Реферат: Правила користування послугою доступу до мережі ком-сервіс загальні положення


Правила користування послугою доступу до мережі КОМ-СЕРВІС

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ КЛІЄНТА

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ І КОРИСТУВАННЯ НИМИ

4. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ КОРИСТУВАННЯ МЕРЕЖЕЮ КОМ-СЕРВІС

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ

6. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ ТА ДІЇ ДОГОВОРУ

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ ТА ІНШІ ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН (форс-мажорні обставини)

^ 9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування послугою доступу до мережі КОМ-СЕРВІС встановлюють права та обов'язки Сторін, порядок та умови укладення Договору про надання послуг, порядок та умови підключення, доступу та користування мережею КОМ-СЕРВІС, передачі і отримання в мережі інформації.

Правила регулюють всі інші взаємовідносини між Оператором та Абонентом, що не врегульовані законодавством, в т.ч. порядок розрахунків і платежів, порядок припинення надання послуги, припинення дії Договору, відповідальність Сторін.

1.2. Правила розташовані на офіційному сайті http://www.komservice.net/. Правила становлять невід'ємну складову частиною укладеного між Оператором та Абонентом Договору, і з моменту підписання Договору стають обов'язковими для Сторін.

1.3. Визначення термінів:

IP-адреса - унікальна адреса комп'ютера в мережі, яка має довжину 4 байта.

^ MAC (media access control) - адреса - це апаратна адреса, яка є унікальною для кожної мережевої карти.

Абонент - юридична або фізична особа:

• з якою Оператор уклав Договір про надання послуги доступу до мережі КОМ-СЕРВІС, яка оплатила Послугу;

• була підключена до обладнання Оператора, та отримала IP-адресу;

• підписала Акт про підключення Абонента (для юридичних осіб).

^ Абонентська кабельна лінія - відрізок кабельної мережі від обладнання (комп'ютера) Абонента до точки підключення до обладнання Оператора (розподільча коробка) у будинку за місцем споживання Послуги. Абонентська кабельна лінія є власністю Абонента.

^ Аванс - попередній грошовий внесок Клієнта в рахунок наданих у майбутньому послуг Оператора.

Договір - домовленість між Оператором та Абонентом про предмет, основні права, обов'язки, порядок розрахунків і відповідальність Оператора та Абонента щодо підстав, умов та порядку надання, отримання і оплати послуг, в т.ч. доступу до мережі КОМ-СЕРВІС. Умови Договору уточнюються в Правилах.

^ Додаткові послуги - послуги або роботи, що можуть бути надані Абоненту окремо від Послуги та оплачуються Абонентом окремо. Включають послуги по підготовчим до підключення роботам.

^ Додаткова угода - домовленість між Оператором та Абонентом про додаткові права, обов'язки і відповідальність Оператора та Абонента щодо обсягу послуг, строку дії Договору і таке інше.

Індивідуальний розрахунковий період – календарний місяць, який починається від дати підключення абонента до мережі КОМ-СЕРВІС.

Інтернет - глобальна інформаційна система, частини якої логічно пов'язані між собою за допомогою єдиного адресного простору, на основі протоколу TCP/IP. Інтернет складається з множини пов'язаних між собою комп'ютерних мереж та забезпечує віддалений доступ до комп'ютерів, електронній пошті, дошкам об'яв, базам даних та дискусійним групам.

Клієнт - юридична або фізична особа, яка уклала з Оператором Договір але ще:

• не оплатила Послугу, та/або

• не була підключена до обладнання Оператора, та/або

• не отримала IP-адресу, та/або

• не підписала Акт про підключення Абонента (для юридичних осіб).

^ Місце надання Послуг - конкретно визначена споживачем адреса приміщення, за якою він бажає отримувати одну або декілька Послуг. Місце надання Послуг власноручно визначається у Договорі.

^ Мережа КОМ-СЕРВІС - багаторівнева структура, яка складається з кабельної мережі, мережевого обладнання та інформаційної системи, частини якої логічно пов'язані між собою за допомогою єдиного адресного простору Оператора, і яка основана на протоколі TCP/IP.

