Реферат: Тематичний план з дисципліни «Економічна інформатика» Тема


Економічна інформатика

Методичні вказівки з дисципліни "Економічна інформатика" призначені для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та спеціаліст, вони містять основні теоретичні відомості, практичні завдання для самостійної роботи студентів, рекомендації по їх виконанню, контрольні питання та список рекомендованої літератури.

Пропонований комплекс спрямований на формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок роботи з операційними системами, системами оброблення текстової інформації, системами табличної обробки інформації, системами керування базами даних, навичок використання мережевих технологій, інтернет-технологій, технологій WEB-дизайну, засобів комп’ютерної безпеки, захисту інформації та ін.

Під час засвоєння курсу передбачається систематична самостійна робота студентів за комп’ютерами.


Предмет курсу: засоби автоматизації інформаційних процесів з використанням економічних даних.


Мета курсу: формування знань про принципи побудови та функціонування обчислювальних машин, організацію обчислювальних процесів на персональних комп’ютерах та їх алгоритмізацію, програмне забезпечення персональних комп’ютерів і комп’ютерних мереж, а також ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.


Завдання: вивчення теоретичних основ інформатики і набуття навичок використання прикладних систем оброблення економічних даних та систем програмування для персональних комп’ютерів і локальних комп’ютерних мереж під час дослідження соціально-економічних систем та розв’язування завдань фахового спрямування.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з дисципліни «Економічна інформатика»


Тема

Лекції

Практична робота

ИКР

Самостійна робота

1. Предмет, методи і завдання дисципліни

0,252

2. Теоретичні основи економічної інформатики

0,252

3. Системне забезпечення інформаційних процесів

0,5

0,5
4

4. Мережні технології


0,5
1

4

5. Застосування Інтернету в економіці

0,5
1

4

6. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації

0,5
1

4

7. Основи WEB- дизайну


0,5

1
10

8. Програмні засоби роботи зі структурованими документами

0,25

1
14

9. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних

0,25

1
18

10. Основи офісного програмування

0,25

0,5
6

11 .Експертні і навчальні системи

0,252

12. Перспективи розвитку інформаційних технологій1

6

Контрольна робота
2
4

Індивідуальне завдання2

12

Всього за семестр – 108 год.:

4

6

6

92^ Наприкінці семестру студент повинен:


– знати: теоретичні основи щодо складу ПЕОМ та функціонування основних пристроїв введення та виведення інформації; призначення та склад системного програмного забезпечення; мати уявлення про архівацію інформації та засоби створення архівів, про комп’ютерні віруси та засоби їх виявлення й знешкодження; про засоби запобігання інфікуванню ПК; мати уявлення про формалізацію та алгоритмізацію обчислювальних процесів; призначення та основні можливості прикладного програмного забезпечення; засоби обробки економічної інформації; призначення та основні поняття баз даних; систем керування базами даних; основні відомості про роботи комп’ютерних мереж; загальні поняття та теоретичні відомості про експертні системи; принципи створення та напрямки розвитку інформаційних систем та комп’ютерних технологій в економіці.


– вміти: готувати ПЕОМ до роботи, користуватися операційною системою, програмами, що створюють архіви та антивірусним програмним забезпеченням, використовувати прикладне програмне забезпечення для обробки текстової та табличної інформації, використовувати графічні засоби офісних пакетів для аналізу економічної інформації, створювати бази даних, виконувати введення, редагування та пошук інформації в базах даних, використовувати засоби комп’ютерних мереж та мережі Internet, основи Web-дизайну та офісного програмування.


^ Для допуску до іспиту необхідно:

1. самостійно розглянути теоретичні відомості тем, що надані в тематичному плані;

2. виконати надані нижче лабораторні роботи, контроль виконання яких буде проведений під час екзаменаційної сесії;

3. підготувати відповіді на контрольні запитання.


^ Лабораторна робота №1

Тема: Операційна система Windows. Робота з об'єктами Windows: ярликами, вікнами, папками, файлами.

Мета: Вивчення основ ОС Windows, одержання первинних навичок роботи з цією ОС, розвиток навичок роботи із клавіатурою ПК.

Хід виконання роботи:

Відповісти на контрольні питання:

1. Характеристика ОС Windows: її переваги та недоліки.

