чорноморського Флоту Російської Федерації і ВМС України.

Окрім цього, згідно з міждержавними угодами між Україною і Росією, місто не одержує адекватної віддачі від оренди землі, виділеної для розміщення підрозділів ЧФ Росії, чим ущемляються його права згідно з земельним і бюджетним законодавством України, і місто недоотримує значну суму коштів, які могли б бути направлені на поліпшення соціальної і економічної обстановки в місті, у т.ч. на розвиток малого підприємництва.

До позитивної складової специфіки регіону можна віднести вигідне географічне положення Севастополя; наявність інфраструктури автомобільних, залізничних, водних та повітряних (у 2002 р. відкритий і у даний час розвивається цивільний аеропорт «Севастополь» («Бельбек») комунікацій; високу кваліфікацію трудових ресурсів; сприятливі природнокліматичні умови; багаті культурні та історичні традиції.

При ефективному використанні даних переваг можна розглядати перспективи розвитку регіону як крупного міжнародного торговельно-промислового, наукового і туристично-рекреаційного центру півдня України.

^ Пріоритетними напрямами розвитку Севастопольського регіону з урахуванням його специфіки, і відповідно до затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 р. №1017 «Програми сталого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку міста Севастополя на період до 2015 року» є:

прискорення переходу на інноваційний шлях розвитку, перш за все таких провідних галузей економіки міста, як суднобудування і судноремонт, машинобудування і металообробка, приладобудування і радіоелектронна промисловість, транспорт і портове господарство, рибна промисловість, а також науково-дослідних і конструкторських установ, у т.ч. через створення технопарків, виробничо-технологічних комплексів, фінансово-промислових груп, а також нових технологічних виробничих комплексів – кластерів, де переважно можуть бути задіяні суб'єкти підприємницької діяльності;

розвиток сфери житлово-комунального господарства (газифікація, теплопостачання, електропостачання, водозабезпечення, транспортні мережі), створення альтернативних структур на високо монополізованих ринках, перш за все з надання житлово-комунальних послуг;

проведення комплексу заходів щодо екологічного оздоровлення регіону, стимулювання до розробки і реалізації природоохоронних програм малих підприємств;

формування високо розвинутої туристично-рекреаційної інфраструктури і забезпечення активної участі у цьому процесі суб'єктів малого бізнесу;

впровадження енерго- і ресурсозберігаючих технологій, у т.ч. перспективних розробок малих підприємств;

збільшення об'ємів виробництва сільськогосподарської продукції, як традиційного для регіону асортименту, так і нових видів, за рахунок впровадження нових агротехнологій по її виробництву, збереженню і переробці, як провідними підприємствами АПК регіону, так і суб'єктами малого підприємництва (зайнятими перш за все у сфері переробки і упаковки продукції з впровадженими у цьому процесі прогресивними технологіями), розвиток фермерських господарств;

використання вигідного географічного положення міста для створення зручних транснаціональних транспортних коридорів, що стимулюватиме активізацію ділової активності як крупних підприємств, так і малого бізнесу;

розвиток суб'єктами малого підприємництва міста сучасної мережі підприємств торгівлі, громадського харчування і сфери послуг, що відповідає потребам і смакам різних категорій населення;

сприяння переміщенню трудових ресурсів з традиційних галузей матеріального виробництва у сферу наукоємних виробництв, підприємств з високою часткою доданої вартості і підприємств сфери обслуговування;

розвиток міського транспорту, зв'язку, сервісних і інформаційних систем з широким залученням до даних проектів малих підприємницьких структур;

вирішення гострих соціальних проблем, створення нових робочих місць, у першу чергу в сфері малого бізнесу;

розвиток міжрегіональної і міжнародної співпраці в рамках Європейського вибору України, перш за все, з країнами Причорноморського регіону, а також в частині реалізації Угод з Російською Федерацією з питань Чорноморського флоту, реалізація перспективних спільних інвестиційних і інноваційних проектів, забезпечення повноправної участі в них суб'єктів малого підприємництва.ІІ. Аналіз стану розвитку малого підприємництва


Мале підприємництво – це багатогранне соціально-економічне явище, розвиток якого суттєво впливає на загальний стан економіки і є виразним показником становлення демократичного суспільства. Зміцнення цього сектора сприяє вирішенню проблеми зайнятості населення, насиченню вітчизняного ринку товарами і послугами, підвищенню добробуту громадян і держави в цілому.