^ Особовий рахунок Абонента - рахунок, за яким проводиться облік об'єму, кількості і вартості наданих і спожитих послуг, платежів Абонента і балансовий розрахунок між Оператором і Абонентом.

^ Послуга доступу до мережі КОМ-СЕРВІС (далі - Послуга) - комплекс сервісів Оператора, наданих Абоненту, що включає в себе:

• Технічні: Підключення обладнання Абонента до комунікаційного порту Оператора, надання IP-адреси і доступу до ресурсів і сервісів мережі передачі даних Оператора та Інтернет.

• Адміністративні: Оформлення та переоформлення договорів, актів, податкових накладних, надання розрахунків об'єму і вартості наданих послуг, зміни тарифних планів та параметрів послуг, призупинення надання послуг, відключення Абонента.

• Консультаційні: Надання технічної допомоги у формі консультацій щодо роботи та налагодження абонентського обладнання, перевірки цілісності абонентських кабельних ліній.

^ Початок надання послуг - момент надання та активації IP-адреси Абонента після підключення обладнання Абонента до мережі Оператора.

Правила - Правила користування послугою доступу до мережі КОМ-СЕРВІС, Умови надання послуг Абонентам, встановлюються Оператором, і регулюються також додатковими внутрішніми інструкціями Оператора та інструкціями з використання цих послуг. Правила розташовані на офіційному сайті КОМ-СЕРВІС та обов'язкові для Абонентів при отриманні основних та додаткових послуг.

^ Припинення дії Договору - остаточне припинення надання послуг на підставі умов, викладених у цих Правилах та Договорі.

Оператор – ПП. Мейнарович В.В. або інший суб’єкт підприємницької діяльності, якому ПП. Мейнарович В.В. передав право надавати послугу доступу до мережі КОМ-СЕРВІС.

^ Сторони - Оператор та Клієнт/Абонент.

Тарифи - перелік з описом і цінами послуг, що надаються Оператором.

Тарифний пакет - набір технічних, кількісних і вартісних параметрів Послуги на основі яких Оператор проводить визначення вартості послуг, що надаються Абоненту. Тарифні пакети встановлюються Оператором.

Трафік - це сума переданої та прийнятої інформації з комп’ютерного пристрою Абонента. Він вимірюється в Байтах, Кілобайтах, Мегабайтах, Гігабайтах. 1 Кілобайт = 1024 Байт, 1 Мегабайт=1024 Кілобайти, 1Гігабайт=1024Мегабайти.

^ Тимчасове припинення надання послуги - тимчасове обмеження обсягу надання Послуги з ініціативи Оператора або за заявою Абонента.

Укладання Договору - процедура підписання письмового Договору між Оператором та Клієнтом після перевірки технічної можливості, наданих Клієнтом документів, його ознайомлення з Правилами та інформацією про послугу доступу до мережі КОМ-СЕРВІС, а також порядком сплати необхідних рахунків. Підписаний обома сторонами Договір вважається укладеним, але таким, що не набрав чинності до настання певної події чи здійснення певної дії, визначених Договором, цими Правилами чи Тарифами.

1.4. Підпис Абонента в Договорі свідчить про те, що він отримав інформацією про послуги, що надаються, був ознайомлений з цими Правилами, тарифами, умовами Договору, Нормами користування Мережею Інтернет і вони йому зрозумілі та він зобов'язується їх виконувати. Підпис у Договорі підтверджує, що інформація та документи, надані Абонентом, є достовірними і відповідають чинному законодавству України та статутним документам.

^ 2. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ КЛІЄНТА

2.1. Послуги доступу до мережі КОМ-СЕРВІС надаються Абоненту на підставі Договору. Договір є основним документом, який встановлює правовідносини між Оператором та Клієнтом/Абонентом.

