Реферат: Метадычныя рэкамендацыі аб дзейнасці музеяў устаноў адукацыіМЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ

АБ ДЗЕЙНАСЦІ МУЗЕЯЎ УСТАНОЎ АДУКАЦЫІ


Важнае месца ў выхаванні навучэнскай моладзі, забеспячэнні захаванасці каштоўнасцей гісторыі, культуры, прыроды, а таксама ў пашырэнні ведаў пра значныя падзеі мінуўшчыны і сучаснасці сярод дзяцей і моладзі належыць музеям устаноў адукацыі. Галоўнымі мэтамі іх стварэння з’яўляюцца выхаванне ў навучэнцаў нацыянальнай самасвядомасці, далучэнне іх да нацыянальнай і агульначалавечай спадчыны, равышэнне эфектыўнасці навучальна-выхаваўчага працэсу.

Першапачатковым момантам пры стварэнні музея павінна быць вызначэнне яго профілю. Гэта звязана з тым, што вялікая зацікаўленасць у стварэнні музея можа прывесці да збору разнастайных прадметаў, якія не звязаны паміж сабой адной тэмай. У выніку ствараецца бессістэмны збор усялякіх рэчаў, а не музей. Вызначаючы профіль, неабходна зыходзіць з рэальных магчымасцей стварэння музея, камплектавання яго фондаў сапраўднымі экспанатамі, магчымасцямі папаўнення фондаў музея і выкарыстання яго экспанатаў у навучальна-выхаваўчых мэтах.

Сувязь музея з той ці іншай галіной навукі, тэхнікі, грамадскай вытворчасці абумоўлівае разнастайнасць музеяў. Музейная сетка навучальна-выхаваўчых устаноў уключае наступныя асноўныя профільныя групоўкі музеяў:

гістарычныя:

а) ваенна-гістарычныя;

б) баявой славы;

в) гістарычныя шырокай тэматыкі;

г) гістарычныя канкрэтнай тэматыкі, у тым ліку:

гісторыя населенага пункта,

гісторыя школы, вучылішча, тэхнікума,

археалагічныя,

этнаграфічныя,

мемарыяльныя (прысвечаныя жыццю і дзейнасці славутасцей ці гістарычнай падзеі).

літаратурныя;

навукова-тэхнічныя (прысвечаныя якой-небудзь галіне навукі і тэхнікі);

мастацкія:

мастацтвазнаўчыя,

прыкладнога мастацтва.

прыродазнаўчыя:

батанічныя,

заалагічныя,

антрапалагічныя,

геаграфічныя,

геалагічныя,

аховы прыроды.

комплексныя краязнаўчыя (музеі, якія маюць экспазіцыі па прыродзе, гісторыі, эканоміцы, культуры роднага краю).

Пашырэнне тэматыкі музея, а часам і змяненне яго профілю магчыма толькі пры ўмовах мэтанакіраванай і ўсвядомленай працы ў гэтым накірунку.

Рашэнне аб адкрыцці музея ці змяненні яго профілю прымае педсавет навучальна-выхаваўчай установы. Гэта рашэнне ўзгадняецца з адпаведнымі аддзеламі адукацыі і культуры і афармляецца загадам дырэктара навучальна-выхаваўчай установы.

Адказнасць за захаванасць экспанатаў, арганізацыю ўліку і захавання матэрыялаў музея нясе дырэктар навучальна-выхаваўчай установы і кіраўнік музея.

Крыніцы збору матэрыялаў могуць быць вельмі розныя, асноўныя з іх – сістэматычны збор матэрыялаў па выбранай тэматыцы, які ажыццяўляецца праз сістэму заданняў падчас вучобы, правядзення экспедыцый, вандровак, экскурсій, сустрэч, шляхам перапіскі з арганізацыямі і асобнамі людзьмі. Звяртаючыся ў архівы, бібліятэкі, музеі трэба памятаць, што кожны запыт, накіраваны ў гэтыя ўстановы, павінен быць сур’ёзна абгрунтаваны.

Ступень ўдзелу вучняў у арганізацыі музея можа быць рознай. Асноўную частку працы ажыццяўляе актыў. Але ён не павінен быць замкнутым. Да працы абавязкова прыцягваюцца вучні, якія не ўваходзяць у яго лік. Педагагічнае кіраўніцтва работай актыва музея ажыццяўляе настаўнік, які прызначаецца загадам дырэктара навучальна-выхаваўчай установы. Важным момантам фарміравання актыву з’яўляецца стварэнне савета будучага музея. Савет каардынуе дзейнасць вучняў вучняў па стварэнні музея, а пасля кіруе ўсёй яго працай: вырашае пытанні камплектавання фондаў, разглядае і зацвярджае перспектыўныя і каляндарныя планы работы, тэматыка-экспазіцыйныя планы, вядзе падрыхтоўку экскурсаводаў, лектараў і г.д.