2. Основні елементи «Рабочего стола» та «Панели задач».

3. Основні об'єкти Windows.

4. Види вікон Windows та їх структура.

Виконання практичного завдання:

1. На Робочому столі створити нову папку.

2. Перейменувати створену папку в «Робоча».

3. Відкрити папку «Робоча».

4. Змінити розміри вікна: по горизонталі, по вертикалі, перемістити вікно відкритої папки в правий верхній кут екрана монітора, потім у лівий нижній кут, перемістити папку в центр екрана.

5. Згорнути папку «Робоча» (її значок повинний бути на «Панели задач»).

6. Відновити папку «Робоча», активізуючи її значок на « Панели задач».

7. Закрити папку «Робоча» і перемістити іі у центр Робочого столу.

8. Відкрити папку «Робоча» і створити в ній такі папки: «Навчання», «Дозвілля», «Реферати», «Лекції», «Іспити».

9. Використовуючи пункт меню (далі п.м.) «Вид» розглянути різну організацію вікна папки «Робоча».

10. Настроїти вікно папки «Робоча» наступним чином: включити «Панель инструментов» й «Строку состояния», склад папки представляти у вигляді списку (п.м. «Вид»).

11. Відсортувати вкладені папки за абеткою й закрити папку «Робоча».

12. Відкрити папку «Мой компьютер» і переглянути її вміст.

13. Переглянути зміст головного каталогу диска С.

^ Додаткове завдання для самостійної роботи:

Ознайомитися з різними настройками роботи з вікнами в ОС Windows («Пуск» – «Настройка» – «Свойства папок») та знайдіть зручнішу для себе.


^ Лабораторна робота №2

Тема: Операційна система Windows. Використання стандартних програм Windows: Блокнот, Калькулятор, WordPad, Paint.

Мета: Вивчення стандартних програм операційної системи Windows, розвиток навичок роботи з операційною системою Windows.

Хід виконання роботи:

Відповісти на контрольні питання:

1. Засоби завантаження програм в Windows.

2. Засоби завершення роботи програм в Windows.

3. Засоби перемикання між активними об’єктами (програмами та папками).

4. Засоби створення ярликів програм в Windows.

5. Призначення програм Блокнот, Калькулятор, WordPad, Paint.

Виконання практичного завдання:

1.Створити ярлик програми Калькулятор.

2. Завантажити програму Калькулятор.

3. Ознайомитися з роботою цієї програми за допомогою п.м. Справка.

4. Зробити кілька розрахунків, використовуючи кнопки програми та окремо ті самі розрахунки, використовуючи числову частину клавіатури.

5. Створити ярлик програми Блокнот.

6. Завантажити програму Блокнот. Зверніть увагу на Панель задач.

7. Ознайомитися з роботою цієї програми за допомогою п.м. Справка.

8. Створити тестовий файл, який повинний містить ваші довідкові дані.

9. Зберегти створений файл під ім’ям «Довідкові дані» на Робочому столі в новій папці «Робота №2».

10. Завершити роботу з програмою Блокнот.

11. Продивитися папку «Робота №2». Зверніть увагу на розширення файла

”Довідкові дані”.

12. Створити ярлик програми WordPad.

13. Завантажити програму WordPad, використовуючи п.м. «Пуск - Программы – Стандартные - WordPad».

14. Ознайомитися з роботою цієї програми.

15. Створити невеликий тестовий файл, який повинний містить довідкові дані про наш інститут.

16. Зберегти створений файл під ім’ям «Інститут» у папці «Робота №2».

17. Продивитися папку «Робота №2». Зверніть увагу на розширення файла

”Інститут”.

18. Створити ярлик програми Paint.

19. Завантажити програму Paint, використовуючи будь-який вивчений спосіб.

20. Створити графічний файл, який повинний містить невеликий малюнок.

21. Зберегти створений файл під ім’ям «Малюнок» у папці «Робота №2».

22. Продивитися папку «Робота №2». Зверніть увагу на розширення нового файлу.

23. Звернути увагу на Панель задач. Перейдіть від однієї активної програми до іншої кількома засобами (наприклад або за допомогою мишки.). Завершити роботу з усіма відкритими програмами ( або кнопка <Закрыть> вікна програми).