2.2. Договір не може бути укладеним або не набере чинності, якщо:

• Не виконуються технічні умови підключення (відсутня можливість підключення);

• вік Клієнта - фізичної особи менше 18 років, або Клієнт у судовому порядку визнаний недієздатним (обмежено дієздатним);

• Клієнт не виконує вимог Оператора з надання інформації про себе в обсязі, передбаченому цими Правилами, або надав недостовірну інформацію;

• Клієнт не зробив необхідних платежів після підписання Договору, або кошти не надійшли Оператору;

2.3. Якщо під час перевірки наданих документів та інформації будуть виявлені недоліки, протиріччя або інші порушення, Оператор має право поставити Клієнту вимоги щодо їх усунення. Якщо останнє не буде виконано, Оператор має право відмовити Клієнту в укладанні Договору.

2.4. Для підготовки та укладання Договору Клієнт надає в Абонентський відділ Оператора заявку на підключення, в якій вказує адресу надання Послуги.

2.5. Для укладення Договору повинні виконуватися технічні вимоги:

• Місце надання послуги повинно знаходитись в зоні покриття мережі Оператора.

• Клієнт повинен мати комп'ютер (комп'ютерний пристрій), з встановленим мережевим адаптером Ethernet або Fast Ethernet, з операційною системою, в якій у повному обсязі реалізована підтримка сімейства протоколів TCP/IP.

2.6. Договір укладається в основному безпосередньо після оформлення замовлення про надання послуг та заявки на підключення.

2.7. Клієнт самостійно обирає тарифний пакет, кількість та перелік додаткових послуг, якими він буде в подальшому користуватись, згідно з встановленими тарифами Оператора, які діють на момент підписання Договору.

2.8. Абонентський відділ Оператора перевіряє наявність технічної можливості підключення обладнання Клієнта по вказаній ним адресі. У разі наявності такої можливості Оператор укладає Договір з Клієнтом на умовах обраного ним тарифного пакету.

2.9. При укладанні Договору Клієнт надає Оператору такі документи та відомості:

2.9.1. фізичні особи - резиденти:

• діючий паспорт громадянина України;

• відомості про свої місця реєстрації та фактичного проживання (поштові адреси);

• відомості про контактні телефони в Україні.

2.9.2. фізичні особи - нерезиденти:

• діючий паспорт громадянина іноземної держави, а для особи без громадянства - документ, що посвідчує особу;

• відомості про свої місця реєстрації та фактичного проживання (поштові адреси) в Україні на постійній або тимчасовій основі;

• відомості про контактні телефони в Україні.

2.9.3. юридичні особи:

• свідоцтво про державну реєстрацію;

• підтвердження повноважень особи, що укладає Договір;

• відомості про платіжні реквізити;

• довідку з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України для юридичних осіб - резидентів України, або витяг із торгового, судового чи комерційного реєстру для юридичних осіб - нерезидентів України та, в необхідних випадках, документ про реєстрацію на території України;

• відомості про своє фактичне місцезнаходження (поштову адресу);

• відомості про контактну особу та контактний номер телефону в Україні;

• Якщо Договір про надання послуг укладається філією або представництвом Клієнта, то замість Свідоцтва про державну реєстрацію Клієнта надається витяг із Положення про філію або представництво, в якому передбачено право цього структурного підрозділу на укладання господарського договору від імені Клієнта, або довіреність з повноваженнями філії, представництва чи їх посадової особи на укладання угод від імені Клієнта.

2.10. Якщо в подальшому, під час дії договору, при перевірці наданої Оператору інформації будуть виявлені невідповідності, протиріччя, або виявлені інші порушення, Оператор має право поставити Клієнту вимоги щодо їх усунення, або призупинити надання послуги за Договором.

2.11. При відсутності у Оператора інформації про можливість підключення, Абонентський відділ Оператора протягом 3-х робочих днів з моменту укладення Договору перевіряє наявність технічної можливості підключення обладнання Клієнта по вказаній ним адресі до обладнання Оператора. У разі наявності такої можливості Договір з Клієнтом набирає чинності на умовах обраного Клієнтом тарифного пакету.

2.12. У разі неможливості підключення обладнання Клієнта до обладнання Оператора Договір вважається таким, що не набрав чинності.

2.13. Клієнт самостійно обирає, з діючих на момент підписання, тарифний пакет, кількість та перелік додаткових послуг, якими він буде в подальшому користуватись, згідно з встановленими тарифами Оператора, які діють на момент підписання Договору.