Савет музея не павінен быць вельмі вялікім, бо ён можа стаць цяжкакіруемым, неаператыўным. У кожнай навучальна-выхаваўчай установе гэтае пытанне вырашаецца індывідуальна, але прынамсі, незалежна ад колькасці членаў савета, у савеце музея павінны быць адказныя за асобныя накірункі дзейнасці. У выніку ствараюцца сектары, якія маюць свае абавязкі.

Сектар пошукавай працы займаецца камплектаваннем фондаў, распрацоўкай маршрутаў вандровак і экспедыцый, падрыхтоўкай спецыяльнага рыштунку, палявых дакументаў, арганізацыяй заняткаў па вывучэнні методыкі выяўлення і збору помнікаў гісторыі, культуры, прыроды, іх апісання, уліку і захавання ў палявых умовах, запісу ўспамінаў, апавяданняў і г.д.

Фондавы сектар вядзе ўліковую дакументацыю, арганізуе захаванне помнікаў гісторыі, культуры, прыроды, кантроль за рэжымамі захавання экспанатаў, правядзенне рэстаўрацыйных работ, выраб макетаў і муляжоў, пастаноўку сапраўдных помнікаў гісторыі і культуры на дзяржаўны ўлік, перадачу асабліва каштоўных помнікаў у дзяржаўныя музеі, архівы і іншыя навуковыя і культурна-асветніцкія ўстановы.

Сектар экспазіцый і выстаў распрацоўвае тэматыка-экспазіцыйныя планы, займаецца адборам экспанатаў, падрыхтоўкай этыкетажу, мантажам экспазіцыі для школьнага музея і выстаў.

Сектар экскурсаводаў распрацоўвае і праводзіць аглядныя і тэматычныя экскурсіі, вучэбныя экскурсіі па прадметах школьнай праграмы.

Сектар масавай і прапагандысцкай працы арганізуе масавыя мерапрыемствы на базе музея, лекцыі, конкурсы малюнкаў, летапісаў; садзейнічае выкарыстанню музейных матэрыялаў у навучальна-выхаваўчым працэсе; арганізуе ўдзел у Экспедыцыі “Наш край”, у конкурсе-аглядзе музеяў навучальна-выхаваўчых устаноў.

Сектар перапіскі наладжвае і падтрымлівае перапіску з рознымі ўстановамі і любымі людзьмі, з іншымі музеямі навучальна-выхаваўчых устаноў і дзяржаўнымі музеямі.

Колькасць сектараў вызначаецца асноўнымі накірункамі дзейнасці. Могуць быць таксама створаны і іншыя сектары, напрыклад, бібліятэчны, выкарыстання тэхнічных сродкаў і інш.

Работа савета музея грунтуецца на прынцыпах самакіравання і ўдзел у яго працы з боку настаўнікаў больш зводзіцца да ролі інструктараў, кансультантаў. Педагог-кіраўнік перадае свой вопыт, вучыць арганізацыйнаму майстэрству, дапамагае лектарам і экскурсаводам у распрацоўцы і правядзенні лекцый і экскурсій, у арганізацыі масавых мерапрыемстваў, афармленні экспазіцый музея. Стварэнне школьнага музея, арганізацыя яго працы павінна быць справай усяго педагагічнага калектыва, а не асобных настаўнікаў-энтузіястаў. У дапамогу музею могуць стварацца саветы садзеяння, у якія ўваходзяць настаўнікі, бацькі, шэфы, супрацоўнікі дзяржаўных музеяў і інш.

Збіраючы матэрыял для музея неабходна вельмі ўважліва высвятляць гістарычную сапраўднасць дакументаў і ўспамінаў.

Збор усіх музеяў складаецца з асноўнага фонду (фонду музейных прадметаў) і навукова-дапаможнага фонду. Асноўны фонд уваходзіць у склад музейнага фонду краіны і лічыцца найбольш каштоўнай часткай збору музея.

Да асноўнага фонду маюць дачыненне:

У музеях гістарычнага і краязнаўчага профілю:

археалагічныя матэрыялы, здабытыя ў выніку раскопак, а таксама выпадковыя знаходкі;

этнаграфічныя прадметы, у т.л. прадметы народнага побыту;

нумізматычныя прадметы і зборы, прадметы баністыкі, сфрагістыкі, геральдыкі;

навуковыя і бытавыя прылады і інструменты;

узоры працы, узоры прадукцыі;

зброя, сцягі, абмундзіраванне;

прадметы побыту і адзення, музычныя інструменты;

творы выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва (жывапіс, скульптура, графіка, у т.л. плакат і інш.), якія маюць дакументальнае, мемарыяльнае ці мастацкае значэнне;

фотаграфічныя матэрыялы, якія маюць дакументальнае, мемарыяльнае і мастацкае значэнне;

кнігі рукапісныя, старадрукаваныя, рэдкія выданні XVII – XX ст.ст.;

рукапісныя і друкаваныя дакументы;

дакументальныя і мастацкія кінаматэрыялы;

мемарыяльныя прадметы дзяржаўных і грамадскіх дзеячоў, выдатных прадстаўнікоў навукі і культуры.

