Реферат: «Бекітемін» Ректордың м а, техника ғылымдарының докторы, профессор Исагулов А. ЗҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті


«Бекітемін»

Ректордың м.а, техника ғылымдарының докторы, профессор Исагулов А.З.

_______________________

«____» _________201___ж.


6D070900 – «Металлургия» мамандығының арнайы пән бойынша докторантураға түсу емтиханының

бағдарламасы


«Металлургия, материалтану және нанотехнологиялар» кафедрасы


Әзірлеген:

техника ғылымдарының докторы, профессор Исағұлов А.З.

_______________________

«____» _________201___ж.


техника ғылымдарының кандидаты, доцент Куликов В.Ю.

_______________________

«____» _________201___ж.


2011

^ Кіріспе


6D070900 – «Металлургия» бағыты бойынша докторанттарды даярлаудың білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері: толық және сапалы бейінді және ғылыми – педагогикалық білімді, кәсіптік біліктілікті алу, металлургия саласында докторанттарды теориялық және практикалық жеке даярлауды тереңдету; жоғары оқу орындарында сабақ беру үшін жоғары класс мамандарын даярлау; металлургия саласында ғылыми – зерттеу қызметі үшін жоғары білікті мамандарды даярлау; алдыңғы қатарлы технологиямен және жоғары тұтынушылық қасиеттерімен тауар өнімін алумен айналысатын кәсіпорын және ұйымдардың әртүрлі тізбегінің техникалық жетекшілерін дайындау; докторанттар әлемнің біртұтас көрінісін қамтамасыз ететін маңызды және баянды білімді меңгеру; білім алушылар жаңа білімді өз бетімен шығармашылық меңгеру дағдыларын меңгеру, жоғары оқу орындарында сабақ беру, зерттеу, өндірістік және басқару қызметін ойдағыдай іске асыру; ғылыми дайындықты докторантурада жалғастыру; ЖОО – қ педагогика және психология саласында қажетті білімді және ЖОО – да сабақ беру тәжірибесін алу.

^ 6D070900 – «Металлургия» мамандығы бойынша түсу емтиханы келесі пәндер бойынша жазба түрінде өткізіледі:

– металл материалдарының маркетингі;

– эксперимент нәтижелерін жоспарлау және өңдеу;

– металлургиялық процестер теориясының арнайы бөлімдері.

Емтихан тапсырмасы әрбір жоғарыда аталған пәннен үш сұрақ және қорытпаның берілген маркасын алу бойынша бір практикалық тапсырмадан тұрады.

Емтихан кестеге сәйкес бағаланады

Әріптік жүйе бойынша бағалау

Меңгерілген пәннің пайыздық құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

А-

95-100

90-94

Өте жақсы

В+

В

В-

85-89

80-84

75-79

Жақсы

С+

С

С-

D+

D-

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

Қанағаттанарлық

F

30-49

Қанағаттанарлықсыз


^ 1 Металл материалдарының маркетингі


1.1 Маркетинг ұғымы мен қағидалары

Маркетинг ұғымы. Маркетинг мәні. Маркетинг қағидалары.


1.2 Маркетинг қызметінің құрылымы

Маркетинг құрылымы. Маркетингтің негізгі қағидалары


^ 1.3 Маркетинг типтері мен түрлері

Маркетинг типтері. Маркетинг түрлері.


1.4 Таралу арналары

Ұғымы – таралу арналары. Тарату арналарының функциялары. Тарату арналарының негізгі типтері.


^ 1.5 Маркетингті жоспарлау

Жоспарлаудың мақсаттары. Жоспарлау міндеттері. Бизнес стратегиясы.


1.6 Ерекше қасиеттерімен конструкциялық болаттар

Мартенситті – ескіруші болаттар. Жоғары берікті болаттар. Серіппелі болат. Криогенді болат. Тозуға төзімді болат.


^ 1.7 Ұнтақты және аса қатты материалдар

Ұнтақ материалдарының жалпы сипаттамасы. Конструкциялық ұнтақ материалдар. Ұнтақты қатты қорытпалар.


1.8 Ерекше магнитті қасиеттерімен болаттар мен қорытпалар

Металл жүйелерінің негізгі магнитті сипаттамалары. Магнитті қатты материалдар. Магнитті жұмсақ материалдар. Магнитті емес материалдар.