2.14. Клієнт підписує Договір, згідно обраного тарифного пакету і додаткових послуг і одержує квитанцію на сплату або рахунок-фактуру (для юридичних осіб), в яку входять:

а) обов'язково:

• оплата за підключення;

• авансова плата згідно до обраного Тарифного пакету;

б) у разі необхідності та відповідного бажання Клієнта:

• оплата за додаткові кабельні роботи або настроювання обладнання (згідно переліку додаткових послуг)

2.15. Перша оплата повинна бути здійснена протягом 3-х банківських днів з моменту укладення Договору. Договір набуває чинності і Оператор починає роботи по підключенню Абонента тільки після отримання коштів Абонента.

2.16. У разі не одержання оплати за підключення, та авансової плати згідно до обраного Тарифного пакету протягом 10 календарних днів після підписання Договору, Оператор має право вважати Договір таким , що не набув чинності і анулювати його.

2.17. Оператор здійснює підключення Клієнта протягом 14 робочих днів з моменту отримання підтвердження оплати і набуття чинності Договору та виконує стандартний обсяг робіт згідно прайсу. Додатково можуть надаватись наступні послуги:

• у разі необхідності та за окрему плату надає Клієнту додатковий кабель та, за наявності можливості, інше обладнання та додаткові послуги;

• встановлює у разі необхідності мережевий адаптер;

• реєструє у мережі Оператора мережевий адаптер Клієнта, після підключення Клієнтом кабелю до обладнання Клієнта;

• здійснює процедуру конфігурування підключення до мережі КОМ-СЕРВІС стандартними засобами операційної системи, встановленої на комп'ютерному обладнанні Клієнта.

До стандартного обсягу робіт не входять: оздоблювальні роботи для прокладки кабелю у приміщенні Клієнта, встановлення програмного забезпечення на комп'ютерне обладнання Клієнта.

2.18. У разі відмови Абонента від підключення Оператор, на основі одержання відповідного письмового прохання від Абонента, повертає сплачені кошти Абонента, за винятком штрафу, який складає 50% від внесених коштів. Після цього Договір вважається розірваним.

2.19. Якщо обставини, що суперечать умовам укладання Договору, виявлені після набрання ним чинності, Оператор має право призупинити дію Договору в односторонньому порядку до моменту усунення вищезгаданих обставин, а також не повертати сплачену Абонентом за Договором суму.

^ 3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ І КОРИСТУВАННЯ НИМИ

3.1. Моментом початку надання послуги вважається момент активації IP-адреси Абонента та оформлення Акту про підключення Абонента.

3.2. Термін надання Послуги - 24 години на добу 7днів на тиждень протягом дії Договору.

3.3. Оператор гарантує надання послуги у повному обсязі лише за умов позитивного залишку на Особовому рахунку Абонента.

3.4. При підключенні Оператор надає Абоненту:

• одну внутрішню IP-адресу;

• можливість авторизації штатними засобами операційної системи.

3.5. Для однозначної ідентифікації Абонента в мережі КОМ-СЕРВІС Оператор призначає Абоненту особистий пароль. Цей пароль має бути зазначений при першому підключенні мережевого обладнання Абонента до мережі у вікні авторизації та статистики. Будь-яка кількість послуги, що буде передана в мережі КОМ-СЕРВІС з використанням ідентифікованого обладнання, буде вважатися Оператором як така, що спожита Абонентом, на що Абонент погоджується.

3.6. Листування між Сторонами здійснюється наступним чином:

3.6.1. Офіційні повідомлення Оператора Абонентам здійснюються шляхом розсилання повідомлень у за допомогою системи авторизації та електронною поштою на адресу, яку вказано у Договорі, а також шляхом розміщення інформації на офіційному сайті. Повідомлення та відповіді Абонентом здійснюються електронною поштою на електроні адреси, вказані на сайті Оператора.

3.6.2. У випадках, коли відповідно до Договору або Правил вимагається письмова заява або повідомлення, така заява/повідомлення викладається належним чином у письмовій формі.