У музеях (аддзелах) прыродазнаўча-гістарычнага профілю:

узоры прыроды, апрацаваныя і закансерваваныя для доўгатэрміновага захоўвання, а таксама забяспечаныя этыкеткамі, якія гарантуюць дакладнасць вызначэння;

унікальныя аб’екты жывой і нежывой прыроды, напрыклад, рэдкія віды жывёл і раслін, метэарыты, крышталі незвычайнай формы і інш.;

зборы буйнейшых прыродазнаўцаў, якія маюць навуковае ці мемарыяльнае значэнне;

узоры тэхнікі прэпаравання і навуковай таксідэрміі;

біялагічныя групоўкі і дыярамы краявідаў, якія з навуковай дакладнасцю ўзнаўляюць натуральныя абставіны вывучаных музеем прыродных куткоў і грунтуюцца на сапраўдных, навукова апрацаваных матэрыялах;

сапраўдныя выяўленчыя матэрыялы, якія характарызуюць прыродныя ўмовы (картаграфічныя, фотаграфічныя і творы выяўленчага мастацтва);

пісьмовыя, выяўленчыя, рэчавыя помнікі, якія адлюстроўваюць гісторыю прыродазнаўчых навук.

У музеях (аддзелах) літаратурнага, тэатральнага, музычнага профілю:

творы мастацкай літаратуры, драматургіі і публіцыстыкі (рукапісы, друкаваныя выданні з выпраўленнем ці аўтографамі аўтара, рэдкія друкаваныя выданні і інш.;

дакументы, якія характарызуюць дзейнасць творчых калектываў, жыццё і творчасць пісьменнікаў, акцёраў, рэжысёраў, кампазітараў, музыкантаў, тэатральных мастакоў і іх асяроддзе;

творы выяўленчага мастацтва, фотаздымкі, якія характарызуюць дзейнасць творчых калектываў, асобы дзеячоў літаратуры, тэатральнага і музычнага мастацтва, працэс іх творчасці, час, у якія яны жылі;

эскізы і макеты дэкарацый, эскізы тэатральных касцюмаў;

ілюстрацыі да літаратурных твораў;

мемарыяльныя прадметы побыту, прадметы побыту, якія характарызуюць эпоху;

музычныя інструменты, тэатральныя касцюмы і інш.;

фоназапісы і кінафільмы.

У музеях мастацкага профілю:

творы ўсіх відаў вытворчага мастацтва, дэкаратыўна-прыкладнога і манументальнага ў адпаведнасці з вузкім профілем кожнага канкрэтнага музея (жывапіс і графіка, скульптура і фрагменты архітэктуры, кераміка і шкло, вырабы з метала, дрэва, косці, камяня, мэбля).

У музеях мемарыяльнага профілю:

мемарыяльныя прадметы, якія належалі славутай асобе, ці яе бліжэйшаму асяроддзю (рэчавыя, выяўленчыя, пісьмовыя помнікі, кінафотадакументы);

мемарыяльныя прадметы, якія тычацца асвятляемай падзеі (рэчавыя, выяўленчыя, пісьмовыя помнікі, кінафотадакументы);

творы літаратуры і мастацтва, прысвечаныя славутай асобе ці з’яве.

У музеях усіх профіляў, якія працуюць на грамадскіх пачатках, захаванне прадметаў, вырабленых з каштоўных металаў і каштоўных камянёў, ці іх змяшчаючых (у т.л. ордэнаў, медалёў, а таксама прадметаў старажытнабеларускага мастацтва), ажыццяўляецца ў прыстасаваных для гэтых мэтаў памяшканнях, незгаральных шафах і сейфах. Перадача каштоўнасцей грамадскага музея ў дзяржаўны музей ажыццяўляецца са згоды кіраўніцтва музея навучальна-выхаваўчай установы. Гэтыя экспанаты павінны быць заменены адпаведнымі муляжамі. Найбольш каштоўныя прадметы грамадскіх музеяў павінны быць абавязкова пастаўлены на ўлік у дзяржаўныя музеі. Інфармацыя аб пацверджанні наяўнасці гэтых каштоўнасцей прадстаўляецца музеямі навучальна-выхаваўчых устаноў у дзяржаўныя музеі штогадова.

Захаванне халоднай і агнястрэльнай зброі, якая не прыдатна да выкарыстання, ажыццяўляецца толькі з дазволу органаў МУС горада (раёна).