24. Скопіюйте папку «Робота №2» на дискету або флеш-носій.

25. Закінчіть роботу з Windows.

Додаткове завдання для самостійної роботи:

1. За допомогою редактора WordPad створіть невеликий текстовий файл, у якому розкажіть про свої захоплення, при цьому використайте всі можливості по форматуванню цього файла засобами WordPad.

2. Збережіть створений файл на Робочому столі під ім’ям «Хобі_1».

3. За допомогою графічного редактора Paint створіть невеликий малюнок, збережіть його на Робочому столі під ім’ям «Хобі_2».

4. Зверніть увагу на різне розширення створених файлів.

4.Скопіюйте обидва файли на дискету або флеш-носій в папку «Самостійна робота №2».


^ Лабораторна робота №3

Тема: Операційна система Windows. Використання режиму пошуку та програми Провідник.

Мета: Вивчення стандартних режимів та програм операційної системи Windows, закріплення навичок роботи з операційною системою Windows.

Хід виконання роботи:

Відповісти на контрольні питання:

1. Призначення програми Провідник.

2. Засоби завантаження програми Провідник в Windows.

3. Засоби завершення роботи з програмами в Windows.

4. Призначення режиму «Найти» або «Поиск» головного меню Windows.

5. Засоби перемикання між активними об’єктами (програмами та папками).

6. Технологія та способи копіювання файлів (папок) в Windows.

7. Технологія та способи перенесення файлів (папок) в Windows.

8. Способи вилучення файлів (папок) в Windows.

Виконання практичного завдання:

1. Активізувати програму «Проводник» («Пуск» – «Программы» – «Проводник»).

2. Ознайомитися зі структурою вікна програми, меню та ін.

3. У вікні «Проводника» знайти папку «Робота №2», відкрити її й переглянути зміст (якщо цієї папки немає на Робочому столі, скопіюйте її з дискети або з флеш-носія).

4. Змінити відображення змісту вікна відкритої папки, використавши п.м. «Вид» (Увімкнути або вимкнути п.м. «Панель инструментов», «Строка состояния» та таке ін.).

5. Установити перегляд у вигляді «Списку» (п.м. «Вид»).

6. За допомогою засобів «Проводника» на Робочому столі створити нову папку «Подальша робота».

7. Скопіювати файли «Довідкові дані» та «Інститут» із папки «Робота №2» у папку «Подальша робота».

8. Відкрити папку «Подальша робота» та переглянути її зміст.

9. Перемістити файл «Малюнок» з папки «Робота №2» у папку «Подальша робота».

10. Визначити загальний обсяг і кількість вільного місця на дискеті або флеш-носії.

20. Видалити папки «Робота №2» та «Подальша робота» з Робочого столу.

21. Переглянути зміст папки «Корзина» та повернути папку «Подальша робота» на Робочий стіл.

22. Знову видалити з Робочого столу папку «Подальша робота», але іншим заходом, ніж раніше.

23. Завершити роботу з Windows, використавши клавіші .

Завдання для самостійної роботи:

1. Визначити загальний обсяг і кількість вільного місця усіх жорстких дисків Вашого ПК (ярлики дисків знаходяться в папці «Мой компьютер»).

2. За допомогою режиму пошуку визначити місце розташування усіх файлів с розширенням .HLP на диску С.

3. За допомогою «Проводника» визначте, які ще файли с розширенням .HLP знаходяться на диску С.


^ Лабораторна робота №4

Тема: Операційна система Windows. Налагодження параметрів Windows.

Мета: Визначення параметрів Windows та їх зміна: дати, часу, клавіатури, миші, принтера, екрана. Використання довідкової системи Windows.

^ Хід виконання роботи:

Відповісти на контрольні питання:

1. Перелічити параметри Windows та їх призначення.

2. Способи завантаження довідкової системи Windows.

Виконання практичного завдання:

1. Визначити шляхи доступу до «Панели управления» Windows.

2. Змінити параметри ”миші”: кнопки, параметри «Указателя», швидкість подвійного натискання.

3. Встановити оптимальні параметри ”миші”.

4. Змінити параметри клавіатури: повтор символу, який вводиться, частота миготіння курсору.

5. Встановити оптимальні параметри клавіатури.