У сучасних умовах мале підприємництво є потужним ресурсом розвитку економіки Севастополя. Ефективне його використання у значній мірі залежить від системного програмного регулювання цієї сфери на місцевому рівні.


^ 2.1. Стан розвитку і місце малого підприємництва

у економіці Севастополя


Аналізуючи основні показники розвитку малих підприємств за 2006-2007 роки, можна зробити висновок щодо динамічного зростання кількості малих підприємств, об'ємів їх продукції при скороченні чисельності зайнятих в малих підприємствах, що розпочалося ще у попередні роки.

За даними міського управління статистики станом на 01.01.2008 року в м.Севастополі функціонувало 3076 малих підприємств – суб’єктів господарської діяльності, що на 12% більше, ніж у минулому році. Їх частка у загальній кількості діючих підприємств міста дорівнює 88%.

Створення малих підприємств відбувалося переважно шляхом утворення нових підприємств. Найбільш активно створювалися підприємства таких видів економічної діяльності, як торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (26% від загальної кількості створених малих підприємств) та у сфері операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям (24%).

У м.Севастополі на 10 тисяч осіб наявного населення припадає 81 мале підприємство, що на 9,1% більше середнього показника по Україні та на 12,5% більше, ніж у 2006 році (72).

За видами економічної діяльності у 2006-2007 роках з загальної кількості малих підприємств найбільшу питому вагу становили підприємства оптової та роздрібної торгівлі та ремонту (26,2%), операцій з нерухомістю (24,5%), будівництва (13,7%), промисловості (13,4%), транспорту і зв’язку (7,2%), діяльності готелів та ресторанів (5,0%), з надання послуг у сфері культури та спорту (3,6%), сільського та лісового господарства (1,0%).

Більше половини малих підприємств міста функціонує у сфері торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку та операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям.

Середня кількість зайнятих працівників на малих підприємствах у 2007 році становила 17272 особи, у тому числі найманих – 17021 особа.

На торговельних підприємствах половина працюючих орієнтована на оптову торгівлю та посередництво в оптовій торгівлі (50,3% від загальної кількості найманих працівників на малих торговельних підприємствах) і роздрібну торгівлю та ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку (42,0%).

Зайнятість працюючих на малих підприємствах за видами економічної діяльності представлена таким чином:

- операції з нерухомістю (23,5%),

- промисловість (18%),

- виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (13%),

- легка промисловість, хімічна та нафтохімічна промисловість – по 7% відповідно.

- підприємства оптової і роздрібної торгівлі та ремонту -18%,

- будівництво – 15% від загальної кількості працюючих на малих підприємствах.

Менш за усе (201 особа) працюють в сільському та лісовому господарстві.

Рівень зайнятості на малих підприємствах (кількість найманих працівників у відсотках до кількості населення у працездатному віці) становив 9%.

За підсумками 2007 року середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника на малих підприємствах м.Севастополя становила 696 грн. і зросла порівняно з 2006 роком на 26%.

Із загальної кількості діючих у звітному році малих підприємств фактично реалізовували продукцію та надавали послуги 2066 підприємств або 67,2%. Обсяг реалізованої ними продукції (робіт, послуг) становив 891,8 млн.грн. (збільшення до 2006 року 26,3%) або 9,1% від загального обсягу реалізації в економіці міста.

Найбільша питома вага в обсязі реалізованої продукції належала підприємствам торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 34%, промисловості – 16,4%, у сфері операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям – 16,2% та будівництва – 15%.

Подальший розвиток малого підприємництва значною мірою залежить від інвестиційної політики підприємств.

Занепад реальної економіки, зокрема, промислового виробництва останніх років негативно вплинув на загальну структуру економіки міста. Враховуючи традицію міста як морського порту, критично важливим є розвиток міста із залученням інвестицій в подальший розвиток морегосподарського комплексу, морської транспортної логістики і бази суднобудування. У списку пріоритетів знаходиться залучення промислових інвестицій з високим науково-технічним потенціалом і високими природоохоронними вимогами.