Да навукова-дапамоднага фонду адносяцца:

- розныя ўзнаўленні (фотакопіі, злепкі, муляжы, макеты), копіі, рэканструкцыі, мапы, дыярамы, схемы, планы, а таксама іншыя матэрыялы, вырабленыя ці набытыя музеем падчас камплектавання фондаў, вывучэння ці экспанавання музейных прадметаў;

- узоры хуткапсавальных сельскагаспадарчых культур і іншых натуральных матэрыялаў, схільных да псавання і патрабуючых частай замены.

Аднясенне прадметаў а асноўнага ці навукова-дапаможнага фонду ў музеях навучальна-выхаваўчых устаноў праводзіцца пры дапамозе спецыялістаў навукова-метадычных аддзелаў дзяржаўных музеяў (адпаведнага профілю). Н.рэдка ў музейнай практыцы адзін і той жа прадмет можа быць аднесены як да навукова-дапаможнага, так і да асноўнага. Напрыклад, макет будынка школы ў экспазіцыі па гісторыі населенага пункта адносіцца да дапаможнага фонду, а ў раздзеле «Гісторыя нашай школы» да асноўнага.

На падставе музейных фондаў будуюцца пастаянныя экспазіцыі і выставы. Інфарматыўныя ўласцівасці музейных прадметаў шматбаковыя. Адзін і той экспанат можа разглядацца з розных бакоў: утылітарнага выкарыстання ў асяроддзі яго ўжывання (да ўключэння ў музейны збор), тэхнікі вырабу, эстэтычнай і мастацкай каштоўнасці, сувязі з канкрэтнай з’явай, прыналежнасці пэўнай асобе (мемарыяльныя прадметы), унікальнасці, тыповасці і інш.

Акрамя гэтага, адны музейныя прадметы валодаюць вялікай вонкавай выразнасцю, гавораць самі за сябе, іншыя, напрыклад, рэліквіі, змяшчаюць інфармацыю, схаваную ад непасрэднага ўспрымання. Таму ўзнікае неабходнасць растлумачыць наведвальнікам тое значэнне музейнага экспаната, якое выкарыстоўваецца для раскрыцця тэмы.

Галоўным спосабам тлумачэння з’яўляецца ўзаемнае дакументаванне музейных прадметаў: музейны прадмет у адпаведнасці са зместам тэмы знаходзіцца ў сувязі з іншымі прадметамі і яны дапаўняюць адзін аднаго. Групоўка ўзаемазвязаных прадметаў – рэчавых, пісьмовых, выяўленчых крыніц, якія раскрываюць сутнасць канкрэтнага факта, з’явы, падзеі, называецца экспазіцыйным комплексам.

У тых выпадках, калі неабходныя для раскрыцця зместу арыгіналы не могуць па пэўных прычынах экспанавацца (адсутнасць у фондах, вялікая пашкоджанасць, памер, не адпавядаючы экспазіцыйнай плошчы і г.д.), яны замяняюцца дублікатамі – копіямі, муляжамі, злепкамі, мадэлямі і г.д. Для выяўлення сувязяў паміж музейнымі фактамі, з’явамі, падзеямі і інш., вялікую ролю адыгрывае навукова-дапаможны матэрыял. Такім чынам, кожны від экспазіцыйнага матэрыяла нясе пэўную сэнсавую нагрузку, а ўсе сродкі накіраваны на выяўленне зместу экспазіцыі.

Існуюць розныя метады пабудовы музейнай экспазіцыі. Найбольш распаўсюджанымі лічацца тэматычны, сістэматычны, ансамблевы. Выкарыстанне іх залежыць ад профілю музея, яго мэтаў, задач, зместу, экспазіцыі.

У тэматычнай экспазіцыі ўсе з’явы і працэсы падпарадкоўваюцца храналагічнаму ці праблемнаму прынцыпу і адлюстроўваюцца ў дыялектычным развіцці. Пры такой будове экспазіцыі экспазіцыйныя комплексы аб’ядноўваюцца ў падтэмы, тэмы, раздзелы. Найбольш прымальна менавіта такое размяшчэнне ў прыродазнаўчых, літаратурных, краязнаўчых і іншых музеях.

Сістэматычная экспазіцыя дазваляе дэманстраваць калекцыю аднародных прадметаў. Гэты метад часцей выкарыстоўваецца ў прыродазнаўчых музеях. Напрыклад, калекцыя мінералаў, ці раслін (гербарый) дэманструецца ў адпаведнасці з навуковай сістэматыкай, прынятай у мінералогіі ці батаніцы. Магчыма выкарыстанне сістэматычнага метаду пры пабудове тэматычных выстаў ці раздзелаў нумізматыкі, баністыкі, керамічных вырабаў, дзе прасочваецца змяненне іх стыляў і г.д.