6. Перевірить параметри часу та дати та змінити їх, якщо це потрібно, використовуючи контекстно-залежне меню панелі задач.

7. Змінити фон та заставку Робочого столу, активізувавши контекстно-залежне меню Робочого столу (п.м. «Свойства»).

8. Змінити «Оформлення» вікон, кнопок, кольорову схему вікон, подібно попередньому пункту.

9. Змінити оформлення Робочого столу, вибравши оформлення «Стандартная» або «Windows (по умолчанию)».

10. Змінити тло й заставку Робочого столу, вибравши пункти «Нет» в обох випадках.

11.Переглянути параметри принтера, використавши «Панель управления».

12. Ознайомитися з довідковою системою Windows, одержати інформацію про основні її розділи.

Завдання для самостійної роботи:

1. Активізувати контекстно-залежне меню «Панели задач».

2. Ознайомтеся з пунктами контекстно-залежного меню «Панели задач».

3. Ознайомтеся зі властивостями «Панели задач» та кнопки «Пуск».


Лабораторна робота №5

Тема: Операційні оболонки.

^ Мета: Ознайомлення з операційною оболонкою FAR. Одержання первісних навичок роботи з цією операційною оболонкою.

Хід виконання роботи:

Відповісти на контрольні питання:

1. Призначення операційних оболонок.

2. Способи завантаження операційної оболонки FAR та способи завершення роботи з нею.

3. Основні можливості операційної оболонки FAR.

4. Структура вікна FAR.

5. Призначення функціональних клавіш меню FAR.

6. Технологія копіювання, переміщення, видалення та перейменування файлів та каталогів за допомогою оболонки FAR.

7. Можливості сортування файлів та каталогів за допомогою оболонки FAR, перехід на інший диск та відображення дерева каталогів.

Виконання практичного завдання:

1. Завантажити операційну оболонку FAR.

2. На диску D: створити наступне дерево каталогів.
3. Створити новий каталог PROIS у каталозі BUM.

4. Скопіювати в каталог PROIS каталог NEON.

5. Встановити сортування файлів по розширенню на лівій панелі оболонки.

6. На екрані монітора відобразити "дерево каталогів" диска A.

Завдання для самостійної роботи:

1. Визначити обсяг вільного простору диска A:.

3. Визначити можливість копіювання всіх файлів каталогу FAR на диск A.


Лабораторна робота №6

Тема: Використання антивірусних програм.

Мета: Знайомство з антивірусними програмами.

Хід виконання роботи:

Відповісти на контрольні питання:

1. Основні заходи по запобіганню зараженням вірусами ПК.

2. Заходи по нейтралізації дії комп'ютерних вірусів на ПК.

3. Призначення антивірусних програм.

4. Способи завантаження антивірусних програм.

5. Основні можливості антивірусних програм.

6. Структура вікна програми AVP.

7. Призначення закладок програми AVP.

Виконання практичного завдання:

1. Перевірити дискету на наявність вірусів.

2. Перевірити жорсткий диск на наявність вірусів.

3. Ознайомитися зі закладками «Объекты», «Действия» та «Параметры».

4. Визначити різницю між командами «Запрос на лечение» та «Удалять без запроса» на закладці «Действия».

5. Визначити призначення закладки «Статистика».

6. Визначити призначення п.м. «Файл» – «Сохранить настройки по умолчанию».

Завдання для самостійної роботи:

1. Ознайомтеся з довідкою програми AVP.

2. З'ясуйте додаткові можливості програми AVP.


Лабораторна робота №7

Тема: Прикладне програмне забезпечення для обробки текстової інформації.

Мета: Ознайомлення з редактором Microsoft Word.

Хід виконання роботи:

1. Завантажити текстовий редактор Word.

2. Створіть новий документ.

3. Введіть текст, наданий курсивом

Уривок із Грушевського

Хоч упала українська держава після Ярослава, та багато всякого люду – і доброго і лихого, осталася од неї на довгі віки. Осталося християнська наука і віра, церква і духовенство, письменство й однакова книжна і церковна мова слов’янська по всіх наших землях. Осталося спільне ім’я руське, осталося однакове право і закони, однаковий лад у громаді, в управі, однакові власті. Життя по різних українських землях виробилося однакове і заставляло людей почувати себе близькими одні до одних.