3.7. Оператор надає Послугу в тому вигляді, у якому вона доступна на момент надання. Повна достовірна інформація про послугу, її якість, а також про характер роботи мережі надається Абоненту при укладенні з ним договору про надання Послуги. Оператор не дає гарантій того, що будь-яка інформація або дані, що пересилаються за допомогою Послуги не містять віруси, або інші небажані компоненти. Оператор не несе відповідальності за негативні для Абонента наслідки спричинені такими небажаними компонентами, або змістом отриманої інформації.

3.8. Протягом строку дії Договору Абонент має право в встановленому порядку відмовитись від отримання одного, декількох чи всіх обраних видів послуг, якщо це не суперечить положенням будь-якої Додаткової угоди укладеної між Сторонами, про що Абонент зобов'язаний повідомити Оператора відповідним письмовим повідомленням.

3.9. Оператор не гарантує максимальну швидкість пропускної можливості, але зробить все можливе, для надання найвищої можливої якості Послуги.

3.10. Оператор має право призупиняти надання Послуги на час проведення регламентних і профілактичних робіт технічних засобів мережі. Сумарний час відсутності послуги не повинен перевищувати 48 годин на місяць. Оператор зобов'язується не пізніше ніж за добу сповістити Абонента електронною поштою про заплановане призупинення надання послуги.

3.11. Оператор, з технічних причин, у цілях забезпечення стабільності та безпеки абонентської мережі, має право змінювати параметри надання Послуги, IP-адреси Абонентів, обмежувати проходження окремих видів трафіку та доступ до певних ресурсів мережі КОМ-СЕРВІС. Абонент надає право Оператору за наявності скарг інших Абонентів проводити вибірковий контроль інформації, що надсилається/отримується Абонентом.

3.12. Абонент не має права без письмової згоди Оператора перепродавати чи надавати безкоштовно Послугу третім особам, а також зобов'язаний використовувати Послугу виключно на території приміщення, вказаного у Договорі, як адреса споживання Послуги.

3.13. Будь-які дії Абонента, пов'язані з комерційним використанням послуги КОМ-СЕРВІС не повинні суперечити законодавству України.

^ 4. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ КОРИСТУВАННЯ МЕРЕЖЕЮ КОМ-СЕРВІС

4.1. Абонент стверджує, що Абонент та/або особи, які мають доступ до комп'ютерів проінструктовані щодо заходів безпеки при роботі з обладнанням та щодо надання першої невідкладної медичної допомоги.

4.2. У зв'язку з фактичною можливістю доступу до кабельної мережі та мережевого обладнання сторонніми особами Абоненту забороняється:

• користуватися обладнанням Оператора без заземлення;

• підключати кабель до джерел електричної напруги.

Відповідальність за порушення цих заборон покладається на Абонента.

4.3. Оператор рекомендує Абонентам, або особам, які мають доступ до обладнання Абонента мати поруч з робочім місцем інструменти (прилади) для запобігання пожежі, а також пройти інструктаж з пожежної безпеки. Відповідальність за невиконання (неналежне виконання) цієї рекомендації покладається на Абонента.

^ 5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ

5.1. Розрахунки за спожиті послуги здійснюються на основі обраного Абонентом тарифного пакету, додатково замовлених послуг та фактично спожитого обсягу і кількості послуг. Кожному Абоненту надається один Особовий рахунок, на якому ведеться облік об'єму, кількості і вартості наданих послуг, а також платежів Абонента.

5.2. Кількість, вартість і технічні параметри послуг, наданих Абоненту в розрахунковому періоді, визначаються відповідно до показників належних Оператору технічних засобів виміру кількості, обсягу та вартості послуг, наданих Абоненту. Показники технічних засобів Оператора є єдиним джерелом інформації про обсяг фактично спожитих послуг при тарифікації і вирішенні суперечок.

5.3. Вартість наданих послуг залежить від відповідного тарифного пакету та обсягу наданих послуг. Облік наданих послуг ведеться:

• за обсягом переданої та отриманої інформації або даних (трафік) у мегабайтах;

• за замовлення або доступ до додаткової послуги;

• за інші послуги, які час від часу впроваджуються Оператором та які використовуються Абонентом.