У ансамблевай экспазіцыі захоўваюцца ці ўзнаўляюцца на дакументальнай падставе абставіны, звязаныя з гістарычнымі падзеямі, культурай, побытам народа, жыццём і дзейнасцю выдатнай асобы (напрыклад, інтэр’ер). Найбольш прымальны гэты метад для гістарычных і мемарыяльных музеяў.

У стварэнні экспазіцыі музея можна вылучыць некалькі этапаў:

распрацоўка тэмы

складанне тэматычнай структуры

распрацоўка эскізнага праекта мастацкага рашэння

распрацоўка тэматыка-экспазіцыйнага плана

складанне мантажных лістоў

мантаж экспазіцыі

прыём экспазіцыі

Распрацоўка тэмы – вызначэнне асноўных задач экспазіцыі, стрыжнёвых вядучых тэм, апорных экспанатаў.

Састаўленне тэматычнай структуры – вызначэнне асноўных раздзелаў экспазіцыі, распрацоўка тэм і падтэм у кожным раздзеле, размяшчэнне іх на экспазіцыйнай плошчы, вызначэнне прадметаў, якія яшчэ мэтазгодна набыць.

Эскізны праект мастацкага рашэння ствараецца на падставе тэматычнай структуры пераліку канкрэтных экспанатаў, іх групіроўка ў асобныя тэматычныя комплексы, падрыхтоўка вядучых тэкстаў экспазіцыі.

Тэматыка-экспазіцыйны план мажа ўключаць наступныя графы:

парадкавы нумар

назва тэмы, падтэмы

пералік пытанняў, якія раскрываюць тэму (вядучы тэкст)

назва экспаната

змест экспаната

месца ў экспазіцыі

месца захоўвання

заўвагі

Пры складанні тэматыка-экспазіцыйнага плана трэба памятаць аб асноўных правілах экспанавання: адабраць усё патрэбнае і галоўнае, падаць тэкст і лічбу вобразна, ярка, у дынаміцы, побач з жывой інфармацыяй ці фотаздымкам, у параўнанні ці супастаўленні, у патрэбным каляровым і аб’ёмным рашэнні.

Мантажныя лісты (графікі размяшчэння экспанатаў) складаюцца на падставе тэматыка-экспазіцыйнага плану і ўяўляюць сабой кампаноўку ў маштабе 1:10 дакументаў, фотаздымкаў, тэкстаў і г.д. па стэндам. Тэхналагічна мантажныя лісты больш зручна рабіць на міліметровай паперы. Пажадана выконваць гэтую працу з мастаком-афарміцелем. У выніку яе графікі ўдакладняюцца, уносяцца папраўкі ў тэматыка-экспазіцыйны план.

У музеях, якія маюць невялікія фонды, малыя памяшканні, працэс падрыхтоўкі экспазіцыі можы быць спрошчаны. На падставе навуковай апрацоўкі тэмы адбіраецца матэрыял, выконваецца раскладка яго па экспазіцыйных комплексах, пасля чаго складаюцца мантажныя лісты.

Магчымасці абнаўлення экспазіцыі пажадана прадугледзець ужо пры складанні тэматычнай структуры і пры распрацоўцы абсталявання.

Пры стварэнні экспазіцыі трэба ведаць, што найбольш выгоднай для ашляду плошчай з’яўляецца “экспазіцыйны пояс” – вертыкальная плошча (сцяна, планшэт) шырынёй каля 1,5 м. Ніжэйшая мяжа пачынаецца на адлегласці 0,2 – 0,9 м ад узроўню падлогі, верхняя мяжа знаходзіцца на вышыні 2,5 м ад узроўню падлогі.

У кожным экспазіцыйным комплексе неабходна вылучаць так званы вядучы экспанат. Гэта экспанат, які нясе ў сябе асноўную сэнсавую нагрузку. Падаваць вядучыя экспанаты трэба так, каб яны былі ў цэнтры ўвагі. Калі вядучы экспанат невялікі па памерах, яго неабходна вылучыць. Напрыклад, невялікі па фармату дакумент, напісаны мелкшм шрыфтам, можны вылучыць, пакінуўшы вакол яго свабоднае месца ці змясціўшы яго на кантрасны фон. Можна стварыць эфектнае падсвятленне. Размяшчаць экспанаты трэба так, каб паміж імі была адлегласць 10 – 15 см. Трэба пазбягаць перагружвання экспазіцыі матэрыяламі.

Аб’ёмныя экспанаты ўспрымаюцца значна лепш, чым пляскатыя. Дакументу магчыма надаць пэўную аб’ёмнасць, змясціўшы яго паміж пластынамі аргшкла і аддаліўшы на адлегласць 5 – 10 см ад сцяны.