За підсумками 2007 року обсяг валових капітальних інвестицій в основний капітал склав 1088,6 млн.грн. (зростання у порівнянні з 2006 роком на 21,8%) або 85% до загального обсягу інвестицій. Інвестиційну діяльність здійснювали 32% підприємств малого бізнесу м.Севастополя.

Практично весь обсяг валових інвестицій в основний капітал був направлений в матеріальні активи (99,8 %), у тому числі на:

будівництво та поліпшення земель - 56%

придбання основних засобів - 43,8%.


Фінансовий результат малих підприємств за 2007 рік (без урахування фермерських господарств, фізичних осіб - СПД) від звичайної діяльності до оподаткування склав 36,5 млн.грн. збитків (загальна сума прибутку – 75,8 млн.грн., збитків – 112,3 млн.грн.). Для порівняння: у 2006 р. малі підприємства спрацювали із загальним збитком у 38,9 млн.грн.

У 2007 р. прибутково працювали 60,5% малих підприємств (2006 рік - 58%).

У той же час, впродовж 2007 року збитково працювало 39,5% малих підприємств.


^ 2.2. Проблемні питання малого підприємництва


Не дивлячись на певні позитивні зміни, що відбуваються в підприємницькому секторі, активізацію його діяльності, у сфері розвитку підприємництва існує немало проблем, які необхідно вирішувати не тільки на регіональному рівні, але й на державному.

Головними з них є такі:

не врегулювання проблем, пов'язаних із зайвим затягуванням процесів оформлення, не затвердженням Кабінетом Міністрів України переліку видачі дозвільних документів для початку бізнесу, не вирішенням законодавчо-нормативних і технічних проблем з впровадження дозвільної системи за принципом «єдиного вікна», недосконалість нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності;

недостатня робота органів влади та місцевого самоврядування з реалізації державної регуляторної політики;

недосконалість податкової системи і високий рівень податків;

проблеми з фінансуванням проектів, особливо починаючих підприємців, із-за дефіциту стартового капіталу, високих процентних ставок за кредитами банків і неприйняття Закону про мікрокредитування суб'єктів малого бізнесу, нерозвиненості систем взаємного кредитування і кредитно-гарантійних установ;

складність доступу до матеріальних ресурсів, що знаходяться в державній і комунальній власності (земельним ділянкам, нежилим приміщенням, устаткуванню, інженерним комунікаціям);

практично повна відсутність матеріально-технічної і, перш за все, фінансової підтримки малого бізнесу з боку держави, відсутність налагодженої системи гарантій і страхування кредитних і інвестиційних ризиків;

дефіцит кваліфікованих фахівців для роботи у ринкових умовах; слабка підготовка багатьох підприємців в питаннях законодавства та здійснення практичної діяльності і проблеми доступу до інформаційних ресурсів;

недостатня увага до питань залучення у підприємницьку діяльність молоді, жінок, безробітних, інвалідів, звільнених в запас військовослужбовців;

часто невиправдане втручання державних контролюючих органів у діяльність підприємницьких структур, а також прояви корупції:

політична нестабільність у державі.


Не сприяє ефективному підйому підприємницької активності і загальна складна економічна ситуація в країні, що посилюється до того ж на місцевому рівні регіональною специфікою Севастопольського регіону, яка полягає у тому, що міська промисловість при її створенні спочатку орієнтувалася на обслуговування ВПК, фондо- та наукоємні види виробництв, а сільське господарство є складним технологічним комплексом з тривалим циклом виробництва (перш за все виноградарство, виноробство і садівництво), у зв'язку з чим впровадження суб'єктів малого бізнесу у традиційні сфери міської економіки дуже ускладнено. З іншого боку, дефіцит землі, вільних виробничих площ, устаткування і сировини для переробки також перешкоджає розвитку нового вигляду і напрямів діяльності малого підприємництва.

^ 2.3 Результати виконання Регіональної програми розвитку малого підприємництва в м. Севастополі на 2007-2008 роки


Тенденції розвитку малого бізнесу

За даними ДПА в місті Севастополі загальна кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності на 01.10.2008 р. складає 36,6 тисяч чоловік, в т.ч. 12,8 тис. – юридичних осіб і 23,9 тис. – фізичних. При цьому зростання загального числа підприємців до початку року складає 7,6% і 10,0% - до відповідного періоду 2007 р. Із загального числа підприємців понад 30 тис. юридичних і фізичних осіб (або 82%) працюють і платять податки.