4. Перші два рядки вирівняйте вправо, а заголовок Уривок… - розташуйте по центру. Текст уривка вирівняйте по ширині.

5. Для тексту записки встановіть шрифт Times New Roman звичайний розміром 12. Для заголовка встановить шрифт Arial напівжирний, 14пт.

6. Збережіть створений документ у своїй папці під назвою “ЛР_7.doc”.

7. Виділіть заголовок і перенесіть його на один рядок вниз.

8. Скопіюйте текст уривка без заголовка та двічі вставте його в документ.

9. Видаліть із документа останню копію тексту.

10. Збережіть змінений документ під назвою “ЛР_7_1.doc”.


Лабораторна робота №8

Тема: Прикладне програмне забезпечення для обробки текстової інформації.

Мета: Отримання навиків роботи з таблицями засобами Microsoft Word.

Хід виконання роботи:

1. Створіть екзаменаційну таблицю, що складається з шести стовпців і семи рядків. Застосуйте один зі способів автоформатування таблиці.

2. Першій рядок визначте як шапку заголовка таблиці з назвами стовпців “№”, “П.І.Б. студента”, “Історія України”, “Основи менежмету”, “Антикризовий менеджмент”, “Середній бал студента”.

3. Встановіть ширину першого стовпця 1,5 см, другого – 3 см, шостого – 2,5 см, стовпці 3-5 вирівняйте по ширині.

4. Введіть дані в кожну комірку кожного рядка таблиці, використовуючи прізвища, імена та по батькові студентів своєї групи (оцінки вводяться цифрами 2, 3, 4, 5). Для введення основного тексту користуйтесь шрифтом Times New Roman, розмір 12.

5. Між третім і четвертим рядками вставте три додаткових рядки і внесіть в них дані

6. Перед шостим стовпцем вставте один стовпець, назвіть його “Філософія” і заповніть оцінками.

7. Повторно вирівняйте стовпці 3-6 таблиці по ширині.

8. В останній стовпець таблиці вставте формули, за якими розраховують середній бал кожного студента.

9. Відсортуйте дані таблиці за вмістом другого стовпця.

10. Додайте в кінець таблиці ще один рядок, об’єднайте перші дві комірки останнього рядка і введіть у них текст “Сума балів”, а в комірки 3-6 формули, за якими розраховують суму балів усіх студентів з кожного предмета.

11. Виберіть висоту рядків 1 см і вирівняйте всі рядки таблиці по висоті починаючи з другого.

12. Комірки останнього стовпця починаючи з другого до передостанньої включно поділить на дві комірки та використайте другу з них для заповнення даними, що відповідають середньому балу студента на попередній сесії.

13. Поділіть комірки 3-6 стовпів першого рядка на дві частини по горизонталі та використайте нижню частину для запису прізвища викладача. Збережіть документ під назвою “ЛР_8.doc”.


^ Лабораторна робота №9

Тема: Прикладне програмне забезпечення для обробки текстової інформації.

Мета: Отримання навиків роботи з графічними об’єктами в середовищі MS Word. Створення математичних формул.

Хід виконання роботи:

1. Створіть новий документ. Запишіть на “титульній” сторінці тему роботи "Робота з малюнками", а також своє прізвище і групу. Збережіть документ у своїй папці під назвою “ЛР_9.doc”.

2. Створіть емблему розміром приблизно 33 см. Розфарбуйте верхній квадрат синім кольором, нижній – зеленим, а коло – червоним:

3. Наберіть перший абзац тексту пункту “Створення рисунків” цих вказівок. Розташуйте емблему так, щоб текст був навколо рисунка.

4. Використовуючи автофігури, можливості їх зв’язку та розміщення на них тексту, створіть будь-який малюнок.

5. Створіть структурну схему фірми, що складається з директора і трьох підпорядкованих йому відділів: системного адміністратора, програмного забезпечення і комерційного навчання. Створіть одну чи дві лабораторії в кожному відділі та дайте їм назви. Різні типи об’єктів відобразіть різними типами автофігур.

6. Створіть нижче надану таблицю, та на даних її основи побудуйте діаграму курсів валют (за допомогою "Вставка – Объект – Создание – Microsoft Graph").