Ствараючы план экспазіцыі музея, важна зрабіць так, каб кожны стэнд лаканічна выражаў галоўны змест пэўнай тэмы, каб не было выпадковых прадметаў, каб у падборы і размяшчэнні матэрыялу была лагічная сувязь і завершанасць.

Па меры выяўлення, збірання і паступлення ў грамадскія музеі ўсе экспанаты патрэбна улічваць, апісваць і арганізоўваць іх правільнае захаванне. Улікова-захавальная дзейнасць музея ставіць перад сабой дзве асноўныя мэты:

Забяспечыць захаванне кожнага прадмета ад раскрадання і пашкоджання.

Забяспечыць атрыманне і захаванне найбольш поўных звестак аб прадметах, што паступаюць у музей.

Для вядзення ўліку і арганізацыі захавання фондаў савет музея выбірае захавальніка фондаў, для дапамогі якому выдзяляецца яшчэ некалькі членаў савета або актывістаў музея.

Захавальнік музея абавязаны арганізаваць правільны ўлік фондаў музея, забяспечыць захаванне музейных калекцый у фондасховішчы і экспазіцыі ва ўмовах, якія перасцерагаюць іх ад пашкоджання або раскрадання. Ён мае права выдаляць з экспазіцыі асобныя экспанаты ў выпадку, калі парушаны ўмовы іх захавання (экспаніраванне куштоўных матэрыялаў на незасцекленых стэндах, няправільнае замацаванне, няўдалае асвятленне, здольнае прывесці да страты арыгінальнага колеру і г.д.).

Для рэгістрацыі матэрыялаў, што паступаюць у музеі, вядзецца дзве ўліковыя кнігі:

кніга паступленняў асноўнага фонда (галоўная інвентарная кніга);

кніга паступленняў навукова-дапаможнага фонда (кніга ўліку навукова-дапаможных матэрыялаў).

Галоўная інвентарная кніга, як дзяржаўны дакумент ахоўнага парадку, павінна да яе запаўнення быць пааркушна пранумаравана, прашнуравана і замацавана пячаткай абласной установы пазашкольнай адукацыі і выхавання, якая ажыццяўляе метадычнае кіраўніцтва дадзенай грамадскай установай. Забараняецца вырываць аркушы з інвентарнай кнігі. Выпраўленні ў інвентарнай кнізе дапускаюцца ў рэдкіх выпадках і робяцца чырвоным чарнілам.

Інвентарная кніга ўтрымлівае наступныя графы:

інвентарны нумар па парадку

дата запісу

час, крыніца і нумар акта паступлення

назва і кароткае апісанне прадметаў

колькасць

матэрыял

ступень захаванасці

да якога фонда адносіцца прадмет (асноўны, дапаможны)

парадкавы нумар асноўнага фонда

заўвагі

Усе экспанаты, што паступаюць у музей, у той жа дзень павінны быць занесены ў інвентарную кнігу. Калі яны паступаюць адразу ў вялікай колькасці, дык можна іх запісваць на працягу тыдня. Пры адначасовым паступленні вялікай колькасці аднародных прадметаў (нумізматычных калекцый, графічных серый і.г.д.) дапускаецца іх групавы запіс. Пры гэтым агульная колькасць паступіўшых экспанатаў павінна быць адлюстравана ў інвентарнай кнізе.

Парадкавыя нумары галоўнай інвентарнай кнігі прастаўляюцца і на самім прадмеце або на прымацаванай да прадмета кардонавай этыкетцы.

Але перад тым, як зарэгістраваць экспанат у адной з уліковых кніг, неабходна скласці акт прыёму-перадачы і сабраць аб экспанаце неабходныя звесткі.

Прадметы, якія ствараюць адзіны комплекс (машина з дэталямі і т.п.), запісваюцца ў акт прыёму пад адным нумарам, з апісаннем асобных частак пад літарамі або дадатковымі парадкавымі нумарамі ўнутры комплекса.

У выпадках, калі ў музей паступае вялікая калекцыя (напрыклад, кніг), на яе складаецца вопіс, які прыкладаецца да ката. У актах прыёму-перадачы запісваецца назва (паходжанне) калекцыі з указаннем колькасці прадметаў.

Пры прыёме ў музей новых паступленняў неабходна атрымаць звесткі, па магчымасці ў пісьмовай форме, аб паходжанні прадмета, дадзеныя аб тым, каму і калі ён належаў або з якімі гістарычнымі падзеямі і асобамі звязаны, аб часе і месцы стварэння і г.д. Усе звесткі (“легенда”) захоўваюцца разам з адпаведным актам паступлення.

Запіс у інвентарнай кнізе павінны быць кароткім, выразным, адлюстроўваць найбольш характэрныя прыкметы прадмета.

