Реферат: Робоча навчальна програма дисципліни "Податковий менеджмент" для студентів наступних напрямів підготовки та спеціальностей: Шифр напряму підготовкиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Кафедра менеджменту, податкової та бюджетної політики


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної роботи

проф. Гаврилюк С.В.

______________________2010р.


Робоча навчальна програма

дисципліни “Податковий менеджмент”

для студентів наступних напрямів підготовки та спеціальностей:

Шифр напряму підготовки

Найменування напряму підготовки

Шифр спеціальності

Найменування спеціальності

0501

Економіка та підприємництво

8.050114

Оподаткування


^ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Луцьк - 2010

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Напрям: ^ 0501 "Економіка та підприємництво"

Спеціальність: 8.050114 "Оподаткування"

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Кількість кредитів, відповідних ECTS: ^ 3

Загальна кількість годин: 108 годин

Тип курсу: обов’язковий

Рік підготовки: 5

Семестр: 1

Лекції: 26 годин

Практичні: 28 годин

Самостійна робота: 28 годин

Індивідуальна робота: реферат, 26 годин

Модулів: 3

Змістовних модулів: 2

Вид контролю: залік


^ 2. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

Тема

Кількість годин, відведених на:

Лекції

^ Практичні заняття

Самостійну роботу

Індивідуальну роботу

Змістовий модуль I. Державний податковий менеджмент

Тема 1. Теоретичні основи управління оподаткуванням в Україні

2

2

4

4

Тема 2. Організаційно-правові засади державного податкового менеджменту

4

4

2

2

Тема 3. Податкове прогнозування і планування – складова державного податкового менеджменту

2

2

2

2

Тема 4. Податкове регулювання як складова державного податкового менеджменту

2

2

2

2

Тема 5. Податкове адміністрування

2

2

2

2

Тема 6. Податковий контроль – складова фінансового контролю і податкового механізму

2

2

2

2

^ Змістовий модуль II. Корпоративний податковий менеджмент.

Тема 7. Корпоративний податковий менеджмент у системі управління оподаткуванням

4

4

2

2

Тема 8. Податковий облік і розрахунок податкових платежів підприємства

2

2

2

2

Тема 9. Бюджетування податків

2

2

2

2

Тема 10. Податкове планування у системі корпоративного податкового менеджменту

2

2

2

2

Тема 11. Міжнародне податкове планування

2

2

2

2

Тема 12. Морально-етичні та фіскально-соціологічні аспекти податкового менеджменту в Україні
2

4

2

Всього годин:

 26

28 

28

26 


^ 3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЗАЛІК:

Менеджмент як універсальний інструмент управління

Управління оподаткуванням в умовах трансформації економіки

Державна податкова служба як основний орган управління оподаткуванням

Поняття та сутність державного податкового менеджменту

Предмет, об’єкт і завдання державного податкового менеджменту

Функції державного податкового менеджменту

Еволюція податкового менеджменту в Україні

Зміст поняття “податкове прогнозування і планування”

Фактори, які впливають на якість планування і прогнозування

Методи податкового прогнозування і планування

Прогнозування (планування) окремих податків і зборів

Податкове регулювання й економічна політика держави

Принципи податкового регулювання

Інструменти податкового регулювання

Податкові пільги

Поняття, склад, об’єкти та суб’єкти податкового адміністрування

Адміністрування податкового зобов’язання

Податкове повідомлення та податкова вимога

Адміністрування податкового боргу

Зміст податкового контролю

Порядок проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності органами ДПС України

Основні причини і типові правопорушення у сфері оподаткування

Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства

Поняття і сутність корпоративного податкового менеджменту

Податкова політика підприємства

Функції корпоративного податкового менеджменту

Організація податкового обліку на підприємстві

Первинні облікові документи

Податкові регістри та податкова звітність

Місце і роль бюджетування податків у системі бюджетування підприємства

Принципи бюджетування податків

Особливості бюджетування окремих податків

Поняття і сутність податкового планування

Принципи податкового планування

Методи податкового планування

Види й етапи податкового планування

Міжнародне податкове право як основа податкового планування

Використання в міжнародному податковому плануванні угод про запобігання подвійному оподаткуванню

Поняття офшорів та їх основні види

Морально-етичні та фіскально-соціологічні аспекти податкового менеджменту в Україні.

^ 4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

Конституція України.

Закон України «Про державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів» від 22 грудня 1994 р. № 320/94-ВР.

Закон України «Про плату за землю» від 19.09.96 р. № 378/96-ВР.

Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 10.02.97 р. № 75.

Закон України «Про систему оподаткування» від 18.02.97 р. № 77/97-ВР.

Закон України «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 р.
№ 168/97-ВР.

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. № 283.

Закон України «Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року» від 5 червня 1997 року № 314/97-ВР.

Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26 червня 1997 року № 400/97-ВР.

Закон України «Про збір на обов’язкове соціальне страхування» від 26.06.97 р. № 402.

Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 05.02.98 р. № 83/98-ВР.

Закон України «Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України» від 04.11.99 р. № 1212.

Указ Президента України «Про створення державної податкової адміністрації України і місцевих державних податкових адміністрацій» від 22 серпня 1996 року № 760/96.

Указ Президента України «Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами» від 4 березня 1998 р. № 167/98.

Указ Президента України «Про деякі зміни в оподаткуванні» від 7 серпня 1998 р. № 857/98.

Указ Президента України «Про заходи щодо зменшення податкової заборгованості та фінансового оздоровлення суб’єктів підприємницької діяльності» від 21.12.98 р. № 1367/98.

Указ Президента України «Про місцеві податки і збори» від 25.05.99 р. № 565/99.

Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткуван-
ня, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 28.06.99 р. № 746/99.

Указ Президента України «Про оподаткування операцій на ринку цінних паперів України» від 04.06.99 р. № 616/99.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів» від 21 січня 1993 року № 8–93.

Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження нормативів плати за спеціальне використання водних ресурсів та плати за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту» від 18 травня 1999 р. № 836.

Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського облі-
ку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств
і організацій. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.

Положення про строки сплати акцизного збору, подання розрахунку акцизного збору. Затверджено наказом ГДГО України від 25.12.95 р. № 99.

Порядок заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість. Затверджено наказом ДПА України від 30 травня 1997 р. № 116.

Про затвердження форми декларації про прибуток підприємства
та порядку її складання. Затверджено наказом ДПА України від 8 липня 1997 р. № 214.

Про затвердження форми Розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва – юридичною особою. Затверджено наказом ДПА України від 12.10.99 р. № 553.

Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва – юридичною особою, яка застосовує спрощену систему оподаткування обліку та звітності. Затверджено наказом ДПА України від 12.10.99 р. № 554.

Порядок видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва – юридичною особою. Затверджено наказом ДПА України від 12.10.99 р. № 555.

Порядок видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку. Затверджено наказом ДПА України від 29.10.99 р. № 599.

Податкова система України / За ред. Федосова В. М. – К.: «Либідь», 1994.

Фоменко Е. А. К нам пришел налоговый инспектор: Взаимосвязь налогового и бухгалтерского учета, проверка соблюдения налогового законодательства: Методическое пособие. – Одесса: Принт Мастер, 1998.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

«Баланс».

«Бізнес».

«Бухгалтерия, налоги, бизнес».

«Вісник податкової служби України».

«Податки і бухгалтерський облік».

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Кафедра менеджменту, податкової та бюджетної політики


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної роботи

проф. Гаврилюк С.В.

______________________2010р.


Робоча навчальна програма

дисципліни “Податковий менеджмент”

для студентів наступних напрямів підготовки та спеціальностей:

Шифр напряму підготовки

Найменування напряму підготовки

Шифр спеціальності

Найменування спеціальності

0501

Економіка та підприємництво

7.050106

Фінанси


^ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Луцьк - 2010

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Напрям: ^ 0501 "Економіка та підприємництво"


Спеціальність: 7.050106 "Фінанси"


Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Кількість кредитів, відповідних ECTS: ^ 3

Загальна кількість годин: 108 годин

Тип курсу: обов’язковий

Рік підготовки: 5

Семестр: 1

Лекції: 30 годин

Практичні: 24 години

Самостійна робота: 24 години

Індивідуальна робота: реферат, 30 годин

Модулів: 3

Змістовних модулів: 2

Вид контролю: екзамен


^ 2. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

Тема

Кількість годин, відведених на:

Лекції

^ Практичні заняття

Самостійну роботу

Індивідуальну роботу

Змістовий модуль I. Державний податковий менеджмент

Тема 1. Теоретичні основи управління оподаткуванням в Україні

2

2

2

4

Тема 2. Організаційно-правові засади державного податкового менеджменту

4

2

2

4

Тема 3. Податкове прогнозування і планування – складова державного податкового менеджменту

2

2

2

2

Тема 4. Податкове регулювання як складова державного податкового менеджменту

2

2

2

2

Тема 5. Податкове адміністрування

2

2

2

2

Тема 6. Податковий контроль – складова фінансового контролю і податкового механізму

2

2

2

2

^ Змістовий модуль II. Корпоративний податковий менеджмент.