5.4. Трафік вважається прийнятим або відправленим, якщо його зафіксовано мережевим обладнанням Оператора. Оператор не несе відповідальності за недоставку частини зафіксованого трафіку до Абонента або його адресата, якщо недоставка обумовлена незалежними від Оператора причинами, зокрема недостатньою пропускною спроможністю адресата або транзитного Провайдера, фільтрацією трафіку з боку Абонента, адресата або транзитного Провайдера, чи помилками, зробленими Абонентом.

5.5. Кожний тарифний пакет складається з параметрів:

• щомісячної обов'язкової плати за з'єднання з мережею КОМ-СЕРВІС, користування ресурсами мережі КОМ-СЕРВІС (абонплата);

• плати за користування послугами Інтернет згідно обраного тарифного пакету.

5.6. Абонент сплачує абонплату, передбачену обраним тарифним пакетом, авансом за надані в майбутньому послуги. Оператор щоденно знімає суму абонплати відповідно до кількості днів у звітному періоді.

5.7. Абонент повинен своєчасно сплачувати обсяг спожитого трафіку для підтримки позитивного залишку на своєму Особовому рахунку.

5.8. Для зміни тарифного плану Абонент надає у відділ обслуговування Абонентів письмову заявку, в який зазначає новий обраний тарифний план. Зміна тарифного плану відбудеться з першого числа місяця, наступного за місцем отримання Оператором заявки Абонента.

5.9. Замовлення Абонентом додаткових послуг, передбачених діючими тарифами Оператора на додаткові послуги, оформлюються письмовими заявами.

5.10. Абонент зобов'язаний прийняти всі міри для проведення оплати. Неотримання Абонентом рахунку (несвоєчасне його отримання), за умови неприйняття мір для його отримання, не звільняє Абонента від зобов'язань щодо сплати наданих послуг відповідно до обраного тарифного пакету.

5.11. При внесенні плати за користування послугами Оператора Абонент зобов'язаний вказувати в платіжних документах розбірливим почерком, печатними літерами, номер договору та своє прізвище. Плата від Абонента зараховується на його рахунок тільки після отримання Оператором виписки з банку про надходження такої плати на розрахунковий рахунок Оператора. При нерозбірливому заповненні платіжних документів відповідальність за негативні наслідки помилкового зарахування коштів несе Абонент.

5.12. Абонент повинен слідкувати за станом свого Особового рахунку, своєчасно вносити кошти і не допускати від'ємного залишку на своєму Особовому рахунку. Поточний стан свого Особового рахунку Абонент може контролювати, відкривши вікно авторизації або звернувшись до абонентського відділу Оператора по телефону чи електронною поштою.

5.13. Після досягнення від'ємного залишку Особовому рахунку Абонента Оператор надсилає на зазначену у Договорі адресу електронної пошти Абонента повідомлення про заборгованість.

5.14. У разі від'ємного залишку на Особовому рахунку Абонента Оператор має право без попередження і на власний розсуд обмежувати обсяги і технічні параметри Послуги або припиняти надання Послуги (повністю відключати обладнання Абонента від ресурсів мережі КОМ-СЕРВІС), а також розірвати Договір у встановлений у ньому строк за непогашення заборгованості Абонента.

5.15. Припинення надання Послуги або розірвання Договору не звільняють Абонента від сплати боргу за надані йому послуги.

^ 6. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ ТА ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Припинення надання Послуги може відбуватися за ініціативою як Оператора так і Абонента.

6.2. Абонент має право ініціювати припинення надання Послуги на термін не більше ніж на 40 (сорок) календарних днів тільки на підставі письмової заяви, наданої особисто. Оператор припиняє надання Послуги у перший робочий день після отримання заяви або в зазначений у заяві день. У заяві слід вказати бажаний термін припинення надання послуги, а також її причину. При цьому, абонплата за вказаний період в письмовій заяві Абонента не нараховується.