Адным з найбольш важных момантаў з’яўляецца арганізацыя правільнага захавання музейных фондаў, што стварае такія ўмовы для музейных збораў (як у сховішчах, так і ў экспазіцыі), якія забяспечваюць іх надзейную ахову ад раскрадання і пашкоджання і садзейнічаюць прадуктыўнаму выкарыстанню калекцыі музея ў экспазіцыйных і навукова-асветніцкіх мэтах.

Арганізацыя сістэмы захавання прадугледжвае пэўны парадак размяшчэння музейных экспанатаў у фондасховішчах і экспазіцыйных залах і іх кансервацыю. Мэтай кансервацыі з’яўляецца спыненне працэсу разбурэння прадмета, калі не цалкам, то хаця б у значнай ступені. Часам музейныя каштоўнасці, што трапляюць у музей, захоўваюцца не цалкам і патрабуюць рэстаўрацыі. Падчас рэстаўрацыі аднаўляюць згубленыя часткі арыгінальнага прадмета, абсалютна дакладна ўзнаўляюць форму, матэрыял, колер прадмета. Рэстаўрацыяй маюць права займацца толькі кваліфікаваныя спецыялісты, якія валодаюць тэхналагічнымі прыёмамі, гістарычнымі ведамі, пры наяўнасці добра абсталяваных майстэрняў. Ачыстку і кансервацыю музейных экспанатаў у значнай колькасці выпадкаў можна праводзіць неспецыялісту ва ўмовах грамадскага музея, які валодае, тым не менш, пэўнымі ведамі і навыкамі.

У залежнасці ад паходжання і хімічнага складу музейныя экспанаты падзяляюцца на тры групы – экспанаты неарганічнага паходжання, экспанаты арганічнага паходжання і экспанаты, якія ўтрымліваюць матэрыялы арганічнага і неарганічнага паходжання.

Паходжанне і хімічны састаў музейнага экспаната абумоўліваюць найбольш пажаданыя ўмовы яго захавання – пэўную тэмпературу і вільготнасць паветра, характар і інтэнсіўнасць асвятлення. Таму пры правільным фарміраванні музейных экспазіцый улічваецца не толькі тэматычны прынцып, але і патрабаванні да навакольнага асяроддзя.

Для большасці музейных экспанатаў гэтыя патрабаванні больш ці меньш супадаюць. Памяшканні музея, адведзеныя для фондасховішчаў і экспазіцыі, павінны быць сухімі і добра вентылявацца. Вітрыны і стэнды з экспанатамі ў экспазіцыйных залах нельга размяшчаць паблізу ад ацяпляльных сістэм. Для захавання экспанатаў ад уздзеяння святла (выгарання і награвання) экспазіцыю размяшчаюць у месцах, куды не трапляюць прамыя сонечныя прамяні. Вокны павінны быць закрытыя шчыльнымі шторамі светлых таноў.

Пры афармленні экспанатаў – арыгінальных дакументаў, фотаздымкаў, твораў жывапісу, графікі забараняецца наклейваць іх на кардон, падгінаць, расшываць альбомы і вымаць з іх аркушы. Забараняецца замацоўваць прадметы цвікамі, шпількамі, кнопкамі. На стэндах дакументы, фотаздымкі, малюнкі мацуюцца з дапамогай “лапак”. У сувязі з гэтым прадмет спачатку замацоўваецца да кардона, крыху меньшага за яго па памерах. Замацаванне выконваецца з дапамогай дзвюх-трох “лапак” – палосак белай паперы памерам 1х4 см. “Лапкі” складваюцца ўдвая, адна іх палова мацуецца мучным клеем да верхняга краю адваротнага боку прадмета, а другая – да верхняга краю кардона. Пасля кардон невялікімі цвікамі мацуецца да стэнда, на які накладаецца шкло.

Самы просты тып абсталявання для сховішчаў музеяў – зачыненыя шафы і сцелажы. Апошнія выкарыстоўваюцца для захавання прадметаў, якія не баяцца пылу і святла: керамікі, шкла, металічных прадметаў і г.д. На сцелажы можна ставіць і закрытыя скрыні з іншымі матэрыяламі. Музейныя прадметы неабходна захоўваць ад уздзеяння пылу, сістэматычна праводзіць прыбіранне памяшкання.

Прадстаўнікі тэхнічнага і пажарнага надзору павінны правяраць не меньш двух разоў у год становішча музейнага памяшкання. Адказны за захаванне экспанатаў павінны аглядаць усе памяшканні не меньш аднаго разу на год.

Каб папярэдзіць крадзяжы і наўмысныя пашкоджанні экспанатаў і абсталявання памяшканні музея ў непрацоўны час закрываюцца, пламбіруюцца і апячатваюцца.

