Реферат: Текстовий процесор Word


Текстовий процесор Word.


1. Текстовий процесор Word.

2. Редагування та форматування текстів.

Одним з найбільш поширених текстових процесорів є програма Microsoft Word. Щоб запустити програму потрібно натиснути Пуск/Програми/ Microsoft Word.

Настроювання середовища

Робоче вікно Word відразу після запуску містить певний набір елементів керування: меню, панелі інструментів, область завдань тощо. Їх кількість і вигляд користувач може змінювати, залежно від власних потреб. Наприклад, при роботі з простими тексто­вими документами доцільно вимкнути панель Малювання, розміщену, здебільшого, внизу вікна.

Розглянемо основні прийоми настроювання робочого середовища.

Щоб увімкнути або вимкнути панель інструментів, викликають команду меню Вигляд  Панелі інструментів або контекстне меню на будь-якій з наявних у вікні панелей – з’явиться список перемикачів, кожен з яких керує відоб­раженням певної панелі. Після клацання назви у списку відповідна панель з’явиться на екрані або зникне.

Панель інструментів можна перемістити в інше місце, перетягнувши мишею за смужку на початку панелі. Якщо відпустити кнопку миші, коли вказівник знаходиться поблизу межі робочої області вікна, панель буде розміщена вздовж цієї межі. В іншому випадку панель набуде вигляду вікна.

Якщо у верхній частині розділу меню є смужка, то при її перетя­гуванні також з’явиться від­по­відна панель інс­трументів.

Досвідчені користувачі забирають з екрану ті панелі та кнопки, якими не користуються, і додають на панелі кнопки для часто викорис­товуваних команд. Щоб додати кнопку, потрібно:

викликати на одній з панелей контекстне меню і в кінці списку вибрати команду Настройка…;

у діалоговому вікні на вкладці Панелі інструментів встано­вити прапорець біля назви панелі, на якій буде розміщена кнопка;

на вкладці Команди у списку Категорії обрати одну з кате­горій, а у списку Команди відшукати потрібну команду;

перетягти команду до того місця на панелі, де буде розміщена нова кнопка і, після появи вертикальної риски, відпустити кнопку миші.

На місці риски з’явиться кнопка вибраної команди.

^ Використання лінійки. Під меню редактора розміщені панелі інструментів та лінійка. Щоб лінійка та інші панелі інструментів були на екрані, потрібно вибрати відповідні команди із пункту меню «Вигляд».

На початку лінійки розміщені два вказівники. Верхній вказівник визначає величину абзацного відступу, а ниж­ній — встановлює виступ лівого краю тексту. На правому кінці лінійки знаходиться ще один вказівник, за допомогою якого можна встановлювати виступи тексту справа.

^ Робота з кількома документами

У Word можна відкрити кілька документів і працю­вати по черзі з кожним із них. Список відкритих документів буде показано на панелі завдань у вигляді кнопок, а також в меню Вікно (Окно).

У будь-який момент можна перейти до роботи з іншим доку­ментом, клацнувши кнопку, яка йому відповідає. Тоді актив­ним стане вікно саме цього документа.

Створення та збереження файлу. Для створення файлу в меню «Файл» потрібно вибрати команду «Створити», а потім вибрати тип файлу, який потрібно створити. Після натискання кнопки «ОК» можна починати введення тексту. При набиранні тек­сту не здійснюється перенесення слів і в кінці кожного ряд­ка не треба натискати на клавішу Enter. Редактор перево­дить курсор на новий рядок автоматично. Клавіша Enter натискується тільки в кінці абзацу. Для збереження набра­ного тексту на диску треба увійти в пункт меню «Файл» і вибрати команду «Зберегти як ...». При цьому з'явиться діалогове вікно, в якому треба вказати ім'я файлу. При по­требі слід також вказати назву папки і диска.

^ Виділення тексту документа і його фрагментів.

Текст усього документа виділяється за командою Правка – Виділити все або за допомогою клавішей . Фрагменти тексту виділяють різними способами:

курсор установлюється на початок фрагмента, при натисненій лівій клавіші миші її покажчик протягують (“Буксирують”) на кінець фрагмента, а потім клавішу відпускають;

курсор установлюють на початок фрагмента, натискують й утримують клавішу . За допомогою клавіш керування курсором або миші курсор переміщують на кінець фрагмента і клавішу відпускають;

курсор установлюють на початок фрагмента, натискують клавішу і за допомогою клавіш керування курсором вибирають потрібний фрагмент тексту.

^ Операції з фрагментами тексту.

Виділені фрагменти тексту можна вилучати, вирізати, вставляти, переміщувати та копіювати.

Вилучення фрагмента, як і неправильно введеного символу, виконується клавішею або .

Копіювання та вирізання фрагмента здійснюється за допомогою буфера обміну за однойменними командами з меню Правка. У першому випадку фрагмент зберігається в документі, а в другому – з документа вилучається. Для копіювання і вилучення фрагмента зручно використовувати також кнопки “Вирізати”, “Копіювати” на панелі інструментів.

Вставлення фрагмента з буфера обміну в текст документа, починаючи з позиції курсору, виконується за однойменною командою з меню Правка або клацанням лівою клавішею миші на кнопці “Вставити”.

^ Скасування і повторення операцій.

Програма Word дає змогу скасувати більш як 100 раніше виконаних дій. Зокрема, можна скасувати будь-яку операцію редагування, включаючи вилучення, вирізання, копіювання і вставлення тексту. Для цього використовується видозмінена команда Відмінити із меню Правка, в якій завжди відображається остання з виконаних дій.

Повторення скасованих операцій-команд виконується клацанням лівою клавішею миші на кнопці-піктограмі “Повернути” або за командою Правка – Повторити.

^ Форматування тексту. Форматування буває кількох видів: визначення розміру рядка для всього тексту — вказу­ються межі (абзац); вибір символів як за розміром, так і за накресленням (шрифт).

Панель форматування містить кнопки, що прискорюють форматування тексту, наприклад, що змінюють накреслен­ня тексту чи стиль абзацу. Щоб відформатувати текст, по­трібно спочатку його виділити, а потім натиснути відповід­ну кнопку на панелі форматування.

^ Зміна шрифтів. Текст виглядає красиво і з ним зручно працювати, коли окремі його фрагменти, наприклад заголов­ки, набрані різними за величиною та формою літерами. Для цього в текстовому редакторі є ряд можливостей. Щоб текст був набраний відповідним шрифтом, треба його попередньо виділити. Потім увійти до меню «Формат», вибрати відповід­ний пункт «Шрифт» і клацнути по ньому. У діалоговому вікні вибирається шрифт, його накреслення і розмір у пунктах (1/72 дюйма), демонструється зразок рядка із сим­волів обраного шрифту. Якщо одержаний варіант шрифту задовольняє користувача, то він повинен вибирати «OK», a якщо ні, йому слід продовжити комбінування чи скориста­тися кнопкою «Відміна» діалогового вікна команди.


Контрольні запитання.

1. Для чого призначена програма Microsoft Word?

2. З чого складається вікно програми і як можна включати або виключати елементи вікна?

3. Як працювати в програми з кількома документами?

4. Як створити новий файл Microsoft Word?

5. Як зберегти файл Microsoft Word?

6. Як можна виділяти фрагменти тексту і які операції можна з ними виконувати?

7. Як можна відформатувати текст?еще рефераты
Еще работы по разное