Тема 7. Корпоративний податковий менеджмент у системі управління оподаткуванням

4

2

2

4

Тема 8. Податковий облік і розрахунок податкових платежів підприємства

2

2

2

2

Тема 9. Бюджетування податків

2

2

2

2

Тема 10. Податкове планування у системі корпоративного податкового менеджменту

4

2

2

2

Тема 11. Міжнародне податкове планування

4

2

2

2

Тема 12. Морально-етичні та фіскально-соціологічні аспекти податкового менеджменту в Україні
2

2

2

Всього годин:

 30

24 

24

30^ 3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЕКЗАМЕН:

Менеджмент як універсальний інструмент управління

Управління оподаткуванням в умовах трансформації економіки

Державна податкова служба як основний орган управління оподаткуванням

Поняття та сутність державного податкового менеджменту

Предмет, об’єкт і завдання державного податкового менеджменту

Функції державного податкового менеджменту

Еволюція податкового менеджменту в Україні

Зміст поняття “податкове прогнозування і планування”

Фактори, які впливають на якість планування і прогнозування

Методи податкового прогнозування і планування

Прогнозування (планування) окремих податків і зборів

Податкове регулювання й економічна політика держави

Принципи податкового регулювання

Інструменти податкового регулювання

Податкові пільги

Поняття, склад, об’єкти та суб’єкти податкового адміністрування

Адміністрування податкового зобов’язання

Податкове повідомлення та податкова вимога

Адміністрування податкового боргу

Зміст податкового контролю

Порядок проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності органами ДПС України

Основні причини і типові правопорушення у сфері оподаткування

Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства

Поняття і сутність корпоративного податкового менеджменту

Податкова політика підприємства

Функції корпоративного податкового менеджменту

Організація податкового обліку на підприємстві

Первинні облікові документи

Податкові регістри та податкова звітність

Місце і роль бюджетування податків у системі бюджетування підприємства

Принципи бюджетування податків

Особливості бюджетування окремих податків

Поняття і сутність податкового планування

Принципи податкового планування

Методи податкового планування

Види й етапи податкового планування

Міжнародне податкове право як основа податкового планування

Використання в міжнародному податковому плануванні угод про запобігання подвійному оподаткуванню

Поняття офшорів та їх основні види

Морально-етичні та фіскально-соціологічні аспекти податкового менеджменту в Україні.

^ 4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

Конституція України.

Закон України «Про державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів» від 22 грудня 1994 р. № 320/94-ВР.

Закон України «Про плату за землю» від 19.09.96 р. № 378/96-ВР.

Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 10.02.97 р. № 75.

Закон України «Про систему оподаткування» від 18.02.97 р. № 77/97-ВР.

Закон України «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 р.
№ 168/97-ВР.

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. № 283.

Закон України «Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року» від 5 червня 1997 року № 314/97-ВР.

Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26 червня 1997 року № 400/97-ВР.

Закон України «Про збір на обов’язкове соціальне страхування» від 26.06.97 р. № 402.

Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 05.02.98 р. № 83/98-ВР.

Закон України «Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України» від 04.11.99 р. № 1212.

Указ Президента України «Про створення державної податкової адміністрації України і місцевих державних податкових адміністрацій» від 22 серпня 1996 року № 760/96.

Указ Президента України «Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами» від 4 березня 1998 р. № 167/98.

Указ Президента України «Про деякі зміни в оподаткуванні» від 7 серпня 1998 р. № 857/98.

Указ Президента України «Про заходи щодо зменшення податкової заборгованості та фінансового оздоровлення суб’єктів підприємницької діяльності» від 21.12.98 р. № 1367/98.

Указ Президента України «Про місцеві податки і збори» від 25.05.99 р. № 565/99.

Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткуван-
ня, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 28.06.99 р. № 746/99.

Указ Президента України «Про оподаткування операцій на ринку цінних паперів України» від 04.06.99 р. № 616/99.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів» від 21 січня 1993 року № 8–93.

Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження нормативів плати за спеціальне використання водних ресурсів та плати за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту» від 18 травня 1999 р. № 836.

Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського облі-
ку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств
і організацій. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.

Положення про строки сплати акцизного збору, подання розрахунку акцизного збору. Затверджено наказом ГДГО України від 25.12.95 р. № 99.

Порядок заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість. Затверджено наказом ДПА України від 30 травня 1997 р. № 116.

Про затвердження форми декларації про прибуток підприємства
та порядку її складання. Затверджено наказом ДПА України від 8 липня 1997 р. № 214.

Про затвердження форми Розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва – юридичною особою. Затверджено наказом ДПА України від 12.10.99 р. № 553.

Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва – юридичною особою, яка застосовує спрощену систему оподаткування обліку та звітності. Затверджено наказом ДПА України від 12.10.99 р. № 554.

Порядок видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва – юридичною особою. Затверджено наказом ДПА України від 12.10.99 р. № 555.

Порядок видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку. Затверджено наказом ДПА України від 29.10.99 р. № 599.

Податкова система України / За ред. Федосова В. М. – К.: «Либідь», 1994.

Фоменко Е. А. К нам пришел налоговый инспектор: Взаимосвязь налогового и бухгалтерского учета, проверка соблюдения налогового законодательства: Методическое пособие. – Одесса: Принт Мастер, 1998.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

«Баланс».

«Бізнес».

«Бухгалтерия, налоги, бизнес».

«Вісник податкової служби України».

«Податки і бухгалтерський облік».


еще рефераты
Еще работы по разное