Назва валюти

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Долар

5,08

5,09

5,10

5,07

5,05

5,05

Євро

6,40

6,41

6,40

6,39

6,38

6,41

7. За допомогою редактора формул ("Вставка – Объект – Создание – Microsoft Equation 3.0") створіть такі математичні формули:


,


,

8. Збережіть файл.


Лабораторна робота № 10

Тема: Прикладне програмне забезпечення для обробки табличної інформації.

Мета: Отримання навиків роботи в середовищі MS Excel.

Хід виконання завдання:

1. Завантажити табличний процесор MS Excel.

2. Ознайомитись зі структурою вікна MS Excel.

3. Перший аркуш "Лист1" робочої книги перейменувати в "Зарплата".

4. На аркуші "Зарплата" створити Таблицю 1, дотримуючись форматування символів та границь таблиці, яке надане у зразку.

Таблиця 1

Розрахунок заробітної плати по МП «Каскад» за травень


 

Кількість

Ставка

Зарплата

Аванс

До видачі

П.І.Б.

годин

за год.

 
 

 
(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

Іванов І.

168

2,50

 

85,00

 

Петров П.

170

2,50

 

85,00

 

Сідоров С.

150

2,35

 

85,00

 

Медведєв М.

168

2,10

 

85,00

 

Зайцева З.

160

2,20

 

85,00

 


Всього:
5. Зберегти поточну робочу книгу під назвою “ЛР_10.doc” у папці користувача.

6. Заповнити формулами стовпчики "Зарплата" та "До видачі".

7. Вибрати другий аркуш робочої книги та назвати його "Реалізація".

8. Створити Таблицю №2, дотримуючись форматування, яке надане у зразку.

Таблиця 2

Найменування

Вартість

^ Реалізація (шт)

Сума

товару

(грн.)

Безгот.

Готівков.

Разом

реалізації

Відеоплеєр

280

41

12

 

 

Телевізор

780

15

7

 

 

Магнітола

218

24

9

 

 

Муз.центр

348

8

3

 

 

Аудиоплеєр

120

23

17

 

 

Радіоприймач

117

7

12

 

 

Всього

 

9. Вставити три пустих рядка перед таблицею та в одному з них додати назву таблиці Реалізація товарів фірми "Вест".

10. Вставити один стовпчик перед таблицею.

11. Зберегти зміни в поточному файлі.

12. Провести розрахунок стовпчика „Разом” та „Сума реалізації”.

13. На аркуші "Зарплата" створити кругову діаграму, на якої повинні відображатися прізвища співробітників, їх заробітна платня, назва діаграми – "Розподіл зарплатні".

14. На аркуші "Реалізація" створити порівняльну діаграму на якої повинні відображатися: найменування товарів, їх продаж за готівку та по безготівковому рахунку, найменування осей діаграми, назва діаграми – "Реалізація товарів", .

15. На новому аркуші створити нову діаграму (тип – графік); ряди даних для створення графіка вибрати відповідно пункту 14.

16. Зберегти зміни в поточному файлі.


Орієнтований перелік контрольних питань:

1. Поняття інформації.

2. Властивості інформації.

3. Економічна інформація.

4. Види економічної інформації.

5. Носії даних.

6. Операції над даними.

7. Кодування даних в ЕОМ.

8. Основні структури даних.

9. Основні чинники обчислювальної системи.

10. Поняття апаратного та програмного забезпечення обчислювальної системи.

11.Склад системного блоку персонального комп’ютера (ПК).

12. Пристрої внутрішньої пам’яті ПК (ОЗП, ПЗП, ППЗП, кеш-пам’ять) та їх характеристики.

13. Пристрої зовнішньої пам’яті ПК (накопичувачі: НГМД, НЖМД, CD-пристрої, DVD-пристрої).

14.Основні пристрої введення інформації та їх призначення.

15. Основні пристрої виведення інформації та їх призначення.

16. Основні типи пристроїв для друку за принципом дії (матричний, струміневий та лазерний принтери) та принципи друку в них.

17. Сучасні операційні системи, їхні переваги та недоліки.

18. Основні причини необхідності створення архівних файлів.

19. Призначення та основні можливості програм-архіваторів.

20. Основні заходи по запобіганню зараженням вірусами ПК.

21. Заходи по нейтралізації дії комп'ютерних вірусів.

