Реферат: Робоча навчальна програма предмет Структура І властивості кристалів (Р-32) Спеціальність


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Предмет Структура і властивості кристалів (Р-32)

Спеціальність Радіофізика та електроніка №7.070201

Факультет електроніки форма навчання денна


Виписка з навчального плану


№ семестра

К-ть ауд. Годин

В т. Числі

К-ть годин СР

КР

КП

Заліки

Іспити
Л
П.С.

ЛР

5

45

1827

23

+Всього

АНОТАЦІЯ

Сучасна техніка не мислима без самого широкого використання кристалів. Крім металів, їх сплавів до кристалів відносяться також напівпровідники, які відіграють дуже важливу роль в сучасній електроніці.

Фізичні властивості кристалів залежать від хімічного складу і структури. Структура в свою чергу визначається характером міжатомної взаємодії. Тому в спецкурсі розглядаються зв'язки між властивостями індивідуальних атомів і молекул та при об'єднанні їх в гігантські асоціації у вигляді регулярно впорядкованих систем–кристалів.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Загальна характеристика кристалів. Кристалічний стан та його макроскопічні характеристики: однорідність, анізотропія, симетрія. Огранка кристалів. Закон огранки.

Просторова ґратка. Формула Вульфа – Брегга. Експериментальні дані, що підтверджують існування кристалічної гратки. Кристалографічне індексування. Закон цілих чисел. Кристалографічне проекції. Сітка Вульфа.

Симетрія кристалів. Елементи симетрії кристалічних багатогранників. Взаємодія елементів симетрії. Точкові групи симетрії. Сингонії. Символіка точкових груп. Просторові групи симетрії. Симетрія та фізичні властивості кристалів. Принципи Кюрі, Неймана.

Хімічний зв'язок та структура кристалів. Означення та загальні характеристики хімічного зв'язку.

Ковалентний зв'язок, його основні характеристики. Структура кристалів з ковалентним зв'язком. Кристалохімічні характеристики структури типу алмазу. Структура кремнію, германію, кристалів групи АIIIВV. Кристалічна структура сполук складу АIIВIV.

Характеристики іонного зв'язку та структура іонних кристалів . Структури типу NaCl та CsCl.

Металічний зв'язок та структура металів. Щільні укладки атомів: гексагональна та кубічна.

Дефекти і фізичні властивості кристалів. Поняття "ідеальний кристал" та критерії ідеальності . Динамічне розпорядкування ґратки. Концепція квазічастинок. Статичне розпорядкування ґратки.

Реальний кристал. Поверхня кристала як дефект кристалічної будови. Рівноважна форма кристала.

Класифікація точкових дефектів: вакансії, домішкові атоми, міжвузлові атоми, дефекти Шотткі та Френкеля. Точкові дефекти та властивості кристалів.

Дислокації. Теоретична і реальна міцність кристалів. Основні види та характеристики дислокацій. Дислокації та фізичні характеристики кристалів . Методи створення та виявлення дислокацій.

Двовимірні дефекти: дефекти пакування, двійники. Тривимірні дефекти; кластери, мікродефекти.

ЛІТЕРАТУРА
Шаскольская М.П. Кристалография . М.: Высш.шк.-1984.-375 с.

Лискович О.Б. Кристалографія . Львів : Вища шк.- 1978.-95 с.

Жданов Г.С., Хунджуа А.Г. Лекции по физике твердого тела . М .: Изд-во Моск. ун-та.- 1988.-231 с.

Кацнельсон А.А. Введение в физику твердого тела . М.: Изд-во Моск. ун-та.- 1984.- 295с.

Пуарье Ж.-П. Ползучесть кристаллов. М.: Мир - 1988.- 287 с.

Блейкмор Дж. Физика твердого тела . М.: Мир.- 1988.-608 с.

Желудев И.С. Физика кристалов и симетрия . М.: Наука.- 1987.-187 с.

Орлов А.И. Введение в теорию дефектов в кристалах . М.: Высш.шк..- 1983.-143 с.Програму склав доцент Бабич О. Й.
еще рефераты
Еще работы по разное