6.3. Оператор може тимчасово обмежити обсяг або припинити надання Послуги у випадках:

6.3.1. Абонент не виконує своїх зобов'язань щодо сплати послуг Оператора;

6.3.2. Якщо залишок на Особовому рахунку Абонента є від'ємним більше ніж 5 банківських днів;

6.3.3. Щодо Абонента розпочато процедуру банкрутства або стосовно юридичної особи - ліквідаційну справу, чи на банківський рахунок та майно Абонента накладено арешт;

6.3.4. Aбонент невірно вказав свої контактні телефони або іншу інформацію стосовно себе, або не повідомив про їхню зміну, у наслідок чого співробітники Оператора не мали можливості зв'язатися з ним.

6.3.5. Абонент порушив положення Договору, цих Правил, законодавства України або Норм користування мережею Інтернет, незважаючи на попередження з боку Оператора продовжує їх порушувати;

6.3.6. Вчинення Абонентом, або з використанням його мережевих реквізитів, дій які є небезпечними для функціонування мережі КОМ-СЕРВІС, або порушують Норми користування Мережею Інтернет. Використання Абонентом мережі КОМ-СЕРВІС для дій незаконного, або аморального характеру, а також таких, які порушують громадський порядок, посягають на честь і гідність громадян та підприємств або викликають їхні скарги. Розповсюдження в мережі вірусів, або інших небажаних компонентів. Вчинення дій, направлених на отримання конфіденційної інформації, або інформації із спеціальним доступом;

6.3.7. Особа, що уклала Договір, не мала на те необхідних повноважень;

6.3.8. Абонент користується несправним обладнанням, що спричиняє порушення у роботі обладнання Оператора.

6.3.9. З'ясовуються інші вагомі обставини, не вказані у цих Правилах.

6.4. Надання Послуги поновлюється протягом 1 робочого дня з моменту повідомлення абонентом про усунення наведених у пункті 6.3 обставин та компенсації понесених збитків.

6.5. Якщо протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту появи від'ємного залишку на Особовому рахунку Абонент не погасив заборгованість, Оператор має право повністю припинити надання Послуги Абоненту. При цьому з моменту повного припинення надання Послуги абонентська плата не нараховується. Поновлення надання Послуги здійснюється протягом 48 годин з моменту оплати заборгованості Абонента та оплати повторної активації (згідно Тарифів).

6.6. Договір про надання послуг втрачає чинність у таких випадках:

• відмови Абонента від Послуги у порядку, встановленому у Договорі;

• відмови Оператора у подальшому наданні послуг Абоненту в порядку, встановленому у Договорі;

• закінчення строку дії Договору;

• після 14 днів з моменту припинення надання послуги, якщо Абонент за цей час не сплатив заборгованість;

• порушення Абонентом чинного законодавства України при використанні Послуги, а також вчинення Абонентом або з використанням його мережевих реквізитів дій, які є небезпечними для функціонування мережі Інтернет, або порушують Нормами користування Мережею Інтернет.

• Абонент надав недостовірні відомості або документи про себе;

• Абонент - юридична особа у встановленому законом порядку визнаний банкрутом або припинив свою діяльність.

6.7. Для припинення дії Договору за власною ініціативою Абонент має особисто або через уповноваженого представника оформити письмову заяву про припинення дії Договору. Абонент має право надіслати письмову заяву про припинення дії Договору поштою.

6.8. Припинення дії Договору не звільняє Абонента від розрахунків за послуги, фактично надані в місяці припинення Договору.

6.9. У випадку припинення дії Договору Клієнт має право укласти з Оператором новий Договір на загальних умовах відповідно до розділу 2 цих Правил.

^ 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання цих Правил та умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно Договору, цих Правил, та чинного законодавства України.

7.2. Після підписання Договору й до моменту початку надання Послуги Абоненту Оператор звільняється від будь-якої відповідальності за ненадання Послуги. Права Абонента та обов'язки Оператора щодо надання Послуги виникають лише після підключення обладнання Абонента до обладнання Оператора та активації IP-адреси Абонента.

7.3. До початку надання Послуги Абонент несе відповідальність за будь-які збитки, заподіяні Оператору (пошкодження обладнання Оператора, введення в оману Оператора шляхом надання неправдивої інформації при укладені Договору та інше).