Всього від СПД до бюджету міста за 9 місяців 2008 року надійшло податків і зборів на суму 176,7 млн. грн, що на 44,1% більш, ніж у відповідному періоді минулого року.

Частка надходжень від суб'єктів малого підприємництва до бюджетів всіх рівнів збільшилася з 22,1% у минулому році до 24% у 2008 році.

Малий бізнес Севастополя як і раніше орієнтований на торговельну діяльність (34%), промисловість (16%), операції з нерухомістю (16%), будівництво (15%), транспорт (7%).


Реалізація Регіональної програми

розвитку малого підприємництва

Не дивлячись на відсутність в 1 півріччі 2008 року фінансування Програми (джерело – кошти від проведення земельних аукціонів з продажу права оренди землі), робота по реалізації Регіональної програми розвитку малого підприємництва в м. Севастополі на 2007-2008 роки, прийнятої рішенням міської ради 10.04.2007 р. № 1782, продовжувалася.

У реалізації програми активну участь беруть фахівці Севастопольської торгово-промислової палати, КП «Агенція економічного розвитку міста», Міського центру зайнятості, школа ОСБІ (основи сприяння бізнесу), регіональне відділення Спілки малих, середніх і приватизованих підприємств, регіональне відділення Спілки промисловців, аграріїв і підприємців, уповноважений Держкомпідприємництва по захисту прав підприємців, регіональна робоча група по реалізації президентського проекту «Українська ініціатива» і багато інших. Далі докладніше.


Фінансування Регіональної програми

На виконання Програми бюджетом на 2007 рік передбачені кошти у розмірі 100 тисяч гривень, які були повністю освоєні та були направлені:

- на просування інвестиційної привабливості м. Севастополя шляхом організації роботи пересувного мультимедійного виставкового комплексу з використанням виставкових технологій ДКП «Агенція економічного розвитку»;

- на організацію на конкурсній основі спеціалізованих навчальних програм (курсів, семінарів, тренінгів, конференцій) по найбільш затребуваних напрямах організації і ведення бізнесу;

- на реалізацію президентського проекту «Українська ініціатива» з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва;

- на проведення дослідницької роботи за визначенням результативності підтримки підприємництва та інші.

З урахуванням успішного досвіду проведення аукціонів у 2007 році джерелом фінансування Програми на 2008 рік був визначений спеціальний фонд, який формується за рахунок надходжень від проведення аукціонів з продажу права оренди земельних ділянок, та передбачено фінансування у розмірі 150 тис. грн.

Однак, у зв’язку з законодавчими проблемами аукціони почали проводитися тільки в вересні поточного року, що суттєво зменшило обсяги надходжень до спеціального фонду. Оскільки кошти спеціального фонду очікує житлово-комунальна сфера міста, яка сьогодні в першу чергу потребує розв’язання питань розрахунків за газ та інші, фінансування заходів програми перебувають під великим сумнівом.


Соціальна спрямованість заходів по

підготовці кадрів для підприємництва

Оскільки державна політика останніх років носить соціально-направлений характер, першим кроком на шляху ефективного ведення підприємницької діяльності є обізнаність суспільства про основи ведення бізнесу. У епоху кардинальних суспільних змін, коли люди активно міняють сферу діяльності, зростає роль навчальних структур по підготовці і перепідготовці кадрів для підприємництва.

В рамках Регіональної програми розвитку малого підприємництва в м.Севастополі на 2007 – 2008 роки міським центром зайнятості проводиться робота із створення нових робочих місць для незайнятого населення. За 9 місяців 2008 року в місті за рахунок всіх джерел фінансування створено 8214 нових робочих місць. Підприємствами, установами і організаціями міста створено і укомплектовано кадрами 1863 робочих місця. Фізичними особами – суб'єктами підприємницької діяльності для найнятих робітників створено 3596 робочих місць. В районних державних адміністраціях зареєстровано 2746 приватних підприємців з числа безробітних. Річне завдання з розширення сфери надання умов праці (утворити 8,0 тис. робочих місць) виконано на 102,7%.