2 Эксперимент нәтижелерін жоспарлау және өңдеу


^ 2.1 Эксперимент теориясының негізгі ұғымдары

Экспериментті жоспарлаудың мәні, мақсаттары және ұйымдастыру. Жоспарлау әдістері. Негізгі ұғымы. Актив және пассив көп факторлы эксперимент.


^ 2.2 Экспериментті алдын – ала жоспарлау

Зерттеу объектісі. Экспериментті жоспарлау әдісін таңдау.


2.3 Оңтайландыру параметрі және оны таңдау

Оңтайландыру параметрі оған қойылатын талаптар. Оңтайландыру параметрін таңдау.


^ 2.4 Тәуелсіз факторлар. Оларға қойылатын талаптар

Факторлар және оларға қойылатын талаптар. Факторларды таңдау


2.5 Негізгі деңгейді және факторларды түрлендіру аралығын анықтау. Факторларды кодтау

Негізгі деңгейді және факторларды түрлендіру аралығын анықтау. Факторларды кодтау


^ 2.6 Факторлық толық жоспарлау

Факторлық толық жоспарлаудың қасиеті. Ортогональдық және ротатабельділік.


2.7 Бөлшектік толық жоспарлау

Бөлшектік толық жоспарлау. Генерирлеуші қатынас және анықтаушы контрасттар


^ 2.8 Тәжірибе дисперсиясын және регрессия коэффициенттерін анықтау

Тәжірибе дисперсиясын және регрессия коэффициенттерін анықтау. Факторлардың маңыздылығын тексеруi.


^ 2.9 Статистикалық үлгiнiң адекваттылығын тексеру.

Статистикалық үлгiнiң адекваттылығын тексеру. Үлгiнi талдау және шешiм қабылдау.


2.10 Экстремумның облысын табу

Экстремумның облысын табу. Оңтайлылық критерийі


2.11 Градиент бойынша құламалы шығуды есептеу

Градиент бойынша құламалы шығуды есептеу.


^ 2.12 Екiншi реттiң жоспарлары

Екiншi реттiң жоспарлары. Оңтайлы жоспар критериясын таңдау туралы ұғым.

2.13 Тәжiрибенi симплексті жоспарлау

Симплексті жоспарлау мәні.


2.14 М.Протодьяконовтың әдiсiмен тәжiрибенi жоспарлау.

Әдістің мәні.


^ 2.15 Өлшеу дәлдiгi және оны қамтамасыз ету. Өлшемдердiң керек саны. Өлшемнiң қателерi және олардың табиғаты

Өлшеу дәлдiгi және оны қамтамасыз ету. Өлшемдердiң керек саны. Өлшемнiң қателерi және олардың табиғаты.


^ 2.16 Кездейсоқ мәндердiң үлестiрiлуi және олардың қасиетiнiң негiзгi заңдары. Гаусстың үлестiрiлуi

Кездейсоқ мәндердiң үлестiрiлуi және олардың қасиетiнiң негiзгi заңдары. Гаусстың үлестiрiлуi.


^ 2.17 Математикалық күту және орташа квадраттық қате. Полигон және гистограмма

Математикалық күту және орташа квадраттық қате. Полигон және гистограмма.


^ 2.18 Параметрдiң нүктелiк бағасы. Сенiмдi ықтималдық және сенiмдi аралық

Параметрдiң нүктелiк бағасы. Сенiмдi ықтималдық және сенiмдi аралық.


2.19 Дөрекi өлшеу қателiктерi. Мүлт кетулердi бағалау әдiстерi және жою

Дөрекi өлшеу қателiктерi. Мүлт кетулердi бағалау әдiстерi және жою.


^ 2.20 Эмпирикалық тәуелдiлiктердi таңдау және эксперименталдi мәлiметтердi графикалық өңдеу әдiстерi

Эмпирикалық тәуелдiлiктердi таңдау және эксперименталдi мәлiметтердi графикалық өңдеу әдiстерi.


^ 2.21 Эмпирикалық тәуелдiлiктердiң қалпына келтiруiнiң аналитикалық әдiстерi. Ең кiшi квадраттардың әдiсi

Эмпирикалық тәуелдiлiктердiң қалпына келтiруiнiң аналитикалық әдiстерi. Ең кiшi квадраттардың әдiсi.


^ 2.22 Тәжiрибелi мәлiметтердiң сызықтау, интерполяция және аппроксимациясы

Тәжiрибелi мәлiметтердiң сызықтау, интерполяция және аппроксимациясы.