7.4. Відповідальність за проведення оформлення, затвердження проектної документації, отримання дозволів на здійснення монтажних робіт щодо прокладки абонентської кабельної лінії, покладається на Абонента.

7.5. Абонент приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з збереженням та розповсюдженням конфіденційної інформації, що знаходиться на обладнанні Абонента, та працездатність самого обладнання.

7.6. Абонент приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з використанням Послуги. При цьому Оператор не надає ніяких гарантій, явних або неявних і не несе ніякої відповідальності за якість будь-яких товарів, інформації або послуг, що надаються за допомогою Послуги або мережі КОМ-СЕРВІС. Абонент одноособово несе відповідальність за оцінку точності, повноти й придатності всіх думок, оцінок, послуг та іншої інформації, якості і функцій товарів, які він отримує через Послугу.

7.7. Оператор не несе ніякої відповідальності за невідредаговані матеріали або ресурси, які містяться в мережі Інтернет, і не контролює їх. Оператор попереджає, що деякі ресурси містять матеріали антидержавного, расистського, екстремістського, порнографічного змісту, а також такі, що дискримінують чи порушують недоторканість приватного життя інших людей.

7.8. Абонент несе повну відповідальність за збереження свого Пароля доступу і за збитки, що можуть виникнути у разі несанкціонованого використання його каналу доступу.

7.9. Оператор не несе ніякої відповідальності за оповіщення або не оповіщення третіх осіб про розірвання даного Договору.

7.10. Оператор не несе ніякої відповідальності за прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або бізнес пов'язані з використанням або неможливістю користуватися Послугою, в тому числі в результаті дії обставин, передбачених пп. 8.1, 8.2 цих Правил.

7.11. Оператор не несе ніякої відповідальності за упущену вигоду або моральну шкоду пов'язані з використанням послуги, або неможливістю користуватися Послугою, незалежно від того, мав змогу чи ні Оператор передбачати можливість таких наслідків та запобігти їм.

7.12. Оператор не несе ніякої відповідальності за часткове, або повне пошкодження кабелю, обладнання та ін. що знаходяться поза межею відповідальності Оператора. Межа відповідальності Оператора закінчується на обладнанні Оператора (розподільча коробка у відповідному будинку, до якого підключено Абонента) від якого проводиться кабель до приміщення Абонента. Межа відповідальності Абонента починається від обладнання Оператора (розподільчої коробки у відповідному будинку до якого підключено Абонента) та закінчується комп'ютерним обладнанням Абонента включно.

7.13. Абонент несе повну відповідальність за будь-яку шкоду, що виникла у зв'язку з порушенням правил безпеки користування мережею КОМ-СЕРВІС передбачених цими Правилами та іншими встановленими чинним законодавством України нормативами.

^ 8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ ТА ІНШІ ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталось внаслідок дії обставин непереборної сили, а також внаслідок дій третіх осіб, прийняття актів державних органів та інших незалежних від Сторін обставин, які унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов'язань за даним Договором, як то призупинення надання послуги внаслідок перерв в подачі електроенергії до будинку, внаслідок перебоїв на зовнішньому каналі, пошкодження кабелів Оператора тощо.

8.2. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють надзвичайні і непереборні сили (стихія, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, вибух, пошкодження обладнання оператора третіми особами тощо), дію яких неможливо упередити застосуванням звичайної практики персоналу Оператора або силами фізичної особи і які є обставинами, що звільняють Оператора або Абонента від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків.

^ 9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

9.1. Інформація Абонента, що міститься у Договорі, є конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

9.2. Оператор рекомендує Абоненту використовувати ліцензійне програмне забезпечення, зокрема ліцензійні антивірусні програми, та регулярно їх обновляти, щоб запобігти не правильній роботі комп'ютерного обладнання та зараженню його вірусами. При зараженні комп'ютерного обладнання Абонента, трафік може значно збільшитися, Оператор в такому випадку не несе ніякої відповідальності за трафік викликаний внаслідок дії вірусних програм. Увесь обсяг використаного тр
еще рефераты
Еще работы по разное