З початку 2008 року за сприяння міської служби зайнятості організували власну справу як суб'єкти підприємницької діяльності 41 безробітний, що отримали виплату одноразової допомоги з безробіття для організації підприємницької діяльності за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного страхування України на випадок безробіття на загальну суму 300,8 тис. грн.

З метою забезпечення зайнятості громадян, які потребують додаткових гарантій соціального захисту, і безробітних з тривалим періодом безробіття, організується працевлаштування цих категорій населення з наданням дотації роботодавцям. За 9 місяців 2008 року за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного страхування України на випадок безробіття надані дотації 61 роботодавцю, в т.ч. 9 приватним підприємцям.

На фінансування діючих і знов створених дотаційних робочих місць з початку року витрачено 711,5 тис. грн.

Майбутні підприємці з числа безробітних, які бажають отримати виплату одноразової допомоги з безробіття для відкриття власної справи, проходять в центрі зайнятості спеціалізований курс підвищення кваліфікації ^ ІІІ. Заходи Програми

На подолання вищезгаданих проблем, активізацію підтримки малого підприємництва з боку держави, консолідацію зусиль місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування і об'єднань підприємців по створенню сприятливого підприємницького клімату в регіоні направлені заходи даної Програми, які висвітлені у пяти розділах (таблиця 3):


^ Розділ І - Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності

Передбачає впорядкування нормативно - правового регулювання підприємницької діяльності з удосконалення нормативно-правових актів регіонального рівня, організацію контролю за додержанням законів та інших нормативно-правових актів, спрямованих на розвиток підприємництва.


^ Розділ 2 - Фінансово-кредитна та інвестиційна політика

підтримки малого підприємництва

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва у регіоні передбачає мобілізацію фінансових ресурсів з усіх джерел фінансування відповідно до діючого законодавства для забезпечення ефективного функціонування малого бізнесу. Підтримка здійснюватиметься за рахунок бюджетних коштів та інших залучених джерел фінансування. При цьому передбачається сприяти розвитку мережі фінансових установ, що кредитують малі підприємства на пільгових умовах.

Реалізація заходів Програми з питань фінансово-кредитної та інвестиційної політики дозволить розширити коло джерел фінансування малих підприємств і збільшити можливість та ймовірність отримання ними фінансово-кредитної допомоги.

Одним з пріоритетних напрямків Програми є підтримка інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єктів підприємництва.


^ Розділ 3 - Ресурсна та інформаційна підтримка

Комплекс заходів з матеріально-технічної підтримки суб’єктів господарювання передбачає створення банку даних нежитлових приміщень, об’єктів незавершеного будівництва та обладнання, які можуть бути передані підприємцям в оренду або у власність шляхом аукціонів, конкурсів і тендерів, та забезпечення його актуального стану, створення умов для розвитку лізингу, поліпшення умов ресурсного забезпечення малого підприємництва.

Інформаційна підтримка засобами масової інформації охоплює заходи щодо створення системи забезпечення інформацією суб’єктів малого підприємництва, формування позитивної громадської думки, розповсюдження інформації про діяльність суб’єктів підприємництва, активізації участі представників громадських об’єднань підприємців у роботі координаційних рад з питань розвитку малого підприємництва, видання інформаційних бюлетенів, довідників, використання телебачення і преси для оперативного інформування суб’єктів підприємництва, залучення до співпраці Севастопольської торгово-промислової палати з метою отримання підприємцями новітньої ділової інформації тощо.


^ Розділ 4 - Формування інфраструктури підтримки підприємництва

Основними елементами існуючого базового блоку об’єктів інфраструктури розвитку підприємництва є відділення банків, бізнес-центри, інформаційно-консультативні служби, громадські об’єднання підприємців.

На виконання п.131 заходів Програми сталого соціально-економічного, екологічного та культурного розвитку м.Севастополя на період до 2015 року, затвердженої постановою КМУ від 27.07.2006 р. №1017, за умови фінансової та матеріально-технічної підтримки міста передбачено створення в м.Севастополі єдиного бізнес-центру для надання широкого комплексу послуг суб’єктам підприємництва на пільговій або на безоплатній основі та бізнес-інкубатор для починаючих підприємців з фінансуванням із д
еще рефераты
Еще работы по разное