Реферат: План работы вма настаўнікаў-філолагаў на 2011/2012 навучальны год Тэма: Павышэнне эфектыўнасці адукацыйнага працэсу ва ўмовах пераходу на зменены правапіс


ЗАЦВЕРДЖАНА

Пратакол пасяджэння

метадычнага савета

31.08.2011 №1
ПЛАН РАБОТЫ
ВМА настаўнікаў-філолагаў

на 2011/2012 навучальны год
Тэма: Павышэнне эфектыўнасці адукацыйнага працэсу ва ўмовах пераходу на зменены правапіс
Мэты і задачы:

Якаснае асваенне педагогамі нарматыўна-прававога і вучэбна-метадычнага забеспячэння адукацыйнага працэсу па мовах і літаратуры;

Своечасовае азнаямленне настаўнікаў з асаблівасцямі арганізацыі адукацыйнага праыэсу ў пераходны перыяд;

Стварэнне ўмоў для самаадукацыі педагогаў, удасканалення іх педагагічнага майстэрства і трансляцыі перадавога педагагічнага вопыту.


^ Пасяджэнні ВМА:


№ п/п
Тэма пасяджэння

Вучэбна-метадычны блок


Практычны выхад

^ Тэрмін выка-нання


Настаўнік

1

Нарматыўна-прававое забеспячэнне аду-кацыйнага працэсу па мовах і літаратуры ў 2011/2012 навучаль-ным годзе

Метадычныя рэкамендацыі па прадметах; ВМК факультатыўных заняткаў і іх асаблівасці; азнаямленне з асноўнымі артыкуламі Кодэкса аб адукацыі

Планаванне дзейнасці ВМА; выпрацоўка адзінага ўзору подпісу школьных сшыткаў

30-31.08. 2011

В.У.Праўлуцкая

Г.І.Юркойць

2

Магчымасці сучасных адукацыйных тэхна-логій у павышэнні якасці адукацыйнага працэсу

Магчымасці ЭСН у рэалізацыі прынцыпу індывідуалізацыі наву-чання і рэалізацыі творчага патэнцыялу вучняў у адукацыйным працэсе; развіццё крытычнага мы-шлення вучняў – не-ад’емная частка наву-чальнага працэсу на су-часным этапе

Урок рускай мовы ці літаратуры ў 11 класе; самааналіз як сродак павышэння педага-гічнага майстэрства на-стаўніка; інтэлекту-альнае развіццё асобы на ўроках замежнай мовы

Лістапад

М.С.Саўко

Л.Р.Мажэйка

3

Фарміраванне ста-ноўчай матывацыі да навучання

Пазакласная работа як адзін з фактараў фарміравання матывацыі; інтэлекту-альнае развіццё асобы на ўроках замежнай мовы

Факультатыўны за-нятак па беларускай мове ў 9 класе; эфектыўнасць выка-рыстання ЭСН (з во-пыту работы)

Сакавік

Г.І.Юркойць

4

Асаблівасці кантрольна-ацэначнай дзейнасці на ўроках і факультатыўных занятках

Эфектыўнасць выка-рыстання інтэрактыўных метадаў навучання, ролі самаацэнкі вучняў, роз-наўзроўневыя заданні як сродак індывідуалізацыі працэсу навучання

Урок беларускай літа-ратуры ў 8 класе; узровень падрыхтоўкі вучняў да выпускных экзаменаў, адэкват-насць адзнак ведам

Май

В.У.Праўлуцкая

А.Э.Масейка
Кіраўнік вучэбна-метадычнага аб’яднання В.У.Праўлуцкая
еще рефераты
Еще работы по разное