3 Металлургиялық процестер теориясының арнайы бөлімдері


^ 3.1 Негiзгi ұғымдар және металлургиялық процесстердiң физикалық-химияны анықтау

Карбонаттардың кальцилейтiн күйдiруi. Сульфид кендерi және концентраттардың тотықтырғыш күйдiруi. Агломерациямен күйдiру. Қалпына келтiргiш күйдiру. Хлорлайтын күйдiру. Фторлайтын күйдiру.


^ 3.2 Металлургиялық процесстердiң физикалық-химиялық сипаттамасы

Қалпына келтiрудiң процесстерiнiң термодинамикасы. Темір тотықтарының қалпына келтiруi.


^ 3.3 Сұйық металл және оксид балқытпаларының құрылуы және қасиеттерi

Автогендiк балқудың негiздерi. Жоғарғы оттек үрлеуi бар агрегаттағы мыс - никел кенiнiң автогендiк балқуы.


^ 3.4 Металлургиялық процесстердегi беткi құбылыстары

Газдар және қатты көмiртектiң жануы. Карбонаттардың термиялық диссоциациясының процестерi. Тотықтардың айналу заңдылықтары. Тотықтар, тотық диссоциациясының тығыздығы. Сульфидтер. Сульфидтердiң плавкидi процесiндегi қасиеті.


^ 3.5 Балқу және кристаллизация

Оксид және сульфид жүйелерiнiң физикалық-химия сипаттамасы. Қож жүйесiнің күй диаграммаларын талдау. Қож балқытпаларының қасиеттері.


^ 3.6 Булану және конденсация процестерiнiң теориялық негiздерi

Металды қышқылсыздандырудың процестерi. Металды күкіртсіздендіру процесстерi. Металдарды фосфорсыздандыру. Ликвациялық тазартуы.


^ 3.7 Тотықтырғыш процестердiң термодинамика және кинетикасының негiздерi

Қождың құнарсызданудың теориялық негiздері. Металмен және күйiндiнiң аралығында күкiрттiң үлестiрiлуi.


^ 3.8 Қалпына келтiргiш процестердiң термодинамика және кинетикасының негiздерi

Гидрометаллургияда қолданылатын реагент.


3.9 Сульфидтердiң өңдеудің теориялық негiздері

Тотықтырғыш сілтісіздендіру. Автоклавты өңдеуi. Автоклав өңдеуiнiң кезеңдерi.


^ 3.10 Экстракциялық процестердiң негiздерi

Тотықтырғыш сілтісіздендіру. Автоклавты өңдеуi. Автоклав өңдеуiнiң кезеңдерi.


3.11 Электролиттiк тазарту

Қождың құнарсызданудың теориялық негiздері. Металмен және күйiндiнiң аралығында күкiрттiң үлестiрiлуi


Қолданылатын әдебиет


Негізгі

1.Под ред. Г.В. Васильева. Маркетинг. М.: ЮНИТИ, 2002

2. Маркетинг. Пособие для практиков. М.: Машиностроение, 1992

3. .Кузьмина Е.Е. Планирование маркетинга. Ростов н/Д.: Феникс, 2007

4. Под ред. Т.Н. Парамоновой Маркетинг. М.: КНОРУС, 2007

5.Гольдштейн М.Н., Грачев С.В., Векслер Ю.Г. Специальные стали. – М.: Металлургия, 1989.

6.Ляхович Л.С. Специальные стали. – Минск : Высшая школа, 1985.

7.Гуляев А.П. Металловедение. – М.: Металлургия, 1981.

8.Арзамасов Б.Н. Материаловедение. Сталь: Справочник. В 2-х т. –М.: Металлургия, 1995.

9. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. – М.: Наука, 1976.

10. Налимов В.В., Голиков Т.И. Логические основания планирования эксперимента. – М.: Металлургия, 1996. – 300 с.

11. Шенк Х. Теория инженерного эксперимента. – М.: Мир, 1972. – 382 с.

12. Круг Г.К Теоретические основы планирования эксперимента. – М.: МЖ, 1969.

13. Айзатулов Р.С., Харлашин ПС, Протопопов Е.В., Назюта Л.Ю. Теоретические основы сталеплавильных процессов.- М.: МИСиС-2004.- с.320.

14. Борнацкий И.И. Теория металлургических процессов.- Киев; Донецк: Высшая школа.- 1978 .- 288 с.