22. Призначення та основні можливості антивірусних програм.

23. Відмінності між мережними й локальними операційними системами?

24. Комп'ютерна мережа. Основні критерії класифікації мереж.

25. Переваги та недоліки топології комп'ютерних мереж.

26. Відмінність однорангових й ієрархічних мереж.

27. Система адресації в Інтернет.

28. Протоколи мережі Інтернет.

29. Інтернет-браузери та їх функції.

30. Організація доступ до мережі Internet.

31. Інформаційні сервіси Інтернет.

32. Доменне ім'я. Приклади основних доменів верхнього рівня.

33. Способи з'єднання абонента Інтернет із провайдером.

34. Система WWW та особливості подання інформації в цій системі.

35. Загальні принципи роботи офісних програмних продуктів.

36. Основні можливості та функції систем обробки текстової інформації.

37. Використання можливостей текстового процесора при роботі з великими та структурованими документами.

38. Основні можливості та функції систем табличної обробки інформації.

39. Використання формул та функцій в електронних таблицях (ЕТ).

40. Організація графічної інформації в ЕТ – використання діаграм.

41. Використання ЕТ, як бази даних або списку.

42. Можливості ЕТ по роботі зі зведеними таблицями.

43. Консолідація даних в ЕТ.

44. Засоби проведення аналізу в ЕТ Excel: підбор параметра та пошук рішення.

45. Основні структурні елементи бази даних.

46. Основі об’єкти системи керування базами даних (СКБД) Access: таблиці, форми, запити, звіти, макроси, модулі, їх призначення

47. Основі режими створювання об’єктів СКБД Access.

48. Призначення схеми даних в СКБД Access.

49. Види зв’язків в схемі даних СКБД Access.

50. Призначення ключового поля в таблицях СКБД Access.

51. Види форм СКБД Access та режими їх створення.

52. Основні типи запитів СКБД Access та технологія їх використання.

53. Створення звітів в СКБД Access та їх використання.

54. Інструмент Visual Basic Application (VBA) та його використання в офісному програмуванні.

55. Характеристика мови гіпертекстової розмітки Web-документа.

56. Поняття головної сторінки Web-документа, її зміст.

57. Технологія створення Web-документів.

58. Поняття захисту інформації в системах та мережах.

59. Класифікація погроз безпеки інформації.

60. Класифікація засобів захисту інформації.

61. Типові прийоми забезпечення безпеки даних.

62. Засоби підвищення безпеки при роботі з електронною поштою.

63. Експертні системи та їх характеристики.

64. Приклади використання експертних систем у різних галузях економіки.

65. Застосування навчальних систем.

66. Огляд сучасних АРМів в галузі економіки.

67. Перспективні засоби і напрямки розвитку інформаційних технологій.


Список рекомендованої літератури

Румянцев М.И. / Экономическая информатика: Конспект лекций / Западнодонбасский ин-т экономики и управления. – Павлоград: ЗПИЭУ, 2008.

Экономическая информатика / Под ред. П.В. Конюховского, Д.Н. Колесова. – СПб.: Питер, 2001. – 560 с.; ил.

Экономическая информатика: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Евдокимова. – СПб.: Питер, 1997. – 592 с.; ил.

Информатика для юристов и экономистов: Учебник для вузов / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с.; ил.

Экономическая информатика: Учебник / Под ред. В.П. Косарева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 656 с.

Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп'ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За загал. ред. О.Д.Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534 с.

Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия для персонального компьютера 2000. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ОЛМА-Пресс, 2000. – 847 с.; ил.

Додаткова література

Андреев А.Г. и др. Microsoft Windows XP: Home Edition и Professional / Под общ. ред. А.Н. Чекмарева. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 624 с.; ил.

Вакал Е.С., Карпенко С.Г., Самсонова Л.Р. Основы информатики: Учебное пособие. – К.: МАУП, 1998. – 184 с.; ил.

Вакал Е.С., Тригуб А.С. Основы работы на персональном компьютере: Курс лекций. – К.: МАУП, 2002. – 2-е изд., испр. – 128 с.; ил.

Левин А. Самоучитель работы на компьютере. Начинаем с Windows.- 2-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – 704 с.; ил.

Руденко В.Д. и др. Курс ин
еще рефераты
Еще работы по разное