У звычайных умовах ні адзін музейны прадмет не можа быць вынесены з музею без складання акта аб яго выдачы. За выкананнем гэтага правіла абавязаны сачыць члены музейнага савету і актывісты.

Пры наяўнасці ўмоў, якія адпавядаюць раздзелу 5 Палажэння аб музеі навучальна-выхаваўчай установы (наяўнасць памяшкання, экспанатаў, неабходных дакументаў і г.д.), установа адукацыі запаўняе ўліковую картку, прадстаўляе яе ў абласны, Мінскі гарадскі цэнтр дзіцяча-юнацкага турызму і краязнаўства для выдачы пашпарта музея. Пашпарт падпісваецца дырэктарам абласной установы пазашкольнай адукацыі і выхавання і дырэктарам навучальнай установы, дзе створаны музей. Такім чынам, званне “Музей навучальна-выхаваўчай установы” прысвойвае абласная ўстанова пазашкольнай адукацыі і выхавання і выдае зацверджаны пашпарт.

Кожны музей, які мае званне “Музей навучальна-выхаваўчай установы”, павінен мець пашпарт. У выпадку, калі музей дзейнічае без пашпарта, яго трэба стварыць і зацвердзіць, таму што пашпарт з’яўляецца юрыдычным дакументам, які сцвярджае наяўнасць музея і дае магчымасць аналізаваць яго дзейнасць.

У адпаведнасці з Палажэннем аб музеі пашпарт музея разлічаны на ўвесь час існавання музея, а па заканчэнні яго аб’ёму заводзіцца ўкладыш. У выпадку змянення профілю музея заводзяць новы пашпарт пры захаванні старога, каб была пераемнасць у дзейнасці ўстановы. Штогадовыя звесткі пра дзейнасць музея або дадзеныя аб змяненні яго структуры, напрыклад, новы раздзел і інш. у пашпарт уносіць абласная пазашкольная ўстанова. Пашпарт музея павінен захоўвацца ў асоб, адказных за захаванне фондаў і іншых дакументаў (дырэктар навучальна-выхаваўчай установы і кіраўнік музея).

Дзеючы музей павінен мець наступныя дакументы:

пашпарт музея;

інвентарная кніга (прашнураваная і зацверджаная пячаткай абласной установы пазашкольнай адукацыі і выхавання);

план работы музея (зацверджаны дырэктарам);

план работы савета Экспедыцыі “Наш край”;

акты атрымання экспанатаў;

акты перадачы фондаў, экспанатаў музея;

графік экскурсій;

план і тэкст экскурсіі;

пошукавыя заданні экспедыцыйным групам, распрацаваныя саветам музея;

вынікі пошукавай працы (справаздачы аб экспедыцыі);

метадычная літаратура;

кніга водгукаў;

кніга ўліку наведвальнікаў.

Неабходна звярнуць асаблівую ўвагу на транспартыроўку музейных каштоўнасцяў. Транспартыроўка музейных каштоўнасцяў (з музея ў музей, з музея на выставу і назад, з музея на рэстаўрацыю і назад) з’яўляецца даволі распаўсюджаным працэсам. Незалежна ад памераў і характару перавозімых прадметаў ён патрабуе да сябе прафесійнага, сур’ёзнага падыходу.

Спачатку экспанаты, вызначаныя для транспартыроўкі, правяраюць з пункту гледжання дапушчальнасці для іх запланаванай перавозкі. Далей канчаткова адабраныя экспанаты падзяляюцца на групы адпаведна патрэбнай упакоўкі, у адпаведнасці з чым і заказваецца тара. Трэба памятаць, што забараняецца перавозка музейных каштоўнасцяў у мяккай, нетрывалай тары і ў адзінай скрынцы нельга размяшчаць экспанаты, якія адрозніваюцца па вазе і матэрыяле. Упакойка павінна забяспечваць поўную нерухомасць экспаната ўнутры яе, адсутнасць шкоднага ціску на яго і надзейную ізаляцыю яго ад шкодных атмасферных уздзеянняў.

Упакоўка вырабаў з керамікі, шкла, фарфора і г.д. ажыццяўляецца наступным чынам: кожны экспанат заварочваецца ў тонкую паперу, потым абкладаецца ватай, ахопліваецца жгутамі са стружкі, абёрнутай у паперу, зноў абварочваецца паперай і перавязываецца шпагатам.

Асабліва крохкія экспанаты абарочваюцца чым-небудзь мяккім, напрыклад, тканінай або ватай, і змяшчаюцца ў невялікія фанерныя скрыні, якія, у сваю чаргу, упакоўваюцца ў агульную скрыню. Перавозка засцекленых экспанатаў (напрыклад, твораў графікі, фотаздымкаў і г.д.) забараняецца.

На скрыні трэба пазначыць аб тым, што ў ёй знаходзіцца.

еще рефераты
Еще работы по разное