15. Владимиров Л.П. Термодинамические расчеты равновесия металлургических реакций.- М.: Металлургия*- 1970.- 528 с.

16. Григорян В.А., Белянчиков Л.Н., Стомахин А.Я. Теоретические основы электросталеплавильных процессов.- М.: Металлургия.- 1979.- 256 с.

17. Есин О.А., Гельд П.В. Физическая химия пирометаллургических процессов. – М.: Металлургия.- 1966.- ч-2.- 708 с.

18. Кожеуров В.А. Термодинамика металлургических шлаков. Свердловск: Металлургиздат, 1955.- 164 с.

19. Крамаров А.Д. Физико-химические основы производства стали.- М.: Металлургиздат, 1954.

20. Филиппов СИ., Арсентьев П.П. Физико-химические методы исследования металлургических процессов. М.: Металлургия.- 1981.- 550 с.

21. Филиппов СИ. Теория процессов обезуглероживания стали.- М: Металлургиздат, 1956.

22. Тлеугабулов СМ. Лекции. Теоретические основы и методика расчета восстановительных процессов. Темиртау, 1999 г.

23. Явойский В.И., Дорофеев Г.А., Повх И.Л. Теория продувки сталеплавильной ванны.- М.: Металлургия.- 1974.- 435 с.

24. Явойский В.И. Теория процессов производства стали.- М.: Металлургия.-1967.-790 с.

25. Арсентьев П.П, Падерин С.Н., Серов СГ. И др. Экспериментальные работы по теории металлургических процессов: Учебное пособие для вузов.- М.: Металлургия.- 1989.- 288 с.

26. Е. А. Казачков Расчеты по теории металлургических процессов.- М.: Металлургия.- 1988.- 288 с.

27. Тлеугабулов СМ. Теория и технология твердофазного восстановления железа углеродом. Алматы: Гылым, 1992, 312 с.

28. Севрюков Н.Н., Кузьмин Б.А., Челищев Е.В. Общая металлургия. М., Металлургия, 1976.368с.

29. Рыженков Д.И., Падерин С.Н., Серов Г.В., Жидкова Л.К. Расчеты металлургических процессов на ЭВМ. - М.: Металлургия.- 1987.


Қосымша

1. Кипарисов С.С., Либенсон Г.А., Порошковая металлургия, изд. Металлургия, 2001г.

2. Андриевский Р.А. Порошковое материаловедение, изд. Металлургия, 1991г.

3. Цукерман С.А. Порошковые и композиционные материалы, изд. Наука 1986 г.

5. Палев П.П. Методы обработки и оценки погрешности технических измерений. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2002 – 135 с.

6. Шамельханова Н.А. Основы планирования эксперимента – Алматы: Изд-во КазНТУ, 2003.

7. Румшиский Л.З. Математическая обработка результатов эксперимента. М.: Наука, 1971. – 192 с.

8. Попель СИ., Сотников А.И. Бороненков В.Н. Теория металлургических процессов.- М.: Металлургия.- 1986.- 463 с.

9. Глейзер М., Рамакришина В. Термохимия сталеплавильных процессов. Пер. с анг.- М.: Металлургия.- 1969 .- 252 с.

10. Куликов И.С Раскисления металлов.- М.: Металлургия .- 1975.- 504 с.

11. Меджибожский М.Я. Основы термодинамики и кинетики сталеплавильных процессов. Киев- Донецк: Высшая школа.- 1986.- 280 с.

12. Падерин С.Н., Серов Г.В., Жидкова Л.К. Теория металлургических процессов. Раздел: Термодинамические и кинетические расчеты металлургических процессов на ЭВМ.- М.: МИСиС- 1978.- 56 с.

13. Тлеугабулов СМ., Носков К.Г. и др. Управление процессом смешанного восстановления железа в шихте доменной печи. Алматы: Гылым, 1992 г.

14. Князев В.Ф., Гиммельфарб А.И., Неменов A.M. Бескоксовая металлургия железа. Москва: Металлургия, 1972 г.

15. Гасик М.И., Лякишев Н.П., Емлин Б.И. Теория и технология электро­металлургии ферросплавов. М.: СП Интермет Инжиринг, 1999, 764 с.

16. Тлеугабулов СМ. Теоретические основы получения металлов, сплавов и перспективных материалов, Алматы: изд. КарМетИ, 2002 г. 340 с.


еще рефераты
Еще работы по разное